лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна інфраструктура і політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

6.4. ПИТАННЯ ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
1. Споживання як економічна категорія.
2. Особисте і загальне споживання та їх роль у суспільстві.
3. Прогнозування споживання в сучасних умовах.
4. Маркетингова діяльність: суть та призначення.
5. Необхідність державного регулювання споживання товарів і послуг.
6.5. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
Бюджет сім’ї раціональний — розрахунковий бюджет, що розробляється на підставі науково обґрунтованих нормативів споживання населенням різноманітних матеріальних благ (продуктів харчування, одягу, предметів культури, побуту тощо) та послуг культурно-побутового призначення.
Бюджет сім’ї споживчий мінімальний (прожитковий мінімум) — мінімально необхідний рівень споживання матеріальних благ і послуг для забезпечення нормальної життєдіяльності людини при даному рівні роз-
витку продуктивних сил і досягнутому рівні життя населення, може визначатися у натуральній (споживчій) вартості та грошовій формі.
Бюджет споживання оптимальний — життєві засоби, розраховані на підставі норм і нормативів споживання, що задоволь­няють раціональні потреби людей.
Вартість мінімального споживчого кошика — показник, що характеризує мінімальний рівень задоволення фізіологічних і соціальних потреб і визначає допустимий рівень бідності у суспільстві.
Життєвий рівень населення — економічна категорія, яка харак-
теризує забезпеченість населення матеріальними, духовними благами, ступінь задоволення особистих потреб людей, що виникають на певному етапі розвитку суспільства.
Індекс вартості життя — індекс роздрібних цін спеціального набору товарів і послуг, що становлять бюджет середнього споживача («споживчий кошик»), його прожитковий мінімум.
Індекс розвитку людського потенціалу (індекс людського розвитку — ІЛР) — показник, запропонований ООН як інтегрована оцінка рівня цивілізованості країни, що ґрунтується на таких складових: 1) тривалість життя населення; 2) рівень освіти; 3) об­сяг ВВП на душу населення.
Індекс якості життя — комбінований показник, який конкре-
тизує показник ІЛР і характеризує рівень освіти, медичного обслуго-
вування, тривалість життя, ступінь зайнятості населення, його платоспроможність, доступ до культурних цінностей, участь у політичному житті тощо.
Кошик споживача — вартість стандартного набору товарів і послуг масового споживання середнього громадянина у конкретній країні на певний час.
Купівельні фонди населення — частина грошових доходів населення, призначена для оплати товарів, які розраховуються за допомогою балансів грошових доходів і видатків.
Межа малозабезпеченості — величина сукупного доходу на душу населення, який забезпечує непрацездатному громадянинові споживання товарів і послуг на мінімальному рівні, встановленому законодавством.
Прожитковий мінімум: фізіологічний — вартість товарів і послуг, необхідних для задоволення лише основних фізіологічних потреб протягом відносно короткого періоду, практично без придбання одягу, взуття, інших непродовольчих товарів; соціальний (бюджет мінімального достатку)— вартість товарів і пос­луг, які суспільство визнає необхідними для збереження прийнят­ного рівня життя.
Рівень життя — соціально-економічна категорія, що характеризує рівень і ступінь задоволення матеріальних, духовних і со­ціальних потреб населення, які оцінюються системою таких кіль­­кісних і якісних показників: загальний обсяг спожитих матеріальних благ і послуг, реальні доходи населення, рівень споживання продовольчих і непродовольчих товарів, а також послуг, розмір оп­лати праці, умови праці, тривалість робочого дня і вільного часу, житлові умови, якість обслуговування населення, розвиток освіти, охорони здоров’я, культури тощо.
Споживчий кошик— мінімальний набір продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, необхідних для збереження здоров’я людини і забезпечення її життєдіяльності.
Споживчі витрати включають у себе всі поточні витрати на товари і послуги для використання даним домашнім господарством або його окремими членами.
Харчові стандарти — встановлені державою вимоги щодо якості продуктів харчування, тобто допустимі види харчових добавок (консер­ванти, барвники тощо), нешкідливих для здоров’я людини.
Якість життя — категорія, що відбиває рівень задоволення матеріальних і культурних потреб людей: якість харчування, одягу, комфорт житла, якість освіти, охорони здоров’я, сфери обслуговування, навколишнього середовища, рекреації, задоволення потреб в об’єктивній інформації, змістовному спілкуванні, знаннях, творчій праці та ін.
6.6. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Суть споживання та його значення в житті суспільства.
2. Індивідуальне споживання та його вплив на ефективність виробництва.
3. Ефективність споживання в умовах соціально орієнтованої економіки.
4. Проблеми державного регулювання споживання в Україні.
5. Маркетинг як система вивчення і формування споживчих запитів населення на товари та послуги.
6. Методи прогнозування попиту на товари та послуги.
7. Метод математичного моделювання попиту.
8. Прогнозування споживчого бюджету в Україні.
9. Проблеми прогнозування якості рівня життя в сучасних умовах.
10. Методика розрахунку межі малозабезпеченості.
11. Мінімальний споживчий кошик та методи його розрахунку.

