лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформатика та комп’ютерна техніка

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Панель FORM CONTROL містить такі основні елементи уп­равління:

 •  CHECK BOX — елемент управління, який моделює об’єкт з двома станами (ON/OFF);
 •  комбінований список (COMBO BOX) — список, у вікні якого зображується тільки поточний елемент, але можна відкрити весь список і вибрати інший елемент;
 •  кнопка (COMMAND BUTTON) — кнопка, на якій користувач може виконати CLICK, ініціюючи таким чином деяку дію;
 •  сітка (GRID) — дозволяє виводити дані у формі таблиці;
 •  поле редагування (EDIT BOX) — поле, в яке користувач може увести текст з клавіатури;
 •  зображення (IMAGE) — виведення зображення;
 •  етикетка (LABEL) — виведення статичного тексту;
 •  текстове поле (TEXT BOX) — елемент управління для введення значення у вигляді символьного рядка;
 •  список (LIST BOX) — вікно, в якому зображується список з кількох елементів;
 •  контейнер (OLE CONTAINER) — елемент управління об’єктами та елементами OLE;
 •  група перемикачів (OPTION GROUP) — група перемикачів із залежною фіксацією;
 •  набір вкладинок (PAGE FRAME) — елемент управління, який являє собою набір вкладинок, кожна з яких — це окрема форма зі своїми елементами.

Приклад розв’язання задачі з виведенням результатів у
форму.
Задано таблицю ПОТРЕБА_М (рис. 10.92), яку було отримано на основі уявлення ПОТРЕБА_М. Ця таблиця є результатом з’єднання трьох таблиць: ПЛАН_ВИР, СКЛАД_ВИР, НАЗВА_МІС.
Визначити: загальну потребу в деталях у жовтні; середню потребу в деталях за весь період; кількість видів виробів, які необхідно виготовити у жовтні; кількість деталей А1231, необхідних для виготовлення виробу 22 у жовтні; записи, в яких потреба в деталях більша за середню. Для останнього завдання створити окремо запит та викликати його у формі. Приклад створення цього запиту розглянуто в розділі 10.2.12, рис. 10.74—10.77.
Результати розв’язання задачі повинні виводитися у формі (рис. 10.93). На рис. 10.94 відображено виконання запиту, який викликається з форми (кнопка ЗАПИСИ, В ЯКИХ ПОТРЕБА
БІЛЬША ЗА СЕРЕДНЮ).

Рис. 10.92. Таблиця ПОТРЕБА_М

Рис. 10.93. Форма розв’язання задачі

Рис. 10.94. Виконання запиту, який викликається з форми
Порядок розв’язання задачі:

 • Увести команду CREATE FORM ПОТРЕБА. З’явиться вікно форми, яке зображено на рис. 10.91.

  Змінити заголовок форми. Для цього вибрати меню VIEW> PROPERTIES і для властивості CAPTION задати ПОТРЕБА У ДЕТАЛЯХ (рис. 10.95).

