лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація обліку в банках

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

роботи в банках

Організація бухгалтерського обліку та операційної роботи в банках. Вимоги до організації обліково-операційної роботи. Розподіл аналітичних рахунків між відповідальними виконавцями, ведення спеціальної Книги обліку розподілу і перерозподілу рахунків між обліково-операційними працівниками банку. Організація робочого дня і документообігу. Операційний день банку, встановлення часу його початку і завершення.
Організація внутрішньобанківського контролю. Мета внутрішньобанківського контролю, облікові процедури, що підлягають внутрішньобанківському контролю. Первинний контроль розрахунково-грошових документів. Додатковий внутрішньобанківський кон­троль. Контроль за зберіганням і використанням печаток, штампів, бланків, ведення обліку печаток і кутових штампів банку. Подальший контроль, періодичність, напрямки перевірки стану обліково-операційної роботи. Оформлення результатів подальших перевірок.
Організація аналітичного й синтетичного обліку в банках. Нор­мативне регулювання і порядок відкриття рахунків клієнтам. Порядок ведення Книги реєстрації відкритих рахунків. Ведення записів в особових рахунках, загальні реквізити особових рахунків і виписок з них. Порядок надання клієнтам виписок з рахунків і дублікатів виписок з рахунків. Основні регістри синтетичного обліку в банках, їх побудова, порядок і періодичність складання.
Виправлення помилкових записів в обліку. Порядок оформлення виправних ордерів, відображення в особових рахунках виправлення помилок.
Розрахунково-грошова документація банку. Вимоги до заповнення первинних документів, порядок оформлення касових, меморіальних, позабалансових документів. Особливості електрон­них розрахункових документів, функціонування системи «клієнт—банк».
Порядок зберігання бухгалтерських документів. Відповідальність за правильну організацію порядку зберігання бухгалтерських документів. Періодичність формування документів. Докумен­ти, що підлягають обов’язковому зберіганню. Порядок вилучення первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерських звітів і балансів банку.

Тема 9. Організація обліку касових операцій банку

Загальні питання організації обліку касових операцій банку. Організація обліку і контролю операцій прибуткової, видаткової, вечірньої каси банку, каси перерахунку грошової виручки. Організація документообігу за касовими операціями банку. Контроль і ревізія готівки в касах і сховищі банку. Оформлення результатів котролю касових операцій банку.

Тема 10. Організація обліку кредитних
операцій банку

Загальні питання організації обліку кредитних операцій банку. Організація обліку стандартної заборгованості за кредитами, заборгованості під контролем, субстандартної, сумнівної і безнадійної. Організація обліку формування і використання резервів на покриття можливих втрат від кредитних операцій банку. Організація обліку нарахованих, прострочених нарахованих доходів, не сплачених у строк доходів за наданими банком кредитами. Організація обліку операцій кредитного характеру (РЕПО, факторинг тощо). Організація документообігу за кредитними операціями бан­ку. Організація контролю за кредитними операціями банку.

Тема 11. Організація обліку депозитних
операцій банку

Загальні питання організації обліку депозитних операцій банку. Організація аналітичного й синтетичного обліку номіналу депозиту, нарахування процентів за депозитом. Організація обліку операцій зі сплати процентів та погашення депозиту. Організація документообігу за депозитними операціями банку. Організація контролю депозитних операцій банку.

Тема 12. Організація обліку операцій банку
з цінними паперами

Загальні питання організації обліку операцій банку з цінними паперами. Організація аналітичного й синтетичного обліку вкладень банку в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, вкладень банку в боргові цінні папери, довгострокових вкла­день банку в асоційовані й дочірні компанії, власних боргових цінних паперів, емітованих банком. Організація обліку резервів під знецінення цінних паперів. Організація обліку доходів і вит­рат банку від операцій з цінними паперами. Організація документообігу за операціями банку з цінними паперами. Організація кон­тролю операцій банку з цінними паперами.

Тема 13. Організація обліку операцій
в іноземній валюті

Загальні питання організації обліку операцій в іноземній валюті. Організація аналітичного й синтетичного обліку операцій, що здійснюються через пункти обміну валют, операцій в іноземній валюті, що виконуються за дорученням клієнтів, власних операцій комерційного банку з іноземною валютою. Організація документообігу за валютними операціями банку. Організація кон­тролю валютних операцій банку.

Тема 14. Організація обліку
внутрішньобанківських операцій

Загальні питання організації обліку внутрішньобанківських опе­рацій. Організація аналітичного й синтетичного обліку доходів, витрат, капіталу банку. Організація обліку особового складу пра­цівників та первинного обліку робочого часу. Організація плану­вання робіт з обліку праці та її оплати. Організація документо­обігу за внутрішньобанківськими операціями. Організація конт­ролю внутрішньобанківських операцій.

Тема 15. Організація обліку основних
засобів банку і контролю за їх використанням

Загальні питання організації обліку основних засобів банку і контролю за їх використанням. Організація аналітичного і синтетичного обліку основних засобів, їх амортизації (зносу), ремонту. Організація документообігу за операціями банку з основними засобами. Організація контролю за наявністю основних засобів та їх використанням.

