лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

системи підтримки прийняття рішень

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

11.2.3. Синхронне і асинхронне Groupware


Члени групи, які виконують спільне завдання, можуть працювати синхронно, тобто одночасно, і асинхронно, тобто в
різні періоди часу. Для забезпечення комп’ютерної підтримки співпраці членів груп використовуються різні програмні продукти Groupware, які у своїй сукупності утворюють дві групи: синхронне Groupware і асинхронне Groupware. У свою чергу, ці гру­пи можуть містити програмні продукти, що утворюють окремі підгрупи [86].
До складу синхронного Groupware (скорочено — СG) можна віднести програмні засоби, котрі забезпечують: підтримку групових рішень (Group decision support); колективне створення документа (Collaborative writing); загальнодоступний робочий простір (shared work space); загальнодоступний медіапростір (shared media space).
Асинхронне Groupware (скорочено — АG) включає: елек-
тронну пошту (e-mail); організацію комп’ютерної конференції (computer conferencing); контроль автоматизації документопотоку (workflow control); розподілення (спільне використання) знань і інформації (knowledge & information sharing); електронне складання календарного плану (electronic calendaring).
Використання програмних засобів синхронного і асинхронного Groupware має низку переваг і недоліків як у зіставленні між собою, так і в порівнянні з традиційним веденням нарад віч-на-віч (традиційних нарад, скорочено — ТН), які не підтримуються засобами групового програмного забезпечення і де можуть застосовуватися різні некомп’ютеризовані засоби, такі як телефони, паперова пошта тощо. Всі ці переваги і недоліки потрібно враховувати у разі організації сеансу групової праці, вибираючи різні сценарії групової підтримки. Для аналізу переваг і недоліків засобів програмного забезпечення групової праці виберемо як базове асинхронне Groupware, як найдешевше і найчастіше використовуване (особливо це стосується електронної пошти).
Зіставлення підтримуваних АG
заходів з традиційними нарадами

Переваги. Порівняно з непідтримуваною ніякими засобами Groupware взаємодією між членами групи співпраця за допомогою АG характеризується низкою позитивних аспектів. Тут можна виділити забезпечення кращої підтримки групових дій за рахунок швидшого і прозорішого зв’язку, зменшення паперових потоків, удосконалення зберігання даних та їх пошуку. Крім того, за умов застосування програмного забезпечення групової праці удосконалюються робочі зв’язки між окремими департаментами (створення міжвідомчих груп), зменшується можливість виникнення стресових ситуацій для членів групи (творці рішень не піддаються особистому тиску з боку інших членів групи), відкритішим і відвертим стає обмін інформацією, можливість одночасного введення ідей забезпечує рівноправні умови для творчої праці окремих членів групи, генеровані ідеї своєчасно розподіляються між особами, зменшується повторне пропонування ідей та підсилюється спільне зобов’язання щодо наслідків групових дій.
Невигоди. Однією з перших перешкод, яка появляється за спроби впровадження асинхронного Groupware в організаціях, є потреба в «критичній масі» підготовлених користувачів, що мають доступ до комп’ютерної мережі. Забезпечення цього доступу, зазвичай, потребує значних інвестицій в апаратне і програмне забезпечення, економічна ефективність яких часто не може бути розрахована, оскільки важко оцінювати прибутки, отримувані завдяки впровадженню засобів інформаційних технологій. Інші три негативні аспекти безпосередньо пов’язані з особистими відчуттями членів групи. Передусім, це інформаційне перевантаження, на яке часто скаржаться особи, особливо ті, які є постійними користувачами систем електронної пошти, тобто необхідність постійно приділяти увагу повідомленням, що надходять, стає на заваді продуктивної праці. По-друге, члени групи відчувають дискомфорт і незадоволення через відсутність соці-
альних контактів з іншими співробітниками. По-третє, менеджери втрачають контроль над своїми підлеглими. Особливо це стосується тих менеджерів, які звикли проводити наради віч-на-віч і не підготовлені для спілкування зі своїм штатом під час сеансу асин­хронних систем Groupware.
Зіставлення заходів, підтримуваних
асинхронним і сихронним груповим
програмним забезпеченням

