лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Міжнародні розрахунки та валютні операції

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Додатки

Додаток 1

Заява на переказ грошей №______

Порядок переказу: y звичайний, y терміновий (за додаткову платню)

БАНК-ПЕРЕКАЗОДАВЕЦЬ

 

У разі необхідності
просимо зв’язатися з
________________________
По телефону_____________

ПРОСИМО ДЕБЕТУВАТИ
НАШ РАХУНОК
№ _______________ _________________
з/п
І                               ПЛАТИТИ

СУМА В ІНВАЛЮТІ

 

ТЕРМІН ВАЛЮТУВАННЯ

 

КЛІЄНТ-ПЕРЕКАЗОДАВЕЦЬ

 

БАНК БЕНЕФІЦІАРА
(назва, адреса, номер рахунка)

 

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАНКУ ДО ПЕРЕКАЗУ

 

УСІ ВИТРАТИ І КОМІСІЙНІ ЗА ПЕРЕКАЗОМ ПРОСИМО:

 

Списати з нашого рахунка № ________________
Віднести на рахунок бенефіціара

Ваші витрати і комісійні за переказом просимо списати з нашого
рахунка №___________, комісії і витрати іноземних банків віднести на рахунок бенефіціара.
ПІДПИС

ПЕЧАТКА
ПІДПИС

Додаток 2

Зразок форми зовнішньоторговельного контракту

КОНТРАКТ №

м.Київ «___»___________200 р.
АО ________________________________, далі «Продавець», з одного боку, і фірма _________________________________________________, далі «Покупець», з іншого боку, уклали цей контракт про таке.

 • ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ

Продавець продав, а Покупець отримав товари __________________
_____________________________________________________________
______________________________на умовах ______________________ згідно з додатками до цього контракту (один із додатків містить технічні характеристики товару).

 • ЦІНА ТОВАРУ

Ціни на товари встановлюються у _______________________(назва валюти ціни) на умовах _______________(на суму)_______________, включаючи вартість тари, пакування, маркування, завантаження товару на судно (залізничний вагон, автомобіль, літак), а також завантаження до трюму, ліхтерування, інформацію про відвантаження товару, виписки коносаментів (залізничних накладних, автонакладних, авіанакладних).

 • ТЕРМІН І ДАТА ПОСТАВКИ

Товари повинні поставлятися в терміни, що вказані в додатках. Датою поставки вважається дата коносаменту.

 • ЯКІСТЬ ТОВАРУ

Якість проданих товарів має відповідати встановленим в Україні державним стандартам і технічним умовам підприємств-виробників і підтверджуватися сертифікатами якості, які видані компетентними установами або підприємствами-виробниками.

 • ПАКУВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ ВАНТАЖУ

Пакування, в якому відвантажується товар, має забезпечувати, за умови належного поводження з вантажем, збереження товарів при транспортуванні та у разі перевантаження. На кожне місце наноситься таке маркування: назва пункту призначення, назва отримувача вантажу, Продавця, номер контракту, маса брутто і нетто та інші реквізити, які повідомлені Покупцем Продавцеві завчасно.

 • УМОВИ ПЛАТЕЖУ

Платіж за товар здійснюється у доларах США за допомогою переказування повної вартості купленого товару на рахунок Продавця у _____
________________________ (назва банку, місто) протягом ______ днів з моменту отримання телексного повідомлення Продавця про готовність товару до відвантаження.
При оплаті переказом Покупець протягом 24 год. по телексу сповіщає Продавцеві дату переказу, номер квитанції, назву та адресу банку, через який здійснюється переказ.
Продавець відправляє на адресу Покупця такі документи:

 • Оригінал коносаменту (дублікат залізничної накладної, автонакладної, авіанакладної), 3 прим.
 • Рахунок, 3 прим.
 • Специфікацію, 3 прим.
 • Сертифікат про якість, 3 прим.
 • Страховий поліс, 1 прим.
 • Сертифікат походження товару, 3 прим.

7. ЗДАВАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ ТОВАРІВ
Товар вважається таким, що був зданим Продавцем і прийнятим Покупцем: за якістю — відповідно до сертифіката про якість; за кількістю — відповідно до кількості місць і маси, які вказані у транспортних документах.
8. СТРАХУВАННЯ
Продавець страхуватиме товар відповідно до правил транспортного страхування вантажу на суму фактурної вартості товару з відповідальністю за всі ризики. Від інших ризиків товар може бути застрахований тільки за дорученням Покупця і за його рахунок.
9. ПРЕТЕНЗІЇ
Претензії можуть бути заявленими щодо кількості у разі невідповідності кількості товарів транспортним документам за масою та кількістю місць.
Покупець має право заявити Продавцеві претензію протягом 30 днів з дати поставки товару. Претензії заявляються замовленим листом з доданням усіх необхідних документів, які підтверджують претензію.
Ніякі претензії, заявлені щодо якоїсь партії товарів, не можуть бути підставою для Покупця відмовитися від приймання та оплати за іншими поставками, які здійснюються за цим контрактом.
Претензії можуть бути заявлені щодо якості — у разі невідповідності товару умовам цього договору.
10. ФОРС-МАЖОР
Ні одна із сторін не нестиме відповідальності за повне або часткове невиконання будь-якого зі своїх зобов’язань (за винятком прострочки в платежі сум, термін сплати яких настав відповідно до умов контракту), якщо невиконання буде наслідком таких обставин, як повінь, пожежа, землетрус та інші явища природи, а також війна, військові дії, блокада, акти або дії державних органів, або інших будь-яких обставин, що перебувають поза контролем сторін і які виникають після укладення контракту.
При цьому термін виконання зобов’язань за цим контрактом відкладається на час дії таких обставин та їх наслідків.
Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов’язань за контрактом, негайно, у письмовій формі, повинна сповістити іншу сторону. Свідоцтво торговельної (торговельно-промислової) палати або іншого компетентного органу чи установи відповідної країни буде достатнім доказом виникнення та припинення вказаних вище обставин.
Якщо неможливість повного або часткового виконання зобов’язання існуватиме більше шести місяців, Продавець матиме право розірвати контракт повністю або частково без зобов’язань щодо відшкодування можливих збитків (у тому числі витрат) Покупцем.
11. АРБІТРАЖ
Усі спірні питання, які виникають з цього контракту або у зв’язку з ним, підлягають, за винятком підсудності загальним судам, розгляданню у Зовнішньоторговельній арбітражній комісії при Торгово-промис­ловій палаті (Київ) відповідно до правил про провадження справ у цій комісії. Рішення комісії є остаточними та обов’язковими для обох сторін.
12. ІНШІ УМОВИ
Покупець зобов’язується отримати імпортну ліцензію на товари, які продані за цим контрактом.
Жодна зі сторін не має права передавати права і зобов’язання за цим контрактом третій стороні без письмової на те згоди іншої сторони.
Усі зміни і доповнення до цього контракту дійсні лише в тому разі, якщо вони зроблені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те особами обох сторін.
Усі витрати та збори, включаючи мито, а також збори, пов’язані з укладенням і виконанням цього контракту, що стягуються на території України, оплачуються за рахунок Продавця, а за межами вказаної території — за рахунок Покупця.
Після підписання цього контракту всі попередні переговори і все листування щодо нього втрачають силу.
Цей контракт складений українською та англійською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.
13. ЮРИДИЧНА АДРЕСА СТОРІН
ПРОДАВЕЦЬ: ________________________________________________
_____________________________________________________________
ПОКУПЕЦЬ: _________________________________________________
_____________________________________________________________
Підписи сторін.

