лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Економічний аналіз у сільському господарстві

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

М. І. Ковальчук

 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 

Київ 2002

 

 

 

 

Рецензенти:
В. К. Савчук, д-р екон. наук, проф.
(Укр. аграр. ун-т)
Ю. С. Коваленко, д-р екон. наук, проф.
(Ін-т аграр. економіки УААН)

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1238 від 29.08.01

 

Ковальчук М. І.
К 56       Економічний аналіз у сільському господарстві: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 282 с.
ISBN 966–574–335–Х

Навчальний посібник містить виклад програми курсу, методичні матеріали до вивчення лекційного курсу, навчальні завдання для практичних занять, вказівки до написання курсової роботи та завдання для перевірки знань.
Відповідно до програми глибоко і всебічно подано теоретичні основи економічного аналізу, роль і місце аналізу в управлінні виробництвом, методологію та організацію аналізу в сільськогосподарських підприємствах. Загальні питання теорії аналізу, висвітлені дещо по-новому з елементами формалізації методики аналізу, алгоритмізації і комп’ютеризації економічного аналізу.
В логічній послідовності викладено матеріал по темах курсу, де розглянута методика аналізу виробництва продукції, використання основних виробничих ресурсів, аналіз витрат і собівартості продукції, фінансових результатів, фінансового стану та виробничої діяльності селянських (фер­мерських) господарств.
З урахуванням аудиторного часу в посібнику запропоновано 11 навчаль­них завдань для самостійного виконання та під керівництвом викладача, розроблено аудиторні контрольні роботи.
Для студентів економічних вищих навчальних закладів і факультетів.
ББК 65.053
a М. І. Ковальчук, 2002
ІSBN 966–574–335–Х                                                     a КНЕУ, 2002

Навчальне видання

 

 

 

 

КОВАЛЬЧУК Михайло Іванович

 

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

 

Редактор О. Молдованова
Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор О. Уляницька
Верстка Т. Мальчевської

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.