лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація обліку в банках

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

Література  

 

 

 

 

Основна

  1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996–ХІV.
  2. Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України. Затверджене постановою Правління НБУ 30.12.98 р. № 566 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 3. — С. 14.
  3. Перелік документів НБУ, установ і організацій його системи, акціонерно-комерційних і комерційних банків України із зазначен­ням строків зберігання. Затверджено Постановою правління НБУ від 23.12.96 р. № 327.

4. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 432 с.
5. Облік та аудит у комерційних банках / Герасимович А. М., Кри­вов’яз Т. В., Мазур О. А. та ін.; за ред. А. М. Герасимовича. — Львів: Фенікс, 1999. — 512 с.
6. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, еко­номічного контролю та аналізу: Підручник. — К.: КНЕУ, 2000. — 260 с.; іл.

Додаткова

1. Інструкція № 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 07.07.94 р. № 129, у редакції постанови Правління НБУ 30.12.96 р. № 347 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1997. — Вип. І. — С. 35.
2. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 19.02.2001 р.
3. Інструкція «Про безготівкові розрахунки в національній валюті», затверджена постановою Правління НБУ від 29.03.2001 р. — Зако­нодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.
4. Інструкція «Про організацію роботи з готівкового обігу устано­вами банків України», затверджена постановою Правління НБУ від 19.02.2001 р. № 69.
5. Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних дохо­дів і витрат банків, затверджені постановою Правління НБУ від 25.09.97 р. № 316 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. —1997. — Вип. 11. — С. 25—33.
6. Положення про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за позиками комерційних банків: зат­верджено постановою Правління НБУ 29.09.97 р. № 323 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1997. — Вип. 11. — С. 40.
7. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків Украї­ни, затверджений постановою Правління НБУ від 21.11.97 р. № 388 (в редакції постанови Правління НБУ 16.12.98 р. № 520) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 1. Ч. 1. —
С. 15—36.
8. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ 21.11.97 р. № 388 (в редакції постанови Правління НБУ від 16.12.98 р.
№ 520 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 1. Ч. 2. — С. 3; 1999. — Вип. І. — С. 26—39.
9. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій із цінними паперами установ комерційних банків України, затверджена постановою Прав­ління НБУ від 30.12.97 р. № 466 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 2. — С. 5—35.
10. Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів та нема­теріальних активів комерційних банків України, затверджена поста­новою Правління НБУ від 11.12.2000 р. № 475 // Нормативні акти Національного банку України. — 2001. — Вип. 1. — С. 69.
11. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності ко­мерційних банків, затверджена постановою Правління НБУ від 14.04.98 р. № 141 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 7. — С. 11—69.
12. Положення про міжбанківські розрахунки в Україні, затвердже­не постановою Правління НБУ від 08.10.98 р. № 414 // Законодавчі
і нормативні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 11. —
С. 36—92.
13. Положення про порядок створення і реєстрації комерційних банків, затверджене постановою Правління НБУ від 21.07.98 р. № 281 // Законодавчі і нормативні з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 10. — С. 33.
14. Правила бухгалтерського обліку уповноваженими банками обмін­них операцій в іноземній валюті та банківських металах, затверджені постановою Правління від 16.12.98 р. № 520 із змінами, затв. ПП НБУ № 471 від 07.12.2000 р. // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. 1999. — Вип. 1. — С. 10.
15. Порядок бухгалтерського обліку формування і використання резервів, списання та повернення раніше списаних безнадійних активів у комерційних банках України, затвердженні постановою Правління НБУ від 16.12.98 р. № 520 // Законодавчі і нормативні акти з бан­ківської діяльності. — 1999. — Вип. 1. — С. 16.
16. Інструкція «Про відкриття банками рахунків в національній валюті та іноземній валюті», затверджена постановою Правління НБУ від 18.12.98 р. № 527 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 2. — С. 4.
17. Бутинець Ф. Ф. Організація бухгалтерського обліку. Збірник вправ: Навч. посібник. — Житомир: ЖІТІ, 1997. — 592 с.
18. Кузьмінський А. М., Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація обліку, контролю і аналізу: Підручник. — К: Вища школа, 1993. — 208 с.
19. Литвин Ю. Я. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу в сільському господарстві: Навч. посібник. — К.: Вища школа, 1993. — 301 с.; іл.
20. Основи бухгалтерського обліку: Навч. посібник. — Тернопіль: ТАНГ, 1998. — 400 с.
21. Шмигель А. Д. Организация бухгалтерского учета в промышлен­ности. — К.: Вища школа, 1979. — 207 с.

 

 

  

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.