Рис. 10.95. Вікно властивостей

 • У панелі інструментів FORM CONTROL вибрати елемент  і виділити область у формі. Буде створено об’єкт LABEL1. Змінити назву LABEL1 на «загальна потреба в деталях у жовтні». Для цього виділити об’єкт  LABEL1, натиснути праву кнопку миші, вибрати PROPERTIES і для властивості CAPTION задати «загальна потреба в деталях у жовтні».
 • Вибрати елемент  та виділити у формі область. Буде створено об’єкт TEXT1, який надалі можна використовувати для виведення загальної потреби в деталях.
 • Повторити пункти 3 та 4 для створення інших текстових об’єктів.
 • Вибрати елемент  та виділити область у формі. В результаті буде створено об’єкт COMMAND1. Змінити заголовок кнопки на ВИКОНАТИ (PROPERTIES> CAPTION) та ім’я на ВИКОНАННЯ_ПРОГРАМИ (PROPERTIES> NAME).
 • Вибрати елемент  та виділити область у формі. В результаті буде створено об’єкт COMMAND2. Змінити заголовок кнопки на «записи, в яких потреба більша за середню» та ім’я на ВИКЛИК_ЗАПИТУ.
 • Вибрати елемент  та виділити область у формі. В результаті буде створено об’єкт COMMAND3. Змінити заголовок кнопки на ВИХІД та ім’я на ЗАВЕРШЕННЯ_РОБОТИ. Ввести код (програму) для кнопки ВИКОНАТИ. Для цього виконати на кнопці DOUBLE CLICK або вибрати меню VIEW>CODE, потім у полі OBJECT вибрати ВИКОНАННЯ_ПРОГРАМИ (або COM­MAND1, якщо ім’я кнопки не змінено) та у полі PROCEDURE — CLICK. Текст програми зображено на рис. 10.96. У цій програмі значення змінних SM (загальна потреба у деталях у жовтні),
  S (середня потреба у деталях) та K (кількість видів виробів, які необхідно виготовити у жовтні) виводяться в текстові об’єкти TEXT1, TEXT2, TEXT3 шляхом надання їх значень властивостям цих об’єктів VALUE. Команда SEEK шукає запис, у якого поле НАЗВА = «жовтень», поле КОД_ВИР=22 та поле КОД_ДЕТ="А1231". Якщо запис буде знайдено, тоді значення поля КІЛЬК_ВИР буде надано властивості VALUE текстового об’єкта TEXT4. У про-
  тилежному випадку в текстовому вікні з’явиться повідомлен-
  ня «запис відсутній». Перед виконанням команди SEEK необ-
  хідно створити індекс із таким ключовим виразом: НАЗВА+STR (КОД_ВИР)+КОД_ДЕТ — це індекс НАЗВА_К_К.

 

Рис. 10.96. Програма для об’єкта ВИКОНАННЯ_ПРОГРАМИ
(кнопка ВИКОНАТИ)

 • Увести код (програму) для кнопки ЗАПИСИ, В ЯКИХ ПОТРЕБА БІЛЬША ЗА СЕРЕДНЮ (об’єкт ВИКЛИК_ЗАПИТУ). Технологія введення програми така сама, як і для кнопки ВИКОНАТИ. На рис. 10.97 зображено текст цієї програми, в якій розраховується середня потреба у деталях (змінна S) і запускається запит (DO запит_ср.qpr), створений раніше (див. розділ 10.2.12).

Рис. 10.97. Програма для об’єкта ВИКЛИК_ЗАПИТУ
(кнопка «записи, в яких потреба більша за середню»)

 • Увести код (програму) для кнопки ВИХІД (об’єкт ЗАВЕР­ШЕННЯ_РОБОТИ). На рис. 10.98 зображено текст цієї програми.

 

Рис. 10.98. Програма для об’єкта ЗАВЕРШЕННЯ_РОБОТИ
(кнопка ВИХІД)

На рис. 10.99 відображено створену форму.
Редагування форми можна виконати, вибравши меню FILE> OPEN, задавши тип файла FORM та вибравши ім’я файла або вести команду MODIFY FORM <ім’я SCX-файла>. Так само, за допомогою конструктора можна відредагувати форму, створену майстром форм. Наприклад у формі, що створена за допомогою майстра (рис. 10.86), необхідно поміняти заголовок форми та назви полів.
Для виконання цієї операції треба відкрити форму для редагування: MODIFY FORM ПЛАН_ВИР.

Рис. 10.99. Створення форми для розв’язання задачі

Змінення заголовків виконується так само, як це було описано під час створення форми у режимі конструктора. Треба виділити об’єкт, натиснути праву кнопку миші, вибрати PROPERTIES та для властивості CAPTION задати новий заголовок. Після редагування форма ПЛАН_ВИР буде мати такий вигляд, як показано на рис. 10.100.

