лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Стратегічний аналіз

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Операція 7 реєструє зміни всередині підсистеми зобов’язань, вона збільшує заборгованість підприємства за одним видом зобов’я­зань і зменшує за іншим на одну й ту саму суму. З цього випливає четверте правило: операції, які відбуваються всередині підсистеми зобов’язань підприємства, викликають рівновеликі полярні зміни в пов’язаних між собою об’єктах зобов’язань підприємства.
Розглянуті вище правила взаємодії фінансової системи підприємства із середовищем застосовують для моделювання всієї сукупності прогнозованих операцій господарської діяльності і ґрунтуються на балансовому рівнянні. Інтегрована схема інформаційних зв’язків системи підприємства із зовнішнім середовищем представлена на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Інтегрована схема інформаційних зв’язків
фінансової системи підприємства із зовнішнім середовищем
4.3. Моделі прогнозної фінансової звітності
Складання річних, середньорічних прогнозних фінансових звітів є функцією фінансової служби підприємства. Прогнозна звітність має на меті показати фінансовий стан підприємства через якийсь визначений проміжок часу в майбутньому — рік, квартал, місяць.
Відправною моделлю прогнозної фінансової звітності є балансове рівняння. Воно лежить в основі початкової історичної фінансової звітності, відштовхуючись від якої прогнозуються на наступний період показники майбутньої звітності. Моделі прог­нозної фінансової звітності різняться за складом компонентів
активів і зобов’язань балансового рівняння. Так, якщо ставиться мета показати в прогнозному балансі майбутню структуру капіталу, то виникає необхідність передбачити для довгострокового капіталу в складі зобов’язань самостійні позиції для власного капіталу і залученого. За відсутності такої мети власний і залучений капітали можуть бути подані однією спільною позицією. Аналогічний підхід застосовується при моделюванні складу елементів фінансової звітності для інших цілей.
Модель прогнозної фінансової звітності концентрує розрахункову інформацію для прогнозів бухгалтерського балансу, прибутків та збитків, руху грошових коштів, аналізу структури капіталу, розрахунку та оцінки критичного обсягу продажів тощо.
Прогнозна фінансова звітність являє собою інтегровану прог­нозну і бюджетну (планову) інформацію щодо певного інтервалу часу: року, кварталу, місяця. Вона базується на прогнозах доходів, матеріальних витрат, витрат з оплати праці, адміністративних витрат, витрат на збут та інших. Схема прогнозу показників фінансової звітності наведена на рис. 4.2.


Рис. 4.2. Схема прогнозу показників фінансової звітності
4.4. Прогнозування складових елементів бізнесу
4.4.1. Операції зі створення стартового капіталу
Ділова система бізнесу являє собою комбінацію дій людей, матеріальних засобів і грошових коштів, обладнання. При наявності цих чинників і інших фінансових умов, зафіксованих у бухгалтерському балансі, вони є відправною інформацією для прогнозування бізнесу. Якщо бізнес починається з нульового фінан­сового старту, то для його здійснення необхідно насамперед сформувати майно — довгостроковий та поточний капітал і тільки за таких умов можна виробляти продукцію, надавати послуги, оновлювати матеріальні ресурси, удосконалювати технологію, планувати, створювати та використовувати прибуток. Приміром, для формування основного і оборотного капіталу створюється підприємство з початковим капіталом 150 тис. грн., в установі банку відкривається поточний рахунок, на який перераховуються ці гроші. Крім цього, залучається позиковий капітал шляхом одержання банківського кредиту на суму, наприклад 50 тис. грн., що надходять на поточний рахунок підприємства. Отже, власний і позиковий капітали становитимуть 200 тис. грн.
Підприємство для здійснення економічної функції має намір придбати основні засоби — устаткування на суму 100 тис. грн.; матеріальні цінності — сировину, основні і допоміжні матеріали, паливо — на суму 50 тис. грн. Виходячи з цих умов стартова модель бухгалтерського прогнозного балансу відображена у табл. 4.2. Перша і друга фінансові операції характеризують створення активів на суму 200 тис. грн., водночас формуються зобов’язання перед власниками і позичальниками на таку ж суму.
Третя і четверта фінансові операції ілюструють перетворення форми активів: грошової — на основні засоби на суму 100 тис. грн. і на оборотні матеріальні засоби на суму 50 тис. грн. Р. 5 показує склад активів і структуру зобов’язань після того, як будуть здійснені ці операції. Р. 6 містить дані щодо структури активів і зобов’язань. Із загальної суми активів половина припадає на довгострокові активи, по 25 % — на матеріальні активи і на грошові кошти. 75 % зобов’язань становить власний капітал і лише чверть — позиковий.
Спрогнозувавши фінансові операції щодо створення стартового капіталу, підприємство потім прогнозує поточні операції на майбутній період — обсяг продажів, витрати, пов’язані з виробництвом і продажем, прибуток тощо.
За наявності вихідного капіталу при прогнозі майбутньої господарської діяльності враховують фінансові операції, пов’язані з відновленням основного капіталу, з орендою основних засобів. Розглянемо особливості їх прогнозування і побудову на їх основі структурної моделі прогнозного бухгалтерського балансу.
Таблиця 4.2
СТАРТОВА МОДЕЛЬ ПРОГНОЗНОГО
БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ


Операції
(тис. грн.)

Активи

=

Зобов’язання

Основні
засоби

Оборотні засоби

Власний
капітал

Позиковий
капітал

Матеріали

Грошові
кошти

1. Власний капітал

 

 

150

 

150

 

2. Позиковий капітал

 

 

50

 

 

50

3. Придбання основних
засобів

100

 

–100

 

 

 

4. Придбання матеріальних цінностей

 

50

–50

 

 

 

5. Перевірочний баланс

100

50

50

200

150

50

6. Структура активів
та зобов’язань, %

50,0

25,0

25,0

100,0

75,0

25,0

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.