лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Історія економічних учень

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

6. Кейнсіанська теорія та економічна політика
Вивчення цього питання слід починати, спираючись на знання кейнсіанської теоретичної системи і розуміння того, що вона справила значний вплив на економічну політику багатьох країн світу. Ідеї Дж. М. Кейнса взяли на озброєння керівні органи індустріально розвинених країн. Особливо це стосується теорії національного доходу, теорії циклу, теорії зростання та інших аспектів макроекономіки. Саме теорія Кейнса поклала початок широкому втіленню в життя державного регулювання економіки, опрацюванню конкретних методів і способів такого регулювання. 
Виходячи з цього, потрібно приділити увагу практичному застосуванню кейнсіанської теорії та рекомендацій в економічній політиці насамперед таких країн, як США, Великобританія, Франція, Німеччина. Економічну програму посткейнсіанства якнайповніше втілено в практиці «скандинавської моделі», хоча країни Скандинавії за основу економічної політики взяли передовсім самостійні на-
укові розроблення шведської (стокгольмської) школи. Певні елементи кейнсіанства наявні і в економічній політиці уряду України.


План семінарського заняття

1. Історичні передумови виникнення і загальна характеристика кейнсіанства. 
2. Теоретична система та економічна програма Дж. М. Кейнса.
3. Неокейнсіанські теорії державного регулювання економіки. Теорії економічного зростання.
4. Посткейнсіанство.
5. Кейнсіанська теорія та економічна політика.


Теми рефератів

1. Праця Дж. М. Кейнса «Загальна теорія зайнятості, процента і грошей»: методологічні, теоретичні, практичні новації та їхнє значення.
2. Інвестиційна модель економічної рівноваги Дж. М. Кейнса.
3. Кейнсіанство: минуле, сучасність та майбутнє.
4. Економічні погляди нових кейнсіанців.


Література

1. Афанасьев В. С. Этапы развития буржуазной политической экономии: (Очерк истории). — М., 1985.
2. Волков Ю. В. Очерк теории развития буржуазной политэкономии. — Л., 1988.
3. Всемирная история экономической мысли: В 6 т. Т4. — М., 1990.
4. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег: Антология экономической классики. Т. 1. — М., 1992.
5. Кейнс Дж. М. Избранные произведения / Пер. с англ. — М., 1993.
6. Классики кейнсианства: В 2-х т. — Р. Харрод, Э. Хансен. — М., 1997.
7. Мизес Л. Бюрократия. Запланированный хаос. Антикапиталистическая ментальность / Пер. с англ. — М., 1993.
8. Носова С. С. Пути выхода из экономического кризиса: модели мульти-
пликатора-акселератора. — М., 1993.
9. Осадчая И. Кейнсианство: прошлое, настоящее, будущее // МЭ и МО. 1983. — №12. 
10. Осадчая И. Эволюция кейнсианства в условиях «консервативного сдвига» // МЭ и МО. — 1990. — № 9.
11. Отмахов П. А. Современная американская политэкономия. (Вопросы методологии). — М., 1991.
12. Попов Г. Восстание против кейнсианства: Милтон Фридмен // Вопросы экономики. — 1989. — № 12.
13. Скидельски Р. О беглом взгляде на Россию Джона Мейнарда Кейнса // Вопросы экономики. — 1996. — № 2.
14. Стиглиц Дж. Ю. Альтернативные подходы к макроэкономике: методологические проблемы и неокейнсианство // МЭ и МО. — 1997. — № 5—7.
15. Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход. — М., 1959.
16. Харрис Л. Денежная теория / Пер. с англ. — М., 1990.
17. Харрод Р. К теории экономической динамики. — М., 1959.
18. Хикс Дж. Р. Стоимость и капитал. — М., 1983.


Навчальні завдання
 • Визначте спільні риси та відмінності кейнсіанства і неокласицизму.
 • Чому, на вашу думку, «Загальна теорія» Дж. М. Кейнса — «жахливо написана книга … генія» (П. Самуельсон) — стала поворотним пунктом в економічній науці XX ст.?
 • Поясніть інвестиційну модель економічної рівноваги Дж. М. Кейнса.
 • Обґрунтуйте, що нового внесли в теорію державного регулювання економіки послідовники економічного вчення Дж. М. Кейнса.
 • Назвіть приклади використання кейнсіанських рекомендацій в економічній політиці країн з розвинутою ринковою економікою.

