лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна інфраструктура і політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3.8. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ТЕСТИ

1. Державна політика зайнятості населення має на меті …
а) залучати всіх працездатних до продуктивної праці;
б) зберегти робочі місця на підприємствах, в організаціях та установах;
в) організувати діюче змагання за підвищення продуктивності праці;
г) поліпшити організацію та систему оплати праці;
д) усі відповіді неправильні.

2. Відповідно до законодавства працездатний вік в Україні — це вік …
а) від 16 до 60 років включно;
б) від 18 до 60 років включно;
в) від 16 до 60 років у чоловіків включно; від 16 до 55 років у жінок включно;
г) від 18 до 60 років у чоловіків включно; від 18 до 55 років у жінок включно;
д) відповіді а, б, в, г — помилкові.

3. Державне регулювання зайнятості населення має на меті 
а) упровадження нестандартних режимів використання робочого часу;
б) облік та внесення змін у соціальний статус зайнятості;
в) використання надомної праці;
г) створення нестандартних робочих місць;
д) усі відповіді неправильні.

4. Яке з тверджень є недостатньо повним: «Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» …»
а) зайнятість — це діяльність громадян щодо задоволення їхніх особистих і суспільних потреб, яка надає їм дохід;
б) громадяни, які звертаються до держслужби зайнятості населення з питань зайнятості, мають право на безкоштовну профорієнтацію, консуль­тацію, отримання відповідної інформації з метою одержання роботи;
в) безробітними вважаються громадяни, які не мають роботи;
г) послуги щодо забезпечення зайнятості населення надаються держ­службою зайнятості безкоштовно;
д) в Україні ведеться статистична звітність, яка має відображати стан ринку праці і зайнятості населення.

5. Фактичний рівень безробіття перевищує природний рівень на 2 %. Це означає, що фактичний обсяг валового національного доходу відстає від реального на … (відсотків)
а) 2;
б) 3;
в) 4;
г) 5;
д) більше ніж 5.

6. Людина, яка сподівається швидко отримати роботу, нале­жить до …
а) зайнятих;
б) безробітних;
в) тих, що не враховуються в складі робочої сили;
г) неповністю зайнятих;
д) тих, що втратили надію знайти роботу.

7. Природне безробіття — це наявність …
а) фрикційного та циклічного безробіття;
б) фрикційного та структурного безробіття;
в) структурного безробіття;
г) фрикційного безробіття;
д) циклічного безробіття.

8. Для скорочення безробіття, на думку Дж. Кейнса, необ­хідно …
а) застосовувати державні закупки і послуги;
б) використовувати тільки ринкові механізми;
в) ввести в країні централізоване планування зайнятості;
г) ліквідувати приватну власність на засоби виробництва;
д) усі відповіді неправильні.

9. Державне регулювання зайнятості спирається на такі ва­желі …
а) правові;
б) організаційні;
в) наукові;
г) матеріальні;
д) правильні відповіді — а, б, в.
10. Рівень фрикційного безробіття в умовах повної зайнятості повинен …
а) дорівнювати 0;
б) бути меншим 1;
в) бути меншим рівня циклічної форми безробіття;
г) усі відповіді правильні;
д) усі відповіді неправильні.

11. До зайнятого населення в Україні належать …
а) ті, хто працює за наймом на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності;
б) громадяни, які проходять службу в армії, військах, форму-
ван­нях;
в) особи, які самостійно забезпечують себе роботою (підприємці, фермери, люди творчої праці);
г) усі відповіді правильні;
д) усі відповіді неправильні.

12. Яка з відповідей є помилковою: «Ефективне функціонування ринку праці можливе за наявності ряду умов, до яких належать …»
а) повна самостійність та незалежність продавця та покупця робочої сили в поєднанні з їхньою економічною відповідальністю;
б) відносини агентів на ринку праці — це відносини договорів та угод між рівноправними партнерами;
в) конкуренція між власниками робочої сили за право одержання робочого місця та роботодавців — за залучення кваліфікованої робочої сили;
г) необхідність існування балансу між робочими місцями, сукупною пропозицією робочої сили та грошовою масою заробітної плати;
д) об’єднання в єдину спілку найманих працівників та роботодавців для захисту своїх інтересів.

13. До основних функцій ринку праці в Україні належать …
а) суспільний поділ праці — це розмежування найманого працівника та працедавця, розподіл найманих працівників за професіями та кваліфікацією, галузями виробництва та регіонами;
б) інформаційна — надання інформації щодо умов найму, рівня заробітної плати, пропозиції робочих місць та робочої сили, якості робочої сили;
в) ціноутворююча — встановлення рівноваги між попитом та пропозицією;
г) регулююча — регулювання надлишків трудових ресурсів, їх оптимальне розміщення, а також ефективне використання;
д) усі відповіді правильні.
14. Рівень зайнятості й обсяг національного виробництва протягом року визначають …
а) рівнем цін;
б) чисельністю робочої сили;
в) запасами капіталів;
г) рівнем сукупних витрат;
д) усі відповіді правильні.