 


Додаток 3

Базисні умови постачання «ІНКОТЕРМС»

 • Ex Works (EXW) — «франко-завод (франко склад) продавця». Ця умова поставок передбачає, що продавець виконав свої зобов’язання з доставки товару в момент його передання покупцеві або уповноваженій ним особі зі свого підприємства або складу. Продавець (якщо інше не обумовлено сторонами в контракті) не несе відповідальності за навантаження товару на транспортний засіб, наданий покупцем і за його митне очищення (оплата необхідних митних зборів). Покупець за власний рахунок забезпечує відвантаження і транспортування товару до пункту призначення і бере на себе всі пов’язані з цим витрати і ризики. Таким чином, ця умова поставок містить мінімальні зобов’язання для продавця; відповідно і ціна товару, який проданий на умовах EXW, буде найменшою порівняно з іншими базисними умовами поставки. Однак ця умова не повинна застосовуватись, коли покупець з причин, які від нього не залежать, не може виконати або забезпечити виконання митних формальностей, пов’язаних з експортом товару.
  У цих випадках поставки необхідно здійснювати на умовах «франко-перевізник» (FCA).
 • Free Carrier (FCA) — «франко-перевізник». Ця умова означає, що продавець виконав свої зобов’язання щодо поставки товару в момент передання очищеного для експорту товару перевізнику, якого вказав покупець, у названому місці або пункті. Якщо цей пункт у контракті точно не вказаний, продавець може на власний розсуд вибрати пункт передання товару перевізникові в межах обумовленого в контракті району. У ряді випадків (при транспортуванні залізницею або повітряним транспортом) договір з перевізником укладається продавцем, але робить він це за рахунок покупця і на його ризик.

Ця умова поставки може застосовуватись при будь-якому способі поставок, включаючи змішані перевезення.
Під перевізником розуміють особу, яка відповідно до договору перевезення зобов’язується зробити або забезпечити транспортування товару залізницею, автотранспортом, повітряним транспортом, морем або внутрішніми водними шляхами, або змішані перевезення. Якщо відповідно до інструкцій покупця продавець повинен передати товар особі, яка не є перевізником, то вважається, що продавець виконав свої зобов’язання на момент, коли товар перейшов на відповідальне зберігання до цієї особи.

 • Free Alongside Ship (FAS) — «вільно вздовж борту судна». За цих умов поставки продавець виконує свої зобов’язання щодо доставки товару в момент, коли товари розміщені «вздовж судна» на причалі або на баржах-ліхтерах у вказаному порту відвантаження. З цього моменту всі витрати і ризики пошкодження товару бере на себе покупець. Покупець також повинен забезпечити митне очищення товару в країні експортера. Відповідно, ця умова поставок не повинна застосовуватись, коли покупець з об’єктивних причин не може забезпечити виконання формальностей, пов’язаних з експортом товару. Умова FAS застосовується тільки при морських та річкових перевезеннях.
 • Free on Board (FOB) — «вільно на борту судна». Умова поставки FOB означає, що продавець виконав свої зобов’язання щодо поставки товару в момент, коли останній перетнув борт судна в узгодженому сторонами порту відвантаження. Таким чином, ризик втрати або пошкодження товару переходить від продавця до покупця саме в цей момент.

При відвантаженні на умовах FOB продавець повинен забезпечити очищення товару для експорту. За цією умовою товар відправляється морем або внутрішніми водними шляхами. У випадках, коли перетинання товаром борту судна не має великого значення (наприклад, у разі перевезень на суднах-рокерах або при контейнерних перевезеннях), застосовується умова поставки FCA.

 • Cost and Freight — «вартість і фрахт». У цьому разі продавець оплачує всі витрати, пов’язані з транспортуванням вантажу в зазначений пункт призначення. Водночас ризик втрати або пошкодження товару переходить з продавця на покупця в момент перетинання вантажу борту судна. Покупець бере на себе також інші додаткові витрати, які можуть виникнути вже після навантаження товару на судно. Продавець, однак, повинен забезпечити вільний вивіз вантажу зі своєї країни (сплатити всі митні збори).

Умова поставки CFR застосовується тільки при перевезеннях морським і річковим транспортом. Якщо момент перетинання товаром борту судна не має практичного значення (контейнерні перевезення), відвантаження товару робиться на умовах CPT — «перевезення оплачено до».

