лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

системи підтримки прийняття рішень

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

4.2. Сфери та приклади застосування СППР

4.2.1. Галузі застосування СППР
Системи підтримки прийняття рішень набули широкого застосування в економіках передових країн світу, причому їх кількість постійно зростає. На рівні стратегічного управління використовується ряд СППР, зокрема, для довго-, середньо- і корот­кострокового, а також для фінансового планування, включаючи
систему для розподілу капіталовкладень. Орієнтовані на операційне управ­ління СППР застосовуються в маркетингу (для прогнозування та аналізу збуту, дослідження ринку і цін), за виконання науково-дослідних та конструкторських робіт, в управлінні кадрами. Операційно-інформаційні застосування пов’язані з виробництвом, придбанням та обліком товарно-матеріальних запасів, їх фізичним розподілом та бухгалтерським обліком. Узагальнені СППР можуть поєднувати дві чи більше з названих функцій.
У США 1984 року було проаналізовано 131 тип СППР і завдяки цьому виявлено пріоритетні галузі їх використання. До них належать такі: виробничий сектор; гірничорудна справа; будівництво; транспорт; фінанси; урядова діяльність. Частка комп’ютерної підтримки різних функцій за допомогою СППР була такою: в операційному менеджменті — 30 %; у довгостроковому плануванні — 40 %; за розподілу ресурсів — 15 %; у розрахунках річного бюджету — 12 %. Хоча з часу проведення досліджень пройшло багато років і сфери застосування СППР суттєво розширилися, проте є підстави вважати, що виявлені тенденції загалом зберігаються.
4.2.2. Приклади застосування СППР
Наведені нижче приклади використання СППР свідчать про широкий діапазон їх застосування. Головні риси, що мають СППР, використовуються аналітиками для виконання багатьох завдань, включаючи ціноутворення і вибір маршруту. Багато компаній придбавають СППР з метою допомоги їм у стратегічному плануванні й прогнозуванні. Спеціалісти часто викорис­товують ті СППР, які містять переважно фінансові та імітаційні моделі, і уможливлюють оцінювання інвестицій і підтримку загального зростання фірм. СППР містять функції, котрі допомагають у ціноутворенні та рекламуванні. Комівояжери використовують кишенькові комп’ютери для підтримки рішень щодо вибо­ру оптимального маршруту.
Багато промислових компаній використовують програмне забезпечення СППР для планування промислових ресурсів (MRP). Цей специфічний операційний рівень СППР підтримує головну галузь виробництва щодо планування, придбавання та складання вимог на матеріали. Пізніші системи MRP підтримують аналіз типу «а що…, коли…?» і уможливлюють імітацію. Корпорації США Monsanto, FedEx і більшість транспортних компаній використовують СППР для планування товарообміну, руху аеропланів і кораблів. Компанія «Coast Guard» використовує СППР для розв’язування проблем щодо придбавання. Компанії, подібні до Wal-Mart, мають великі сховища даних і використовують програмне забезпечення для добування даних. Ділова інформація і системи управління знаннями стали загальнодоступними. В Інтернеті можна знайти СППР, що допомагають за вибору маршрутів, управляти портфелями акцій, вибирати акціонерний капітал, планувати подорожі і пропонувати дарунки. СППР підтримують розподілені оброблення рішень, використовуючи групове програмне забезпечення (groupware) і корпоративний Інтранет.
Перелік найвідоміших «комерційних» СППР містить сотні назв. Наприклад, на початку 2000 року кількість фірм-постачальників програмного забезпечення СППР у США досягала сотні, а різних СППР налічувалося більше 270 . Загальний обсяг продажу перевищував мільярд доларів. Пропонувалося 29 типів СППР, які охоплювали різні сфери діяльності людей. З них були призначені для розв’язування питань щодо: кар’єри — 20 систем; отримання освіти — 16; фінансових рішень — 14; здоров’я — 24; трудових ресурсів — 3; вибору інформаційних технологій — 8; страхової справи — 9;
інвестиційних рішень — 30; підтримки легальності (законності) рішень — 6; побуту— 10; управління природними ресурсами — 8; придбання товарів — 12; оцінювання нерухомого майна — 22; переселення, переміщення, перебазування — 7; пенсій — 7; доставляння, відправлення — 5; оподаткування — 2; фінансового і податкового планування — 1; вибору подорожей і відпочинку — 35; автотранспортних засобів — 9 та ін. Детальнішу інформацію про названі типи СППР можна знайти в літературі [34], а також на відповідних сайтах фірм-виробників СППР.
Зрозуміло, що наведений перелік не охоплює всіх використовуваних СППР. Опишемо деякі порівняно нові або модифіковані СППР.

