лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація обліку в банках

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3. Зареєструвати в касовому журналі прибуткової каси бан­ку такі господарські операції. Першого грудня поточного року за об’явою на внесення готівки № 54 внесена торговельна ви­ручка ТОВ «Гама» на суму 5643 грн для зарахування на основ­ний поточний рахунок; за прибутковим касовим ордером № 36 внесено 2000 грн для зарахування на короткостроковий депо­зит Д. П. Котенко.
4. Зареєструвати в касовому журналі видаткової каси банку такі господарські операції. Третього грудня поточного року за видатковим касовим ордером № 95 видано аванс на відрядження заступнику головного бухгалтера Т. М. Адаменко на суму 552 грн; за грошовим чеком № 123 видана готівка на виплату заробітної плати ТОВ «Марс» на суму 11532 грн.
5. Чергова перевірка стану обліково-операційної роботи виявила такі факти. Документи за прибутковими касовими операція­ми (додаток до виписок з особових рахунків) не завірялися відбитком штампу банку. Допущений випадок виплати готівки за чеком № 12 від 19.01 поточного року на суму 5600 грн, виписаним на ім’я головного бухгалтера МП «Ліра» (картка зразків підписів і відбитку печатки клієнта містить напис, що іншої особи на отримання готівки в штаті МП «Ліра» не має). На звороті грошового чека № 33 від 25.01 на суму 3809 грн не вказано призначення суми (власник рахунку — служба безпеки України). На грошових чеках № 51, 57, 60 від 2.02 дані про призначення платежу не засвідчені підписом чекодавця. Скласти довідку за результатами перевірки стану обліково-операційної роботи банку.
6. Скласти картку зразків підписів посадових осіб банку, які мають право підпису на розрахунково-грошових документах (табл. 5.2).
Таблиця 5.2
ЗРАЗКИ ПІДПИСІВ ПОСАДОВИХ ОСІБ БАНКУ,
ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПІДПИСУ
НА РОЗРАХУНКОВО-ГРОШОВИХ ДОКУМЕНТАХ


Прізвище, ім’я, по батькові

Назва посади

Зразок підпису

1

2

3

4

7. Скласти акт вилучення щоденного балансу банку за 10.12 поточного року.
Тема 9. Організація обліку касових операцій банку
План
1. Організація обліку операцій прибуткової каси.
2. Організація обліку операцій вечірньої каси і каси перерахун­ку готівки.
3. Організація обліку операцій видаткової каси.
4. Організація контролю касових операцій.
9.1. Організація обліку операцій прибуткової каси
Організація бухгалтерського обліку касових операцій комерційних банків регламентується Інструкцією №1» З організації емісійно-касової роботи в установах банків України», затвердженою Постановою Правління НБУ від 07.07.94 р. № 129 зі змінами та доповненнями, Інструкцією щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затвердженою Постановою Правління НБУ від 21.11.1997 р. № 388 зі змінами та доповненнями, Інструкцією про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України, затвердженою Постановою Правління НБУ від 19.02.2001 р. № 69.
Операційна каса комерційного банку складається з:
прибуткової каси;
видаткової каси (або прибутково-видаткової);
вечірньої каси;
каси перерахунку;
кас банку при підприємствах та організаціях;
сховища та резервних фондів, що у ньому зберігаються.
Прибуткові касові операції оформляються такими первинними документами: об’явою на внесення готівки, прибутковим касовим ордером, квитанцією або повідомленнями. Перед прийман­ням готівки у касу банку перевіряється відповідність та правильність заповнення прибуткових документів.
а) за об’явами на внесення готівки з видачею квитанції в операційному залі приймаються гроші від підприємств, об’єднань, організацій, установ, фізичних осіб у сплату будь-яких платежів.
б) за прибутковими касовими ордерами з видачею підписаних касиром копій прибуткових касових ордерів з відбитком печатки касира приймається готівка:

  • від працівників банку;
  • від громадян для здійснення вкладних операцій (після цього робиться запис у вкладній книжці).