Тема 16. Організація звітності банку

Загальні принципи організації звітності. Організація планування робіт зі складання статистичної звітності. План організації робіт зі складання періодичної фінансової звітності. Табель звітності. План організації робіт зі складання річної звітності. Графік складання річного звіту. Організація подання річного звіту.

 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ

 

 

Самостійна робота студентів є важливою складовою навчального процесу, що охоплює вивчення програмних матеріалів дисципліни, самостійну роботу з основною і додатковою літературою, письмовим виконанням навчальних завдань і завдань для виконання на базах практики, підготовку рефератів. Завдання для самостійного вивчення матеріалу включають теоретичні відомості за кожною темою, контрольні питання і навчальні завдання.

Тема 1. Загальні теоретичні основи
і принципи організації бухгалтерського обліку

План

 • Зміст навчальної дисципліни «Організація обліку».
 • Організація бухгалтерського обліку в системі управління господарством.
 • Основи організації бухгалтерського обліку в банках.
 • Предмет і об’єкти організації бухгалтерського обліку.
 • Нормативно-законодавче регулювання організації бухгалтер­ського обліку в комерційних банках України.
 • Принципи організації бухгалтерського обліку.
 • Методичні й технічні прийоми організації бухгалтерського обліку.

1.1. Зміст навчальної дисципліни
«Організація обліку»

Розвиток ринкових відносин вимагає від облікових працівників глибоких знань теорії і практики бухгалтерського обліку, його нормативно-законодавчого регулювання, вміння орієнтуватись і знаходити правильні рішення в ситуаціях, які раніше не виникали, здатності уникати помилок і порушень у веденні бухгалтерського обліку.
Перехід української економіки до ринкових умов господарювання вимагає, щоб організація обліку забезпечувала учасників ринку необхідною для управління бухгалтерською інфор­ма­цією.
Понад 70 % економічної інформації, що стосується суб’єктів господарювання, формується за допомогою бухгалтерського обліку*. Значна частина узагальненої в системі бухгалтерського обліку інформації не використовується зовсім, до того ж формується вона у малопридатному для управління вигляді. Тому питання організації бухгалтерського обліку є досить актуальними.
Навчальна дисципліна «Організація обліку» покликана розширити знання студентів з бухгалтерського обліку, дати можливість зрозуміти значення правильної організації обліку для діяльності суб’єкта господарювання. Розуміння основ організації сприя­тиме глибшому засвоєнню змісту обліку, розумінню причин і нас­лідків змін в обліковій політиці, допоможе краще орієнтуватись у можливостях і обмеженнях застосування облікової інформації, грамотно використовувати дані обліку для захисту інтересів суб’єк­тів господарювання.
Отже, оптимальна організація бухгалтерського обліку посідає одне з чільних місць у системі заходів, спрямованих на забезпечення інформаційних потреб управління.
Управління — це свідомий цілеспрямований вплив з боку суб’єктів, органів на суспільні відносини й економічні об’єкти, що здійснюється з метою їх упорядкування, спрямування їхніх дій у певному напрямку та отримання бажаного результату.
Організація — це складова управління, сутність якої полягає в координації дій окремих елементів системи, досягненні взаємоузгодженості функціонування її частин.
Термін «організація» має різні відтінки значення. У загальному розумінні організація передбачає порядок, збереження та підтримання стану певної системи. Основними елементами будь-якої системи є її механізм, система у статиці (структура, кадри, техніка) і в динаміці (процеси, які відбуваються у системі).
Механізм системи характеризують її теорія (визначення мети, предмета та методу) і практика; систему у статиці — її структура і техніка; систему у динаміці — технологічні процеси.
Упорядкування всіх елементів системи бухгалтерського обліку характеризує їх організацію у широкому розумінні. Така організація полягає у цілеспрямованому впорядкуванні й удосконаленні механізму, структури і процесів бухгалтерського обліку. Упо­рядкування частини системи характеризують організацію у вузь­кому розумінні.
Отже, організація бухгалтерського обліку — це система методів та заходів, які забезпечують оптимальне функціонування бухгалтерського обліку та його подальший розвиток.
Навчальна дисципліна «Організація бухгалтерського обліку» передбачає вивчення низки питань, основними з яких є:

 • предмет організації бухгалтерського обліку;
 • організація технології облікового процесу;
 • організація праці обліковців;
 • забезпечення функціонування обліку — інформаційне, організаційне, правове, технічне;
 • розвиток і вдосконалення бухгалтерського обліку.

Вивчення курсу передбачає знання основ теорії управління, організації економіки, теорії бухгалтерського обліку, бухгалтерського обліку в банках, контролю в банках, фінансів, автоматизації бухгалтерського обліку тощо.


* Гуцайлюк З. В. Проблеми трансформації бухгалтерського обліку в Україні в умовах формування ринкових відносин / Матеріали науково-практичної конференції «Проблеми реформування бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання». — Львів: Тріада Плюс, 1997. — С. 18.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.