Переваги АG. Порівняння асинхронних технологій із синхронними Groupware взагалі зводиться до оцінювання впливу, який вони чинять на соціально-технічні середовища організацій, де вони застосовуються. Найпомітніша відмінність між цими двома технологіями спостерігається у разі визначення ступеня синхронізації взаємодії між членами групи. Асинхронне Group­ware підтримує взаємодію учасників групи у різний час, що в результаті надає можливість користувачам виконувати спільні завдання, а також проявляє тенденцію щодо зменшення впливу обставин, гальмуючих роботу групи, зокрема відпадає необхідність одночасного обговорення довготермінових проблем. З технічного погляду асинхронні системи Groupware простіші й дешевші, ніж синхронні, що зумовлює скорочення витрат на придбання технологічного обладнання. Крім того, АG легше сприймаються користувачами, оскільки вони відтворюють звичний стиль роботи, наприклад, із застосуванням звичайної пошти. Це також сприяє легшому навчанню стосовно використання АG.
Невигоди АG. Деякі найефективніші синхронні системи Groupware завжди функціонують за підтримкою фасілітатора (facilitator) групової зустрічі. Оскільки асинхронне Groupware традиційно не використовує послуг фасілітаторів, то складність, що привноситься системою, може затримувати виконання відповідної дії і, в деяких випадках, бути причиною відкидання цієї системи. Іншим негативним аспектом асинхронного Groupware порівняно із синхронним є характерна затримка зворотного зв’язку в разі виконання дій. Асинхронне Groupware уможливлює тільки односторонній напрям для зв’язку, оскільки взаємодії відбуваються певною мірою відокремлено. Ця характеристика робить дану систему взагалі невідповідною як засобу комунікації для виконання завдань, які мають бути невідкладно обговорені. Наприклад, учасник обговорення може просто не реагувати на відповід­ний запит іншого члена групи, отриманий через електронну
пошту. Брак зворотного зв’язку може негативно впливати як на індивідуальному, так і на груповому рівнях.
11.2.4. Групове програмне
забезпечення Lotus Notes

Загальний опис Lotus Notes
Справжньою подією у світі бізнесу виявилася поява пакета групового програмного забезпечення Lotus Notes, розробленого корпорацією «Lotus Development», що є найрозвинутішою за можливостями підтримки групових рішень системою Groupware. Lotus Notes підвищує продуктивність групової праці шляхом розподілення між членами групи щоденних ділових завдань і процесів, зокрема, щодо обслуговування замовників, управління збутом, організації звітування тощо. Функції, які виконуються Lotus, а також іншими найвідомішими програмними продуктами Groupware, наведені в табл. 11.2.
Система Lotus Notes реалізується в середовищі «клієнт/сервер». Сервером є мережевий персональний комп’ютер (ПК), що керує груповими даними і комунікаціями. Клієнт може працювати за будь-яким ПК користувача і обробляти запити членів групи до сервера стосовно отримання даних та інших послуг.
Таблиця 11.2
ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ НАЙВІДОМІШИХ GROUPWARE


Функції

IBM WORKGROUP

ICL TEAMWARE OFFICE

LOTUS NOTES

NOVEL GROUPWISE

Електронна пошта

стандартна

стандартна

стандартна

стандартна

ФАКС

стандартна

стандартна

необов’яз­кова

стандартна

Обмін повідом­леннями голосом (Voice messaging)

не виконується

не виконується

необов’яз­кова

стандартна

Доступ до Інтер­нету

стандартна

стандартна

необов’яз­кова

стандартна

Електронна дошка об’яв (Bulletin board system)

немає

стандартна

запозичена

необо­в’язкова

Ведення персональних календарів

стандартна

стандартна

запозичена

стандартна

Ведення групових календарів

стандартна

стандартна

необов’яз­кова

стандартна

Електронна конференція

необов’яз­кова

стандартна

запозичена

запозичена

Керування
задачами

стандартна

стандартна

запозичена

стандартна

Настільна відео-конференція

необов’яз­кова

не виконується

не виконується

не виконується

Доступ до бази даних

необов’яз­кова

стандартна

запозичена

немає

Маршрутизація ділових процедур (Workflow rou­ting)

