лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

А
Атрибут — змінна величина, яка відображає якусь певну властивість об’єкта (явища, процесу та т.ін.). Він є логічно неподільним елементом будь-якої іншої складнішої інформаційної сукупності.
АІС — автоматизована інформаційна система (ІС) — це ІС, в якій як технічні засоби обробки інформації використовуються автомати, насамперед ЕОМ.
Алгоритм — являє собою правило розв’язання задачі, сформульоване як послідовність обчислювальних, логічних та інших дій (кроків), виконуваних із метою отримання потрібного результату.
Алфавіт коду — сукупність знаків, використовуваних для його створення.

АРМ — автоматизоване робоче місце.

АРМ-1 — програмно-технічний комплекс, що обслуговує ЦРП.
АРМ-2 — програмно-технічний комплекс, установлений у РРП і призначений для обслуговування певної кількості банків цього регіону та організації взаємодії з іншими АРМ-2.
АРМ-3 (або інакше АРМ НБУ) — програмно-технічний комплекс, єдина копія якого надається у розпорядження кожного з учасників платежів і через який банк обмінюється інформацією із СЕП.
АРМ «Клієнт» — елемент системи «Клієнт-Банк», розташований безпосередньо в клієнтів, які по каналах зв’язку обмінюються інформацією з банком.
АРМ «БАНК» — елемент системи «Клієнт-банк», що міститься в банку, який обслуговує клієнтів, котрі мають АРМ-Клієнт.
АРМ Контролера — одне з автоматизованих робочих місць, на якому передбачається виконання функцій операційного дня банку. Він не є обов’язковим. В ОДБ, розробленому МП «УНІТІ-БАРС», за цим АРМом закріплено функцію регулювання послідовності проходження початкових документів на РРП.
АРМ Операціоніста — одне з автоматизованих робочих місць, на якому передбачається виконання функцій операційного дня банку. Основні функції операціоніста — прийом платіжних документів, їх введення, перевірка правильності введення та передача технологу для оплати.
АРМ Технолога — одне з автоматизованих робочих місць, на якому передбачається виконання функцій операційного дня банку. Основні функції технолога — Відкриття ОДБ, Закриття ОДБ, Коротке відновлення, Оплата платіжних документів.
Анонімний електронний гаманець (АЕГ) — інструмент у системі електронних грошей, видається клієнту за умови його згоди керуватися правилами використання гаманця. Банк заздалегідь готує АЕГ з нульовим балансом і первинним ПІН, а клієнт може придбати АЕГ в банку-емітенті або навіть у агента банку.
АСФР — автоматизована система фінансових розрахунків.
Б
Банківські автоматизовані інформаційні системи (БАІС) — це системи, які виконують «переміщення» грошей, а також реєструють і аналізують інформацію про ці операції з використанням комп’ю­терів і сучасних засобів зв’язку.
Банківський електронний документ (БЕД) — банківське повідомлення встановленого формату, яке містить у собі інформацію про перерахування коштів і зберігається у файлі на машинних носіях, а також передається у складі файла засобами електронної пошти.
Банк А — відправник електронного міжбанківського платіжного документа в СЕП.
Банк Б — одержувач електронного міжбанківського платіжного документа в СЕП.
База даних (БД) — поіменована сукупність даних, які відображають стан об’єктів та їхні відношення в розглядуваній предметній області.
Байт — одиниця кількості інформації, яка відповідає 8-и бітам.
Бізнес-правила (БП) — це система задання логічних і бухгалтерських обмежень на платіжні та інші операції в системі електронних розрахунків НБУ і АІС банку.
Біт — одиниця інформації, представлена в двійковому коді, ніби «інформаційний атом».
В
Валютний ОДБ — ПТК ОДБ, який забезпечує автоматизацію проведення валютних операцій.
«Відкат» системи — технологічна процедура повернення системи до минулого стану в рамках операційного дня.
Відкриття ОДБ — щоденна технологічна операція, здійснювана технологом.
Вихідна інформація — являє собою результат розв’язання задачі з перетворення вхідних даних, видається безпосередньо користувачеві або передається до інших систем.
Внутрішня інформаційна база (ІБ) — сукупність даних на машинних носіях, використовуваних при розв’язанні задач системи.
Вхідна інформація — первинні дані, подані у вигляді документів, даних на машинних носіях, сигналів із клавіатури, а також даних, які надходять від раніше виконаних перетворень і використовуються при розв’язанні розглядуваної задачі.
Г
ГДПАУ — Головна державна податкова адміністрація України.
Д
Дебетовий документ — міжбанківський платіжний документ в СЕП, за яким рахунок банку Б дебетується, а рахунок банку А кредитується (тобто, відбувається переміщення коштів з банку Б до банку А).
ДК — дебетова картка.
ДПА — державна податкова адміністрація.
ДПІ — державна податкова інспекція.
Е
Економічна інформація (ЕКІ) — сукупність повідомлень економічного характеру, які можуть бути зафіксовані, передані, перетворені, збережені й використані для управління економічним об’єктом (ЕКО) та економікою в цілому.
Електронна пошта (ЕП) складається загалом із вузлів комп’ютерів, які мають змогу встановлювати один з одним з’єднання для передавання електронних листів (повідомлень) своїх абонентів.
Електронна пошта НБУ являє собою програмно-технічну та адміністративно-технологічну мережу, яка забезпечує обмін даними в банківській системі України.
Електронний гаманець (ЕГ) — вид пластикових електронних грошей.
Електронні гроші (ЕЛГ) — носії інформації про грошову вартість, які беруть участь в операціях з оплати куплених товарів і наданих послуг та сприймаються електронними системами обробки даних. Конкретний вигляд ЕЛГ залежить від носія зазначеної інформації. Це можуть бути пластикові чи магнітні картки або інші машинні носії (зокрема дискети).
Електронний платіжний документ (ЕПД) — документ, який має встановлену НБУ форму, несе інформацію про перерахування коштів, готується, передається і приймається тільки з використанням програмно-технічних засобів, затверджених і сертифікованих НБУ, зберігається у файлах на магнітних носіях. Електронні документи захищені спеціальними засобами, які надає НБУ учасникам СЕП.
ЕОМ — електронна обчислювальна машина.
Є