Рис. 10.100. Форма ПЛАН_ВИР у режимі
конструктора форм після редагування

10.2.14. Створення меню за допомогою
конструктора меню MENU DESIGNER

VFP дозволяє створювати меню на процедурній мові і записувати їх до програмних файлів. Це потребує певних навичок у програмуванні. Конструктор меню MENU DESIGNER дозволяє задати параметри меню у спрощеному варіанті, а потім на їх основі виконати генерацію програмного коду. Таке меню заміняє собою системне меню або доповнює його. Недоліком його є необхідність задання пунктів меню латинськими літерами. Можливо у наступній версії (ми розглядаємо версію 6.0) цей недолік буде ліквідовано.
Наприклад, необхідно створити меню для роботи з базою даних ПОТРЕБА та розв’язання задач, з нею пов’язаних. Меню з підменю повинне мати такий вигляд:

DATABASE

CALCULATIONS

EXIT

CREATE FILE

RUN FORM

 

EDIT FILE

RUN REPORT

 

EDIT STRUCTURE

 

 

Створення меню можна виконати, вибравши меню FILE> NEW, натиснувши на селекторну кнопку MENU та натиснувши на кнопку MENU у вікні, що з’явилося (рис. 10.101) або ввести команду CREATE MENU <ім’я MNX-файла>. На екрані з’явить­ся вікно конструктора меню MENU DESIGNER (рис. 10.102).

Рис. 10.101. Вибирання методу створення меню

Рис. 10.102. Вікно конструктора меню MENU DESIGNER

У вікні, що зображено на рис. 10.102, треба задати параметри головного меню. Поле MENU LEVEL використовується для задання рівня меню. MENU BAR — це головне меню. Поле PROMPT використовується для введення пунктів меню. Після введення значення у це поле стає доступним поле RESULT, яке може приймати одне з таких значень:

 • SUBMENU — підменю. Якщо вибраний цей параметр, праворуч з’явиться кнопка CREATE, після натиснення на яку можна створити підменю (рис. 10.103). Якщо підменю вже створене, з’явиться кнопка EDIT, яка дозволяє відредагувати підменю. На рис. 10.104, 10.105. зображені підменю DATABASE та CALCU­LATIONS.

Рис. 10.103. Створення головного меню

 • PAD NAME — використовується для задання меню користувача або пункту системного меню (наприклад, меню FILE має назву _MSM_FILE, меню EDIT — _MSM_EDIT тощо);
 • COMMAND — використовується, якщо для виконання потрібної дії достатньо однієї команди. Наприклад, з рис. 10.103 бачимо, що пункт меню EXIT визначається командою SET SYSMENU TO DEFAULT. Ця команда повертає на екран системне меню;
 • PROCEDURE — дозволяє задати послідовність команд. Після вибору цього параметра праворуч з’явиться кнопка CREATE або EDIT, якщо процедура була створена раніше. Ця кнопка відкриває вікно редагування (рис. 10.106—10.108) для введення процедури, яка виконується при виборі даного пункта меню.