необов’яз­кова

стандартна

запозичена

стандартна

Реінжиніринг

необов’яз­кова

стандартна

запозичена

немає

Електронні бланки

необов’яз­кова

запозичена

запозичена

необов’яз­кова

Групові документи

необов’яз­кова

стандартна

стандартна

необов’яз­кова

Режим групової праці реалізується шляхом створення, оброблення і розподілення загальної інформації, котра подається у вигляді авторизованих документоорієнтованих баз даних та додатків до них, що разом називається базою даних Notes. Суттєвою перевагою пакета є вбудований у Lotus Notes репліфікований режим тиражування баз даних між серверами Notes, тобто передаються лише зміни, що дає змогу об’єднувати в єдиний інформаційний простір територіально розосереджені офіси одного під­приємства.
Історія створення Lotus Notes почалася 1973 року, коли в лабораторії комп’ютерних досліджень Іллінойського університету були розроблені перші програми, об’єдані в пакет PLATO Notes, що призначався для універсальних обчислювальних машин (мейнфреймів) з метою контролю за операціями з файлами. Пізніше ці програми отримали дальший розвиток у пакеті PLATO Group Notes, що був дуже популярним до початку 80-х років, коли появилися персональні комп’ютери. Group Notes став основою для багатьох Notes-подібних програмних продуктів.
1984 року кілька програмістів, що працювали в Іллінойському університеті, були запрошені для роботи в компанію «Lotus», де вони почали займатися розробленням першої версії Lotus Notes, яка була введена в експлуатацію 1989 року, причому в перший же рік було продано 35 тисяч копій цього продукту. Відтоді даний тип групового програмного забезпечення був адаптований у багатьох тисячах організацій і підприємств світу, зокрема в більшості компаній, що входять до списку «Fortune 500». Корпорація «Lotus» є безумовним лідером продажу Groupware. У 1998 році загальна кількість установлених місць з Lotus Notes становила 29,57 млн (для порівняння, досить популярний Novell GroupWise має 14,21 млн користувачів).
1995 року Lotus Notes був придбаний корпорацією «IBM», де після певної доробки був випущений на ринок під назвою «Lotus 1—2—3». Корпорацією «Lotus Development» було випущено кілька версій продукту Lotus Notes, остання під цією загальною назвою — версія 4.5. Починаючи з грудня 1996 року, єдиний продукт Lotus Notes 4.5 був розподілений на два — Domino 4.5 Server і Notes 4.5 Client. На даний час корпорація «Lotus Development» пропонує багато варіантів реалізації Notes (у тому числі і русифіковані версії), котрі відповідають різноманітним потребам замовників.
Як відомо, сьогодні більшості компаній доводиться працювати за умов найжорстокішої конкуренції. У боротьбі за виживання у світі бізнесу застосовуються багато комп’ютеризованих засобів, але є підстави вважати, що жоден із них не принесе більшого успіху в конкурентній боротьбі, ніж Lotus Notes. За його допомогою фахівці компаній зможуть працювати набагато продуктивніше й швидше. Аналітики бізнесу неодноразово зазначали, що однією із найсерйозніших причин зниження прибутковості компаній є неефективне використання часу співробітників, зокрема, на нескінченні пошуки потрібної інформації, особливо коли компанія має підрозділи по всьому світу. Нині Lotus Notes дає змогу знизити пов’язані з цією обставиною витрати шляхом реалізації таких можливостей.
Підключення окремих департаментів організації. За допомогою системи Lotus Notes у департаментах створюється центральне сховище даних, з якого співробітники в будь-який момент можуть отримати необхідну інформацію і документи (нормативні документи, штатний розклад, послужні списки, дані про клієнтів і т. д.). Lotus Notes уможливлює проведення групових дискусій і відстеження процесів підготовлення документів.
Підключення багатьох департаментів організації. Lotus Notes долає будь-які бар’єри між підрозділами. Система електронних повідомлень і бази даних спільного використання ліквідують комунікаційні бар’єри, які виникають унаслідок дії різних причин.
Управління грошовими операціями. Додатки Lotus Notes дають змогу менеджерам складати звіти і відстежувати фінансові документи. Співробітники використовують Lotus Notes для перегляду операцій зі вкладення і зняття коштів. Менеджери переглядають дані відповідно до заздалегідь визначених критеріїв. Заплановані на той або інший день операції подаються менеджерам у наглядній формі. Крім цього, користуючись засобами Lotus Notes, клієнти і менеджери можуть обмінюватися запитаннями, пропозиціями та іншою інформацією.
Кадровий облік. Система Lotus Notes надає повну інформацію про співробітників організації в будь-якому необхідному розрізі.
Системи обміну інформацією для клієнтів, ділових партнерів і постачальників. Якщо клієнти організації або партнери використовують Lotus Notes, то є можливість реалізувати єдину систему обміну даними, яка дасть змогу значно прискорити процеси прийняття рішень і формування звітності.
Планування робочого часу. Користувач може розподіляти свій час, плануючи будь-які заходи, як персонально, так і в рамках відділків, підрозділів і корпорації загалом.
Аналіз клієнтів і галузей. Маючи докладну інформацію про клієнтів, менеджер завжди може ухвалити правильне рішення щодо можливості співпраці з ними в певній галузі.
Відстеження історії відносин з клієнтами, постачальниками і партнерами. Зберігаючи й відстежуючи історію роботи з клієнтами, постачальниками або партнерами за допомогою Lotus Notes, менеджер отримує реальну картину поточних змін і може розробляти надійні прогнози на майбутні періоди.
Обслуговування клієнтів і відстеження їх запитів. Lotus Notes дає змогу правильно визначати потреби клієнтів і, використовуючи отриману інформацію, ефективно будувати свої відносини з ними.
Функціональні можливості
та додатки Lotus Notes