ЄДРПОУ — Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України.

ЄДРФОУ — Єдиний Державний реєстр фізичних осіб України.
ЄСКК ТЕІ — єдина система класифікації та кодування техніко-еконо­мічної інформації на рівні держави.
З
Закриття ОДБ — щоденна технологічна операція, здійснювана технологом (див. Операційний день банку, АРМ Технолога).
Записи — основні елементи інформаційного масиву, під якими розуміють значення однієї позиції масиву, з якими здебільшого оперує користувач під час роботи з ним. Запис характеризується переліком і послідовністю розміщення реквізитів (атрибутів), що входять до нього.
ЗКГНГ — Загальнодержавний класифікатор галузей народного господарства.
Зовнішня інформаційна база (ІБ) — сукупність вхідних повідомлень — документів та файлів необхідних для роботи системи.
І
ІЗ — інформаційне забезпечення.
ІПС — інформаційно-пошукова система.
Індивідуальний (персоніфікований) електронний гаманець (ІЕГ) — містить індивідуальні дані власника, у тому числі номер його розрахункового рахунка, номер договору про обслуговування і т. ін. Видається банком-емітентом або його філією на підставі договору, укладеного з клієнтом.
Інформаційний масив (ІМА) — однорідні інформаційні сукупності реквізитів (атрибутів), об’єднані спільним змістом.
Інформаційна система (ІС) — неодмінна складова в організації управління, яка містить дані та засоби і методи їх обробки, зберігання та т. ін.
Інформаційна база (ІБ) — сукупність певним чином структурованої інформації, яка використовується при роботі системи.
Інформаційний документ — інформація, оформлена в СЕП у вигляді електронного міжбанківського платіжного документа, який, проте, не призводить до переміщення коштів.
Ієрархічна система класифікації (ІСК) — система, в якій поділ множини об’єктів на підмножини виконується послідовно згідно із заданими ознаками.
К
КБ — комерційний банк.
Класифікатор — документ, що являє собою зібрання кодів і найменувань класифікаційних об’єктів та їх угруповань.
Класифікація — поділ множини об’єктів на підмножини за їх схожістю або згідно з певними методами.
«Клієнт-банк», («Клієнт-Офіс-банк», СЕПКОБ) — електронна система передачі документів. Призначена для того, аби віддалені клієнти банку — користувачі цієї системи мали змогу отримувати банківські послуги через канали зв’язку.
КК — кредитна картка.
КПК — концентратор повідомлень клієнтів, елемент системи «Клієнт—Банк».
Код — знак або сукупність знаків, які застосовуються для позначення об’єктів класифікації та їх класифікаційних угруповань.
КОПФГ — класифікатор організаційно-правових форм господарювання.
Кореспондентський рахунок (КР) — рахунок, що відкривається КБ в обласному управлінні НБУ. Використовується для проведення міжбанківських розрахунків.
Коротке відновлення — технологічна операція, що здійснюється технологом при необхідності для виправлення помилок у щойно оплачених документах.
«Короткий» макет — див. Макет введення документів.
Кредитовий документ — платіжний міжбанківський документ в СЕП, за яким рахунок банку Б кредитується, а рахунок банку А дебетується (тобто, здійснюється переміщення коштів з банку А в банк Б).
КРТ — касовий розрахунковий термінал у системі електронних грошей.
КТЗ — комплекс технічних засобів.
КТ — картка торгівця в системі електронних грошей.
Л
ЛОМ — локальна обчислювальна мережа.
ЛПО — ліміт на загальну суму початкових оборотів (ЛПО) в СЕП.
ЛТК — ліміт на поточне значення кореспондентського рахунку (ЛТК) в СЕП.
М
Макет введення документів — екранна форма для введення платіжних документів операціоністом (див. також АРМ Операціоніста). В ОДБ, розробленому МП «УНІТІ-БАРС», передбачено два макети: «короткий» для введення внутрішніх платіжних документів і «повний» для введення як внутрішніх, так і міжбанківських початкових платіжних документів.
