лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Фінанси зарубіжних корпорацій

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

В. М. Суторміна, В. М. Федосов,
В. М. Радзієвська, Б. С. Стеценко

 

 

ФІНАНСИ
ЗАРУБІЖНИХ
КОРПОРАЦІЙ

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2002

 

 

 

Рецензенти:
К. М. Тимчишина, канд. екон. наук, доц.
(Укр. держ. ун-т харч. технологій)
О. Г. Величко (Держ. комісія з цінних паперів та фонд. ринку)

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1483 від 17.10.01

 

 

Ф 59      Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В. М. Суторміна, В. М. Федосов, В. М. Радзієвська, Б. С. Стеценко. — К.: КНЕУ, 2002. — 88 с.
ISBN 966–574–333–3
Навчально-методичний посібник містить типову програму курсу «Фінанси зарубіжних корпорацій», методичні рекомендації до вивчення дис­ципліни, плани семінарських і практичних занять із завданнями, короткий термінологічний словник. Самостійно виявити рівень засвоєння знань допоможуть питання для самоперевірки. Також подано критерії оцінювання знань студентів з дисципліни.
Для студентів-бакалаврів, що навчаються за спеціальністю 6104 «Фінанси», також буде корисним аспірантам і науковцям, котрі опановують фінанси акціонерних товариств.
ББК 65.261
© В. М. Суторміна, В. М. Федосов,
В. М. Радзієвська, Б. С. Стеценко, 2002
ISBN 966–574–333–3                                          © КНЕУ, 2002
Навчальне видання

 

 

СУТОРМІНА Валентина Миколаївна
ФЕДОСОВ Віктор Михайлович
РАДЗІЄВСЬКА Вікторія Миколаївна
СТЕЦЕНКО Богдан Станіславович

 

ФІНАНСИ ЗАРУБІЖНИХ КОРПОРАЦІЙ

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

 

 

Редактор Л. Денисенко
Художник О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор І. Савлук
Верстка Т. Мальчевської


 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.