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЙ

1. Планування та прогнозування споживання товарів і послуг у сучасних умовах.
2. Шляхи розв’язання проблем маркетингової діяльності в умовах ринкової економіки.
3. Реальні можливості поліпшення рівня життя населення в державі.
6.7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ТЕСТИ

1. Особисте споживання — це …
а) природне біологічне явище, коли йдеться про харчування;
б) фізичне, коли йдеться про споживання світла, теплоти, житла, одягу, взуття;
в) економічне явище, коли реалізується основна мета виробництва, обміну й розподілу продукту, бо продукт урешті-решт виробляється для споживання;
г) духовне, коли йдеться про користування духовними благами;
д) усі відповіді правильні.
2. «Пороговий рівень» індивідуального споживання — це точка, в якій …»
а) заощадження дорівнюють доходу;
б) дохід дорівнює споживанню;
в) заощадження дорівнює споживанню;
г) заощадження дорівнює інвестиціям;
д) гранична схильність до споживання дорівнює 1.
3. Які з тверджень мають зворотну залежність …
а) між споживчими витратами і доходом, яким розпоряджається населення;
б) між інвестиціями і рівнем процентної ставки;
в) між заощадженням і рівнем споживчої ставки;
г) між інвестиціями і національним доходом;
д) усі відповіді неправильні.
4. Яке співвідношення перебуває в прямій залежності …
а) між споживчими витратами і доходом, яким розпоряджається населення;
б) між заощадженням і доходом, яким розпоряджається населення;
в) між заощадженням і рівнем процентної ставки;
г) між споживчими витратами і чисельністю населення;
д) усі відповіді неправильні.
5. Регулювання фонду споживання в державному секторі економіки недостовірне через те, що …
а) немає контролю за цим процесом;
б) підприємства завищують індекс обсягу виробництва;
в) складна методика обчислення фонду;
г) стримується попит на товари і зупиняється виробництво;
д) підприємства ігнорують дії уряду.
6. Інфляція впливає на рівень життя та стан соціального розвитку суспільства, а тому інфляція — це …
а) зниження рівня цін;
б) підвищення рівня цін;
в) підвищення цін, зумовлене надлишковим попитом на товари і
послуги;
г) підвищення цін, спричинене зростанням витрат виробництва;
д) підвищення цін, яке прогнозується населенням і регулюється дер­жавою.
7. Обсяг споживчих витрат у країні залежить від …
а) місця проживання споживача;
б) віку членів сім’ї;
в) темпу приросту пропозиції грошей;
г) рівня національного доходу;
д) рівня доходу, який розподіляється.
8. Держава захищає такі права споживачів — на …
а) вільний вибір товарів, робіт і послуг;
б) рівень споживання згідно з фізіологічними потребами та вимогами моди і часу;
в) самостійне отримання знань та інформації, необхідних для прийняття рішень стосовно придбаного товару;
г) придбання товарів і послуг тільки високої якості;
д) споживання товарів у натуральному виразі.

9. Структура споживання має такі основні ознаки — це …
а) співвідношення ресурсів поточного споживання і нагромадження споживчого майна;
б) співвідношення ресурсів поточного споживання і невиробничих капітальних вкладень;
в) співвідношення між окремими видами витрат населення на придбання благ і послуг;
г) відповіді а, б, в — правильні;
д) відповіді а, б, в — неправильні.

10. Яка з відповідей є помилковою: «Згідно із Законом України про державний бюджет, в якому передбачаються розміри за-
гального споживання через …»

а) фінансування науки;
б) фінансування житлово-комунального господарства;
в) фінансування заходів, пов’язаних із здійсненням державного регулювання цін;
г) фінансування соціально-культурних закладів і установ, у тому чис­лі освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури та молодіжних заходів;
д) фінансування заходів, пов’язаних із здійсненням пенсійної ре-
форми.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.