МПК — магнітна пластикова картка.
Модель — спосіб взаємодії та форми обслуговування кореспондентських рахунків у СЕП.
Н
НАСК — національна акціонерна страхова компанія.
НБУ — Національний банк України.
Нормативно-довідкова інформація (НДІ) — постійна та умовно пос­тійна інформація. Увівши один раз, завдяки її зберіганню, стає можливим багаторазове її використання у процесі автоматизованої обробки, що у свою чергу дає можливість скоротити обсяги вводу.
НСМЕП — Національна система масових електронних платежів.
О
Об’єкт класифікації — елемент класифікаційної множини, що має ті чи інші властивості, так звані ознаки класифікації, за якими класифікуються об’єкти.
Основа коду — число знаків у алфавіті коду.
Особові рахунки — види банківських документів (в т.ч. і електрон­них), які відображають всі грошово-кредитні розрахункові відносини банків з їх клієнтами.
Операційний день банку (ОДБ) — проміжок часу, протягом якого доступні для зміни залишки на рахунках; центральний компонент інформаційної системи комерційного банку; програмно-технічний комплекс, призначений для ведення аналітичного і синтетичного обліку, обробки внутрішніх, касових, міжбанківських платіжних документів, організації зв’язку з АРМ-3 (див. АРМ НБУ), ведення позабалансового обліку, підтримки в актуальному стані нормативно-довідкової інформації, формування вихідних документів різного призначення та ін. Окрім названих, в ОДБ виконуються також технологічні роботи, зокрема, накладання і перевірка електронного цифрового підпису, ведення закритих протоколів праці користувачів і системи. При необхідності функції, що виконуються в ОДБ, закріплюються за окремими АРМ.
Оплата платіжних документів — технологічна операція, що виконується на робочому місці технолога. У процесі оплати автоматично здійснюються проводки — змінюються залишки на рахунках по платіжних документах у базі даних (по ще не оплачених внутрішніх документах і початкових міжбанківських, а також по прийнятих через АРМ-3 міжбанківських документах у відповідь) та відбувається обмін файлами з АРМ-3 (див. АРМ НБУ....).
П
Паралельний метод кодування — передбачає утворення коду з кодів незалежних угруповань, здобутих у разі застосування фасетної класифікації.
ПЗ — програмне забезпечення.
Платіжна система — набір платіжних інструментів, банківських процедур і міжбанківських систем передачі даних, сполучення яких забезпечує грошовий обіг.
ПК — персональний комп’ютер.
Повідомлення — складна структурна одиниця ЕКІ, яка утворена з кількох реквізитів, які дають кількісну і якісну або саму лише якісну характеристику об’єкта (процесу).
«Повний» макет — див. Макет введення документів.
Показник — складна структурна одиниця ЕКІ, яка утворена з одного кількісного та одного чи кількох якісних атрибутів, пов’язаних із ним логічно.
ПОП — поштове повідомлення.
Порядкова, або реєстраційна, система кодування — передбачає створення коду з чисел натурального ряду по мірі відбору об’єктів.
Послідовний метод побудови коду — використовує коди послідовно розміщених класифікаційних угруповань, здобутих у результаті застосування ієрархічної системи класифікації.
ППР — пакети прикладних програм.
Проміжна інформація — утворюється під час обробки вхідних даних і призначена не для цілей управління, а відіграє допоміжну роль. Наприклад, показує кількість оброблених об’єктів, етап обробки і т.ін.
ПТК ОДБ — програмно-технічний комплекс ОДБ (див. ОДБ).
Р
Реквізит — (див. атрибут).
Регіональні вузли (РЕВ) — елементи електронної пошти НБУ другого рівня, підрозділи відповідних територіальних управлінь НБУ.
Регіональна розрахункова палата (РРП) — елемент СЕП другого
рівня.