Питання для перевірки знань

 • Які історичні передумови виникнення кейнсіанства ?
 • Охарактеризуйте особливості предмета і методу вчення Дж. М. Кейнса.
 • У чому суть основного «психологічного закону» Дж. М. Кейнса ?
 • Який зміст вкладає Дж. М. Кейнс у поняття «мультиплікатор інвестицій» і за якою формулою його визначають?
 • Назвіть заходи державного регулювання економіки, які рекомендує Дж. М. Кейнс.
 • Які особливості американської і європейської тенденцій у сучасному кейнсіанстві?
 • У чому суть неокейнсіанських теорій економічного зростання ?
 • Які особливості й основні ідеї кейнсіанства ?
 • Як вплинула концепція Дж. М. Кейнса на дальший розвиток економічної теорії та економічної політики ?

Тести

 • Першу макроекономічну модель створив:

а) В. Петті;
б) П. Буагільбер;
в) Ф. Кене;
г) А. Сміт;
д) Дж. М. Кейнс.

 • Які теорії критикував Дж. М. Кейнс:

а) теорію ринкового саморегулювання економіки;
б) кількісну теорію грошей;
в) теорію ринків Сея (закон Сея);
г) усі попередні відповіді правильні;
д) правильні тільки відповіді а) і б).

 • Який період можна вважати початковим етапом форму­вання кейнсіанства:

а) 20-ті роки XX ст.;
б) безпосередньо роки «великої депресії»;
в) 30-ті роки XX ст.
4. Назвіть історичні передумови виникнення кейнсіанства:
а) розвиток монополій;
б) збільшення кількості грошей в обігу;
в) зростання цін;
г) «велика депресія»;
д) посилення циклічності економічного розвитку;
е) жорстке регулювання економіки державою.
5. Що можна назвати центральною проблемою загальної теорії Кейнса:
а) інвестиційний мультиплікатор;
б) середню і граничну схильність до споживання;
в) принцип ефективного попиту.

 • Якщо за кейнсіанською теорією споживання дохід зростає, то:

а) гранична схильність до споживання знижується;
б) гранична схильність до споживання зростає;
в) середня схильність до заощадження знижується;
г) середня схильність до заощадження зростає.

 • Згідно з «основним психологічним законом» Дж. М. Кейнса зі зростанням доходів темпи приросту споживання:

а) залишаються на попередньому рівні;
б) випереджають темпи приросту доходів;
в) зростають, але не тією ж мірою, що й доходи;
г) зменшуються порівняно з попереднім рівнем.

 • Основу методології дослідження Дж. М. Кейнса становлять:

а) пріоритет мікроекономічного аналізу;
б) пріоритет макроекономічного аналізу;
в) концепція «ефективного попиту»;
г) прихильність «законам ринку» Ж.-Б. Сея;
д) автоматичне саморегулювання ринкової економічної системи;
е) мультиплікатор інвестицій.
9. Які заходи, на погляд Кейнса, спроможні вивести економіку з кризи?
а) помірна інфляція;
б) підвищення граничної ефективності капітальних вкладень;
в) зниження облікової ставки (норми) процента;
г) активне втручання держави в економіку;
д) створення додаткових робочих місць;
е) стимулювання заощаджень;
ж) розвиток споживчого кредиту.
10. Назвіть послідовників Кейнса:


а) Т. Веблен;
б) Д. М. Кларк;
в) Дж. Гелбрейт;
г) Л. Мізес;
д) Ф. Хайєк;
е) Е. Хансен;
є) С. Харріс;

ж) М. Фрідмен;
з) Дж. Хікс;
і) Ф. Перру;
к) Дж. Робінсон;
л) Р. Харрод;
м) В. Ойкен;
н) О. Домар.

