лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформатика та комп’ютерна техніка

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ІНФОРМАТИКА ТА КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА

Навчально-методичний посібник

За загальною редакцією О. Д. Шарапова

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 

Київ 2002

 

 

Рецензенти:
А. П. Великий, д-р фіз.-мат. наук, чл.-кор. НАН України
(Держ. НДІ інформатизації та моделювання економіки)
О. П. Суслов, д-р екон. наук, проф.
(Держ. НДЕІ при Ін-ті стратег. дослідж.)

 

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист №14/18.2-1585 від 29.07.02

 

Клименко О. Ф., Головко Н. Р., Шарапов О. Д.
Ш 25      Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посіб­ник / За заг. ред. О. Д. Шарапова. — К.: КНЕУ, 2002. — 534 с.
ISBN 966–574–378–3
Посібник написаний за нормативною програмою курсу «Інформатика та комп’ютерна техніка». Сутність і зміст основних положень програми розкрито як у теоретичному відношенні, так і для практичної роботи з комп’ютерною технікою.
Посібник містить доступні теоретичні пояснення, практичні приклади, графічний матеріал, задачі та принципи їх розв’язання, і відповідає вимогам комплексного засвоєння курсу та оволодіння навичками практичної роботи з апаратним та програмним забезпеченням сучасних персональних комп’ютерів і комп’ютерних мереж.
Адресований студентам, слухачам магістратури, аспірантам, викладачам. Може бути використаний як самовчитель.
ББК 32.973
© О. Ф. Клименко, Н. Р. Головко,
О. Д. Шарапов, 2002
ISBN 966–574–378–3                                                    © КНЕУ, 2002
Навчальне видання

 

 

 

КЛИМЕНКО Ольга Федорівна
ГОЛОВКО Наталія Робертівна
ШАРАПОВ Олександр Дмитрович


ІНФОРМАТИКА ТА КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА


Навчально-методичний посібник

За загальною редакцією О. Д. Шарапова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор І. Судзіловська
Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор Н. Мельник
Верстка Н. Мишко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку  05.08.02. Формат 60?84/16. Папір офсет. № 1.
Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 31,15.
Ум. фарбовідб. 31,62. Обл.-вид. арк. 33,23. Наклад  6000 прим. Зам. № 01-2236.

Видавництво КНЕУ
03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1
Свідоцтво про реєстрацію №235 від 07.11.2000
Тел./факс (044) 458-00-66;  446-64-58
E-mail: [email protected]

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.