4.2.3. СППР Marketing Expert

Російськомовна СППР Marketing Expert створена компанією «Pro-Invest Consulting». Вона забезпечує підтримку прийняття рішень на всіх етапах розроблення стратегічного й тактичного планів маркетингу і контролю за їх реалізацією. Система призначена для розв’язування двох основних завдань:

 1. проведення аудиту маркетингу: оцінювання реального становища компанії на ринку, порівняння з конкурентами, виявлення сильних і слабких сторін збутової структури, цінової політики;
 2. планування маркетингу: вироблення оптимальної стратегії і тактики компанії на ринку з використанням відомих аналітичних методик (GAP-аналізу, сегментного аналізу, SWOT-аналізу, Portfolio-аналізу та ін.).

У процесі виконання цих завдань користувач отримує можливість: визначати рентабельність продукції за окремими товарами й товарними групами, а також дохідність і прибутковість окремих сегментів ринку; розраховувати загальний обсяг ринку за товарами і темпи його зростання; розраховувати ціни на товари, виходячи із заданого рівня рентабельності підприємства; оптимально розподіляти продукцію за каналами збуту.
Графічною основою програми є «карта ринку», яку конструює користувач за допомогою спеціального інструмента — препроцесора. Карта ринку схематично відбиває компанію, її підрозділи, території, на яких вона діє, товари, групи споживачів, конкурентів тощо. Усі об’єкти у певний спосіб ув’язуються і докладно описуються (відпо-відна інформація може бути введена за активування об’єкта). Отже, Marketing Expert дає змогу «проробляти» кожний істотний елемент у життєдіяльності компанії, утримуючи перед очима загальну картину.
Крім кількісних методик Marketing Expert містить засоби якісного аналізу (експертні листи і засоби їх редагування). Програма уможливлює перегляд результатів у табличному або графічному вигляді, безпосереднє їх роздруковування або експортування для подальшого редагування в Microsoft Word.
Нині СППР виходить у двох версіях: Marketing Expert і Marketing Expert Professional. У постачання версії Marketing Expert Prof входить додатковий модуль «Extrapolation», який надає користувачам додаткові можливості: побудувати прогноз продажу з обчисленням того, що контролюється (витрат на рекламу, цін на свою продукцію, прибутку та ін.), а також чинників зовнішнього середовища (цін конкурентів, що не контролюються, прибутків населення, курсів валют тощо); спрогнозувати попит на продукти і розрахувати коефіцієнти еластичності попиту.
Версія Prof містить функції передавання даних у відому програму для інвестиційного менеджменту Project Expert 6. Модуль обміну програми Project дає змогу імпортувати дані про продукти, умови їх реалізації та ін., підготовлені в системі Marketing Expert Prof, в операційний план поточного проекту Project Expert 6. Отже, Marketing Expert, виступаючи як самостійна програма, може водночас бути і доповненням до Project Expert 6 як засіб детального опрацювання плану маркетингу для інвестиційних проектів.
Marketing Expert функціонує під Windows Зх, 95, 98 і NT. Мінімальні вимоги до комп’ютера — процесор 486DX, 8Mb оперативної пам’яті, 16Mb вільного місця на диску.

