лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформатика та комп’ютерна техніка

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Кнопка Вывести використовується для виклику і пере-
гляду вибраного сценарію, при цьому у таблиці комірки Е3:Е8 набувають тих значень, які були введені у відповідному сце-
нарії. За даними сценарію на окремому робочому аркуші
можна створити звіт або зведену таблицю. Для цього натис-
кається кнопка Отчет, де вибирається тип звіту і натискаєть-
ся Ok.


Нижче показаний тип звіту Структура:

Структура сценария

 

 

 

 

 

Текущие
значения:

старий

новий1

новий2

Изменяемые:

 

 

 

 

 

$E$3

5%

5%

7%

6%

 

$E$4

7%

7%

9%

8%

 

$E$5

13%

13%

10%

9%

 

$E$6

10%

10%

11%

8%

 

$E$7

9%

9%

6%

17%

 

$E$8

10%

10%

5%

0,1/0,9

Результат:

 

 

 

 

 

 

$G$9

352 404 грн.

352 404 грн.

356 531 грн.

 

Примечания: столбец «Текущие значения» представляет значения изменяемых ячеек в момент создания Итогового отчета по Сценарию. Изменяемые ячейки для каждого сценария выделены серым цветом.

Після натиснення кнопки Закрыть вікно Диспетчера сценариев закривається, і таблиця буде містити значення, вибрані у сценарію, який виводився останнім.
9.22.2. Прогнозування з використанням програми
Подбор параметра
Якщо вихідне дане, що визначається за формулою, відоме, а вхідне дане невідоме, можна для прогнозування вхідного значення використати програму Подбор параметра.

Приклад:
Визначити:

 • Яку суму треба покласти на рахунок, щоб через 25 років при відсотковій ставці у 5 % отримати 5 000 000 гривень.
 • Скільки років треба чекати, щоб 500 000 гривень, покладені на рахунок під 5 %, досягли значення у 5 000 000.
 • Якою має бути відсоткова ставка, щоб через 25 років покладені на рахунок 500 000 гривень досягли значення у 5 000 000.

Розв’язання:
Для розв’язання поставлених задач спочатку треба вирахувати, скільки грошей буде на рахунку, якщо покласти 500 000 під 5 % річних строком на 25 років.
Використовується формула складних відсотків:
Майбутня сума=поточна сума*(1+%ставка)строк вкладення

Результат наведений у таблиці:
1 693 177,47 грн.
Тобто загальна сума виплат за наведених умов буде 1 693 177,47 грн.
За умов усіх задач на рахунку має бути сума у 5 000 000 грн., у першій задачі треба визначити розмір вкладення, у другій — строк вкладення, а у третій — відсоткову ставку. Тобто у кожному випадку має бути підібраний потрібний параметр (розмір вкладення, строк вкладення, відсоткова ставка) з тим, щоб загальна сума витрат становила 5 000 000 грн.
Цільовою коміркою має бути комірка Е2, а коміркою, що має змінювати значення, має бути:

 • у першій задачі В2 (розмір вкладення),
 • у другій — С2 (строк вкладення) і
 • у третій — D2 (відсоткова ставка).

Курсор ставиться у цільову комірку, вибирається пункт головного меню Сервис/Подбор параметра, заноситься бажаний результат (5 000 000), заноситься адреса комірки, що має змінювати значення.
Вікно підбору параметра для першої задачі:


Після натиснення Ok отримається повідомлення:

Якщо натиснути на Ok, знайдене рішення буде занесене у таблицю:

Номер рахунка

Розмір
вкладення

Строк
вкладення

Відсоткова
ставка

Загальна сума
виплат

123421

1 476 514 грн.

25

5 %

5 000 000,00 грн.

Тобто на рахунок треба покласти 1 147 514 грн. строком на 25 років під 5 % річних для того, щоб отримати 5 000 000 грн.
Аналогічно розв’язуються усі наступні задачі:
2 задача:


Номер
рахунка

Розмір
вкладення

Строк
вкладення

Відсоткова
ставка

Загальна сума
виплат

123421

500 000 грн.

