лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація обліку в банках

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2. Обов’язки
Провідний спеціаліст забезпечує:
2.1. Дотримання законодавчих актів та правил виконання банківських операцій за закріпленими рахунками.
2.2. Своєчасне та правильне відображення на рахунках клієнтів розрахунково-касових операцій.
2.3. Щоденну звірку даних аналітичного і синтетичного обліку, правильність зарахування коштів на рахунки клієнтів.
2.4. Видачу грошових чекових книжок клієнтам.
2.5. Оплату документів, які містяться в картотеці № 2.
2.6. Видає представникові клієнта за дорученням виписки з особових рахунків із додатками до них, які засвідчує штампом банку.
2.7. Зброшурування особових рахунків та інших матеріалів не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.
2.8. Зберігання комерційної таємниці банку та банківських операцій.
Провідний спеціаліст перевіряє:
2.9. Відповідність документа, який надійшов, формі, встановленій для даного виду операцій.
2.10. Правильність заповнення всіх реквізитів документа, відповідність відбитка печатки і підписів зразкам.
2.11. Чи є на рахунку достатній залишок коштів для виконання операцій.
2.12. Дотримання клієнтами строків надання платіжних доручень на відрахування коштів за державним соціальним страхуванням, за прибут­ковим податком, пенсійним страхуванням, збору в Чорнобильський фонд та Фонд зайнятості одночасно з виплатою заробітної плати.
2.13. Відповідність особи отримувача готівки при акцепті грошових чеків даним паспорту або іншого документа, що посвідчує особу.
Здійснює реєстрацію в картках зразків підписів та відбитку печатки номерів грошових чеків, виданих клієнтам, та контроль за цими номерами при оплаті чеків.
Перевіряє правильність оформлення розрахункових документів за безакцептним списанням коштів відповідно до вимог щодо оформлення документів, установлених Інструкцією НБУ № 7. При неправильному заповненні платіжного документа оформляє повернення його клієнту з подальшою реєстрацією у спеціальному журналі, який дає на підпис начальникові відділу.
Провідний спеціаліст виконує такі функції:

 • підписує розрахунково-грошові документи, прийняті до виконання від клієнтів та складені виконавцем, у необхідних випадках передає документи на додатковий контроль;
 • забезпечує своєчасне передання документів в архів;
 • здійснює введення інформації з платіжних документів в «Операційний день банку» з наступним переданням для контролю начальникові відділу;
 • відповідає на листи та запити організацій за здійсненими операціями за закріпленими рахунками.

Виконує інші бухгалтерські роботи та доручення головного бухгалтера, його заступника, начальника відділу.
Провідний спеціаліст повинен знати:

 • Закон України «Про банки та банківську діяльність»;
 • Інструкцію НБУ № 7 від 02.08.1996 р. зі змінами і доповненнями;
 • Вказівки НБУ від 28.11.1997 р. № 388 щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України зі змінами і доповненнями.

3. Права
Провідний спеціаліст має право:

 • підписувати розрахунково-грошові документи;
 • вивчати організацію бухгалтерського обліку та внутрішньобанківського контролю за всіма банківськими операціями;
 • вносити пропозиції щодо удосконалення обліково-операційної роботи, внутрішньобанківського контролю, документообігу.

4. Відповідальність
Провідний спеціаліст несе відповідальність у випадках:

 • порушень порядку виконання й обліку операцій, пов’язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням підприємств та організацій;
 • невиконання або несвоєчасного виконання завдань головного бух­галтера, його заступника та начальника відділу.

5. Оцінювання роботи
Оцінювання роботи здійснюється з урахуванням якості та своєчасності виконання службових обов’язків. Дефектами та порушеннями у роботі вважається невиконання окремих функціональних обов’язків, бездіяльність, прийняття неправильних рішень, що призводить до невиконання робіт у встановлені строки, порушення трудової та виконавчої дисципліни. Оцінювання роботи провідного спеціаліста служить підставою для складання виробничої характеристики, накладання дисциплінарних стягнень, а також матеріального заохочення.
6.4. Особливості розроблення графіків,
інструкцій, інших документів

Поряд з обов’язковими організаційними регламентами у роботі облікового апарату застосовують графіки облікових робіт, у яких визначають види робіт, конкретних виконавців, заплановані і фактичні строки виконання. Графіки розробляють керівники обліку (головні бухгалтери, завідувачі секторів), а затверджує керівник установи. Застосовуються таблично-текстові і лінійні графіки. Таблично-текстові графіки поділяють на зведені — у цілому по бухгалтерії, структурні — за секторами, групами бухгалтерії, індивідуальні — на роботи, що виконуються конкретною посадо­вою особою. Для організації разових робіт застосовують лінійні графіки. На відміну від таблично-текстового графіка, у лінійному за присудком подають не текст, а лінією позначають тривалість вико­нання робіт, зазначених у підметовій частині таблиці.
Робочі інструкції зазвичай регламентують порядок робіт, які виконують окремі виконавці під час документування тієї чи іншої операції. Їх складають, як правило, у текстовій формі. У кожному банку обов’язковому затвердженню керівником підлягають: правила внутрішнього розпорядку та роботи з клієнтами, порядок контролю за внутрішньобанківськими операціями, порядок проведення інвентаризацій та оцінки майна і зобов’язань тощо.
На сьогодні досить актуальним для організації обліку в банках є розроблення та впровадження технологічних карт операцій. Указаний організаційний регламент містить назву операції, перелік процедур, що мають виконуватись на кожному етапі операції, місце виконання, назву посади, примітки (табл. 6.1).
Таблиця 6.1
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ОПЕРАЦІЇ «ДОМІЦИЛЯЦІЯ ВЕКСЕЛІВ»
Оплата векселів, у яких банк є особливим платником (доміциліатом)етапу

Процедура (основні дії на кожному етапі)

Посада

Місце
виконання

1

Укладання договору про оплату векселів
Головний спеціаліст приймає від клієнта, якого банк призначає особливим платником, документи:

 • заяву на відкриття рахунку доміциляції;
 • простий чи переказний вексель, на якому векселедавець робить написи «Доміцильований у (найменування особливого місця платежу і назва банку)» або «Платник (назва банку і найменування особливого місця платежу)»;
 • реєстр (опис) векселів.