4.2.4. СППР Decision Grid

СППР Decision Grid являє собою програмну оболонку для автоматизації процесу зіставлення дискретних альтернатив за багатьма критеріями. Виробником системи є компанія «Softkit Technologies Inc». У Decision Grid інформація для прийняття рішень вводиться в порівняльну таблицю, стовпці якої відповідають альтернативам, а рядки — критеріям їх оцінювання. На перетині рядків і стовпців розміщується оцінка альтернативи за певним критерієм. Decision Grid має багато функціональних мож­ливостей, які створюють зручні умови для кращого оцінювання та порівняння альтернатив і, отже, підвищують якість процесу прийняття рішень.
Визначення ваги критеріїв. Ваги виражають важливість критеріїв і набувають значень від 0 до 100 (за замовчування — 50). Більшій важливості відповідає більша вага. Коефіцієнт відносної важливості критерію, використовуваний системою Decision Grid за зіставлення альтернатив, дорівнює його вазі, поділеній на суму ваг усіх критеріїв даного рівня єрархії в таблиці.
Використання невизначених оцінок. Із критерієм може бути асоційована невизначеність у разі застосування варіації до всіх оцінок цього критерію або введення діапазонів допустимих значень для окремих оцінок.
Визначення значень добору. Можливість добору за певним зна­ченням критерію дає змогу відфільтрувати альтернативи, що не задовольняють певні вимоги, і усунути їх з порівняння.
Використання порогів переваги. Для описання стандартних сту­пенів переваги відповідно до різниці між двома альтернативами в Decision Grid можна встановити три пороги переваги: Indifference, Preference, Veto. Наприклад, коли бажано, щоб різниця у витратах пального щодо двох автомобілів, менша за 1 галон пального на милю, зовсім не впливала на результати зіставлення, можна встановити поріг порівняння Indifference = 1 для критерію витрат пального.
Виконання аналізу чутливості. Для всіх оцінок у таблиці може бути виконаний аналіз чутливості з метою точного визначення факторів, що найбільше впливають на ранжування альтернатив. Decision Grid враховує для кожної оцінки окремо варіацію, яку визначає користувач, і перераховує остаточне ранжування. Варіація чутливості виражається у відсотках від діапазону шкали допустимих значень критерію. Decision Grid показує оцінки, що змінюють ранжування, у контрастних кольорах.
Множинні сценарії. За допомогою Decision Grid є можливість аналізу і зіставлення багатьох поглядів, поданих одним або кількома користувачами. Кожний погляд можна описати окремим сценарієм. У різних сценаріях використовуються ті самі альтернативи і критерії, але можна задавати інші оцінки, значення ваг критеріїв, фактори невизначеності та рівні порогів. Коли всі сценарії описані, можна агрегувати результати для знаходження середнього ранжування.
Графічний перегляд результатів. Результати порівняння альтернатив можуть бути подані в графічному вигляді, що дає змогу краще оцінити інтервал між кожною альтернативою та її конкурентами. Decision Grid формує чотири види звітів, що подають результати під різним кутом зору.
Інтеграція Decision Grid з іншими додатками та програму­вання. Існує можливість вставляння таблиці порівняння Decision Grid в інший документ (текстовий або в електронну таблицю).
Decision Grid підтримує програмний інтерфейс OLE Automation. Використовуючи цей інтерфейс, програміст дістає доступ до моделі об’єктів Decision Grid і може у такий спосіб реалізувати програмний обмін інформацією з іншими приклад­ними програмами, такими як база даних, табличний процесор
або броузер Ітернету.
Використання шаблонів. До складу Decision Grid входить набір
з 20 готових для використання шаблонів із різних сфер людської діяльності (бізнес, суспільний сектор, особисте життя), які можуть бути використані для швидкої побудови таблиць порів­няння.

4.2.5. СППР RealPlan

RealPlan — це СППР з інвестування в нерухоме майно. Система виконує велику кількість типових дій, які необхідні для придбання нерухомого майна, удосконалення його і рішень щодо відмовлення від участі. Ці операції включають деталізовані розрахунки прибутку, витрат і планування оплати готівкою. Адміністратор портфеля створює таблицю потенційних застосувань для кожної одиниці нерухомості. RealPlan потім використовує алгоритм пошуку, щоб оцінити найвигідніший вибір і узгодити в часі дії щодо умов оплати готівкою.

4.2.6. СППР TAX ADVISOR

TAX ADVISOR (консультант з питань оподаткування) допомагає повіреному з питань оподаткування і планування майна для клієнтів з великою власністю (за вартістю більшою, ніж $175 000). Система збирає дані клієнта і робить висновок щодо дій, які клієнтам потрібно виконати, щоб оцінити їхню фінансову структуру, включаючи купівлю страхового поліса, рішення щодо вилучення з обігу (списання), передавання матеріальних цінностей, зміну контракту щодо дарування і умов заповіту. TAX ADVISOR використовує основану на правилах схему подання знань, яка контролюється зворотною послідовністю міркувань.