47,19363282

5 %

5 000 000,00 грн.

Відповідь: Має минути більше 47 років, щоб, поклавши 500 000 грн. під 5 % річних, отримати суму у 5 000 000 грн.
3 задача:


Номер
рахунка

Розмір
вкладення

Строк
вкладення

Відсоткова
ставка

Загальна сума
виплат

123421

500 000 грн.

25

10 %

5 000 000,00 грн.

Відповідь: Відсоткова ставка має бути 10 %, щоб, поклавши 500 000 грн на 25 років, отримати 5 000 000 грн.
9.22.3. Прогнозування за допомогою
статистичних функцій

Для проведення прогнозування за допомогою статистичних функцій Microsoft Excel застосовують регресивний аналіз. Це вид статистичного аналізу, що дозволяє оцінити міру залежності між змінними, пропонуючи механізм обчислення передбачуваного значення змінної з декількох уже обчислених значень. Іншими словами, на основі статистичної вибірки відомих значень функції F(x) та аргументів x, можна спрогнозувати поведінку функції шляхом підстановки нових значень аргументів.
При обробці статистичної вибірки використовуються рівняння лінійної регресії:

та нелінійної регресії:

Якщо n=1, то функція Y залежить тільки від одного значення х, і така регресія називається одиничною, якщо ж n>1, то функція Y залежить від декількох значень х, і така регресія називається множинною:

 •  — рівняння лінійної одиничної регресії,
 •  — рівняння лінійної множинної регресії,
 •  — рівняння нелінійної одиничної регресії,
 •  — рівняння нелінійної множинної регресії.

Для прогнозування можна використовувати такі статистичні функції Microsoft Excel:

 • З використанням одиничної лінійної регресії —

=ПРЕДСКАЗ(новийХ;відоміY;відоміХ) — обчислює (прогнозує) одне нове значення функції на основі нового заданого Х і статистичної виборки відомих значень Х та Y.
=ТЕНДЕНЦИЯ(відоміY;відоміХ;новіХ) — на відміну від функції ПРЕДСКАЗ прогнозує не одне, а декілька нових значень функції на основі декількох нових заданих Х і статистичної виборки.

 • З використанням одиничної нелінійної регресії —

=РОСТ(відоміY;відоміХ;новіХ) — так само, як і ТЕНДЕНЦИЯ, прогнозує декілька нових значень функції на основі декількох нових заданих Х і статистичної виборки.

 • З використанням множинної лінійної регресії —

=ЛИНЕЙН(відоміY;відоміХ) — прогнозує значення коефіцієнтів аі (n, – 1, …, 2,1) та b. Отримані при прогнозуванні значення коефіцієнтів підставляються у рівняння множинної лінійної регресії і отримується значення Y.

 • З використанням множинної нелінійної регресії —

=ЛГФПРИБЛ(відоміY;відоміХ) — прогнозує значення коефіцієнтів аі (i = n, – 1, …, 2,1) та b. Отримані при прогнозуванні значення коефіцієнтів підставляються у рівняння множинної нелінійної регресії і отримується значення Y.

Приклад:
Задана статистична вибірка курсу американського долара та німецької марки за 8 місяців. Спрогнозувати зміну курсу німецької марки, якщо курс американського долара на наступні 4 місяці прогнозується згідно з таблицею:

Статистична вибірка характеризується функцією DM = F($US), де відомими значеннями х є значення курса американського долару (комірки В15:В22), відомими значеннями У є значення курсу німецької марки (комірки С15:С22).
За допомогою функції ПРЕДСКАЗ можна спрогнозувати значення курсу німецької марки тільки для одного місяця (вересня) на основі одного нового значення курсу американського долара (комірка В24 =5,42).
Функція ПРЕДСКАЗ заноситься у відповідну комірку С24:
=ПРЕДСКАЗ(В23;В15:В22;С15:С22 Enter
і отримується результат:

Для прогнозування курсу німецької марки можна використати функції
=ТЕНДЕНЦИЯ(С15:С22;В15:В22;В24:В27), або
=РОСТ(С15:С22;В15:В22;В24:В27)
де В24:В27 — це значення нових х — передбачуваних значень курсу американського долара протягом наступних чотирьох місяців.
Функція ТЕНДЕНЦИЯ має бути занесена у комірки D24:D27, а функція РОСТ — у комірки Е24:Е27 як формула масиву. Для уведення функції як формули масиву треба виділити діапазон клітин, де має міститися така функція, занести її і натиснути спочатку на клавішу F2, а потім клавіші CTRL+SHIFT+Enter.
Результат обчислень показаний нижче:

Можна побачити, що спрогнозовані значення курсу німецької марки практично не відрізняються. Це пояснюється тим, що коливання курсу незначні. При значному коливання значень краще використовувати функцію РОСТ, бо вона описується рівнянням нелінійної регресії і чутливіше реагує на викиди значень, ніж
функція ТЕНДЕНЦИЯ.
Приклад:
Фірма бажає придбати будівлю під офіс і має оцінити вартість нерухомості, запропонованої на ринку.

Розв’язання:
Можна використати множинний регресійний аналіз для прогнозування вартості будівлі. Передбачається, що використовується функ­ція Y = F(xi), де Y — вартість будівлі, х1 — площа, х2 — кількість поверхів, х3 — кількість входів, х4 — строк експлуатації будівлі.
Для прогнозування вартості триповерхової будівлі, що експлуатується 30 років, з площею у 2000 м2 та 2 входами, використовують прайс-лист для нерухомості подібного типу у вигляді таблиці:

Для оцінки вартості використовується функція =ЛИНЕЙН (відоміY;відоміХ), або функція
=ЛГФПРИБЛ(відоміY;відоміХ).
Кожна з функцій не визначає Y у відповідному рівнянні множинної регресії, а визначає значення коефіцієнтів аі та b, починаючи з старшого коефіцієнта аn. Обчислені коефіцієнти використовуються у формулі, яка реалізує рівняння множинної регресії (лінійної, якщо використовувалась функція ЛИНЕЙ, і нелінійної, якщо використовувалась функція ЛГФПРИБЛ).
Відомими Y є значення, розташовані у комірках Е3:Е13, відомими Х є значення, розташовані у комірках А2:D13.
Для визначення коефіцієнтів треба створити заголовки у комірках А15:Е15 і занести вибрану статистичну функцію у комірки А16:Е16 як формулу масиву:


Отриманий результат:

Далі за умовою задачі у таблицю заносяться дані:

у комірку Е20 заноситься формула яка реалізує рівняння множинної лінійної регресії =D16*A20+C16*B20+B16*C20+A16*D20+E16, і отримується результат:

Тобто вартість триповерхової будівлі, що експлуатується протягом тридцяти років, з двома входами і площею у 2000 м2, прогнозується як 151 395 $US.
Якщо ж використовувати функцію ЛГФПРИБЛ, то орієнтовна вартість такої будівлі оцінюється у 150 948 $US.


9.23. Використання макросів
і функцій користувача

Якщо при роботі з даними в Microsoft Excel якась дія часто повторюється, її виконання можна автоматизувати за допомогою макроса. Макрос — це серія команд і функцій, що зберігаються в модулі Visual Basic for Applications (VBA) — мови програмування четвертого покоління. Один раз створивши макрос, його можна виконувати стільки разів, скільки необхідно виконати дану задачу.
У середовищі Microsoft Excel макрос може бути записаний за допомогою спеціальної програми запису макросів — MacroRe­corder, або написаний самостійно мовою VBA.
Перед тим як записати або написати макрос, необхідно спланувати кроки і команди, які він буде виконувати. Якщо під час запису макроса була допущена помилка, дія, що виправляє її, буде також записана. Щоразу при запису макроса всі дії, виконані користувачем, інтерпретуються у вигляді інструкцій мови VBA, які зберігаються в спеціальному модулі, приєднаному до робочої книги. Кожному макросу надається ім’я, за яким його можна викликати для виконання, відредагувати та знищити, якщо макрос містить помилки або якщо він уже непотрібний.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.