лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна інфраструктура і політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

8.3. ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ
Студенти мають пам’ятати, що фінансування державних навчально-виховних закладів, установ і організацій системи освіти здійснюється на нормативній основі за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, галузей народного господарства, дер­жавних підприємств і організацій, а також додаткових джерел фінансування.
Держава забезпечує бюджетні асигнування на освіту в розмірі, не меншому 10 % національного доходу, а також валютні асигнування на основну діяльність.
Державні навчально-виховні заклади, установи системи освіти, діяльність яких повністю або частково фінансується з бюджету, коштів галузі, звільнюються від оподаткування прибутку (доходу) без обмеження рівня рентабельності.
Додаткові джерела фінансування розвитку освіти:

  • кошти, одержані за науково-дослідні роботи (послуги) та інші роботи, виконані навчально-виховним закладом на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян;
  • плата за надання додаткових освітніх послуг;
  • доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, підприємств, цехів і господарств, надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;
  • дотації місцевих Рад народних депутатів;
  • кредити і позички банків;
  • валютні надходження;
  • добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян.

Фінансування фундаментальних та пошукових наукових досліджень, наукових програм здійснюється на конкурсній основі
в обсязі 10 % на утримання вищої школи. Незважаючи на неймовір­ні труднощі, Верховна Рада і уряд повинні створити таку структуру Державного бюджету, яка забезпечила б постійний прогрес головних у сучасній державі галузей економіки, науки, освіти.
Ефективне використання наукового і педагогічного потенціалу та якісне поліпшення змісту навчального процесу у вузах, за умови раціонального використання коштів, може відбутись зав­дяки об’єднанню академічної, галузевої та вузівської науки при університетах; останні мають стати науковими цент­рами на зразок кращих західних. Навколо них у майбутньо-
му можуть формуватись технополіси, що здатні в ринкових умовах здійснювати швидке і ефективне корисне впровадження нових технологій для виробництва товарів. Наукові заклади (центри) мають отримати подвійне призначення: наукові дослідження і підготовка кадрів спеціалістів для народного господарства.
8.4. ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ
1. Основні принципи організації та функціонування системи освіти в Україні.
2. Державне регулювання системи освіти та її основні важелі.
3. Державне регулювання суспільних відносин у сфері культури.
4. Суть житлової реформи та її необхідність.
8.5. ПИТАННЯ ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
1. Сучасний стан і тенденції розвитку галузі освіти.
2. Реформування освіти в сучасних умовах.
3. Фінансування освіти в умовах перехідного періоду до ринкових відносин.
8.6. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
Дошкільна освітня установа — тип освітньої установи, що реалізовує загальноосвітні програми дошкільної освіти різної спрямованості, яка забезпечує виховання, навчання, нагляд і оздоровлення дітей віком до 7 років.
Освіта — цілеспрямований процес виховання і навчання в інтересах людини, суспільства і держави, що супроводиться констатацією досягнення громадянином (що навчається) встановлених державою освітніх рівнів.
Освітній рівень — згідно із Законом України «Про освіту» це основна загальна освіта, середня (повна) загальна освіта, початкова професійна освіта, середня професійна освіта, вища професійна освіта, післявузівська професійна освіта.
Освітня установа вищої професійної освіти (вищий навчаль­ний заклад) — установа, що має статус юридичної особи і реалізовує професійні освітні програми вищої професійної освіти в університетах, академіях, інститутах, коледжах.
Освітня установа середньої професійної освіти (середній спеціальний навчальний заклад) — установа, що реалізовує профе­сійні освітні програми середньої професійної освіти в технікумах (училищах, школах), коледжах, технікумах-підприєм­ствах (установах).
Управління освітою — цілеспрямована діяльність усіх суб’єк­тів із забезпечення становлення, оптимального функціонування і обов’язкового розвитку кожної освітньої установи, всіх її складових і системи освіти в цілому.
8.7. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

РЕФЕРАТИ

1. Особливості системи організації освіти в Україні.
2. Сучасна система управління освітою та її особливості.
3. Прогнозування та реформування освіти.
4. Сучасна політика держави у галузі освіти.
5. Основні показники розвитку освіти та шляхи їх підвищення.
6. Сучасні тенденції реформування фінансування освіти.
7. Державне економічне регулювання діяльності суб’єктів господарювання освіти.
8. Сучасна концепція розвитку освіти в Україні.

