лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформатика та комп’ютерна техніка

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

План_вир.кільк_вир*Склад_вир.кільк_дет.

Рис. 10.38. Вкладинка FIELDS

Вкладинка JOIN (рис. 10.39) призначена для задання критеріїв поєднання записів із різних таблиць. Якщо необхідно поєднати таблиці за кількома полями, у списку LOGICAL треба задати AND та у наступному рядку ввести критерій поєднання по другому полю.

Рис. 10.39. Вкладинка JOIN
Вкладинка FILTER (рис. 10.40) дозволяє, задати умову відбирання поєднаних записів. Наприклад, з таблиць ПЛАН_ВИР та СКЛАД_ВИР вибрати записи, в яких потреба в деталях більша, ніж 200 000 у місяцях з 7 по 10. Поле потреба відсутнє в таблицях, тому у списку FIELD NAME треба вибрати EXPRESSION та увести формулу ПЛАН_ВИР.КІЛЬК_ВИР*СКЛАД_ВИР.КІЛЬК_ДЕТ. Для задання місяця використовується операція BETWEEN, яка дозволяє задати місяці з 7 по 10.

Рис. 10.40. Вкладинка FILTER
Вкладинка ORDER BY дозволяє задати порядок виведення записів у результаті запиту. На рис. 10.41 в область ORDERING CRITE­RIA додані поля, за якими буде відбуватися впорядкування записів.

Рис. 10.41. Вкладинка ORDER BY
Вкладинка GROUP BY (рис. 10.43) дозволяє створювати підсумкові запити щодо заданої групи. Результат запиту містить по одному запису на кожну групу. Щоб створити такий запит, необхідно у вкладинці FIELDS у вікні EXPRESSION увести формулу з використанням таких функцій:

  • COUNT(<ім’я поля>) — кількість записів, які мають не порожнє поле;
  • SUM(<вираз>) — сума всіх значень виразу;
  • AVG(<вираз>) — середнє значення всіх значень виразу;
  • MIN(<вираз>) — найменше значення з усіх значень виразу;
  • MAX(<вираз>) — найбільше значення з усіх значень виразу.

Наприклад, необхідно визначити середню кількість виробів та загальну кількість деталей по кожному місяцю. Для цього у вкладинці FIELDS: обирається поле МІСЯЦЬ; створюються поля, що обчислюються:
AVG(ПЛАН.КІЛЬК_ВИР); SUM(СКЛАД.КІЛЬК_ДЕТ), і теж додаються до списку обраних полів (рис. 10.42). У вкладинці GROUP BY треба задати групу, за якою будуть виводитися підсумки. Для даного прикладу це поле місяць. (рис. 10.43).

Рис. 10.42. Вкладинка FIELDS із створеними
розрахунковими полями

Рис. 10.43. Вкладинка GROUP BY

Кнопка HAVING використовується для визначення умови
фільтрації, щоб обмежити записи, які включені у групування.
Виведення результатів запиту за замовчанням відбувається у вікно BROWSE. Вибравши у меню QUERY>QUERY DES­TINATION можна визначити напрямок виведення результа-
тів. На екрані з’явиться блок діалогу QUERY DESTINATION (рис. 10.44).

Рис. 10.44. Блок діалогу QUERY DESTINATION
Кнопка BROWSE дозволяє переглянути результат запиту у вікні BROWSE. Інші кнопки для виведення результату запиту визначають такі імена: CURSOR — курсор (тимчасова таблиця); TABLE — файл-dbf; GRAPH — діаграма, параметри якої необхідно задати; SCREEN визначає екран (виведення відбувається аналогічно команді LIST), принтер або текстовий файл; кнопка REPORT — файл-frx (звіту) або завантажує майстер звітів; кнопка LABEL — файла-lbx (етикетки).
Виконання запиту в процесі його створення в режимі конструктора відбувається натисненням на таку кнопку панелі інстру-
ментів:  або меню QUERY>RUN QUERY.
Запит можна побачити у вигляді SQL, якщо після виконання команди RUN QUERY натиснути на кнопку SQL або вибрати меню QUERY>VIEW SQL. Мовою SQL запит може мати такий вигляд:
SELECT ПЛАН_ВИР.Місяць,ПЛАН_ВИР.Код_виробу, ПЛАН_ВИР.Кільк_вир;
СКЛАД_ВИР.Код_деталі,СКЛАД_ВИР.Кільк_дет;
FROM ПОТРЕБА!ПЛАН_ВИР ПЛАН_ВИР INNER JOIN ПОТРЕБА!СКЛАД_ВИР СКЛАД_ВИР
ON ПЛАН_ВИР.КОД_ВИРОБУ = СКЛАД_ВИР.КОД_ВИРОБУ;
WHERE План_вир.кільк_вир*Склад_вир.кільк_дет > 200000; AND План_вир.місяць BETWEEN 7 AND 10;
ORDER BY План_вир.місяць, План_вир.код_виробу, Склад_вир.код_деталі
Створення уявлень. Уявлення та запити мають загальні риси, але різниця між ними носить принциповий характер. Запити зберігаються як програмні файли, а уявлення — у базі даних. SQL — уявлення можуть поновлюватися на відміну від запитів, які можуть тільки читатися. Під час зміни даних в SQL-уявленнях, VFP поновлює дані у таблицях, на яких базується уявлення. Уявлення можна створити за допомогою майстра та конструктора VIEW DESIGNER.
Наприклад, необхідно створити уявлення, в яке включити з’єднані записи таблиць ПЛАН_ВИР та СКЛАД_ВИР.

