лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна інфраструктура і політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

4.6. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
Баланс грошових доходів і витрат населення характеризує обсяг і структуру грошових доходів, витрат і збереження населення і відображає ту частину валового національного доходу, яка надходить у розпорядження населення у формі грошових доходів.
Грошові витрати і заощадження населення включають витрати на купівлю товарів і оплату послуг, обов’язкові платежі і різноманітні внески (податки і збори, платежі по страхуванню, внески в громадські та кооперативні організації, повернення бан­ківських позик, відсотки за товарний кредит тощо).
Грошові доходи населення включають оплату за працю всіх категорій населення, пенсії, допомогу, стипендії й інші соціальні трансферти, надходження від продажу продуктів сільського господарства, доходи від власності у вигляді відсотків по внесках, цінних паперів, дивідендів, доходи осіб, зайнятих підприємницькою діяльністю, а також страхові відшкодування, позики, доходи від продажу іноземної валюти тощо.
Доходи населення — грошові та натуральні надходження гро­мадян із різних джерел, які використовуються для задоволення їх-
ніх особистих потреб, нетоварних витрат і приросту їхніх заоща-
джень.
Заробітна плата — грошовий вираз вартості і ціни робочої сили, яка визначається вартістю засобів існування, необхідних для її відтворення, до неї входять вартість харчування, одягу, взуття, послуг, витрат на утримання сім’ї, освіту, охорону здоров’я, відпочинок, задоволення культурних запитів та інші потреби.
Заробітна плата номінальна — величина заробітної плати поточного періоду, виражена в грошових одиницях.
Заробітна плата реальна — обсяг товарів і послуг, які можна придбати на заробітну плату в поточний період виходячи з цін у базисний період, обчислюється шляхом розподілу номінальної заробітної плати поточного періоду без урахування податків і інших утримань на індекс споживчих цін.
Заробітна плата середня — заробітна плата, обчислена в середньому на одного працівника або на одиницю відпрацьованого часу.
Інститут соціального партнерства — система соціально-еко­но­мічних відносин, що ґрунтується на узгодженні (пошуку консенсусу) загальнодержавних і групових інтересів у соціально-еконо­мічній сфері (доходи, зайнятість, умови праці тощо) шляхом переговорів, консультацій і досягнення домовленостей за участю представників цих груп.
Купівельна спроможність грошових доходів населення відображає потенційні можливості населення щодо придбання товарів і послуг і виражається через товарний еквівалент середньодушових грошових доходів населення.
Міграція — переміщення робочої сили (працездатних мігрантів) через кордони тих чи інших територій, країн, населених пунктів зі зміною місця проживання.
Попит на робочі місця — загальна кількість робочих місць, необхідних для повного задоволення потреб у них з боку працездатного населення, тобто для забезпечення повної зайнятості робочої сили.
Працездатність — здатність виконувати трудові функції без шкоди здоров’ю.
Праця — доцільна діяльність людей завдяки розумовим та фізичним здібностям (зусиллям), які можуть бути застосовані для виробництва товарів або послуг.
Прожитковий мінімум — вартісна оцінка споживчого кошика, а також обов’язкові платежі і збори, які використовуються для обґрунтування рівня мінімального розміру оплати праці і мінімаль­ного розміру пенсії по старості.
Робоча сила — загальна чисельність населення старшого від певного віку (16 або 18 років), яке в даний конкретний момент працює або прагне працювати за винагороду.
Середньомісячна заробітна плата працюючих у галузях економіки визначена розподілом нарахованого фонду заробітної плати працівників за рік на середньорічну чисельність працюючих.
Трипартизм — соціальне партнерство, яке забезпечується взаємодією трьох суб’єктів: держави (в особі її органів чи уповноважених), ро­ботодавців (їхніх спілок, асоціацій, гільдій) і робітників (в особі проф­спілок).
4.7. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Заробітна плата як складова доходів найманих праців­ників.
2. Заробітна плата в умовах ринкової економіки.
3. Економічні, правові та організаційні засади оплати праці в сучасних умовах.
4. Основні напрями реформування заробітної плати в соціаль­но орієнтованій економіці.
5. Соціальне партнерство та його необхідність в ринковій економіці.
6. Необхідність державного регулювання оплати праці.
7. Сутність договірного регулювання оплати праці.
8. Реальні доходи населення як показник добробуту насе-
лення.
9. Прогнозування реальних доходів населення.
10. Основні важелі та інструменти державного регулювання доходів населення.

