лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна інфраструктура і політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2.6. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Соціальна політика як економічна категорія.
2. Мета соціальної політики в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки.
3. Основні напрями реформування соціальної політики в умовах сьогодення.
4. Основні принципи соціальної політики в Україні.

ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЙ

1. У чому полягає практична функція соціальної політики?
2. Основні цілі державної соціальної політики.
3. Основні напрями реалізації соціальної політики в Україні.
2.7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

ТЕСТИ

1. Метою соціальної політики є …
а) створення достатньої кількості робочих місць;
б) забезпечення громадян товарами та послугами;
в) соціальна інтеграція людей;
г) інвестування соціальної інфраструктури;
д) виховання громадян.
2. Головна мета соціальної політики в умовах соціально орієн­тованої ринкової економіки — це …
а) забезпечення збалансованого функціонування суспільства без струсів і потрясінь;
б) досягнення в суспільстві злагоди, стабільності та соціальної ціліс­ності, самодостатнього рівня життєдіяльності людей;
в) надання кожному членові суспільства високої заробітної плати;
г) одержання високих доходів незалежно від реального внеску в збіль­шення суспільного багатства;
д) надання пільг без урахування матеріального становища пев­них категорій населення.

3. Яке з тверджень є помилковим: «Стратегічними цілями соціальної політики на державному рівні є …»
а) гарантування конституційних прав громадян на працю, соціальний захист, освіту, охорону здоров’я, житло;
б) забезпечення повної продуктивної зайнятості населення, піднесення якості й конкурентоспроможності робочої сили;
в) реформування аграрно-промислового комплексу;
г) забезпечення соціальної підтримки найвразливіших верств населення;
д) переорієнтація соціальної політики на сім’ю, забезпечення прав і соціальних гарантій, що надаються сім’ї.

4. Яке з тверджень є помилковим: «Згідно з Посланням Президента України до Верховної Ради 2000 р. основними важелями соціальної політики мають бути …»
а) пенсійна реформа;
б) активна демографічна політика;
в) забезпечення випереджального зростання вартості робочої сили;
г) зміцнення позицій прошарку людей з високим рівнем доходів;
д) адресна підтримка соціально незахищених верств населення.

5. Основними завданнями соціальної політики є …
а) соціальний захист населення;
б) запобігання масового безробіття;
в) захист інтелектуального потенціалу суспільства;
г) підтримка розвитку духовної сфери, освіти, науки і культури;
д) відповіді а, б, в, г — правильні.

6. Який із принципів соціальної політики держави є помилковим у даному контексті …
а) держава створює умови, за яких кожен працездатний грома­дянин самозабезпечується при солідарній підтримці суспільства;
б) держава і суспільство допомагають хворим і непрацездатним на рівні, що відповідає економічним здобуткам та досягненням країни;
в) державні структури мають спрямовувати свої зусилля на подолання безробіття;
г) держава повинна сплачувати страхові внески за громадян, які застрахувалися на випадок хвороби чи втрати роботи;
д) держава повинна створювати можливості для залучення громадян до участі в суспільному житті, зокрема у створенні різних рухів, формуванні страхових фондів, започаткуванні діяльності кредитних спілок тощо.
7. Яке з тверджень є помилковим: «Модель соціального устрою повинна забезпечити …»
а) свободу;
б) рівність;
в) справедливість;
г) братерство;
д) творчу солідарність.
8. Основними напрямами соціальної політики в Україні є …
а) проведення глибокої пенсійної реформи, що забезпечуватиме спра­ведливу систему пенсійних виплат з урахуванням трудового вкладу особи;
б) сприяння всебічному державному захисту інтелектуального потен­ціалу суспільства, його ефективному використанню та примноженню;
в) створення адресної допомоги державним службовцям та їх сім’ям;
г) піднесення добробуту за рахунок державного бюджету та позабюджетних коштів;
д) відповіді а, б — правильні.

ТЕМА 3. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ

3.1. Суть зайнятості і безробіття
3.2. Формування ринку праці в Україні
3.3. Основні принципи, методи та інструменти регулювання ринку праці та зайнятості населення
3.4. Державне управління охороною праці
3.1. СУТЬ ЗАЙНЯТОСТІ ТА БЕЗРОБІТТЯ
Студенти мають знати сутність термінів «зайнятість» і «безробіття».
Трудові ресурси — це частина населення, що має фізичний розвиток, розумові здібності та знання, які необхідні для виконання роботи у будь-якій галузі економіки. До трудових ресурсів на­лежать: а) населення в працездатному віці: чоловіки 16—59 років
і жінки 16—54 років за винятком непрацюючих інвалідів праці й війни I та II груп і непрацюючих осіб непрацездатного віку, які отримують пенсію за старістю на пільгових умовах (чоловіки 50—59 років, жінки 45—54 років); б) населення старше і молодше від працездатного віку, яке зайнято в народному господарстві.
Працездатне населення — це сукупність людей переважно працездатного віку, здатних за своїми психофізіологічними даними до участі в трудовому процесі.
Працездатне населення поділяють на дві групи: економічно активне та економічно пасивне.
До економічно активного населення відноситься та частина населення, яка зайнята суспільно корисною діяльністю, що приносить їй прибуток. Економічно активне населення — це:

 • особи найманої праці;
 • самостійні робітники;
 • неоплачувані члени сім’ї;
 • особи, що тимчасово не працюють з об’єктивних причин (хвороба, відпустка);
 • особи, що поєднують навчання з працею в умовах неповного робочого часу;
 • учні та особи, що проходять перепідготовку.

