лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Стохастичні процеси та моделі в економіці, соціології, екології

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Міністерство освіти і науки України

Київський національний економічний університет

 

 

В. І. Жлуктенко, С. І. Наконечний, С. С. Савіна

 

Навчальний посібник

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 

Київ  2002

 

 

Рецензенти:
Т. С. Клєбанова, д-р екон. наук, проф. (Харк. держ. екон. ун-т)
О. А. Корольов, д-р екон. наук, проф. (Київ. нац. торг.-екон. ун-т)
В. М. Порохня, д-р техн. наук, проф. (Запоріз. держ. інж. акад.)

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1304 від 17.06.02

 

Жлуктенко В. І., Наконечний С. І., Савіна С. С.
Ж 76      Стохастичні процеси та моделі в економіці, соціології, екології: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 226 с.
ISBN 966–574–346–5
У навчальному посібнику подано теоретичні основи стохастичних процесів та численні приклади їх застосування. Матеріал розбито на 7 тем.
Тема 1 висвітлює основи стохастичних процесів у загальному вигляді, тема 2 акцентує увагу на марковських випадкових процесах із дискретним станом. Ланцюги Маркова із дискретним станом і неперервним часом роз-
глядаються в темах 3 і 4.
У темі 5 докладно вивчаються моделі найпростіших систем з числовими прикладами.
Застосуванню ймовірнісних твірних функцій під час розв’язування задач теорії масового обслуговування присвячено тему 6.
Важливе місце в посібнику посідає чисельний метод розв’язування задач теорії масового обслуговування, в основу якого покладено метод ітераційного переходу досліджуваної системи до стаціонарного режиму роботи, який дає змогу значно розширити клас задач прикладного характеру і дістати необхідні операційні характеристики систем.
Посібник розрахований на студентів бакалаврської та магістерської підготовки економічних навчальних закладів усіх форм навчання, а також аспірантів, наукові дослідження яких пов’язані зі стохастичними моделями в економіці.
ББК 22.171

                                                                                        © В. І. Жлуктенко, С. І. Наконечний,

                                                                                     С. С. Савіна, 2002
ІSBN 966–574–346–5                                                    © КНЕУ, 2002

Навчальне видання

 

 

 

Жлуктенко Володимир Іванович
НАКОНЕЧНИЙ Степан Ількович
САВІНА Світлана Станіславівна

 

Стохастичні процеси
та моделі в економіці,
соціології, екології

 

Навчальний посібник

 

 

 

 

Редактор Л. Бондаренко
Художник обкладинки Т. Зябліцева
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор А. Бородавко
Верстка Т. Мальчевської


 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.