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЙ

1. Шляхи розв’язання проблем оплати праці в державному сек­торі еко­номіки.
2. Критерії для вибору економічних, правових та організаційних засад оплати праці.
3. Зарубіжний досвід оплати праці в скандинавських державах.
4. Нерівність доходів та їх державне регулювання.
4.8. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ТЕСТИ

1. Яка з функцій заробітної плати як категорії ринкової економіки є, на ваш погляд, помилковою …
а) стимулює продуктивність праці;
б) узгоджує інтереси виробництва із зацікавленістю працюючих у результатах праці;
в) забезпечує потребу у житловій площі;
г) указує на необхідність поліпшення умов праці;
д) спонукає працюючих підвищувати кваліфікацію.
2. Основна заробітна плата — це …
а) будь-який заробіток, що за трудовим договором виплачується працівникові за виконану роботу та надані послуги;
б) заробіток, що залежить від результатів праці працівника і визнача­ється тарифними ставками, відрядними розцінками, посадовими окладами;
в) розмір заробітної плати, встановлений державою, нижче яко­го не може здійснюватись оплата за фактично виконану роботу;
г) заробіток у вигляді винагород за вислугу років;
д) надбавки і доплати, передбачені системою оплати праці.
3. Державне регулювання оплати праці в Україні передбачає …
а) установлення середньої заробітної плати;
б) установлення мінімальної заробітної плати;
в) обмеження фонду заробітної плати рівнем продуктивності праці;
г) визначення умов премії;
д) установлення питомої ваги заробітної плати в собівартості продукції.
4. Складовими генеральної тарифної угоди є …
а) мінімальна заробітна плата, єдина для видів виробництва і робіт;
б) тарифні умови праці, єдині для видів виробництва;
в) доплати, диференційовані згідно з умовами праці працівників;
г) посадові оклади керівників і спеціалістів;
д) компенсаційні доплати.
5. Реформа заробітної плати має на меті підвищення частки тарифу в заробітній платі до розміру (у відсотках) …
а) 70;
б) 60;
в) 50;
г) 40;
д) 30.
6. В Україні заробітна плата визначається такими чинниками …
а) тарифними ставками та відрядними розцінками;
б) прибутками, які створюються найманими робітниками;
в) як винагорода за значні успіхи в роботі;
г) як сума заохочувальних виплат;
д) усі відповіді неправильні.
7. Мінімальна заробітна плата працюючих визначається з ураху­ванням …
а) задоволення потреб сімей у товарах та послугах на мінімаль­ному рівні;
б) забезпечення цивілізованого стандарту життя;
в) наповнення споживчого кошика;
г) формування мінімального споживчого бюджету;
д) стану економіки.
8. До складу тарифної системи входять такі елементи …
а) тарифна сітка і ставка;
б) положення про трудові договори;
в) положення про оплату праці в галузі;
г) розмір мінімальної заробітної плати;
д) методика визначення середньої заробітної плати.
9. Якщо обсяг доходу, яким розпоряджається населення, зменшується, то …
а) зростають споживчі витрати і заощадження;
б) зростають споживчі витрати, а заощадження скорочуються;
в) споживчі витрати скорочуються, а заощадження зростають;
г) скорочуються і споживчі витрати, і заощадження;
д) усі відповіді неправильні.
10. В Україні стримується фонд оплати праці в умовах росту цін через …
а) помилки в соціальній політиці уряду;
б) нестачу вітчизняних товарів;
в) намагання стримати інфляцію;
г) відсутність закону про оплату праці та недосконалість існуючих нормативних актів;
д) спрямовані дії уряду по розшаруванню суспільства.
11. У 2000 році в Україні завдяки політиці уряду вдалося …
а) підвищити мінімальну заробітну плату, яка становить 108 грн;
б) установити співвідношення низько- і високооплачуваних категорій працюючих у розмірі 1 : 10;
в) підняти питому вагу тарифу в зарплаті до 60 %;
г) зменшити відмінності в оплаті праці за тарифом по аналогічних роботах у 2 рази;
д) усі відповіді неправильні.
12. Мінімальна заробітна плата працюючих включає …
а) оплату за виконану роботу;
б) доплати;
в) надбавки;
г) заохочувальні і компенсаційні виплати;
д) правильні тільки відповіді а, б, в.
13. Реальний дохід — це
а) нараховані працюючому гроші;
б) товари, які можна купити за гроші, та послуги, які можна отримати;
в) готівка, отримана в касі підприємства чи установи;
г) товари та послуги, придбані за готівку;
д) сукупність натуральних та грошових доходів працюючих.
14. Непередбачена інфляція спричиняє перерозподіл доходів на користь …
а) кредитора;
б) держави;
в) боржника;
г) ніхто не має користі;
д) усі мають користь.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.