Економічно пасивне населення — ті, хто не входять до згаданих категорій, незалежно від віку і статті.
Усіх працездатних поділяють на зайняте населення та безробітних.
Зайнятість населення — це чисельність осіб, які виконують будь-яку роботу за певну заробітну плату (чи дохід «працюючи на себе»).
Зайнятість — це забезпеченість працездатного населення робочими місцями, його участь у суспільнокорисній діяльності по створенню суспільного продукту.
Зайнятість — це діяльність громадян, пов’язана з задоволенням особистих та суспільних потреб, що приносять їм дохід у грошовій чи іншій формі.
До зайнятого населення в Україні належать:

 • працюючі за наймом на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності;
 • громадяни, що самостійно забезпечують себе роботою (підприємці, фермери, люди творчої праці);
 • зайняті в органах влади, управління та громадських об’єд­наннях;
 • громадяни, які проходять службу в армії, гвардії, військах, формуваннях;
 • особи, що проходять професійну підготовку і підвищення кваліфікації, навчаються в денних школах та вузах;
 • зайняті вихованням дітей, доглядом за хворими, інвалідами та громадянами похилого віку;
 • іноземні громадяни, що працюють в Україні.

Безробіття — це незайнятість працездатного населення у суспіль­ному виробництві, яке бажає мати роботу для задоволення особистих і суспільних потреб, це явище, за якого частина економічно активного населення не може використати свою робочу силу.
Безробіття — це різниця між кількістю осіб, що входять до складу робочої сили, та кількістю зайнятих у певний момент часу. В умовах ринкової економіки розрізняють такі види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне.
Фрикційне безробіття — це безробіття, пов’язане з добровільною зміною найманими робітниками місця роботи чи з періодами їх тимчасового звільнення.
Структурне безробіття — це безробіття, викликане невідпо-
відністю професійної підготовки робочої сили структурі вироб­ництва.
Циклічне безробіття — це безробіття, викликане циклічним стискуванням виробництва.
Природний рівень безробіття — це рівень безробіття при відсутності циклічної форми безробіття.
Рівень безробіття (Rб) — це питома вага робочої сили, незайнятої в кожний певний час. Він розраховується за формулою:
,
де Кб — кількість безробітних;
Кпр — кількість працездатних.
Точність виміру безробіття залежить від правильності визначення кількості безробітних та працюючих.
Економіка суспільства зазнає суттєвих економічних збитків від безробіття. У практиці використовується закон Оукєна, що формулюється так: «Перевищення на 1 % поточного рівня безробіття над рівнем безробіття при повній зайнятості дорівнює відставанню реаль­ного об’єму чистого національного продукту від потенційного чистого продукту на 2,5 %». Тобто кожен відсоток безробіття призводить до втрат 2,5 % чистого національного продукту.
3.2. ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
Студенти повинні знати, як формується ринок праці в Україні. Ринок праці — це система відносин, яка виражає попит і пропозицію робочої сили.
Умовами виникнення ринку праці є, по-перше, юридична свобода і здатність власника робочої сили за власним розсудом розпоряджатися своїми здібностями до праці. Але цієї умови недостатньо тому, що юридична свобода поки що не примушує власника продавати свою робочу силу. Тому другою умовою виникнення ринку праці є відсутність у людини всього необхідного для ведення свого господарства як джерела одержання всіх потрібних для життя засобів існування. Проте за сучасних умов мова вже не йде про абсолютну відсутність будь-яких інших засобів чи умов існування. Адже деяка частина найманих працівників є власниками цінних паперів, нерухомості і т. п., з яких одержує дохід, але все-таки змушена продавати свою робочу силу. Необхідність у продажу своєї робочої сили виникає тоді, коли дохід з інших джерел є недостатнім для одержання всіх необхідних для життя засобів. За цієї умови людина мусить економічно продавати свою робочу силу. Але, як відомо, поява на ринку продавця товару ще не гарантує його продаж — для цього потрібен ще й покупець. Тому третьою умовою виникнення ринку праці є поява на ньому покупця — підприємця, який економічно змушений
вийти на ринок праці, щоб купити запропоновану для продажу
здатність до праці потрібних йому працівників.
Ефективне функціонування ринку праці можливе за наявності ряду умов, до яких належать: по-перше, повна самостійність та незалежність продавця та покупця робочої сили в поєднанні з їх економічною відповідальністю; по-друге, відносини агентів на ринку праці — це відносини договорів та угод між рівноправ­ними партнерами; по-третє, функціонування ринку праці тим ефективніше, чим активніша конкуренція між власниками робочої сили за право зайняття робочого місця та роботодавців за залучення кваліфікованої робочої сили; по-четверте, повинен існувати баланс між робочими місцями, сукупною пропозицією робочої сили та грошовою масою заробітної плати; по-п’яте, наймані працівники та роботодавці для захисту своїх інтересів можуть об’єднуватись у спілки.
Серед заходів щодо сприяння зайнятості та соціального захисту населення можна назвати такі:

  • надання допомоги громадянам у працевлаштуванні;
  • організація професійної перепідготовки кадрів;
  • професійна орієнтація працівників та учнівської молоді;
  • створення додаткових поточних місць;
  • сприяння підприємницькій діяльності.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.