лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформатика та комп’ютерна техніка

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

 

 

Глобальна мережа Internet

6.1. Загальна характеристика
мережі Internet

Мережа Internet була створена наприкінці 60-х початку 70-х років з метою забезпечення спільного використання інформації та економії комп’ютерного часу. Internet — це глобальна мережа яка поєднує десятки тисяч комп’ютерних мереж, розташованих по всьому світу.
Після підключення до Internet можна обмінюватися даними з будь-яким комп’ютером цієї мережі.
Підключення може відбуватися різними способами: безпосередньо або через Internet-провайдерів, з використанням телефонних ліній зв’язку, кабелів комп’ютерної мережі, супутників або мережі кабельного телебачення.
Для підключення локального комп’ютера до сервера провайдера Іnternet можна користуватися телефонною мережею зв’язку, встановивши модем. Сервер діалогової служби, у свою чергу, підключається до телефонної лінії з високою пропускною здатністю, яка з’єднана з іншими такими самими лініями та іншими серверами, з’єднаними з іншими комп’ютерами.
Усі комп’ютери у мережі користуються мережевими протоколами (протоколами управління передаванням) з назвою TCP/IP, який підтримується такими операційними системами: Windows усіх версій, UNIX, Macintosh тощо. Протокол ТСР відповідає за організацію зв’яз­ку між двома комп’ютерами, а протокол ІР — за маршрутизацію.
Кожний комп’ютер, що підключений до Internet, має унікальну адресу (IP). Адреса — це число, яке поділене на 4 групи цифр до трьох цифр у кожній. Адреси Internet поставлені відповідно до назви. За правильним перекладом чисел у назви та навпаки, стежать спеціальні комп’ютери — сервери доменних назв (наприклад, ім’я WEB-сервера Internet — WWW.MCP.COM). Адреса ІР має таку структуру:


Назва домену верхнього рівня вказує на домен конкретного комп’ютера, а саме — відображує тип організації. У табл. 1 наведені типи, що застосовуються у США.

Таблиця 1

Назва домена

Тип організації

COM

Комерційна

EDU

Система освіти

GOV

Урядова

MIL

Військова

NET

Мережеві служби

ORG

Інші організації

В інших країнах замість типа організації назва домена верхнього рівня означає країну. Тип організації задається у секціїї ліворуч від назви верхнього рівня. Наприклад, RU — Росія, UK — Велика Британія, UA — Україна. Наприклад, адреса WEB-сто­рінки КНЕУ: WWW.KNEU.KIEV.UA.

6.2. Служби Internet

6.2.1. Глобальна інформаційна служба
WORLD WIDE WEB (WWW)

WWW — це служба для пошуку документів у різних базах даних, яка заснована на гіпертекстовій логіці перегляду документів. Гіпертекст — це багатовимірний текст, що може містити посилання різного напрямку або покажчики (адреси) на інші документи та посилання. За такими принципами, наприклад, побудований HELP Microsoft. Нова організація документів — гіпермедіа, дозволяє з’єднувати не тільки слова, а й рисунки, звуки або файли будь-якого типу даних. Для створення гіпертекстових або гіпермедіа-документів існує спеціальна мова гіпертекстової розмітки HTML.
Гіпермедіа-посилання, що присутні на сторінці WWW, опису­ють місцезнаходження документа (URL), який програма-броузер повинна відобразити на екрані. URL (UNIFORM RESOURS LO­CATOR) — уніфіковний покажчик ресурсів, який дозволяє броузеру перейти безпосередньо до файла, що знаходиться на будь-якому сервері мережі. Фактично, URL — це адреса сторінки WWW. Усі URL мають однаковий формат:

Наприклад:

У табл. 2 наведені основні типи даних, що застосовуються у WWW.
Сучасні локальні мережі дозволяють створювати WWW — подібні системи всередині окремих корпорацій. Для цього необхідна тільки наявність внутрішньої локальної мережі з TCP/IP протоколом. Така технологія створення Internet — подібних локальних систем — має назву Intranet.

Таблиця 2

Тип даних

Розширення файла

Опис

Звук

*.wau

Файл microsoft Windows із хвильовим образом звуку

 

*.mid

Звуковий файл формату МIDI

 

*.snd

Звуковий формат, що використовується в UNIX

 

*.au

- // -

Зображення

*.gif

Графічний файл GIF

 

*.jpg

Графічний файл JPEG

 

*.tif

Графічний файл TIFF

Відео

*.mpg

Відеокліп

 

*.mov

Відеокліп

 

*.avi

Відеокліп

Для роботи з WWW використовуються спеціальні програми — WEB-броузери, які створюють команду, пересилають її на сервер та отримують відповідь. Обробка даних в http складається з чотирьох етапів: відкриття зв’язку, пересилання повідомлень запиту, пересилання даних відповіді та закриття зв’язку. Найбільш поширені Web-броузери: Microsoft Internet Explorer та Netscape Navigator.
Вікно Microsoft Internet Explorer подано на рис. 6.1.

Рис. 6.1. Вікно MS Internet Explorer
Для завантаження потрібної Web-сторінки необхідно ввести її адресу. За допомогою меню Файл цю сторінку можна зберегти на своєму диску або вивести на принтер.

