лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація і стимулювання праці

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Особливістю нормування праці в сільському господарстві є наявність груп факторів, які впливають на продуктивність праці.
Природно-географічні фактори включають стан (вологість, тип, механічний склад) ґрунтів, рельєф, довжину гонів, висоту над рівнем моря, конфігурацію полів, кам’янистість, природні перешкоди, кліматичні умови.
Агротехнічні фактори — це агрофон (попередники), показники і вимоги до якості робіт, допустима швидкість руху агрегатів, ширина міжрядь, норма висіву (посадки), норма внесення добрив, норми застосування інших хімічних речовин.
Зоотехнічні фактори визначаються статево-віковим складом, видом і напрямом вирощування тварин і птиці; способами утримання, типами годівлі.
Біологічні фактори — густота і висота рослин (травостій), забур’яненість, вологість і полягання хлібів, висота і ширина крони дерев, тип її формування, урожайність культур, соломис­тість хлібів.
Технічні фактори включають тягові і енергетичні показники машин та знарядь, їх конструктивні особливості і техніко-експ­луатаційні показники, зокрема швидкість руху, ширину захвату, місткість бункерів, насіннєвих ящиків, резервуарів, трудомісткість щоденного і змінного обслуговування тощо.
Організаційні фактори — це режим праці і тривалість робочого дня (зміни); поділ та кооперація праці; технологія виконання робіт; організація обслуговування робочого процесу.
За характером впливу на процес праці нормоутворюючі фактори поділяються на змінні, які безпосередньо впливають на нор­му виробітку і змінюються залежно від умов протікання процесу праці, а також постійні, які за своєю суттю є постійно діючими і не змінюються з часом.
До змінних (диференційованих) факторів відносяться: глибина обробітку ґрунту, норми висіву насіння, норми внесення добрив, норми поливу, урожайність та інші. Постійні нормоутворюючі фактори: довжина гонів, ґрунтові умови, рельєф, кам’янистість, складність конфігурації.
З методичного боку сам процес установлення і запровадження норм праці доцільно здійснювати у такій послідовності:

  1. визначити вид робіт і професії працівників, яких необхідно охопити нормуванням з урахуванням змін умов виробництва;
  2. намітити служби підприємства і конкретних осіб, які будуть брати участь в установленні та запровадженні норм;
  3. встановити строки розробки і запровадження норм;
  4. обрати норму праці;
  5. обґрунтувати спосіб нормування праці;
  6. здійснити процес спостереження та задокументувати його;
  7. розробити норми і нормативи праці на основі матеріалів спостереження, установити кількісне значення норм та нормативів праці;
  8. перевірити відповідність організаційно-технічних умов, прийнятих в процесі розробки норм, рівню організації праці і виробництва та розробити організаційно-технічні заходи із забезпечення виконання установлених норм праці;
  9. запровадити норми безпосередньо на робочих місцях;
  10. довести норми до відома виконавців, провести відповідний інструктаж, організувати облік виконання роботи.

Основним етапом нормування праці є встановлення відповідної норми праці на основі аналізу матеріалів спостереження, які в процесі хронографії фіксуються у «Спостережному листі», а при проведенні хронометражу — у «Хронометражному листі». У цих документах занотовуються всі операції та дії виконавців, поточний час, тривалість кожної операції та дії, здійснюється шифрування затрат робочого часу відповідно до прийнятої класифікації затрат робочого часу.
Загальна тривалість зміни визначається відповідно до чинного законодавства — 7 годин (420 хв.) при 6-денному робочому тижні і 8 годин — при 5-денному. Прийнята єдина класифікація затрат робочого часу (рис. 2.2) та індексація елементів затрат робочого часу (табл. 2.1).
На основі даних спостережних листів визначається структура нормативного часу зміни:
Тзм = Тпз + То + Тд + Тобс + Топ + Твп + Тпто .
Витрати часу на виконання непродуктивних та нерегламентованих робіт не включаються до нормованого часу, а є складовою часу фактичної зміни за завданням: Тз = Тзм + Тпн + Твд (позначення наводяться відповідно до єдиної класифікації). Методика обробки даних спостережних листів розглядатиметься на конкрет­ному прикладі в темі «Методика встановлення норм виробітку на механізованих польових роботах».
Таблиця 2.1
ЄДИНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ
ЗАТРАТ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА ЇХ ІНДЕКСАЦІЯ *

Елементи затрат робочого часу
Шифр

Основна робота

То

Допоміжна робота

Тд

Оперативна робота

Топр

Організаційно-технологічне обслуговування робочого місця

Тобс

Безпосереднє виконання роботи (Топр + Т обс)

Товр

Перерви, зумовлені технологією та організацією робіт

Тпто

Час продуктивної роботи виконавця

Твик

Відпочинок

Твп

Задоволення особистих потреб

Топ

Штучний час (Твик + Твп.оп)

Тшт

Підготовчо-завершальні роботи

Тпз

Нормативна тривалість зміни

Тзмн

Нерегламентовані перерви

Тпн

Простої з організаційних причин

Тпо

Простої з технічних причин

Тто

Робота за завданням (Тзмн + Тнп)

Тз

Випадкові роботи

Твд

Загальна тривалість зміни (Тз + Твд)

Тзм

Примітка. Для полегшення розрахунків з обробки спостережних листів трудові прийоми, що відносять за класифікацією до виділених вище елементів затрат робочого часу, шифрують однаковими літерами.

* Джерело: Громов М.Н. Научная организация, нормирование и оплата труда на сельскохозяйственных предприятиях. — М.: Агропромиздат, 1991.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2017 BPK Group.