лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація і стимулювання праці

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

IV. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ

 

 

 

 

Проміжний контроль дає змогу встановити ступінь засвоєння студентами спеціалізації «аграрний менеджмент» теоретичних і практичних навичок з питань організації, нормування та оплати праці в аграрному секторі економіки.

Крім оцінки рівня знань, даний вид оперативного контролю спонукає студентів до більш інтенсивної роботи на лекціях, практично-семінарських заняттях, підвищує якість самостійної роботи, дає змогу належно підготуватися до підсумкового етапу — заліку.
Рекомендована навчальна література для підготовки:
1. Шкільов О. В. та ін. Аграрні соціально-трудові відносини: Підруч­ник. — К.: Агроінком, 1997.
2. Оплата праці в сільськогосподарському виробництві / За ред.
Ю. Я. Лузана. — К.: Центр «Агропромпраця», 2000.
3. Довідники з нормування та оплати праці.

Форми та організація проміжного контролю

Згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів за спеціаль­ністю «Аграрний менеджмент» дисципліна «Організація і стимулювання праці» вивчається протягом одного семестру (VI). Планом передбачена загальна кількість годин — 108, у т. ч. 22 години лекцій, 16 — практичних занять, 9 — індивідуальних занять, 45 — самостійної роботи.
Враховуючи структуру курсу для проведення проміжного конт­ролю знань студентів, доцільно виділити три модулі. Нижче наведено теми, які відносяться до кожного модуля, терміни і форми проведення проміжного контролю.
Для проміжного контролю перевірки знань студентів використовується єдина форма — контрольна робота, яка включає три теоретичних питання і 2 задачі з тематики даного модуля. Питання та задачі взято з «Матеріалів по методичному забезпеченню проведення письмового іспиту з дисципліни «Організація та стимулювання праці» (2000 р.). Час, відведений на контрольну роботу, — 2 акад. год. Якщо студент не складав залік з певного модуля дисципліни в зазначений час, він зобов’язаний зробити це протягом наступного тижня.

ЗМІСТ ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ

МОДУЛЬ 1
Тема 1. Поділ і кооперація праці

 1. Поняття поділу праці.
 2. Види і форми поділу праці.
 3. Економічні межі поділу праці.
 4. Психофізіологічні межі поділу праці.
 5. Характеристика технологічного, функціонального та кваліфікаційного поділу праці.
 6. Переваги поділу праці.
 7. Порівняльна характеристика рівнів поділу праці в сільському господарстві України та зарубіжжя.
 8. Поняття про форми кооперації праці, її значення.
 9. Форми організації трудових колективів в АПК.

Тема 2. Методичні основи встановлення норм праці
шляхом технічного нормування

 1. Суть та функції нормування праці.
 2. Види норм праці в АПК, їх поширення в окремих галузях.
 3. Методи нормування праці.
 4. Послідовність аналітично-експериментального нормування.
 5. Організація нормування в АПК.
 6. Способи вивчення трудових процесів.
 7. Фотографія (хронографія) робочого дня: поняття, види, значення.
 8. Хронометраж: поняття, види, особливості застосування.
 9. Класифікація затрат робочого часу виконавця.
 10. Фактичний та раціональний баланси затрат робочого часу.
 11. Техніка проведення спостережень.
 12. Обробка матеріалів спостережень за роботою виконавців.

МОДУЛЬ 2
Тема 3. Методика встановлення норм виробітку
на механізованих польових роботах

 1. Основні нормоутворюючі фактори на механізованих польових роботах.
 2. Умови вибору об’єкта спостережень.
 3. Основні положення нормування механізованих польових робіт (мобільних).
 4. Послідовність розрахунку нормативів та встановлення норм праці на механізовані польові роботи на основі матеріалів спостережень.
 5. Паспортизація полів, лук та пасовищ.
 6. Умови та особливості використання збірників типових норм при нормуванні механізованих польових робіт.
 7. Нормування затрат палива на механізованих польових роботах.

Тема 4. Методика встановлення норм обслуговування
для працівників тваринництва

 1. Особливості нормування робіт в тваринництві.
 2. Нормоутворюючі фактори в тваринництві, способи їх врахування.
 3. Паспортизація умов виробництва на тваринницьких фермах (комплексах), її значення в нормуванні.
 4. Встановлення норм праці в тваринництві на основі матеріалів спостережень.
 5. Застосовування типових норм обслуговування.
 6. Встановлення норм праці в тваринництві на основі паспортизації умов і використання типових нормативів.
 7. Послідовність визначення чисельності обслуговуючого пер­соналу тваринницьких комплексів.

Тема 5. Нормування праці на механізованих
стаціонарних, транспортних
і немеханізованих (ручних) роботах

 1. Нормування транспортних робіт: суть та особливості.
 2. Класифікація вантажів та доріг, її значення в нормуванні транспортних робіт.
 3. Розрахунок норм виробітку на тракторно-транспортних роботах.
 4. Нормування кінно-транспортних робіт.
 5. Нормування автотранспортних робіт.
 6. Нормування механізованих стаціонарних робіт.
 7. Нормоутворюючі фактори на механізованих стаціонарних роботах, їх вплив на розмір норм праці.
 8. Особливості встановлення норм праці на роботи з обслуговування машин циклічної дії.
 9. Встановлення норм праці для машин безперервної дії.
 10. Нормування затрат часу на відпочинок при виконанні різних видів робіт.
 11. Нормування ручних робіт.
 12. Врахування нормоутворюючих факторів при нормуванні ручних робіт.
 13. Диференціація норм праці на ручні роботи в залежності від умов їх виконання.
 14. Оцінка рівня механізації основних трудових процесів у сільському господарстві.

ЗАДАЧІ ДО МОДУЛЯ 2 (ТЕМИ 3, 4, 5)
1. Розрахувати норму праці для тракториста-машиніста на посіві зернових, якщо: Тзм = 420 хв.; Тобс = 50 хв.; Твід/оп = 30 хв.; Kдоп = 0,5; Wгод = 10 га.
2. Знайти узагальнюючий коефіцієнт паспорта поля (групу поля), якщо: Kдов. гону = 1,10; Kкута нахилу = 1,05; Kкам’янистості = 1,02; Kскладн. конфіг = 1,12; решта K = 1,0.
3. Розрахувати норму обслуговування тварин для оператора, якщо: Тзм = 420 хв.; Тпз = 30 хв.; Твід/оп = 35 хв.; tобсл/гол = 15 хв.
4. За даними паспорта умов ферми знайти нормативи для розрахунку норми обслуговування тварин оператором.
5. Розрахувати чисельність явочного персоналу тваринницького комплексу, якщо Тр = 364 тис. люд.-год.; Тзм = 7 год.; Д = 270 днів.
6. Розрахувати норму виробітку на тракторно–транспортні роботи, якщо Тпз = 0,5 год.; Трейс = 1 год.; Qф = 5 т.
7. Розрахувати норму виробітку для бульбомийки (обслуговування), якщо Wц = 2 ц; Kг = 0,9; Тперерв = 1,5 год.; Тц = 0,5 год.
8. Знайти норму виробітку на ручне перебирання картоплі, якщо Тпз = 10 хв.; То.п = 10 хв.; tобс = 1,5 хв.; t від 4 хв.; Wгод = 150 кг.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.