Як можна помітити з табл. 11.2, Lotus Notes, як оригінально скомпонований продукт, пропонує тільки кілька базисних функцій. Фактично лише електронна пошта і групові документи є його стандартними функціями. Більшість функцій є або необов’я­зковими, або запозиченими, тобто такими, що розроблені іншими (сторонніми) фірмами. Чому ж Lotus Notes мав такий успіх? Саме тому, що немає продукту, подібного до нього за можливостями комбінувати властивості інших програмних продуктів, розширювати та інтегрувати їх ефективним способом.
Проте головним чинником комерційного успіху Lotus Notes було те, що він був одним із перших продуктів Groupware, пропонованих на ринку, і мав сильну підтримку потужних корпорацій Lotus і IBM. Іншим фактором успіху є те, що Lotus Notes завжди був функціонуючим пакетом. Він забезпечував комп’ю­терну підтримку розв’язання основних комунікаційних завдань як у великих, так і в малих фірмах. Крім того, Lotus Notes давав змогу оперувати неформальними типами даних, які є важливими для менеджерів, оскільки їхні дані, як правило, за своєю суттю не є числовими і не відповідають рядкам і стовпцям реляційної БД. Менеджери можуть отримувати (і відправляти) таку інформацію від своїх начальників, колег, підлеглих та ділових партнерів швидко і легко за допомогою Lotus Notes.
Lotus Notes має значні функціональні можливості. Розглянемо деякі з них.
Електронна пошта. Lotus Notes забезпечує можливість обміну електронною поштою. Для користувачів доступні стандартні поштові форми, щоб за допомогою їх посилати і отримувати повідомлення один одному або до додатків, Lotus Notes. Ці форми можуть бути адаптовані до корпоративних стандартів або індивідуальних потреб. Повідомлення можуть містити простий текст або дані, які зберігаються в різних форматах як, наприклад, у фор­маті електронних таблиць Microsoft Excel або Lotus Ami Pro.
Електронна пошта дає змогу компанії організовувати перехресні зв’язки із зовнішніми організаціями, наприклад, зі споживачами або продавцями.
Стандартні шаблони. Lotus Notes забезпечує можливістю розроблення користувачами або нових додатків, або додатків, створюваних за допомогою шаблонів, які надаються разом із Lotus Notes, наприклад, для відстеження збуту або організації внутрішніх обговорень. Розробники також можуть нарощувати або змінювати ці шаблонні додатки для реалізації власних специфічних потреб.
Тиражування (Replication). Lotus Notes полегшує колективне використання інформації серед найрозосередженіших структур корпорації і задовольняє більшість корпоративних потреб щодо інформаційного розподілення. У структурі мережі Lotus Notes розподілені бази даних періодично синхронізують свою інформацію для створення ідентичного відображення даних, які необхідні компанії. Користувачі можуть потім мати доступ до інформації у певному місці, незважаючи на те, де розміщене первинне джерело даних. Адміністратор Lotus Notes визначає, як часто потрібно регенерувати дані для найкращого задоволення інформаційних потреб користувачів.
Пошук та зображення. Забезпечуваний Lotus Notes механізм пошуку по всьому тексту дає змогу виконавцям легко фільтрувати і знаходити релевантну інформацію, якщо тільки вона була розподілена для спільного використання. Крім того, система уможливлює створення гнучкого зображення інформації і маніпулювання нею.
Як уже наголошувалося, Lotus Notes підтримує багато додатків. Розглянемо деякі з них.
Трансляція (пересилання) — Broadcast. Ці додатки є часто подібними на електронні дошки об’яв (electronic bulletin boards), що показують актуальну інформацію, яку менеджери можуть регулярно обновляти і відсилати поштою у вигляді повідомлень. Вони також є популярними репозитаріями або інформаційними архівами новин. Пакети, подібні до Newsedge і Hoover, щоденно надають новини з численних джерел і розміщують їх у базі даних Lotus Notes. Новини можуть бути відфільтрованими за визначеними користувачем критеріями, як наприклад, за ім’ям клієнта або за окремою галуззю виробництва. Інформація надсилається виконавцям у зручному вигляді, Новини можуть надходити з джерел, розміщених по всьому світу.