Головний спеціаліст

Відділ цінних паперівПродовження табл. 6.1етапу

Процедура (основні дії на кожному етапі)

Посада

Місце
виконання
2

Отриману заяву головний спеціаліст передає до операційного відділу для відкриття рахунку доміциляції № 2909.
На підставі отриманих документів головний спеціаліст готує договір про оплату векселів, у якому визначаються інструкції клієнта щодо дій банку як особливого платника за векселем:
1) приймання векселів до платежу від законного векселедержателя;
2) здійснення платежу за векселями;
3) передавання векселів платнику після повної оплати векселя.
Договір може укладатися на певний термін або на оплату визначеної суми або визначених векселів.
За здійснення оплати векселів банк може утримувати з довірителя (платника за векселем) винагороду 0,1—2 % від номінальної вартості векселя.
Підготовлений пакет документів передається до юридичного управління для візування
Виконання банком договору доручення
Довіритель зобов’язаний перерахувати в банк на відкритий йому рахунок доміциляції кошти в обсязі, достатньому для оплати векселя. За рахунок цих коштів або за рахунок наданого довірителю кредиту, сума якого попередньо має бути зарахована на відповідний рахунок для оплати векселів, банк як особливий платник (доміциліат) здійснює платіж за векселем законному векселедержателю.
За вимогою законного векселедержателя банк приймає до оплати і здійснює платіж за векселем при виконанні таких умов:
Заступник
головного бухгалтера

 

 

 


Юрист


Головний спеціаліст
Операційний відділ

 

 

 Юридич­не управ­ління
Відділ цінних паперів

 

 

 

1) надання акта пред’явлення векселя до оплати;
2) пред’явлення оригіналу векселя і супровідного реєстру векселів, пред’явлених до оплати. Платіж проти копії векселя заборонений;
3) наявності коштів для оплати на відповідному рахунку. При здійсненні платежу головний спеціаліст, відповідальний за бухгалтерський облік операцій з цінними паперами, здійснює проведення: Дт 2909 Кт поточного рахунку векселедержателя.
У разі відсутності або недостатності коштів відповідальність за неоплату (часткову неоплату) векселя покладається на довірителя. Банк

 

 

 

 

 

 

 

Закінчення табл. 6.1етапу

Процедура (основні дії на кожному етапі)

Посада

Місце
виконання3

відповідає тільки за невиконання умов договору з довірителем про оплату векселів.
Кошти, зараховані на спеціальний банківський рахунок, можуть бути використані для оплати векселів або повернені на вимоги довірителя на його поточний рахунок
Завершення договору
Головний спеціаліст готує акт приймання-пе­редання погашеного векселя, акт приймання-передання виконаних робіт за договором Доручення на оплату векселя, на векселі ставить штамп «Погашений». Оплачені в повній сумі векселі повертаються банком представнику платника за векселями. У разі часткової оплати векселя і повернення векселя векселедержателю на його вимогу, від нього отримується розписка про отриманий частковий платіж.
Після підписання акта приймання-передання ви­конаних робіт доручитель перераховує на ра­хунок № 6113 комісійну винагороду за виконані послуги

Головний спеціаліст

Відділ цінних паперів

Рекомендована література

 • Бутинець Ф. Ф. Організація бухгалтерського обліку. Збірник вправ: Навч. посібник. — Житомир: ЖІТІ, 1997. — 592 с.
 • Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економіч­ного контролю та аналізу: Підручник. — К.: КНЕУ, 2000. — 260 с.; іл.

Контрольні питання

 • Дати характеристику організаційних регламентів з обліку.
 • Методика розроблення положення про відділ.
 • Методика розроблення посадових інструкцій.
 • Особливості розроблення графіків, інструкцій, інших документів.
 • Особливості розроблення технологічних карт банківських операцій.

 Навчальні завдання
 • Скласти положення про обліково-операційне управління бан­ку. У положенні слід виділити загальні питання, що регламенту­ють діяльність управління, вказати функції, визначити зміст і обсяги робіт, що виконуються, права працівників цього підрозділу та їх відповідальність, функціональні та інформаційні взаємовідносини з працівниками інших підрозділів банку.
 • Скласти посадову інструкцію контролера операційної гру­пи. В інструкції необхідно вказати загальні положення (підлег­лість працівника, кваліфікаційні вимоги), обов’язки, права і від­повідальність.

Тема 7. Облікова політика банку
План
1. Загальні положення облікової політики банку.
2. Характеристика аналітичних рахунків внутрішнього плану рахунків комерційних банків.
3. Порядок застосування в обліку принципу нарахування доходів та витрат.
4. Методи оцінювання активів та зобов’язань.
5. Проведення інвентаризації.
7.1. Загальні положення облікової політики банку
Облікова політика банку — це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються установою для ведення бух­галтерського обліку, складання і подання фінансової звітності.
Банки самостійно розробляють і затверджують облікову політику на кожний звітний рік. Облікова політика банку містить правила ведення бухгалтерського обліку, дотримання яких протягом року є обов’язковим. Вона повинна базуватись на чинному законодавстві України, Плані рахунків бухгалтерського обліку, нор­мативних актах НБУ, стандартах бухгалтерського обліку. Облі-

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.