11. Встановіть відповідність:
1. Дж. М. Кейнс;       а) теорія економічного зростання;
2. Ф. Перру;              б) посткейнсіанська концепція розподілу;
3. Е. Хансен;             в) теорія індикативного планування;
4. Р. Харрод;             г) теорія «ефективного попиту»;
5. Дж. Робінсон.       д) неокейнсіанська теорія економічного циклу.

 

Тема 14. Еволюція неокласичних ідей.
Неолібералізм

Перш ніж розпочати вивчення цієї складної і досить перевантаженої інформацією теми, необхідно знову звернутись до тих обставин, що склалися на початку 20-х років ХХ ст. і визначали риси економічної теорії, а саме:

 • економічна теорія набуває рис, які свідчать, що її дальший розвиток неможливий у рамках єдиної методології: так само, як і на початку ХІХ ст., у її межах формуються різноманітні течії, які або спростовували класичну методологію, або дотримувались її лише частково;
 • розбіжності в методології аналізу економічної дійсності, яку використовували різні школи, було зумовлено невизначеністю завдань, що стояли перед цією наукою;
 • у свою чергу, це було спричинене історичними обставинами та змінами в економіці, характерними для того часу. 

Отже, щоб зрозуміти, чому для економічної теорії цей період став періодом невизначеності та формування великої кількості течій і шкіл, слід передовсім визначити та проаналізувати завдання, які тоді мала розв’язати політична економія, створити бодай загальне уявлення про ці течії та напрями, класифікувати їх та з’ясувати, що в них є спільного.
Такий аналіз може дати відповідь на питання про природу різноспрямованості досліджень сучасної політичної економії як її характерної риси. Спираючись на знання такої природи, легше зрозуміти сутність і обумовленість методології, яка використовується в межах різних напрямів.
Суспільно-економічні процеси початку XX ст. своєрідно позначились на розвитку економічної теорії. Монополізація економіки, транснаціоналізація економічних зв’язків, посилення економічних функцій держави, революційні події у світі тощо спричинили нагальну потребу в теорії, яка не лише пояснила б природу об’єктивних залежностей, що склались в економіці, а й стала б теоретичною базою економічної і соціальної політики держави, орієнтованої на стабільний поступальний розвиток суспільства.
Отже, теоретична наука отримує новий імпульс для розвитку: держава стає «замовником» розроблення теоретико-економічних підвалин формування своєї політики. Саме з цих позицій необхідно оцінювати ті тенденції в розвитку неокласичної теорії, які виявилися на початку 30-х рр. XX століття. 
1. Еволюція неокласичних ідей у XX ст.
Нові історичні обставини та нові зрушення, що відбулись в економіці (монополізація економіки, економічна криза 20—30-х рр.), поставили під сумнів основні постулати ортодоксального неокла­сицизму. Зазнав краху вихідний принцип неокласиків — принцип лібералізму. 
Остаточного удару засадничим принципам неокласицизму завдали кейнсіанці, які запропонували нову концепцію економічного розвитку. Крім того, не варто забувати, що саме в цей час відбувалась практична реалізація марксистських ідей стосовно створення й розвитку соціалістичного, централізовано-керовано­го господарства.
Однак послаблення позицій неокласицизму як основи економічної політики зовсім не означало відмови від неокласичної методології аналізу економічних явищ. Постають теорії, які мали на меті довести, що дія об’єктивних законів економічного розвитку, сформульованих цією школою, триває і вони залишаються актуальними, незважаючи на нові історичні обставини та нові зрушення, що відбулись в економіці.
До таких теорій можна віднести теорії монополії і конкуренції. Слід згадати, що всі класичні вчення розглядали монополію як антипод конкуренції. Тому заслуговують на увагу спроби певних науковців довести, що монополізація економіки не знищує конкуренції, а лише видозмінює її. 
Отож, якщо ці науковці й неспромоглися спростувати тези про необхідність державного регулювання економіки, а також довести, що механізми саморегулювання залишаються так само ефективними, як і колись, то певний внесок у розвиток економічної науки вони все ж таки зробили, щонайменше висвітливши вплив процесів монополізації на конкурентне середовище. 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.