  • Відкрити базу даних.
  • Вибрати меню DATABASE>NEW LOCAL VIEW>, з’явиться діалогове вікно (рис. 10.45). Після натиснення клавіші VIEW WIZARD — завантажиться майстер уявлень, NEW VIEW — конструктор уявлень.


Рис. 10.45. Діалогове вікно VIEW

  • Якщо був обраний майстер, на екрані з’явиться вікно першого етапу –SELECTED FIELDS (вибір полів для включення до уявлення). Уявлення створюється аналогічно запиту. На рис. 10.46 — 10.51 зображено п’ять кроків створення уявлення та вікно для задання його імені. Надалі уявлення можна переглянути, виконавши на ньому DOUBLE CLICK у вікні конструктора DATABASE DESIGNER (рис. 10.52) та використовувати для ство­рення звітів та форм. Уявлення також можна зберегти у таких форматах: dbf-файла різних версій VFP, DBASE, FOX BASE;
    xls-файла різних версій EXCEL тощо. Для цього треба відкрити уявлення, вибрати меню FILE>EXPORT та у вікні діалогу (рис. 10.53.) вибрати тип (TYPE) та ім’я файла (TO).

 

Рис. 10.46. Крок 1 — LOCAL VIEW WIZARD —
вибір полів для включення

Рис. 10.47. Крок 2 — LOCAL VIEW WIZARD —
встановлення відношення між таблицями

Рис. 10.48. Крок 3 LOCAL VIEW WIZARD —
встановлення умови для фільтра

Рис. 10.49. Крок 4 — LOCAL VIEW WIZARD —
визначення порядку сортування

Рис. 10.50. Крок 5 — VIEW WIZARD —
закінчення створення уявлення

Рис. 10.51. Діалогове вікно для введення імені уявлення

Рис. 10.52. Уявлення Потреба

Рис. 10.53. Створення файлів інших типів на основі уявлення

10.2.11. Створення звітів

Для створення звітів у VFP існують такі основні засоби: майстер звітів REPORT WIZARD та конструктор звітів REPORT DESIGNER.
Створення звітів за допомогою майстра звітів REPORT WIZARD. Завантаження майстра можна виконати, вибравши меню FILE>NEW, натиснувши на селекторну кнопку REPORT та кнопку WIZARD, або меню TOOLS>WIZARDS>REPORT. З’явить­ся блок діалогу для вибору майстра: ONE-TO-MANY REPORT WIZARD або REPORT WIZARD (рис. 10.54).

Рис. 10.54. Блок діалогу вибору майстра

Перший майстер дозволяє створити звіт на основі двох таблиць або уявлень, між якими можна встановити зв’язок один-до-багатьох. Другий майстер створює звіт на основі однієї табли-
ці або одного уявлення. Розглянемо приклад створення звіту за допомогою REPORT WIZARD на основі уявлення ПОТРЕБА. Визначимо, що звіт повинен виводити підсумки за полями КІЛЬК_ВИР, КІЛЬК_ДЕТ за кожний місяць та за кожний виріб. Побудований звіт дивіться на рисунку 10.61.
На першому кроці (рис. 10.55) обирається уявлення ПОТРЕБА та всі поля з цього уявлення.
На другому кроці (рис. 10.56) задаються поля, за якими будуть виводитися підсумки (ПЛАН.МІСЯЦЬ, ПЛАН.КОД_ВИР). Натиснувши на кнопку SUMMARY OPTIONS (рис. 10.57) треба відмітити поля (наприклад, КІЛЬК_ВИР та КІЛЬК_ДЕТ), за якими будуть виконуватися вибрані операції (SUM — підсумовування, AVG — середнє тощо). Звіт можна вивести лише з підсумками (SUMMARY ONLY) або всі записи разом із підсумками (DETAIL AND SUMMARY).

Рис. 10.55. Крок 1 — SELECT FIELDS — вибір полів
для включення у звіт

Рис. 10.56. Крок 2 — GROUP RECORDS —
формування груп записів
На третьому кроці задається стиль звіту (рис. 10.58).

Рис. 10.57. Крок 2 — кнопка SUMMARY OPTIONS

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.