4.2.7. СППР Advanced Scout

IBM має прототип програмного забезпечення, щоб допомагати командам національної баскетбольної асоціації (NBA) і служ­бовим особам ліги обчислювати й інтерпретувати дані, які збира­ються в перебігу кожної гри. Розроблене програмне забезпечення, що називається «Advanced Scout», застосовується, щоб підготува­тися до гри. Команда може швидко переглянути незліченні ситуації: кидки, які намагалися зробити баскетболісти; блоковані кидки; асистування; персональні помилки гравців. Advanced Scout може також виявити шаблони в цій статистиці, про які команді невідомо. Програмне забезпечення Advanced Scout уможливлює легкий і обдуманий шлях оброблення інформації. Застосування системи не потребує спеціальної комп’ю­терної підготовки. Шаблони елементів гри, які виявлені в процесі аналізу, поєднуються з відеозображенням гри. Команди можуть дивитися кліпи, які їх цікавлять.

4.2.8. Система бізнесової інформації
(Business Intelligence) FedEx

СППР FedEx (скорочено від Federal Express), що базується в Memphis, Tenn., дає змогу оглядати можливості ділових повідомлень з глобальної бази 700 кінцевих користувачів. FedEx містить централізоване, інтегроване відкрите сховище даних та забезпечує оснований на Web доступ у реальному режимі часу до фінансової і логістичної інформації, необхідної для планування і прийняття рішень. Дані зберігаються в базі даних Oracle, а аналітичні запити виконуються за допомогою окремого сервера засобами OLAP. Найбільший доступ забезпечується системами корпоративних Інтранет, поєднаними з деякими стандартними засо­бами клієнта/сервера, використовуючи електронні таблиці Excel.

4.2.9. СППР ShopKo

1997 року розроблена система ShopKo — «Сховище даних щодо товарів». ShopKo зберігає дані про 200 000 наявних одиниць товарів. У результаті маємо великі масиви даних. Кожного дня збирається і зберігається у сховищі даних статистика щодо збуту по кожному наявному елементу, яка завжди напоготові. Це центральне сховище даних використовується під час аналізу запитів і прийняття рішень. Головна стратегія розроблення інструментального засобу цієї СППР полягала в тому, щоб дати змогу користувачам ShopKo робити запити до загального бізнесового сховища для виявлення й аналізу ділових можливостей і особливих ситуацій. Завдяки цій стратегії є можливість здійснювати раціональні переміщення товарів у потрібний час і в необхідне місце, ураховуючи поточні запити про зміни залежно від сезону, тенденції тощо. Важливою метою цього проекту було: удосконалення аналізу збуту, створення раціональних рівнів запасів, визначення напрямів ринкової діяльності й підвищення рекламної ефективності. Ця система розширила можливості СППР стосовно доступу до пунктів зберігання товарів за допомогою використання Web-базованої СППР.

4.3. СППР Visual IFPS/Plus

4.3.1. Загальне описання Visual IFPS/Plus

Інтерактивна система планування фінансів — Interactive Financial Planning System (скорочено IFPS) — була оригінально розроблена на початку 70-х років ХХ ст. професором Г. Вагнером (Gerald R. Wagner) і його студентами в університеті штату Texaс. Створена також мова універсального планування фінансів, що особливо зручна в користуванні. Система IFPS набула надзвичайного поширення. Ще 1982 року вона експлуатувалася майже в 1000 великих фірм. З того часу система під назвою «Visual IFPS/Plus» постійно вдосконалювалася. Пізніше вона була куплена компанією «COMSHARE», що її розповсюджувала, і набула поширення як у промисловості, так і в університетах.
Опишемо стисло основні можливості, функції та приклади застосування СППР Visual IFPS/Plus. Повне описання даної системи можна знайти в навчальному виданні [69], а також у керівництві для користувачів, яке надається компанією «COMSHARE».
Вираз «Visual IFPS/Plus» означає:

 1. Visual: інтерактивна діалогова система в середовищі Windows;
 2. IFPS: Interactive Financial Planning System (система інтерактивного фінансового планування);
 3. Plus: прив’язка до зовнішніх банків даних.