Рис. 10.104. Створення підменю CALCULATIONS

Рис. 10.105. Створення підменю DATABASE

Рис. 10.106. Зміст процедури створення таблиці
бази даних CREATE FILE

Рис. 10.107. Зміст процедури редагування таблиці EDIT FILE

Рис. 10.108. Зміст процедури редагування структури
таблиці EDIT STRUCTURE

Після задання параметрів меню треба його зберегти в
MNX-файлі (меню FILE>SAVE AS) і виконати генерацію програмного коду, вибравши у меню MENU команду GENERATE. В результаті буде створено програмний файл з розширенням MPR.
Редагування меню можна виконати за допомогою меню FILE> OPEN і задавши тип файла MENU (mnx) та сам файл або ввести команду MODIFY MENU <ім’я MNX-файла> .
Виконання меню відбувається на основі MPR-файла за допомогою меню PROGRAM>DO або команди DO <ім’я MPR-файла>. На рис. 10.109 зображено меню МЕНЮ_ПОТРЕБА, створення якого було розглянуто вище.
Програмний код меню МЕНЮ_ПОТРЕБА можна переглянути (меню FILE>OPEN, тип файла — PROGRAM) та роздрукувати (після відкриття файла вибрати FILE>PRINT). Зміст цього файла має такий вигляд:
* *********************************************************************************
* *
* * 07/18/01 МЕНЮ_ПОТРЕБА.MPR 20:05:08
* *
* *********************************************************************************
* *
* * Author’s Name
* *
* * Copyright (C) 2001 Company Name
* * Address
* * City, Zip
* *
* * Description:
* * This PROGRAM was automatically generated BY GEN­MENU.
* *
* ********************************************************************************
* ********************************************************************************
* *
* * Menu Definition
* *
* ********************************************************************************
*
SET SYSMENU TO
SET SYSMENU AUTOMATIC
DEFINE PAD _0fq171uxn OF _MSYSMENU PROMPT "DATA­BASE" COLOR SCHEME 3 ;
KEY ALT+D, ""
DEFINE PAD _0fq171uxq OF _MSYSMENU PROMPT "CALCULATIONS" COLOR SCHEME 3 ;
KEY ALT+C, ""
DEFINE PAD _0fq171uxt OF _MSYSMENU PROMPT "EXIT" COLOR SCHEME 3 ;
KEY ALT+E, ""
ON PAD _0fq171uxn OF _MSYSMENU ACTIVATE POPUP database
ON PAD _0fq171uxq OF _MSYSMENU ACTIVATE POPUP calculatio
ON SELECTION PAD _0fq171uxt OF _MSYSMENU set sysmenu to defa

DEFINE POPUP database MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
DEFINE BAR 1 OF database PROMPT "create file"
DEFINE BAR 2 OF database PROMPT "edit file"
DEFINE BAR 3 OF database PROMPT "edit structure"
ON SELECTION BAR 1 OF database ;
DO _0fq171uyd ;
IN LOCFILE("\МОИ ДОКУМЕНТЫ\МЕНЮ_ПОТРЕБА" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"WHERE is МЕНЮ_ПОТРЕБА?")
ON SELECTION BAR 2 OF database ;
DO _0fq171uyk ;
IN LOCFILE("\МОИ ДОКУМЕНТЫ\МЕНЮ_ПОТРЕБА" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"WHERE is МЕНЮ_ПОТРЕБА?")
ON SELECTION BAR 3 OF database ;
DO _0fq171uyp ;
IN LOCFILE("\МОИ ДОКУМЕНТЫ\МЕНЮ_ПОТРЕБА" ,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"WHERE is МЕНЮ_ПОТРЕБА?")

DEFINE POPUP calculatio MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4
DEFINE BAR 1 OF calculatio PROMPT "RUN FORM"
DEFINE BAR 2 OF calculatio PROMPT "RUN REPORT"
ON SELECTION BAR 1 OF calculatio do form form_потреба
ON SELECTION BAR 2 OF calculatio report form потреба
* ********************************************************************************
* *
* * _0FQ171UYD ON SELECTION BAR 1 OF POPUP database
* *
* * Procedure Origin:
* *
* * From Menu: МЕНЮ_ПОТРЕБА.MPR, Record: 5
* * Called By: ON SELECTION BAR 1 OF POPUP database
* * Prompt: create file
* * Snippet: 1
* *
* ********************************************************************************
*
PROCEDURE _0fq171uyd
open database потреба
create
close database
clear
* ********************************************************************************
* *
* * _0FQ171UYK ON SELECTION BAR 2 OF POPUP database
* *
* * Procedure Origin:
* *
* * From Menu: МЕНЮ_ПОТРЕБА.MPR, Record: 6
* * Called By: ON SELECTION BAR 2 OF POPUP database
* * Prompt: edit file
* * Snippet: 2
* *
* ********************************************************************************
*
PROCEDURE _0fq171uyk
open database потреба
set sysmenu to default
browse
close database
do меню_потреба.mpr
* ********************************************************************************
* *
* * _0FQ171UYP ON SELECTION BAR 3 OF POPUP database
* *
* * Procedure Origin:
* *
* * From Menu: МЕНЮ_ПОТРЕБА.MPR, Record: 7
* * Called By: ON SELECTION BAR 3 OF POPUP database
* * Prompt: edit structure
* * Snippet: 3
* *
* ********************************************************************************
*
PROCEDURE _0fq171uyp
open database потреба
modify structure
close database