в) від населенняквитанції та повідомлення про сплату комунальних платежів та інших послуг.
Записи в прибуткових касових документах ведуться з великої літери обов’язково з початку рядка, чітко, без скорочень, вільне місце прокреслюється. В ордерах, об’явах, квитанціях, повідомленнях ніякі виправлення недопустимі.
Перед тим, як працівник банку передасть в касовий вузол зазначені документи щодо прийняття готівки, операційний працівник повинен проконтролювати чинність форми документа, правильність її заповнення, відповідність суми, вказаної в документі цифрами та прописом, наявність підпису особи, яка вносить гроші, підписати документи.
Проконтрольовані документи операційний працівник вводить у комп’ютерну базу даних, виконуючи бухгалтерські проведення.
1. Приймання готівки в головному банку:
— за об’явами Д-т 1001, К-т 2600;

  • від населення для зарахування на депозити (вклади) Д-т 1001, К-т 2620 або 2630;
  • від працівників банку за меморіальними ордерами Д-т 1001, К-т 2202;
  • зарахування до операційної каси залишків коштів безбалансових відділень, обмінних пунктів (подвійне проведення):

Д-т 1007, К-т 1002 або 1003; Д-т 1001, К-т 1007;

  • зарахування інкасованої виручки підприємств, організацій, установ (подвійне проведення):
  • Д-т 1005, К-т 2600; Д-т 1001, К-т 1005;
  • оприбуткування в операційну касу сум підкріплень від інших установ банків:
  • Д-т 1811, К-т 1200, Д-т 1001, К-т 1811;

2. У безбалансових відділеннях сплата населенням комунальних платежів та платежів від інших платних послуг з подальшим перерахуванням отриманих сум за призначенням відображається в обліку записами:
Д-т 1002; К-т 2902;
Д-т 2902; К-т 1200 / рахунок отримувача.
3. Надходження в обмінні пункти гривні від продажу іноземної валюти та одночасне утримання з фізичної особи обов’язкового збору Пенсійного страхування та перерахування cуми збору до державного Пенсійного фонду відображається в обліку записами:
Д-т 1003; К-т 3801;
Д-т 1003; К-т 3622.
4. Зарахування грошей на вклади фізичних осіб за магнітними картками відображається записом:
Д-т 1002; К-т 2620, 2630.
5. Облік фальшивих банкнот та монет (фальшиві гроші) ведеться на позабалансових рахунках на підставі розпоряджень Управління грошового обігу (в Головному банку), уповноваженого працівника у філіях.
До передання правоохоронним органам фальшиві і пошкоджені гроші оприбутковують на позабалансовий рахунок № 9819 «Інші цінності і документи»: Д-т 9819; К-т 9910.
Після передання і до отримання остаточного висновку від правоохоронних органів — на позабалансовому рахунку № 9899 «Інші цінності в дорозі»: Д-т 9910; К-т 9819; Д-т 9899; К-т 9910.
Після отримання остаточного висновку від правоохоронного органу сума фальшивих грошей знімається з обліку записом:
Д-т 9910; К-т 9899.
Касир після отримання надісланих внутрішнім порядком прибуткових касових документів перевіряє дату, наявність і тотожність зразкам підписів операційних працівників, звіряє відповідність сум, указаних у документі цифрами і літерами, викликає особу, яка вносить гроші, і приймає готівку поаркушним перерахуванням. Після приймання грошей касир звіряє суму, вказану у прибутковому документі, з сумою фактично виявленою при підрахунку. У разі відповідності сум касир підписує об’яву, квитанцію і ордер до неї, ставить на квитанції печатку і видає її особі, яка внесла гроші. Ордер до об’яви касир надсилає відповідальному працівникові, який веде касовий журнал, а об’яву залишає в себе.
Якщо клієнтом гроші до каси банку не були внесені, прибуткові документи касир повертає операційним працівникам для з’ясування. Після з’ясування на квитанціях за підписами керівника і головного бухгалтера або їх заступників вказуються причини, з яких гроші не були внесені. У цих випадках операційний працівник відміняє (не підтверджує) відповідне бухгалтерське проведення в «операційному дні банку».
Касир веде щоденні записи прийнятих і виданих сум у Книзі прийнятих і виданих грошей (цінностей). Наприкінці дня касир складає довідку касира прибуткової каси про суму прийнятих грошей і кількість документів, що надійшли до прибуткової каси. Прийняті протягом операційного дня гроші касир формує у пачки і разом з прибутковими документами і довідкою касира прибуткової каси здає завідувачу каси під розписку у Книзі обліку прийнятих і виданих цінностей.
Наприкінці операційного дня на підставі прийнятих документів операційний працівник роздруковує касовий журнал.
Ведення касового журналу з прибутку, як правило, здійснюється автоматизовано в «операційному дні банку».
Указані в довідці касира прибуткової каси касові обороти звіряються з даними касового журналу, роздрукованого з комп’ю­терної бази.
Факт звіряння оформляється підписами касира і операційних працівників на довідці касира. У касовому журналі підписується операційний працівник та завідувач каси після звіряння загальних залишків по касі.
Уся готівка, яка надійшла до закінчення операційного дня, має бути оприбуткована в касі і зарахована на відповідні рахунки за балансом банку в той самий робочий день.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.