IFPS/ Plus виробляється в трьох головних версіях:

 1. Комерційна версія клієнт-сервер, яка діє в середовищі Windows/NT.
 2. Комерційна mainframe версія (для великої ЕОМ).
 3. Версія для студентів, яка діє на ПЕОМ під Windows 3. 1 або Windows 3.11.

Студентська версія Visual IFPS/Plus є загальнодоступним програмним продуктом, який можна отримати безкоштовно через Інтернет за адресою: http://www.mis.cmich.edu/IFPSplus.htm. Вона має низку обмежень, зокрема, розмір електронної таблиці не перевищує 120 змінних та 60 стовпців, база даних має максимум 500 рядків і 40 полів на кожне відношення; універсальна консолідація може бути виконана максимально на трьох рівнях і не більше, ніж на 15 вузлах.
Система Visual IFPS/Plus підтримує процеси розв’язування проблем, будуючи зрозумілі ділові ситуації. Основні моделі IFPS, завдяки яким система стала корисним інструментом для керівників, містять мову моделювання і структуру команд, які дають змогу описувати проблеми звичною для людини мовою (англійською або іншою мовою з латинськими літерами) й діставати розв’язки у табличному вигляді. IFPS здатна виражати співвідношення між клітинками таблиці, інтерпретація значень яких цілком перебуває в розпорядженні користувачів. На рисунку 4.5 подано модель нарахування простих процентів і результатну таблицю, а на рисунку 4.6 зображено загальний екран Visual IFPS/Plus, на якому показана створена користувачем модель.
а) модель

MODEL INTEREST

COLUMNS 1.. 6

BALANCE = PRINCIPAL+ INTEREST

PRINCIPAL = 1000, PREVIOUS BALANCE
INTEREST = PRINCIPAL* INTEREST RATE
INTEREST RATE = 0. 0525/4
б) звіт

 