15. Який із заходів щодо сприяння зайнятості та соціального захисту населення є помилковим …
а) надання допомоги громадянам у працевлаштуванні;
б) організація професійної перепідготовки кадрів;
в) створення додаткових робочих місць;
г) надання безадресної матеріальної допомоги;
д) створення додаткових робочих місць.

16. Згідно із рекомендаціями Міжнародної організації праці і нормативними актами про зайнятість населення при здійсненні державної політики зайнятості необхідно користуватися такими принципами …
а) забезпечення рівних можливостей усім громадянам незалеж­но від походження, соціального та майнового стану, расової та національної належності, статі, віку, політичних переконань;
б) сприяння забезпеченню ефективної зайнятості, яка запобігає безробіттю, сприяння створенню нових робочих місць та умов для розвитку підприємництва;
в) добровільність праці, відповідно до якої зайнятість ґрунтується на вільному волевиявленні громадян;
г) відповіді а, б, в — правильні;
д) правильної відповіді немає.
17. До основних принципів державної політики в галузі охорони праці в Україні належать …
а) пріоритет життя і здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності підприємства, повної відповідальності влас­ника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;
б) соціальний захист працівників, повна компенсація завданої шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробниц­тві і професійних захворювань;
в) здійснення навчання населення, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці;
г) проведення політики пільгового оподаткування, що сприяє створенню безпечних і нешкідливих умов праці, участі держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці;
д) усі відповіді правильні.
18. Яке з тверджень є помилковим: «Працівники, зайняті на ро­ботах з важкими та шкідливими умовами праці, мають право на …»
а) одержання безоплатного лікувально-профілактичного харчування, молока чи рівноцінних йому харчових продуктів;
б) скорочену тривалість робочого часу;
в) матеріальне стимулювання за шкідливі умови праці;
г) додаткову оплачувану відпустку;
д) оплату праці в підвищеному розмірі.

19. Яке з тверджень є помилковим: «Державне управління охо­роною праці в Україні здійснює …»
а) Кабінет Міністрів України;
б) Президент України;
в) Міністерство праці та соціальної політики;
г) Верховна Рада України;
д) місцеві адміністрації.

20. Основні функції Державного комітету з нагляду за охороною праці — це …
а) здійснення комплексного управління охороною праці на державному рівні, реалізація державної політики в цій галузі;
б) розробка національних програм поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;
в) координація роботи міністерств, інших органів влади в галузі безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;
г) участь у міжнародному співробітництві з питань охорони праці, організація виконання міжнародних угод з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;
д) відповіді а, б, в, г — правильні.

Розрахункове завдання № 1

1. Визначити середньорічну потребу в робочій силі та її чисель­ність на квартал найбільшого напруження.
2. Розрахувати допоміжну потребу в робочій силі в базисному році.
Вихідні дані:
1. Виробнича програма міністерства в базисному році становить 13 270 млн грн при виробітку на одного працівника промис­лово-виробничого персоналу 12 100 грн; чисельність непромислового персоналу становитиме 2,7 % чисельності промислово-виробничого персоналу.
2. У квартал найбільшого напруження потреба в робочій силі перевищить середньорічну на 4,8 %.
3. Чисельність працюючих на підприємствах міністерства досягне на кінець базисного періоду 1 012 300 осіб.
4. Природне та механічне вибуття працюючих становитиме 2,1 % їхньої середньорічної чисельності.

Розрахункове завдання № 2

Визначити рівень забезпеченості робочою силою народного господарства країни.
Вихідні дані:
1. На кінець базисного року чисельність працюючих становитиме 4 286 700 осіб.
2. Необхідна на плановий рік середньорічна чисельність працюючих за умовою темпів зростання обсягів виробництва, робіт і обслуговуючого контингенту становитиме 4 820 200 осіб.
3. На кінець базисного року природне вибуття працюючих становитиме 0,4 %, вихід на пенсію — 1,1 %, на навчання, в ряди Збройних Сил та за іншими причинами — 2,4 % середньорічної чисельності.
4. Випуск з професіонально-технічних училищ становитиме 194 800, з вищих і середніх спеціальних навчальних закладів — 96 700 осіб.
5. Середню загальноосвітню школу закінчать 610 200 осіб, 68 % з яких продовжать навчання з відривом від виробництва.
6. За рахунок інших джерел (набір робітників зі складу місцевого населення, прийом на роботу демобілізованих зі Збройних Сил тощо) можливе залучення робочої сили становитиме 138 600 осіб.
7. З урахуванням даних минулих років сальдо механічного переміщення робочої сили досягне 37 300 осіб.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.