лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна інфраструктура і політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Вступ

 У сучасних умовах становлення ринкових відносин одним із найважливіших питань є підготовка професійно-кваліфіко­ваних кадрів у зв’язку з потребою в спеціалістах-еко­номіс­тах, які б відповідали сучасним вимогам та умовам господа-
рювання, постала необхідність реформувати підготовку економічних кадрів, істотно переглянути зміст навчально-методичної підготовки спеціалістів вищої категорії (магістрів).
А тому ректоратом Київського національного економічного університету прийнято рішення про здійснення заходів, спрямованих на значну активізацію самостійної навчальної роботи студентів та про підготовку і випуск навчально-методичних посібників для самостійного вивчення дисциплін.
Дисципліна «Соціальна інфраструктура і політика» належить до тих спеціальних дисциплін, які покликані забезпечувати підготовку магістрів державного управління. Вона ґрунтується на положеннях та висновках економічної теорії про розвиток виробничих відносин, розширене відтворення, дію об’єктивних економічних законів та механізму їх застосування в економічній практиці та соціальній роботі.
Мета дисципліни — надати студентам теоретичні основи соціальної сфери і політики та конкретні механізми і методи, за допомогою яких вона забезпечує досягнення цілей та завдань соціальної політики держави і розвитку соціальної інфраструктури, спираючись на методи державного регулювання та прогнозування.
Це дає можливість для самостійного вивчення матеріалу по соціальній інфраструктурі і політиці в умовах скорочення аудиторної роботи й активізації науково-дослідної та творчої діяльності студентів.
Пропонований посібник значною мірою допоможе майбутнім фахівцям оцінювати окремі господарські ситуації, розв’язувати комплексні проблеми в галузях соціальної сфери.
Посібник структурно складається з кількох взаємозв’язаних розділів.
У першому розділі «Навчальна програма» подається мета дисципліни «Соціальна інфраструктура і політика», основні завдання, тематичний план, його розподіл на години за формами навчання та видами занять. У другому розкрито основний зміст програмних питань, в ньому з кожної теми подаються методичні поради, плани практичних та семінарських занять, словник ключових понять, приклади для індивідуальних занять і самостійної роботи, завдання для перевірки набутих знань. Третій розділ включає завдання для блочно-модульного контролю знань за різними рівнями засвоєння навчального матеріалу. У четвертому розділі посібника наведено теми рефератів та методичні вказівки щодо їх написання, у п’ятому розкриваються основні вимоги до отриманого рівня знань, критерії оцінювання знань під час поточ­ного та підсумкового контролю.
У кінці посібника наводиться список рекомендованої літератури для вивчення цієї дисципліни.

 


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.