1

2

3

4

5

6

BALANCE

1013. 13

1026. 43

1039. 89

1053. 54

1067.37

1081.38

PRINCIPAL

1000. 00

1013. 13

1026. 43

1039. 89

1053.54

1067. 37

INTEREST

13. 13

13. 30

13. 46

13. 65

13. 83

14 .01

INTEREST RATE

. 0131

. 0131

. 0131

. 0131

.0131

.0131

Рис. 4.5. Модель нарахування простих
процентів у Visual IFPS/Plus

Рис. 4.6. Модель на екрані Visual IFPS/Plus
Робота із системою починається з описування потрібної моделі мовою моделювання, яке супроводжується вводом послідовності положень, що визначають джерела даних для рядків і стовпців, а також співвідношень для обчислення значень розв’язків. При цьому користувач може викликати різні програми, вносити коментарі, визначати логічні умови, обмеження та сфери використання даних, виконувати процедури, пов’язані з аналізом ризику, та деякі інші функції. Система не лише передбачає створення власних моделей,
а й забезпечує користувачів шаблонами, підпрограмами і вбудовани­ми функціями (фінансовими, прогнозними, математичними), даючи змогу проводити аналіз типу «Що …, якщо…?» та імітацію за методом Монте-Карло для аналізу ризику. IFPS/Plus містить кілька додатків зі сфери штучного інтелекту, зокрема, використання таблиці правил для підтримки прийняття рішень, а також засоби пояснення результатів моделювання.
Система дає змогу розв’язувати досить широкий спектр задач: добір балансових підсумків, розподіл прибутку за статтями доходів, передбачення змін валютних курсів, прогнозування, аналіз ризику, розроблення стратегії збуту продукції, відбір науково-дослідних проектів, стратегічне планування, планування прибутку і бюджету, вибір між стратегіями закупівлі або виготовлення власними силами продукції тощо. СППР Visual IFPS/Plus має широке застосування у фінансах, статистиці та управлінні виробництвом.
4.3.2. Короткий огляд Visual IFPS/Plus
Visual IFPS/Plus забезпечує користувача завершеною мовою моделювання, різнобічність якої базується на багатьох вбудованих властивостях. Характеристики, які відрізняють IFPS/Plus від звичайних електронних таблиць, позначаються символом (*).
АРИФМЕТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ. IFPS/Plus використовує символи +, -, *, / та ** для позначення арифметичних операцій відповідно додавання, віднімання, множення, ділення та піднесення до степеня. Ці операції мають єрархічне підпорядкування. Тобто, показникова функція знаходиться першою. Множення та ділення виконується перед сумуванням та відніманням. Операції одного рівня виконуються зліва направо. Якщо виникає невпевненість у порядку виконання операцій, то використовуються дужки. Операції в дужках виконуються першими. Наприклад, вираз Х = (3 + 4) / (5 – – 2 * 2) дорівнює 7.
*РОЗМОВНА МОВА. Ви пишете (латинськими буквами) відношення у моделі Visual IFPS/Plus у такому ж вигляді, як ви думаєте або кажете про них. Наприклад, ви могли б написати: VARIABLE COST = VOLUME*UNIT COST (ЦІНА ПРОДУКЦІЇ =ОБ’ЄМ* ЦІНА ОДИНИЦІ) або TOTAL INVENTORY COST = HOLDING COST + ORDER COST + SHORTAGE COST — SALVAGE COST (СУМАРНА ВАРТІСТЬ ЗАПАСУ =ВАРТІСТЬ ЗБЕРІГАННЯ + ВАРТІСТЬ ЗАМОВЛЕННЯ + ВИТРАТИ ЧЕРЕЗ ДЕФІЦИТ — ЛІКВІДАЦІЙНА ВАРТІСТЬ), тобто, ви можете звернутися до змінних у моделі під тими ж іменами, які ви використовуєте в щоденній мові (в англійській або будь-якій іншій мові). Ця властивість розмовної мови дає можливість легко описувати допустимі значення і зв’язки.
*НІЯКИХ ОБМЕЖЕНЬ НА ПОСЛІДОВНІСТЬ ПОДАННЯ. Ви можете описати модель для обчислень у будь-якому порядку. На відміну цьому, у стандартних машинних мовах, як наприклад BASIC або FORTRAN, послідовність є важливою умовою. Наприклад, якщо задана модель:
INVENTORY COST = HOLDING COST + ORDER COST
ORDER COST = 200
HOLDING COST = 1000,
то система обчислить вартість товарно-матеріальних запасів і відповіддю буде 1200. Цей же результат отримаємо, якщо поміняємо послідовність рядків у моделі. Коротше кажучи, у Visual IFPS/Plus створені умови подання тверджень у зручному для користувача порядку. Єдине, що необхідно зробити, — це переконатися, що кожна змінна (як наприклад, вартість зберігання), яка з’являється справа від знака рівності, також визначається одного разу на лівій стороні від знака рівності. Отже, мова фінансового моделювання є непроцедурною. Перевагами непроцедурних мов є «дружність» до користувачів і легкість використання; проте потрібна більша комп’ютерна пам’ять, щоб розв’язати певну проблему.
РОЗВ’ЯЗОК ЗАДАЧІ У ВИГЛЯДІ ЕЛЕКТРОННОЇ ТАБЛИЦІ. У Visual IFPS/Plus пишуть серію рядків (що називається моделлю), яка описує проблему, і СППР створює електронну таблицю (або матрицю). Наприклад, якщо вводиться модель:
COLUMNS 1997.. 2000
SALES =1000, 1100, 1200, 1300
COST OF GOODS = .8* SALES
PROFIT = SALES – COST OF GOODS,
то система після відповідної команди (Solve) видає розв’язок у формі таблиці (табл. 4.2).
Таблиця 4.2

ПРИКЛАД РОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧІ СППР VISUAL IFPS/PLUS

 

1997

1998

1999

2000

SALES (збут)

1,000.00

1,100.00

1,200.00

1,300.00

COST OF GOODS (вартість товару)

800.00

880.00

960.00

1,040.00

PROFIT (прибуток)

