лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна інфраструктура і політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

7.7. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Шляхи підвищення якості медичного обслуговування населення.
2. Охорона здоров’я як галузь соціальної сфери.
3. Охоронооздоровчий комплекс України.
4. Прогнозування в медицині: проблеми та шляхи його роз­витку.
5. Медичне страхування — форми його організації.
6. Фінансування охорони здоров’я як фактор підвищення якості роботи галузі.
7. Основні напрями реформування системи фінансового забезпечення медичних закладів.
8. Медичні нормативи та необхідність їх застосування.

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЙ

1. Медичні стандарти в системі охорони здоров’я.
2. Якість медичного обслуговування при двох формах його фінансування.
3. Які негативні наслідки політики штучного стимулювання лі­карів?
4. Підходи до реформування галузі охорони здоров’я.
5. Про вплив категорії лікарів на ефективність лікування.
6. Про використання досвіду зарубіжних країн щодо проведення реформування охорони здоров’я в Україні.
7.8. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ТЕСТИ

1. Державна політика охорони здоров’я законодавчо не передбачає …
а) підтримку необхідного для здоров’я життєвого рівня населення;
б) охорону навколишнього природного середовища;
в) забезпечення всіма засобами державного впливу здорового способу життя;
г) створення сприятливих для здоров’я умов праці, навчання, побуту та відпочинку;
д) забезпечення генофонду нації.
2. Розрахунки числа необхідних лікарняних ліжок спираються на посереднє визначення показників …
а) нормативів стаціонарної допомоги за її видами;
б) навантаження на лікарів за спеціальностями;
в) потребою в госпіталізації населення в даній місцевості;
г) норм амортизації ліжкового фонду;
д) вартості лікарняного ліжка за умови діючих цін.
3. Серед важелів державного регулювання розвитку об’єктів охорони здоров’я законодавчо встановлені такі …
а) державна підтримка страхових фондів;
б) забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя в країні;
в) регламентація медико-технологічних стандартів;
г) акредитація лікувально-профілактичних установ;
д) бюджетне утримання найважливіших закладів охорони здоров’я.
4. Серед показників, що вказують на стан і розвиток охорони здоров’я, прогнозують такі …
а) середня тривалість життя;
б) потужність лікувальних закладів;
в) потужність амбулаторно-поліклінічних закладів;
г) капітальні вкладення на розвиток охорони здоров’я;
д) витрати на медичне обслуговування на людину.
5. Нормативом потреби лікарів на 1000 жителів є (осіб) …
а) 18,7;
б) 28,9;
в) 39,8;
г) 42,3;
д) 45,6.
6. Охорона здоров’я — це …
а) система державних, громадських, індивідуальних заходів і засобів, що сприяють здоров’ю, запобіганню захворювань;
б) система захисту населення із забезпечення активної життєдіяльності;
в) запобігання захворювань та попередження передчасної смерті;
г) поняття, що охоплює весь комплекс заходів і засобів, спрямованих на збереження та зміцнення здоров’я населення;
д) відповіді а, б, в, г — правильні.
7. Яка з відповідей у даній ситуації є помилковою: «Державна політика у сфері охорони здоров’я передбачає …»
а) задоволення потреб громадян в одержанні гарантованого рівня безоплатної медико-санітарної допомоги;
б) структурну перебудову системи охорони здоров’я на засадах ринкових відносин;
в) створення відповідних умов життя і праці громадян, їхнього відпочинку й оздоровлення, належного рівня матеріального забезпе­чення;
г) забезпечення громадянам безоплатного санаторно-курорт­ного відпочинку на березі Чорного моря;
д) розвиток багатоукладності форм охорони здоров’я.

8. Державна політика у сфері охорони здоров’я ґрунтуєть­ся на …
а) Конституції України;
б) Законах України;
в) постановах Кабінету Міністрів;
г) приказах Міністерства охорони здоров’я;
д) усі відповіді правильні.

9. Яка відповідь є помилковою: «Держава в галузі охорони здо­ров’я визначає …»
а) мету та головні завдання державної політики;
б) основні напрями її розвитку;
в) принципи і пріоритети державної політики охорони здоров’я;
г) пріоритети для лікування деяких категорій громадян;
д) нормативи й обсяги бюджетного фінансування.

