лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформатика та комп’ютерна техніка

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Y=IIF(x<5,a^2+(b*abs(x))^(1/4),IIF(x>=2 and x<=5,
log10(a*b*x),sqrt(a*b+x))).
Функція FOUND() приймає значення TRUE, якщо команда пошуку даних завершилася успішно, і FALSE — у противно-
му разі.
Функція EOF() приймає значення TRUE, якщо досягнуто кінця файла, і FALSE — у противному разі.

Основні функції для обробки символьних даних
Функція LTRIM (<вираз>) вилучає всі початкові пропуски із заданого символьного виразу. Наприклад:
TEXT="відомість"
NEWTEXT=LTRIM(TEXT)
У результаті виконання цих команд змінна NEWTEXT буде дорівнювати «відомість».
Функція RTRIM (<вираз>) вилучає всі кінцеві пропуски із заданого символьного виразу.
Функція ALLTRIM (<вираз>) вилучає всі початкові та кінцеві пропуски із заданого символьного виразу.
Функція SUBSTR призначена для вибірки частини символів з заданого рядка і має такий формат:
SUBSTR(<ім’я змінної>, <N>,<M>), де
N — це номер символа у рядку, починаючи з якого необхідно вибрати символи; M — кількість символів. Наприклад, маємо змінну ДАТА="12/31/00". Необхідно отримати три змінні: день, місяць, рік.
День=SUBSTR(ДАТА,4,2)
Місяць= SUBSTR(ДАТА,1,2)
Рік= SUBSTR(ДАТА,7,2)
Функція STR перетворює число у рядок символів. Наприклад, задано дві змінні: Рік=2000 та Код=1234. Необхідно отримати змінну KEY, яка буде дорівнювати 20001234, а саме —
виконати операцію конкатенації (щеплення) над числовими даними:
KEY=STR(Рік)+STR(Код)
Функція VAL перетворює дані символьного типу в числовий. Наприклад, T=VAL(KEY). KEY — це змінна символьного типу, а T — числового, тому над T можна виконувати арифметичні операції.

Основні функції для обробки даних типу «Дата»
Функція DATE() визначає поточну дату.
Функція DTOS перетворює дані типу «DATE» у символьний рядок такого вигляду: ррррммдд (20001230).
Функція CTOD перетворює дані символьного типу в тип «DATE».

10.2.2. Структура вікна VFP
та методи роботи

Завантаження VFP відбувається за допомогою меню Пуск або ярличка на робочому столі:


На рис. 10.2 зображено вікно після завантаження VFP.

Рис. 10.2. Структура вікна VFP
VFP містить три методи роботи з системою: інтерактивний у режимі меню; інтерактивний у режимі введення команд; програм­ний режим.
Меню File використовується, як і в інших додатках Windows, для створення (New), відкриття (Open), зберігання (Save) та друкування файлів (Print). Меню File також містить команди Import та Export, які дозволяють, відповідно, відкривати файли, що створені іншими програмними засобами (Excel, Access) та зберігати файли VFP для подальшої роботи з ними у середовищі Excel, Access, тощо.
Меню Edit (Правка) використовується для виконання операцій редагування: вирізати (Cut), скопіювати (Copy), вставити (Paste), виділити все (Select All), знайти (Find), замінити (Replace).
Меню View (Вид) містить Toolbars (панель інструментів). Якщо відкрити таблицю, з’являються команди для роботи з цією таблицею та додаткове меню Table.
Меню Format (Формат) дозволяє задати параметри шрифта (Font), встановити міжрядковий інтервал (Single Space, Double Space).
Меню Tools команди завантаження майстрів (Wizard), макрозасоби (Macros), засоби для налагодження програм (Trace, Debug).
Меню Program дозволяє виконувати програми та запити (Do) і компілювати їх (Compile).
Меню Window дозволяє переміщатися між відкритими документами та відкривати (закривати) командне вікно (Command Window) і вікно Data session, котре призначене для роботи з кількома таблицями одночасно.
Меню Help (Довідка) дозволяє отримувати допомогу під час роботи із системою так само, як і в інших додатках Windows.
Інтерактивний режим уведення команд дозволяє вводити команди у командному вікні. Наприклад, починати роботу бажано з команди, яка задає поточну папку: Set default to «шлях» (set default to "d:\мои документы"). Дозволяється вводити команду не у повному обсязі, а лише перші чотири літери кожного параметру. Наприклад: set defa to "d:\мои документы".
Структура команди
Будь-яка команда, що пов’язана з обробкою даних, має такий формат: <команда > [<діапазон>][<об’єкти дії команди>][For <умова>][While <умова>], де:

 • діапазон — це область дії команди. Параметр діапазону може приймати такі значення: ALL — дія команди розповсюджується на всі записи файлу; RECORD <N> — команда виконується по відношенню до запису з номером N (наприклад, Record 5); NEXT <M> — дія команди розповсюджується на M записів, починаючи від поточного (наприклад, Next 5); REST — дія команди розповсюджується на всі записи, починаючи від поточного і до кінця файла;
 • об’єкти дії команди — імена полів або вирази, розділені комою;
 • For <умова> — задає умову виконання команди (наприклад, For місяць=10. Це означає, що дія команди буде розповсюджуватися тільки на ті записи, в яких поле місяць=10);
 • While <умова> — накладає обмеження на виконання команди. Дія команди відбувається доти, доки умова вірна. Наприклад, файл упорядкований по полю «Місяць». Вираз «While місяць<=10» буде означати, що команда виконується доки місяць<=10. Як тільки буде зустрінуто запис з полем «місяць», більшим ніж 10, виконання команди закінчиться.

Програмний режим дозволяє записувати команди у вигляді програмних файлів, які надалі можна виконати за допомогою меню Program (команда Do).

10.2.3. Створення таблиць
та редагування їх структури

Таблиці створюються у два етапи. Спочатку створюється структура таблиці, а потім уводяться дані. Таблиця зберігається на диску у вигляді файлу з розширенням dbf. Наприклад, задано таблицю «План випуску виробів»:

Таблиця 5

Місяць

Код виробу

Кількість виробів

10

22

456

9

22

321

10

21

465

10

23

154

9

21

236

9

23

120

Створити таблицю можна:

 • за допомогою команди:

 Create <ім’я таблиці>
Create plan

 • за допомогою меню:

у меню File вибрати команду NEW, вибрати тип Table, натиснути на кнопку New file (див. рис. 10.3.) і ввести ім’я таблиці.
На екрані з’явиться вікно конструктора Table Designer, що призначений для уведення та редагування структури таблиці (рис. 10.4). Вікно містить три вкладинки. Вкладинка «Fields» при­значена для введення структури таблиці, вкладка «Indexes» — для створення та редагування індексів, а вкладинка «Table» містить інформацію про таблицю та дозволяє задати деякі параметри файла.

Рис. 10.3. Команда NEW меню File

Вкладинка «Fields» містить такі складові:

 • «Name» — використовується для введення імен полів;
 • «Type» — дозволяє задати тип поля;
 • «Width» — задає загальний розмір поля (розмір числового поля розраховується як сума кількості цифр цілої частини, кількості цифр дробової частини та плюс 1 на кому, наприклад, мінімальний розмір числа 0.52 буде дорівнювати 4);
 • «Decimal» — задає кількість цифр після коми (крапки);
 • «Index» — відмічає індексовані поля.

Кнопки «Insert» та «Delete» дозволяють відповідно додавати та вилучати поля таблиці.
На рис. 10.4 наведена структура таблиці Plan.

Рис. 10.4. Створення структури таблиці
Після натиснення кнопки «Ok» на екрані з’явиться запитання, чи вводити записи зараз? (рис. 10.5).

Рис. 10.5. Вікно діалога на введення даних
Якщо натиснути на кнопку «Yes», на екрані з’явиться вікно для введення даних у таблицю (рис. 10.6).