Звертання (посилання) — Reference. Ці додатки подібні до додатків розповсюдження (Broadcast) і служать бібліотекою для робастих (стійких до помилок), здебільшого статичних даних. Протоколи зборів, управлінські звіти й посібники — усе це зберігається в систематизованому вигляді для задоволення запитів користувачів. Цей додаток забезпечує економію корпоративних витрат, пов’язаних з дублюванням, розповсюдженням і зберіган­ням документів, які в даному разі централізовано найкраще зберігаються і змінюються та є доступними за потреби.
Стеження (Tracking). Ці додатки уможливлюють окремим користувачам фіксування певних подій разом з поточним станом ситуації, що потребує прийняття рішення. Подія потім спостерігається, передається за визначеним наперед маршрутом до іншого користувача для відповідної дії або зберігається для майбутнього доступу.
Обговорення (Discussion). Ці додатки призначаються для організації спілкування користувачів з метою розгляду загальних тем. Вони надають форми користувачам для формулювання запитів і продовження діалогу, враховуючи отримувані відповіді й репліки. Проведені обговорення зберігаються в електронному вигляді і стають важливою частиною організаційної пам’яті. Вони можуть підтримувати процес прийняття поточного рішення або стати доступними пізніше, коли з’являться подібні проблеми чи ситуації.
Варіанти реалізації Lotus Notes
Як уже зазначалося, корпорація «Lotus Development» пропонує багато варіантів реалізації Notes, що відповідають різним потребам замовників. Для задоволення конкретних потреб користувачів є, зокрема, три варіанти реалізації клієнтів Notes: Notes Mail, Notes Desktop і Notes Client (повний клієнт). Як зовнішній інтерфейс серверів Notes користувачі можуть використовувати й інших клієнтів, включаючи cc:Mail та інші сумісні з MAPI клієнти систем передавання повідомлень, стандартні броузери Web і блоки запуску додатків Notes, розроблених на основі С, С++, Visual Basic, ViP for Lotus Notes або інших продуктів сторонніх виробників.
Lotus Notes Mail. Notes Mail являє собою сучасну систему передавання повідомлень типу клієнт/сервер. Вона включає в себе інтерфейс cc:Mail, підтримку технології OLE 2.0, незалежні від платформи програми перегляду файлів, розділи, що приховуються, броузер InterNotes Web Navigator, систему керування задачами, бібліотеки документів, особистий журнал, бази зберігання телефонних повідомлень.
Lotus Notes Desktop. Lotus Notes Desktop — це програмне забезпечення для організації групової праці, поставляється лише для платформи Windows. Воно забезпечує виконання найважливіших функцій усіх членів робочої групи і будь-яких додатків Notes (рис. 11.1). Продукт реалізує функціональні можливості Lotus Mail і містить шаблони додатків. Notes Desktop — це відносно недорогий засіб, ідеальний для користувачів Notes, яким необхідно мати доступ до баз даних і додатків, що настроюються Notes. Однією з останніх версій такої системи є Lotus Notes Desktop 5, детальну інформацію про яку можна знайти за адресою: http://alfa.omsknet.ru/group3.html.

Рис. 11.1. Інструментальні засоби Lotus Notes Desktop
Lotus Notes Client. Цей продукт уможливлює створення спеціальних додатків, призначених для поліпшення повсякденних ділових процесів. Він включає в себе всі функціональні можливості Notes Desktop, а також ефективне середовище для розроблення прикладних застосувань і засоби системного адміністрування.
Зовнішнім інтерфейсом Notes може бути кілька інших (альтер­нативних) клієнтів, зокрема cc:Mail 7.0, з підтримкою MAPI
та ін.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.