С

СВІФТ — міжнародна система комп’ютерних мереж для передачі банківських повідомлень.
СЕП — система міжбанківських електронних платежів, державна платіжна система, що виконує міжбанківські розрахунки і заснована на безпаперовій технології передачі електронних повідомлень засобами ЕП НБУ.
СЕПКОБ — (див. «Клієнт—Банк»).
СПАТО — Система позначень автономій, територій, областей.
СПОДУ — Система позначень органів державного управління.
Серійно-порядкова система кодування — передбачає створення коду з чисел натурального ряду та закріплення серій (діапазонів) кодів за об’єктами з однаковими ознаками.
Смарт-картки, або інтелектуальні картки. Такі картки не лише зберігаюь дані, а й оперують ними, обробляють їх згідно із заданими правилами. Це досягається вмонтуванням у картку мікросхеми, яка має процесор, пам’ять, ввід/вивід і власну операційну систему.
Стоп-листи — містять картки, які заборонені для обробки в системі.
СУБД — система управління базою даних.
Т
ТПР — типові проектні рішення.
Транзакції (ТА) — банківські операції з переказування грошових коштів.
ТКР — технічний кореспондентський рахунок в СЕП НБУ.
ТТ — торгова точка в системі електронних платежів.
У

УБК — Українська бюджетна класифікація.

УКВЕД — Український класифікатор видів економічної діяльності.
УКФВ — Український класифікатор форм власності.
УКУД — Український класифікатор управлінських документів.
УСГК — Українська стандартна галузева класифікація.
Ф
Фасетна класифікація — полягає в паралельному поділі множини об’єктів на незалежні підмножини (класифікаційні угруповання).
Фінансово-кредитна інформація (ФКІ) — являє собою частину економічної інформації (оскільки фінанси та кредити — це елементи економіки), яка так чи інакше стосується фінансів або кредитів як економічних категорій.
Файл типу А — в СЕП це файл початкових платежів даного банку до інших.
Файл типу В — в СЕП це файл зворотних платежів на даний банк.
Ц
Центральний вузол (ЦВ) — елемент ЕП НБУ, підрозділ Центрального управління НБУ.
ЦРП — центральна розрахункова палата, елемент СЕП.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.