6.2.2. Пошукові системи Web-сторінок

Пошукові системи поділяються на тематичні (класифікатори) та індексні системи пошуку.
Тематичні системи пропонують користувачам список категорій, в якому Web-сторінки впорядковуються за ієрархічною схемою. Переміщуючись по дереву каталогів, можна послідовно обмежити область пошуку й у результаті отримати список посилань на WEB-вузли, що пов’язані з потрібною темою. Для використання класифікаторів щодо пошуку інформації необхідно точно знати, до якої категорії належить ця інформація. Крім того, необхідно мати на увазі, що класифікація ресурсів виконується людиною і тому може бути суб’єктивною. До тематичних пошукових систем належать: www.mckinley.com, www.yahoo.com, www.list.ru (рис. 6.2) та інші.

Рис. 6.2. Пошукова система LIST.RU

Індексні системи виконують пошук сторінок, що містять задані ключові слова. По закінченні пошуку система виводить список сайтів, які задовольняють заданим критеріям. Критерієм може бути слово, набір слів або логічний вираз. Індексні системи для підвищення ефективності своєї роботи містять такі компоненти:

 • програму (індексатор), яка періодично сканує Internet для збирання даних про стан інформаційних ресурсів;
 • індекс — масив даних, який використовується для пошуку адресів інформаційних ресурсів. Індекс складається з прямого та інвертованого списків, які встановлюють відповідність між пошуковими термінами та документами, що їх містять;
 • засоби пошуку: інформаційно-пошукова мова системи, інтерфейс користувача та методи виконання запитів в індексній базі.

Для ефективної організації словників та індексів використовується поняття «вага терміна». Воно визначається в процесі індексування і залежить від методу індексування, який використовується даною пошуковою системою.
Методи індексування поділяють на статистичні, теоретико-інформаційні та ймовірні.
Статистичні методи розглядають документи як точки в інфор­маційному просторі. Чим ближче групи термінів, що складають документи, тим ближче знаходяться точки, що їх відображують. Як терміни індексації обираються ті, що знижують щільність простору документів.

Рис. 6.3. Пошукова система ALTAVISTA
Теоретико-інформаційні методи застосовують твердження, що найбільшу цінність мають слова, які зустрічаються щонайменшу кількість разів. Для оцінки терміна використовуються методи теорії інформації.
Імовірні методи використовують множину документів, що навчають оцінювати релевантність результатів обробки запитів. Множина, що навчає, застосовується для обчислення вагових коефіцієнтів, які отримуються шляхом оцінки умовної ймовірності присутності терміна в даному документі у випадку його релевантності. На основі цих коефіцієнтів визначається вага терміна.
Формальну релевантність обчислює система, та на цій основі ранжується вибірка знайдених документів. Реальна релевантність — це оцінювання користувачем цінності знайдених документів.
До індексних пошукових систем відносяться: www.excite.com, www.altavista.com (рис. 6.3), www.infoseek.com, www.lycos.com, www.rambler.ru (рис. 6.4), www.yandex.ru, www.search.avanport.com.

Рис. 6.4. Пошукова система RAMBLER

Останнім часом більшість пошукових систем поєднують в собі можливості як класифікаторів, так і індексів.

6.2.3. Служба FTP (File Transfer Protocol)

FTP — протокол передачі файлів, який дозволяє отримувати та передавати текстові та двійкові файли. FTP-сервери містять останні версії програмного забезпечення, драйвери підтримки апаратних засобів тощо. З FTP-серверами можна працювати за допомогою програми FTP, яка запускається в режимі MS DOS. Вона має такий формат: FTP <IP-аddress>¦<host-name>. Після завантаження програми з’явиться підказка FTP> , що означає готовність приймати команди. Основні команди:

 • OPEN — ініціація FTP-з’єднання;
 • CLOSE — завершення FTP-з’єднання;
 • QUIT або BYE — завершення роботи;
 • TYPE — встановлення режиму пересилання файла — тек-
  стового (ASCII) або двійкового (BINARY);
 • DIR або IS — виведення каталогу на віддаленому комп’ютері;
 • CD — змінення поточного каталогу;
 • GET <ім’я файлу> [PATH <ім’я файла>] — отримання файла з віддаленого комп’ютера на диск локального комп’ютера;
 • PUT — передавання файла з локального комп’ютера на віддалений комп’ютер.


Рис. 6.5. Система для пошуку FTP-серверів TILE.NET
За адресою http://tile.net/ftp-list/ (мал. 6.5.) можна знайти список FTP-серверів. Пошук можна виконувати за такими критеріями: зміст, назва, країна. Для перегляду списка серверів в алфавітному порядку необхідно натиснути на кнопку CONTENT.
Наприклад, фірма NETSCAPE має FTP-сервера за такими адресами:
ftp://ftp2.netscape.com
ftp://ftp3.netscape.com
. . .
ftp://ftp20.netscape.com
Пошук конкретних типів файлів можна виконати за допомогою системи ARCHIE. Для роботи з цією системою можна використовувати Internet EXPLORER, задавши як URL адресу одного з ARCHIE-серверів (наприклад, http://archie.rutgers.edu/archie.html) або завантажити Internet EXPLORER і в поле адреси ввести http://ftpsearch.ntnu.no/ftpsearch, заповнити форму запиту та натиснути на кнопку SEARCH.
Пошук сайтів ARCHIE можна також виконати за допомогою YAHOO або LYCOS.
Після того, як буде знайдений файл, його можна відкрити або завантажити на свій комп’ютер. Для цього необхідно виконати CLICK на покажчику файла і броузер запитає: відкрити файл або зберегти на диску. Або натиснути праву кнопку миші та вибрати команду «ОТКРЫТЬ» чи «СОХРАНИТЬ КАК».

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.