лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна інфраструктура і політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

5.4. ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Перше заняття

1. Соціальний захист як важлива складова соціальної політики.
2. Об’єкти і суб’єкти системи соціального захисту населення.
3. Соціальний захист економічно активного населення.
4. Захист соціально вразливих категорій населення.

Друге заняття

1. Межа малозабезпеченості та методика її розрахунку.
2. Мінімальні гарантії в оплаті праці.
3. Державна допомога сім’ям з дітьми та її види.
4. Соціальне страхування громадян та пенсійне забезпечення.
5. Пенсійне забезпечення інвалідів та деяких інших категорій населення.
5.5. ПИТАННЯ ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ
1. Соціальний захист в умовах переходу до ринкових відносин.
2. Складові елементи соціального захисту.
3. Проблеми регулювання соціального захисту в Україні.
4. Сучасна концепція соціального захисту громадян.
5. Соціальне страхування як система захисту.
6. Види соціального страхування в країні соціально орієнтованої економіки.
7. Сутність пенсійного страхування та його необхідність в умовах переходу до ринкових відносин.
8. Пенсійне забезпечення громадян як необхідна умова захисту престарілих громадян.
5.6. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
Пенсії— це періодичні виплати певних грошових сум для матеріаль­ного забезпечення громадян у зв’язку зі старістю, інвалідністю, вислугою років і смертю годувальника, які виплачуються за рахунок державного бюджету, соціального страхування, що утворюється з відрахувань, які ви­лучаються з фонду заробітної плати підприємств і організацій.
Податки — обов’язкові платежі, які стягуються у державний бюджет у визначених законодавством розмірах та встановлені строки.
Система соціального захисту населення — встановлення допустимих параметрів життя (розмір прожиткового фізіологічного і соціального мінімуму, мінімальної пенсії, соціальної допомоги); захист населення від зростання цін і товарного дефіциту; розв’язання проб­леми безробіття і забезпечення ефективної зайнятості; перепідготовка кадрів; пенсійне забезпечення; утримання дитячих будинків, інтернатів, будин­ків для людей похилого віку тощо; надання необ­хідної медичної допомоги.
Соціальний захист — комплекс організаційно-правових та економічних заходів, спрямованих на забезпечення добробуту кожного члена суспільства в конкретних економічних умовах.
Соціальний захист населення — державна підтримка певних категорій населення, які можуть зазнавати негативного впливу ринкових процесів, забезпечення відповідного рівня життя шляхом надання правової, фінансової, матеріальної допомоги окремим громадянам (най­вразливішим верствам населення), а також створення соціальних гарантій для економічно активної частини населення, забезпечення прийнятних для країни умов життя та праці громадян, у тому числі через встановлення соціальних стандартів.
Соціальні стандарти — офіційно встановлені державою у сфері соціальних відносин нормативи (мінімальна чи середня заробітна плата, мінімальна пенсія, рівень прожиткового мінімуму, тривалість робочого тижня, відпустки, умови праці тощо).
Чисельність пенсіонерів — усі пенсіонери, які перебувають на обліку в органах соціального захисту, незалежно від місця отриман­ня пенсії.
5.7. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Соціальний захист та проблеми його реформування.
2. Основні елементи системи соціального захисту на сучасному етапі.
3. Механізм соціального захисту в Україні.
4. Сучасні тенденції реформування соціального захисту населення.
5. Роль соціального страхування у соціальному розвитку країни.
6. Соціальне страхування та його місце в соціальному за­хисті.
7. Сучасний стан та особливості пенсійного забезпечення в сучасних умовах.
8. Соціальна допомога та особливості її призначення.

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЙ

1. Перспективи розвитку соціального захисту в Україні.
2. Реальні можливості поліпшення рівня якості життя пенсіонерів та студентів.
3. Шляхи розв’язання проблем соціального страхування в Україні.
4. Державне регулювання соціального захисту особливо вразливих категорій населення.
5. Особливості та головні напрями вдосконалення соціальної до-
помоги.

5.8. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ТЕСТИ

1. Соціальний захист — це …
а) система державного гарантування прав громадянам на матеріальне забезпечення їх у разі повної, часткової чи тимчасової втрати працездатності;
б) система законодавчих, економічних, соціальних і соціально-психологічних гарантій, що надає працездатним громадянам рівні умови для поліпшення свого добробуту за рахунок особистого трудового внеску;
в) система гарантій щодо надання переваги в користуванні суспільними фондами споживання, в прямій матеріальній підтримці непрацездат­них і соціально вразливих категорій населення, насамперед дітей, молоді, що навчається, інвалідів, пенсіонерів та ін.;
г) правильні тільки відповіді а, в;
д) відповіді а, б, в — правильні.

