лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Організація обліку в банках

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 6. Організаційне забезпечення обліку

План

 • Організаційні регламенти з обліку.
 • Методика розроблення положення про відділ.
 • Методика розроблення посадових інструкцій.
 • Особливості розроблення графіків, інструкцій, інших документів.

6.1. Організаційні регламенти з обліку
Організаційні регламенти — це нормативні документи, що регламентують функціонування апарату управління та здійснення облікового процесу. До них належать положення про відділ, посадові інструкції, стандарти, графіки, операційні інструкції, регламенти робочого дня.
Основою розроблення організаційних регламентів є науково обґрунтована класифікація. Їх класифікують за такими ознаками: обов’язковість застосування, конкретизація, сфера застосування, поширення на елементи організаційної структури.
За ознакою обов’язковості застосування організаційні доку­менти поділяють на обов’язкові та рекомендаційні.
За ознакою конкретизації розрізняють типові й індивідуальні організаційні документи.
За сферою застосування регламенти поділяють на документи, що регламентують:

 • обліковий процес;
 • аналітичний процес;
 • роботу апарату управління;
 • усі перелічені процеси.

З позиції поширення на елементи організаційної структури документи поділяють на загальнооб’єктні, що охоплюють усі еле­менти керованого об’єкта, внутрішні, посадові, які поширюються на окремі елементи.
6.2. Методика розроблення положення про відділ
Основою розроблення положення про відділ бухгалтерського обліку та інші відділи, в яких здійснюється контроль та економіч­ний аналіз, є Закон України «Про господарські товариства», Положення про бухгалтерський облік і звітність в Україні. Положення про обліковий підрозділ містить такі розділи:

 • Загальні положення. Визначається місце і роль підрозділу в системі управління, його адміністративна і функціональна підпорядкованість. Вказується, ким очолюється підрозділ, порядок при-
  значення на посаду та звільнення з неї керівника підрозділу.
 • Основні завдання роботи підрозділу.
 • Структура. Вказуються порядок затвердження структури і штату підрозділу, перелік секторів і груп, що входять до складу підрозділу.
 • Функції. Вказується перелік заходів, що проводяться та організація яких входить до функцій підрозділу. При визначенні функцій вказують, які з них керівники відділу здійснюють самостійно, а які — разом з іншими службами.
 • Взаємовідносини з іншими підрозділами установи. Вказується перелік поданих та одержаних від інших відділів документів і відомостей.
 • Права.
 • Відповідальність.
 • Висновок.

Розглянемо побудову і зміст положення про структурний підрозділ банку.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОБЛІКОВО-ОПЕРАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ БАНКУ

1. Загальні положення

  • Головне операційне управління банку (ГОУ) є структурним підрозділом у складі департаменту контрольно-правової та операційної роботи банку і підпорядковується заступнику голови Правління.
  • Головне операційне управління у своїй роботі керується:
 • чинним законодавством України;
 • постановами Верховної ради України;
 • постановами і розпорядженнями Національного банку України;
 • постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України;
 • статутом, постановами і вказівками Ради і Правління НБУ.
  • Головне операційне управління очолює начальник ГОУ, який має двох заступників і призначається на посаду та звільняється з посади в порядку, передбаченому номенклатурою посад, що затверджена Правлінням банку.
  • Усі структурні підрозділи ГОУ мають печатку з зображенням назви ГОУ.

2. Організаційна структура

  • Структура і штат ГОУ та їх зміни затверджуються Головою Прав­ління банку.
  • До складу ГОУ входять такі відділи:
 • клієнтських рахунків у національній валюті;
 • клієнтських рахунків в іноземній валюті;
 • переказів;
 • контролю за грошовими переказами;
 • лоро-рахунків в іноземній валюті;
 • ностро-рахунків в іноземній валюті;
 • рахунків інобанків у національній валюті;
 • обліку ресурсів, депозитів і цінних паперів;
 • обліку біржових операцій;
 • обліку касових операцій.

3. Завдання

 • здійснення на договірних засадах розрахунково-касового обслуговування клієнтів банку;
 • забезпечення постійного обліку банківських операцій;
 • розвиток нових форм і методів обслуговування клієнтів;
 • ведення рахунків клієнтів і здійснення розрахунків за їх дору­ченням;
 • проведення операцій із касового виконання державного бюджету, в тому числі ведення бюджетних рахунків клієнтів і рахунків державних позабюджетних фондів за дорученням НБУ і Головного управління державного казначейства Міністерства фінансів України;
 • ведення валютних рахунків клієнтів;
 • відповідальне збереження цінностей клієнтів банку;
 • облік довірчих операцій.