Рис. 10.109. Виконання програми МЕНЮ_ПОТРЕБА

10.2.15. Робота з проектами

У VISUAL FOXPRO існує можливість з’єднати всі файли, що використовуються для розв’язання певної задачі, у проект. Цю проблему вирішує менеджер проектів PROJECT MANAGER. Крім того, він дозволяє з’єднати всі файли додатку в один файл. У цьому випадку існує два варіанти:

 • створити APP-файл, який можна виконати у середовищі VFP командою DO;
 • створити автономний EXE-файл.

Створення проекту можна виконати за допомогою меню FILE>NEW (потім вибрати PROJECT) або команди CREATE PROJECT <ім’я PJX-файла>. На рис. 10.110 зображено вікно менеджера проекту.
Вікно менеджера проекту містить шість вкладинок:

 • ALL — відображує всі об’єкти проекту (рис. 10.110);
 • DATA — відображує бази даних (DATABASES), вільні таблиці (FREE TABLES) та запити (QUERIES) — див. рис. 10.112;

Рис. 10.110. Вікно менеджера проекту

 • DOCUMENTS — відображує форми (FORMS), звіти (RE­PORTS) та етикетки (LABELS);
 • CLASSES — відображує бібліотеки класів, які використовуються в об’єктно орієнтованому програмуванні;
 • CODE — відображує програми (PROGRAMS), API-бібліо­теки, що містять програми на інших мовах програмування, додатки (APPLICATIONS);
 • OTHER — відображує всі інші файли: меню (MENUS), текстові (TEXT FILES), тощо (OTHER FILES).

Меню менеджера проекту містить шість кнопок, дія яких відноситься до вибраного об’єкта зі списку:

 • NEW — створення нового файла (наприклад, якщо вибраний об’єкт DATABASES, тоді буде створена нова база даних);
 • ADD — додавання об’єкта у проект;
 • MODIFY — редагування вибраного об’єкта;
 • OPEN або RUN — якщо вибрана таблиця, з’явиться кнопка OPEN, яка відкриває цю таблицю; якщо вибрана програма, — кнопка RUN, яка виконує цю програму.
 • REMOVE — вилучення об’єкта. Після натиснення цієї кнопки з’явиться вікно діалогу з двома кнопками: REMOVE — вилучення об’єкта з проекту; DELETE — вилучення об’єкта з диска.
 • BUILD — побудова проекту або додатка. Після натис-
  нення цієї кнопки на екрані з’явиться вікно BUILD OPTIONS (рис. 10.111), яке дозволяє вибрати одну з таких дій:

Рис. 10.111. Вікно BUILD OPTIONS

 • REBUILD PROJECT — поновити проект;
 • BUILD APPLICATION — поновити проект і створити APP-файл;
 • BUILD EXECUTABLE — поновити проект і створити EXE-файл.

Редагування проекту можна виконати за допомогою меню (FILE>OPEN, тип файла PROJECT) або команди MODIFY PRO­JECT <ім’я PJX-файла>.
У проекті необхідно встановити головний модуль — це програма, яка виконується першою після завантаження проекту. Для встановлення програми як головного модуля треба вибрати цю програму та у меню PROJECT (рис. 10.112) вибрати команду SET MAIN.
Вибравши команду PROJECT INFO у меню PROJECT, можна переглянути список усіх об’єктів, що включені до проекту (рис. 10.113).

Рис. 10.112. Меню PROJECT

Рис. 10.113. Список об’єктів, які включені до проекту

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.