Рис. 10.6. Вікно для введення даних в таблицю
Після створення файла він залишається відкритим, доки не буде закритий командою Use (Close database — закриває всі відкриті файли) або не буде відкритий новий файл. Відкриття файла відбувається за допомогою команди:
Use [шлях]<ім’я dbf-файлу> [In <вираз>] [Exclusive] [Shared]
[Noupdate]
Опція In відкриває таблицю в заданій робочій області. За замовчанням файл відкривається в поточній області. Опція Exclu­sive відкриває таблицю для ексклюзивного, а опція Shared — для загального використання у мережі. Опція Noupdate забороняє користувачеві виконувати будь-які зміни у файлі.
Файл також можна відкрити за допомогою команди «OPEN» меню «FILE», задавши тип файла (Table (*.dbf)) та вибравши сам файл.
Для редагування структури таблиці використовується команда Modify structure або в меню «View» вибрати команду BROWSE, а потім в меню «View» вибрати команду «Table designer». У структурі таблиці можна змінити імена полів, їх тип та розмір. Натиснувши на кнопки «Insert» та «Delete», можна відповідно додати або вилучити поле.

10.2.4. Виведення даних

Виведення структури таблиці. За допомогою команди
LIST STRUCTURE [TO PRINT] можна вивести структуру табли­ці на екран або принтер. Приклад структури таблиці — на рис. 10.7.

Рис. 10.7. Структура таблиці PLAN
Якщо структура таблиці дуже велика, можна застосовувати команду Display Structure, яка призупиняє виведення структури при заповненні екрану. Для продовження виведення необхідно натиснути будь-яку клавішу.

Виведення даних

Команда виведення ?(?? — виведення рядка без попереднього переходу на новий рядок) виводить на екран значення заданого виразу і має такий формат:
? ¦?? [<вираз>][AT <номер позиції>][FONT "назва шрифта"[, <розмір>]][STYLE "стиль"],
де стиль може приймати такі значення: B — жирний; I — курсивний; N — нормальний; U — підкреслений.
Якщо вираз містить поля записів, то виводяться значення поточного запису. Для зміни поточного запису можна використовувати команду GO <номер запису>.
Наприклад, вивести значення полів код_деталі та кількість запису з номером 2:
GO 2
? код_виробу, кільк_вир
У результаті буде виведено: 21 450
Інший варіант:
GO 2
? "Код виробу=" font "Arial",16 style "B",код_виробу, кільк_вир
У результаті буде виведено: Код виробу=21 450
Для переміщення покажчика поточного запису на перший та останній записи можна використовувати відповідно команди
GO TOP та GO BOTTOM.
Команда виведення LIST дозволяє виводити дані з таблиць на екран, принтер та текстовий файл і має такий формат:
LIST [<діапазон>] [<список виразів>] [FOR<умова>]
[WHILE<умова>] [TO PRINT] [TO FILE <ім’я файла>],
де список виразів може містити імена полів та арифметичні вирази з використанням стандартних функцій VFP, а параметр "діапазон" за замовчанням приймає значення ALL. Команда LIST без параматрів виведе всі записи поточного файла на екран.
Наприклад, файл ОБЛІК_ТОВ має таку структуру (рис. 10.8):

Рис. 10.8. Cтруктура файла облік_тов
Приклад 1. Вивести коди товарів, їх вартість та дату реалізації:
LIST код_товару,кількість*ціна, дата
Record# КОД_ТОВАРУ кількість*ціна ДАТА
1 А123 3750.00 05/10/01
2 А123 2510.00 05/15/01
3 А122 11340.00 05/10/01
4 А122 7500.00 05/15/01

Приклад 2. Вивести ціни та дати реалізації товару А123:
LIST ціна,дата for код_товару="А123"
Record# ЦІНА ДАТА
1 12.50 05/10/01
2 12.55 05/15/01

Приклад 3. Вивести коди товарів та їх кількість, що були реалізовані 05/10/01:
LIST код_товару,кількість FOR дата=CTOD("05/10/01")
Record# КОД_ТОВАРУ КІЛЬКІСТЬ
1 А123 300
3 А122 400
У даному прикладі довелося використати функцію CTOD для перетворення даних символьного типу («05/10/01») на тип «DATE».

Приклад 4. Вивести кількість товару А122, реалізованого 05/15/01:
list кількість FOR код_товару="А122" and дата=ctod("05/10/01")
Record# КІЛЬКІСТЬ

 • 400

Приклад 5. Вивести запис з номером 2:
LIST RECORD 2
Record# КОД_ТОВАРУ ДАТА КІЛЬКІСТЬ ЦІНА
2 А123 05/15/01 200 12.55

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.