200.00

220.00

240.00

260.00

А ЩО…, КОЛИ…? (WHAT IF). Спроможність Visual IFPS/Plus як інструментального засобу підтримки рішень визначається вбу-дованою процедурою аналізу «а що…, коли (якщо)…?». При заданій множині припущень є завжди потреба в дослідженні того, що стається за зміни умов. А що, коли збут, можливо, подвоїться? А що буде, коли він зменшиться наполовину? Аналіз типу
«А що…, коли…?» дає змогу дослідити те, що стається тоді, коли будь-яке припущення або комбінація припущень змінюються.
ПОШУК ШЛЯХІВ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ. Часто керівництво встановлює мету і ваша проблема — визначити те, що необхідно виготовити, щоб її досягти. Наприклад, ви можете мати таку мету: «NET PROFIT AFTER TAX = 60000 (ЧИСТИЙ ПРИБУТОК ПІСЛЯ ПОДАТКУ = 60 000)» і ви хочете знайти потрібний обсяг виробництва (VOLUME), щоб досягнути цю мету. Пошук шляхів її досягнення вбудовується у Visual IFPS/Plus.
*КОНСОЛІДАЦІЯ. Більшістьфірм мають кілька виробничих відділень, а багато з них мають різні відгалуження. Вимога, з якою часто зустрічаються, полягає в необхідності консолідування двох або більше окремих звітів в один у стандартному форматі компанії. Visual IFPS/Plus містить команди, які роблять такі консолідації простими. Це також потребує оброблення файлів з відповідними даними і спроможності генерувати звіти на основі використання великих обсягів даних і потрібного форматування.
ВБУДОВАНІ ФУНКЦІЇ. Visual IFPS/Plus містить велику кількість фінансових, статистичних і математичних функцій, які виконують стандартні обчислення. Наприклад, фінансові функції дають змогу визначати чисту теперішню вартість, внутрішній коефіцієнт окупності, амортизацію і містять ряд опцій щодо знецінення. Функції прогнозування уможливлюють одержання зміни індексів курсів валют, екстраполяції трендів і проведення регресійного аналізу.
*ПОПЕРЕДНЄ (PREVIOUS) і МАЙБУТНЄ (FUTURE). У будь-який момент за допомогою Visual IFPS/Plus можна звернутися до подій, які сталися в попередніх періодах або відбудуться в майбутньому. Наприклад, ви могли б сказати: SALES = 1000, PREVIOUS SALES* 1. 06, щоб моделювати початкове значення 1000 та 6 %-е зростання збуту від періоду до періоду, або ви могли б сказати: ESTIMATED TAX PAYMENT = .2* FUTURE PROFIT (ОЦІНКА ПЛАТЕЖУ ПОДАТКУ= .2* МАЙБУТНІЙ ПРИБУТОК ). Зверніть увагу, що тут оцінена сума податку залежить від значення змінної величини, а саме майбутнього при-бутку.
ЗВІТИ І ФАЙЛИ ДАНИХ. Щоб зробити Visual IFPS/Plus корисним інструментальним засобом управління для великих проблем, він містить вбудовані можливості для створення звітів і файлів даних. За допомогою конкретизації звітного формату ви можете одержати виведення даних у будь-якому вигляді, який ви бажаєте на додаток до формату електронної таблиці, що забезпечується автоматично.
КОНФІГУРАЦІЯ (PROFILE). Ви можете самі вибирати значення за замовчування, що містить Visual IFPS/Plus, які відповідають вашим власним побажанням і потребам. Це такі значення, для яких параметри (як, наприклад, ряд десяткових позицій, які використовуються) встановлені тоді, коли ви інсталюєте Visual IFPS/Plus у ваш комп’ютер. Значення за замовчування формують параметр, який ви можете індивідуалізувати.
*КОМАНДНІ ФАЙЛИ. Можна створити командні файли, які дадуть вам змогу автоматизувати повторювані процедури, як наприклад, виконання звітів або створення подання до керівництва. З командними файлами люди, які не знають Visual IFPS/Plus, можуть одержати попередні звіти. Командні файли є доступними під опцією Server.
Інтерфейс користувача має низку опцій, котрі надають можливість користувачу виконувати багато функцій простим натискуванням кнопок. Мова моделювання має деякі вбудовані можливості, які полегшують розв’язання задачі.
4.3.3. Розв’язання задач
за моделями у Visual IFPS/Plus

СППР Visual IFPS/Plus має деякі корисні властивості, що вбудовані в мову моделювання з метою полегшення розв’язання задачі. Це такі властивості:

 1. Створення запитань та рішень (команди типу What If (що…, коли…?), Goal Seek (шукати мету) та Variance (розбіжність)).
 2. Створення графіків на виході.
 3. Пояснення, чому результати виявилися такими.
 4. Використання множини файлів даних для розв’язання задачі.
 5. Створення звітів для комунікації з менеджерами.