4. Функції

 • санкціонування;
 • виконання;
 • зберігання;
 • облік;
 • звіряння та розрахунок систем та їх експлуатація.

5. Права працівників та їх відповідальність
Коло обов’язків обліково-операційних працівників досить чітко визначено Інструкцією № 1 НБУ.
Працівники обліково-операційного апарату здійснюють перевірку всіх розрахунково-грошових документів і забезпечують відображення операцій за рахунками бухгалтерського обліку.
Цей апарат очолює головний бухгалтер банку, який у своїй роботі керується Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в банківських установах України, затвердженим постановою правління НБУ від 30.12.98 р. за № 566.
За операційними працівниками закріплюється ведення відповідних рахунків, у тому числі і поточних рахунків контрагентів. Конкретні обов’язки працівників обліково-операційного апарату визначаються головним бухгалтером банку.
6.3. Методика розроблення посадових інструкцій
Посадова інструкція — це нормативний документ, у якому визначено завдання, права, обов’язки і відповідальність посадової особи. Її розробляють щодо конкретної штатної посади. Основою для розроблення посадових інструкцій для працівників обліку і контролю є класифікатор професій, уведений в Україні з 1.01.96 р., кваліфікаційний довідник посад службовців, положення про об’єкт управління, типові посадові інструкції, методичні вказівки щодо розроблення посадових інструкцій. У посадовій інструкції регламентуються також взаємовідносини посадової осо­би з іншими працівниками: з безпосереднім керівником, з підлеглими йому особами і з рівними посадовій особі за рангом. Особливого значення надають взаємовідносинам з працівниками відділу АСУ — методологічне керівництво постановкою завдань, пере­давання матеріалів, їх приймання тощо.
Дотримання посадової інструкції має бути покладено в основу оцінки дій посадової особи.
Посадові інструкції залежно від трьох основних категорій управлінського персоналу поділяють на три види: для керівників, спеціалістів, технічних виконавців.
Структура і зміст посадової інструкції облікового працівни­ка така:
1. Найменування посади.
2. Загальні положення. Вказується підлеглість працівника, порядок його зарахування, звільнення або переведення на іншу посаду, перелік підлеглих йому осіб, кваліфікаційні вимоги, рівень і профіль спеціальної підготовки, вимоги до стажу роботи.
3. Обов’язки. Перелік основних службових обов’язків, відповідно до видів виконуваних робіт. Вимоги щодо знання законодавчих актів, інструкцій, які працівник повинен вміти застосовувати при виконанні посадових обов’язків.
4. Права. Дається перелік питань, за якими працівник може приймати рішення, зокрема:

 • перерозподіл обов’язків між підлеглими працівниками, виходячи з робочої необхідності;
 • участь у робочих нарадах з питань обліку;
 • подання до винагороди або покарання підлеглих працівників;
 • надання дозволу на здійснення відповідних господарських операцій тощо.

5. Відповідальність. Дається перелік конкретних питань, за вирішення яких відповідає тільки даний працівник. Зокрема:

 • дотримання розпорядку дня підлеглими працівниками;
 • дотримання культури обслуговування клієнтів;
 • дотримання графіка роботи та документообігу;
 • зберігання первинних документів у поточному архіві тощо.

6. Взаємозв’язок з іншими посадовими особами — з керівником, підлеглими, рівними за рангом. Функціональні відносини передбачають співробітництво, координацію, консультації тощо.
7. Критерії оцінки виконання обов’язків, оклад і премія.
8. Висновок.
Розглянемо приклад посадової інструкції.
Посадова інструкція
провідного спеціаліста управління
бухгалтерського обліку і звітності банку

1. Загальні положення
1.1. Основні завдання провідного спеціаліста:

 • забезпечення своєчасного і якісного здійснення розрахунково-грошових операцій, ведення обліку та здійснення контролю за розрахун­ковими та позичковими рахунками підприємств та організацій;
 • забезпечення схоронності штампу банку, особових рахунків, карток із зразками підписів та відбитком печатки, розрахунково-грошових документів, які містяться в картотеці, договорів на обслуговування, доручень, документів, пов’язаних із листуванням із клієнтами, що обслуговуються на закріпленій дільниці.

1.2. Провідний спеціаліст призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника банку рекомендації головного бухгалтера згідно з чинним законодавством.
1.3. На посаду провідного спеціаліста може бути призначена особа, яка має вищу або середню спеціальну освіту.
1.4. Провідний спеціаліст безпосередньо підпорядковується начальникові відділу.
1.5. У процесі роботи провідний спеціаліст повинен дотримуватись правил трудової та виконавської дисципліни, удосконалювати свої професійні навики.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.