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЙ

1. Чи необхідне платне навчання в сучасних умовах?
2. Яке повинно бути фінансування в галузі освіти?
3. Об’єктивна необхідність прогнозування розвитку освіти
4. Чи потрібно реформувати систему вищої освіти в Україні?
8.8. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ТЕСТИ

1. Яка відповідь є помилковою: «Державна політика в галузі освіти ґрунтується на таких основних принципах …»
а) доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;
б) рівність умов для повної реалізації здібностей, таланту, всебічного розвитку кожної людини;
в) безперервність і різноманітність освіти;
г) залежність державної системи освіти від політичних партій, інших громадських і релігійних організацій;
д) інтеграція з наукою та виробництвом, взаємозв’язок з освітою інших країн.
2. Основні функції центральних органів державного управління освітою такі …
а) беруть участь у виробленні та втіленні в життя державної політики в галузі освіти, науки, професійної підготовки кадрів;
б) проводять атестацію та акредитацію навчально-виховних закладів всеукраїнського значення, видають їм ліцензії, сертифікати;
в) організують впровадження у практику досягнень науки і передового досвіду;
г) розробляють умови прийому до навчальних закладів;
д) відповіді а, б, в, г — правильні.
3. Джерелами фінансування на освіту є …
а) бюджетні асигнування;
б) кредити і позички банків;
в) валютні надходження;
г) доходи від реалізації продукції;
д) усі відповіді правильні.
4. Визначення потреби в мережі шкіл спирається на застосування в розрахунках таких показників …
а) прийом учнів у перші класи;
б) випуск учнів із школи;
в) контингент учнів;
г)  контингент учителів;
д) коефіцієнт змінності в роботі шкіл.
5. Підготовка вузами країни молодих спеціалістів регулюється державою шляхом …
а) державного замовлення на спеціалістів;
б) укладання вузами договорів із підприємствами на підготовку спеціалістів;
в) обов’язкового забезпечення працевлаштування молодих спеціалістів;
г) обов’язкового забезпечення молодим спеціалістам житла;
д) установлена квота прийому у вузи по місту і селу.
6. Потреба в учителях для старших класів визначається виходячи з показників …
а) чисельності учнів у школі;
б) кількості старших класів у школі;
в) кількості навчальних годин на клас;
г) обсягу навантаження на вчителя;
д) відповіді б, в, г — правильні.
7. Повноваження місцевих рад народних депутатів в управлінні освітою є такі …
а) встановлюють нормативи бюджетного фінансування;
б) розвивають мережу навчально-виховних закладів, установ, організацій системи освіти, зміцнюють їх матеріально-технічну базу, забезпечують господарське обслуговування;
в) здійснюють соціальний захист працівників освіти, дітей, учнівської і студентської молоді, створюють умови для виховання, навчання і роботи відповідно до нормативів матеріально-технічного та фінансового забезпечення;
г) забезпечують створення належних умов за місцем проживання для виховання дітей, молоді, розвитку здібностей, задоволення їхніх запитів;
д) усі відповіді правильні.

8. Яке з тверджень є помилковим: «В Україні встановлена єдина структура системи освіти, що включає …»
а) дошкільне виховання;
б) загальну середню освіту;
в) вищу освіту;
г)  аспірантуру і докторантуру;
д) початкову освіту.
9. Основними видами діяльності вищого навчального закладу є …
а) підготовка спеціалістів різних рівнів кваліфікації;
б) науково-дослідна робота;
в) підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
г) підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів;
д) відповіді а, б, в, г — правильні.

10. Яка з відповідей є помилковою: «Випускникам вищих навчальних закладів присвоюється кваліфікація спеціаліста з вищою освітою певного професійного спрямування чи спеціальності, яка відповідно до обсягу державної освіти визначається такими рівнями, як …»
а) молодший спеціаліст;
б) бакалавр;
в) спеціаліст;
г) доцент;
д) магістр.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.