Використання IFPS/Plus для створення
запитань про модель

Аналізуючи розв’язки задач за моделями, часто виникає запитання «Що станеться, якщо вхідні умови будуть відмінними від тих, що планувалися раніше? Прикладами таких запитань можуть бути:
«Що буде, якщо обсяг продажу буде меншим, ніж спрогнозований відділом маркетингу?»
«Який вплив має зміна обсягу продажу на 1 % на прибуток?»
«Наскільки фактичне виконання різниться від прогнозованого?»
Visual IFPS/Plus має три команди, які дають змогу отримати докладну відповідь на ці запитання: What If; Goal Seek; Variance. Команди What If та Goal Seek доступні у вигляді кнопок на екрані Visual IFPS/Plus. Вони допомагають зрозуміти ефект змін у вхідних припущеннях на вимір ефективності моделі. Команда Variance, яка показує різницю між двома розв’язками, також доступна у вигляді кнопки. Однак, оскільки ці можливості використовують розв’язки за моделлю, то перш ніж їх використати, треба розв’язати задачу.
Забезпечення графічного виведення
Visual IFPS/Plus має цілий ряд можливостей для побудови графіків. Графіки можуть будуватися на базі однієї таблиці розв’язку. Вікно діалогу Graph Types показує дев’ять типів можливих графіків (стовпчикові діаграми, гістограми, лінійні графіки та ін.), кожен з яких обирається клацанням миші. Після вашого вибору на екрані з’явиться графік обраного виду. Користувачеві надана можливість форматування зовнішнього вигляду графіка та друкування його.
Пояснення, чому отримали
саме такі результати

IFPS/Plus надає три команди пояснення — Explain, Analyze, Outline, що базуються на засобах штучного інтелекту. Ці команди використовують евристичні бізнес-повідомлення, щоб подати відповіді у вигляді простих англійських речень — пояснень, які змінні найважливіші для отриманого варіанта відповіді.
Команда Explain використовується для знаходження відповіді на запитання: «Чому певна клітинка має таке значення?». Ця команда допомагає вам зрозуміти як модель отримала певну вихідну величину. Якщо команда Explain концентрується на одній клітинці та на поясненні, як вона отримана, то команда Analyze вивчає фактори, що впливають на визначену змінну. Команда Outline дає змогу відслідковувати змінні (не їх значення), що впливають на певну змінну.
Використання файлів даних
у разі розв’язування задач за моделями

Якщо ви бажаєте застосувати модель для різних варіантів вхідних умов (наприклад, модель для різних підрозділів), чи якщо ви маєте великий обсяг вхідних даних (наприклад, 24 історичні періоди), то вам буде зручніше помістити вхідні дані у файл даних, а не зберігати їх усередині моделі. В IFPS/Plus файли даних можна створювати двома способами: ввівши з клавіатури дані прямо у файл даних; або створивши реляційну базу даних.
Створення звітів
Мова фінансового моделювання IFPS/Plus, як і багато інших мов програмування, діє за принципом, що формат звіту відокремлений від моделі та її розв’язку. Отже, той самий розв’язок може бути поданий у багатьох форматах, і навпаки, певний формат звіту може бути використаний для відображення розв’язків за різними моделями. Цей підхід, наприклад, дає змогу використовувати той самий формат для відображення певної кількості випадків What If.
Як тільки розв’язок за моделлю є коректним та вас задовольняє, ви готові до створення вашого власного звіту. Ви починаєте з натиснення кнопки «New». Отримавши діалогові вікна New, за допомогою простих засобів форматування ви створюєте звіт про результати модельних розрахунків у бажаному вигляді.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.