2. В умовах ринкової економіки працівника можуть захистити …
а) його знання, досвід, професіоналізм, активна трудова діяль­ність;
б) власність, володарем якої він є;
в) державні гарантії та різноманітні види соціальної допомоги;
г) спеціальні законодавчі та організаційні заходи;
д) відповіді а, б, в — правильні.

3. Яке з тверджень є помилковим: «Соціальний захист населення України здійснюється за такими принципами …»
а) законодавче визначення основних соціальних гарантій;
б) загальнодоступність і гарантований рівень соціального забезпечення найнагальніших життєвих потреб для всіх громадян;
в) забезпечення непрацездатному населенню рівня життя, який відповідає встановленому законом прожитковому мінімуму;
г) визначення рівня наданих гарантій на підставі соціальних нормативів;
д) гарантований високий рівень життя соціально вразливим категоріям населення.

4. При страхуванні на випадок безробіття до складу витрат не зараховуються витрати на …
а) допомогу безробітному;
б) професійне навчання та профорієнтацію;
в) інвестування виробництва;
г) утримання служби зайнятості;
д) сприяння працевлаштуванню людей.
5. Державою надається допомога в розмірі 100 % заробітку (доходу) …
а) матерям, які народили 2 дітей;
б) жінкам, які перебувають на обліку в ранні строки вагітності;
в) матерям, які народили дітей;
г) безробітним жінкам при пологах;
д) жінкам при пологах, якщо вони займаються підприємницькою діяльністю.
6. Державою надається допомога сім’ям на 3 дітей у розмірі на кожну дитину …
а) 100 % заробітку батька;
б) 50 % заробітку батька;
в) 100 % мінімальної зарплати;
г) середньої зарплати;
д) 50 % середньої зарплати.
7. Допомога підприємств бідуючим полягає у …
а) відрахуванні грошей у страхові фонди;
б) виплаті винагород;
в) наданні платних відпусток;
г) безоплатних обідах працюючим;
д) разових підтримках грішми у разі нещасних випадків.
8. З метою захисту населення від інфляції уряд передбачає …
а) створити систему страхування депозитних вкладів населення;
б) забезпечити систему страхування депозитних вкладів населення;
в) провести компенсацію втрат минулих заощаджень шляхом їх конверсії у майнові сертифікати;
г) усі відповіді правильні;
д) усі відповіді неправильні.
9. При страхуванні на випадок хвороби до складу витрат не зараховуються витрати на …
а) медичну допомогу хворому;
б) санаторне лікування;
в) допомогу на поховання;
г) створення сприятливих умов праці;
д) допомогу по тимчасовій непрацездатності.
10. Державою надається допомога в розмірі 100 % мінімальної зарплати …
а) жінкам при вагітності, які навчаються з відривом від виробництва;
б) жінкам-робітницям при вагітності у зв’язку з ліквідацією підприємства;
в) матерям по догляду за дитиною до досягнення 3-річного віку;
г) вагітним жінкам — членам творчих спілок;
д) вагітним жінкам, які працюють за авторським договором.
11. Держава надає пільги тим, хто постраждав від аварії на ЧАЕС (4 група) у вигляді …
а) безоплатного зубопротезування;
б) безоплатного санаторного лікування;
в) безоплатного користування транспортом;
г) одержання безпроцентної позики на житлове будівництво;
д) безоплатного встановлення телефонів.

12. Держава надає грошову допомогу ветеранам праці на …
а) компенсацію вартості путівки до санаторію на лікування;
б) придбання ліків;
в) ремонт квартир;
г) придбання палива;
д) придбання квитків для проїзду на транспорті.

13. Державна допомога бідуючим полягає в …
а) зменшенні податків;
б) оплаті житла;
в) грошовій підтримці на виховання дітей;
г) безкоштовному проїзді;
д) перерозподілі доходів багатих на користь бідним.

14. В Україні соціальну допомогу отримує (млн осіб) …
а) 10;
б) 17;
в) 22;
г) 27;
д) 31.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.