10. У галузі охорони здоров’я уряд країни …
а) створює економічні, правові та організаційні механізми, що стимулюють ефективну діяльність закладів охорони здоров’я;
б) створює систему стимулів і регуляторів, спрямованих на дотримання санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних пра­вил, норм та заходів, що здійснюються організацією державного санітарного нагляду;
в) здійснює комплекс заходів, спрямованих на усунення факторів, що шкідливо впливають на генетичний апарат людини;
г) забезпечує життєвий рівень населення;
д) усі відповіді правильні.

11. Охоронооздоровчий комплекс — це сукупність установ, ор­ганізацій, які зайняті відновленням і зміцненням здоров’я людини, профілактикою захворювань, до його складу входять такі комплекси …
а) санаторно-курортний;
б) лікувально-профілактичний;
в) аптекарських установ;
г) відповіді а, б, в — правильні;
д) відповіді а, б, в — неправильні.
12. Норматив потреби населення в лікарняних ліжках залежить від
а) норми потреби в госпіталізації;
б) чисельності населення регіону;
в) кількості днів перебування хворого на ліжку;
г) числа днів використання ліжка за рік;
д) усі відповіді правильні.

13. Прогнозована потужність (або пропускна спроможність) медичних установ може бути визначена як …
а) множина нормативу потужності таких установ і чисельності населення регіону;
б) добуток нормативу кількості лікарських відвідувань на одного жителя на рік та чисельності населення регіону і його співвідношення з кількістю днів роботи амбулаторно-поліклінічних установ протягом року з урахуванням коефіцієнта змінності;
в) сума чисельності населення регіону та нормативу потужностей на прогнозований рік;
г) відповіді а, в — неправильні;
д) відповіді а, в — правильні.

14. Прогнозовану кількість лікарських посад за кожною спеціальністю можна визначити як …
а) добуток прогнозованої кількості відвідувань за кожною спе-
ціальністю і прогнозованого обсягу роботи лікаря за кожною спеці-
альністю;
б) частку від ділення прогнозованої кількості відвідувань за кожною спеціальністю на прогнозований обсяг роботи лікаря за кожною спеці-
альністю;
в) різницю між прогнозованою кількістю відвідувань за кожною спеціальністю і прогнозованим обсягом роботи лікаря за кожною спеціальністю;
г) суму прогнозованого обсягу роботи лікаря за кожною спеціальністю та прогнозованою кількістю відвідувань за кожною спеціальністю;
д) добуток норми навантаження прийому хворих одним лікарем на годину на тривалість роботи лікаря протягом року.

15. Для прогнозування розвитку охорони здоров’я норматив потреби в лікарях за спеціальністю терапія (осіб на 10 000 жителів) становить …
а) 5,44;
б) 6,72;
в) 4,30;
г) 7,72;
д) 3,86.
16. Норматив потреби в середньому медичному персоналі (медсестрах) на 10 000 жителів становить …
а) 36,6;
б) 43,5;
в) 58,8;
г) 86,5;
д) 74,9.

17. Яка з відповідей є помилковою: «В Україні фінансування охорони здоров’я здійснюється за рахунок …»
а) Державного бюджету України;
б) фондів медичного страхування;
в) місцевих бюджетів;
г) цільових субсидій населення;
д) благодійних фондів та будь-яких інших джерел, не заборонених законодавством.
18. Додатковими джерелами фінансування медичних закладів є …
а) заощадження коштів державного соціального страхування за рахунок зниження тимчасової непрацездатності;
б) платні медичні послуги;
в) надання додаткової медичної допомоги працівникам підприємств;
г) інші позабюджетні надходження;
д) відповіді а, б, в, г — правильні.

Розрахункове завдання

Розрахувати додаткову потребу і пропускну спроможність лікарняних ліжок по державі на прогнозний період.
Вихідні дані:
1. Чисельність населення держави в базисний рік становила 22 435 000 осіб, у тому числі міського — 16 413 000. У прогноз­ний рік вона зросте до 25 791 000 осіб, у тому числі міського — до 21 010 000.
2. У базисний період ліжковий фонд у містах і робітничих поселеннях становив 192 107 од., з яких 7 % використовуються для госпіталізації сільського населення; у сільській місцевості ліжковий фонд досягає 34 631 од.
3. У прогнозний період забезпеченість лікарняними ліжками міського населення (в розрахунку на 10 000 жителів) зросте на 2,1 %, а сільського — на 18,7 %.
4. У прогнозний період для госпіталізації сільського населення буде використано 3 % ліжкового фонду міст і робітничих селищ.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.