лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Стратегічний аналіз

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Прогнозовані грошові виплати реєструються в графі «Грошові кошти» активів (–5514 тис. грн.) і в графі «Кредитори» зобо­в’язань.
Прогнозована балансова модель передбачає виплату податків у сумі 240 тис. грн. (р. 9.1 графи «Податки до сплати») і нарахування дивідендів на суму 240 тис. грн. (р. 9.2 графи «Дивіденди до сплати»). На ці ж суми зменшується прогнозований прибуток (графа «Прибутки і збитки»).
Прибуток, який залишився (519 тис. грн.) являє собою нерозподілений прибуток підприємства і фіксується в графі «Нерозподілений прибуток».
Р. 12 «Прогнозний баланс» відображає активи і зобов’язання підприємства на майбутній період. Ці суми знаходяться підсумовуванням даних відповідних граф.
Досліджувана балансова модель на майбутній рік включає:
початковий баланс (р. 1);
прогнозовані операції на майбутній рік (р. 2—9.2);
прогнозний баланс на кінець визначеного періоду часу
(р. 12);
показники прибутків та збитків (графа «Прибутки і збитки», р. 5.1 —9.2);
прогноз грошового потоку (графа «Грошові кошти», р. 1—10).
Прогнозована балансова модель проста за формою, але містить всю аналітичну інформацію, необхідну для складання форм фінансової звітності, прогнозного аналізу структури активів та зобов’язань. Так, наприклад, у початковому і прогнозному балансах активи і зобов’язання розташовуються від більш до менш довгострокових, спочатку наводяться позаоборотні активи, а потім оборотні засоби; запаси, що відносяться до поточних активів, передують більш ліквідним активам — дебіторській заборгованості і грошовим коштам. Аналогічно, капітал та довгострокові зобов’язання розташовуються перед поточними зобов’язаннями. Оскільки у графі «Прибутки і збитки» наведено прибутки і витрати прогнозованого періоду, вона дається в розділі зобов’язань останньою. Прогнозований період часу не тільки передбачає розмір прибутку, а й порядок його використання.
Прибуток — це показник економічного зростання масштабів основної діяльності підприємства за певний період.
За даними прогнозної балансової моделі операцій на май-
бутній рік, прогнозний фінансовий результат має такий
вигляд:
(тис. грн.)
1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)                                                            8400
2. Собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг)                                                                          4785
3. Валовий прибуток                                                                   3615
4. Витрати на збут                                                                       2616
5. Фінансовий результат від операційної діяльності                       999
6. Спрямування прибутку на:
а) платежі у бюджет                                                                   240
б) сплату дивідендів                                                                  240
7. Нерозподілений прибуток                                                          519
Кожен показник прибутку розкриває його зміст. Показник прибутку в сумі 999 тис. грн., тобто прибуток до сплати податків і дивідендів, використовується в багатьох аналітичних розрахунках і відображає результат діяльності підприємства.
Наведена прогнозна балансова модель розроблена на наступ­ний рік. Зі зміною умов бізнесу корегуються вихідні прогно-
зовані дані і відповідно до цього змінюється прогнозний баланс та звіт про фінансові результати. Прогнозні балансові моделі можна розробляти і на коротші періоди часу — квартал, місяць.
Певної уваги заслуговує методика прогнозування руху грошових коштів (грошового потоку).
Прогнозування грошового потоку є основою управління коштами підприємства. Воно показує кількісну потребу в грошових коштах, допомагає визначити, яку частину вільних коштів можна інвестувати і на який термін, дає змогу заздалегідь визначити потребу в кредитах, надаючи в такий спосіб можливість фінансовій службі підприємства одержувати кредит на найвигід­ніших умовах.
Прогнозування прибутків, балансу і руху грошових коштів дає змогу сформувати загальну картину фінансового стану підприємства на будь-який період часу, а також визначити можливі фінансові потреби, що випливають з операцій, передбачених у плані.
Аналіз даних прогнозної моделі показує, що вона містить пов­ну інформацію про рух грошових коштів за певний період часу (рік). У графі «Грошові кошти» (р. 1—10) наведено прогнозну інформацію щодо джерел надходжень і витрат грошових коштів протягом усього майбутнього періоду часу. Цей баланс грошових коштів відображено у табл. 4.9, яка містить перегруповані дані прогнозної балансової моделі.
Наведені в табл. 4.9 дані характеризують прогнозований грошовий потік підприємства. Проте річна прогнозна модель грошового потоку охоплює занадто великий інтервал часу. Тому доціль­но прогнозувати рух коштів також на більш короткі інтервали часу: квартал, місяць, використовуючи модель прогнозного грошового потоку, відображену в табл. 4.10, і дані графи «Грошові кошти» помісячних балансових прогнозів на наступний рік.
Таблиця 4.9
БАЛАНС ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПРОГНОЗНИЙ РІК


Зміст операції

Сума
(тис. грн.)

Рядок прогнозного
балансу

1. Залишок коштів на початок прогнозованого періоду

51

1

2. Надходження від дебіторів

8265

8.3

3. Усього надходжень із початковим залишком

8316

4. Сплата податків

183

2.1

5. Виплата дивідендів

180

2.2

6. Витрати на оплату праці

1275

4.2 і 4.3

7. Виплати кредиторам

5514

8.4

8. Загальні витрати

7152

9. Залишок коштів на кінець прогнозованого періоду

1164

Аналіз внутрішньорічного прогнозу грошового потоку показує, що з січня по червень наступного року включно, за прогнозом, існують надлишкові кошти, а з липня по жовтень передбачається їх дефіцит. Маючи помісячні прогнозні дані про рух гро­шових коштів, фінансовий менеджер заздалегідь планує, як використати надлишкові кошти із січня по червень, і приймає рішення щодо залучення короткострокових кредитів на строк з липня по вересень включно.
Аналіз прогнозованого грошового потоку на наступний рік свідчить про необхідність його прогнозування з розбивкою на внутрішньорічні інтервали: квартали, місяці і навіть тижні, що дасть можливість здійснювати ефективний контроль та управління діяльністю підприємства.

Таблиця 4.10
ГРОШОВИЙ ПОТІК НА ПРОГНОЗОВАНИЙ ПЕРІОД


Операції (тис. грн.)

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

усього на рік

1. Залишок грошових коштів на початок періоду

51

61

137

5

130

51

72

–144

–23

–58

17

150

51

2. Надходження від дебіторів

475

540

630

625

525

590

505

720

735

650

765

1505

8265

3. Усього надходжень із залишком

526

601

767

630

655

641

577

576

712

592

782

1655

8316

4. Сплата податків

15

15

15

14

14

14

15

15

15

17

17

17

183

5. Виплата дивідендів

180

180

6. Витрати на оплату праці

90

84

162

96

105

105

126

84

105

108

120

90

1275

7. Виплати кредиторам

360

365

405

390

485

450

580

500

650

450

495

384

5514

8. Разом витрат

465

464

762

500

604

569

721

599

770

575

632

491

7152

9. Залишок грошових коштів на кінець прогнозованого періоду

61

137

5

130

51

72

–144

–23

–58

17

150

1164

1164

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.