 • Cost, Insurance and Freight (CIF) — «вартість, страхування і фрахт». За всіма ознаками CIF аналогічне CFR. Відмінність полягає лише в тому, що продавець повинен застрахувати вантаж від ризику пошкодження або втрати в процесі транспортування. Продавець укладає договір зі страхувальником і сплачує йому страхову премію.

Однак при укладенні договору на умовах CIF покупець повинен виходити з того, що продавець забезпечить мінімально можливе страхування товару. Продавець також повинен забезпечити митне очищення товару для експорту.
Умови CIF застосовуються при морських та річкових перевезеннях. В інших випадках (особливо, коли мова йде про контейнерні перевезення) укладають угоду на умовах CIP.

 • Carriag paid to (CPT) — «перевезення оплачене до». Якщо на умовах CFR товари транспортуються тільки водним шляхом, то CPT застосовується при будь-яких способах перевезень і особливо при змішаних перевезеннях, зокрема при наскрізних контейнерних перевезеннях.

На умовах CPT продавець оплачує вартість перевезення вантажу в зазначений пункт призначення. Ризик втрати або пошкодження товару так само, як і всі додаткові витрати, що виникають після передання товару перевізникові, переходять до покупця в момент прийняття вантажу перевізником.
При цьому під перевізником розуміють особу, яка згідно з договором перевезення бере зобов’язання здійснити або забезпечити транспортування товару залізницею, автотранспортом, морем, повітряним тран­спортом або внутрішніми водними шляхами або ж шляхом змішаного перевезення. Якщо для транспортування вантажу використовувались кілька перевізників, ризики переходять з продавця на покупця при переданні товару першому перевізникові. Продавець, однак, повинен забезпечити очищення товару для експорту.

 • Carriage and Insurance paid to (CIP) — «перевезення і страхування оплачені до». CIP має багато спільного з CIF, але застосовується, як правило, при змішаних перевезеннях. Продавець повинен укласти договори перевезення і страхування, забезпечити митне очи­щення вантажу. Однак так само, як і при транспортуванні на умовах CIF, продавець повинен забезпечити мінімально можливе страхування вантажу.
 • Delivered at Frontier (DAF) — «франко-кордон» або «поставлено на кордон». Зобов’язання продавця щодо поставки товару вважаються виконаними в момент, коли очищені для експорту товари доставлені на кордон і передані покупцеві, але ще не пройшли митного очищення в країні покупця. Під «кордоном» розуміють будь-який кордон, у тому числі кордон країни продавця. Тому в умовах поставки повинно бути вказане точне місце на кордоні (прикордонний пункт), де товар передається покупцеві. На цих умовах здійснюються поставки автомобільним і залізничним транспортом.
 • Delivered Ex Ship (DES) — «поставлено з судна». Продавець виконує свої зобов’язання щодо поставки товару в момент, коли товар прибуває в порт призначення на борту судна. Таким чином, ризик втрати або пошкодження товару переходить з продавця на покупця в момент прибуття судна до причалу і розвантаження вантажу. Умова DES застосовується тільки при поставках водним шляхом.
 • Delivered Ex Quay (duty paid) (DEQ) — «поставлено з причалу» (з оплатою мита). Поставки з причалу в порту призначення відрізняються від поставок з судна насамперед тим, що перехід ризиків втрати або пошкодження товару з продавця на покупця здійснюється в момент, коли товар уже вивантажений на причал. Товар при цьому має бути очищений для імпорту. Продавець несе витрати з оплати мита, податків і зборів, пов’язаних із ввезенням товару в країну покупця. Якщо сторони вирішили, що оплату мита робить покупець, то в умовах поставки вказується: «без оплати мита».
 • Delivered duty upaid (DDU) — «поставлено без оплати мита». При даній умові розуміють, що продавець виконав свої зобов’я­зання, передав товар покупцеві в зазначеному місці в країні покупця. Таким чином, усі витрати і ризики аж до цього моменту несе продавець. При цьому він не повинен сплачувати мито, збори та інші витрати, пов’язані з ввезенням товару в країну імпортера і проходженням митних формальностей. DDU застосовується за будь-якого спо­собу транспортування.
 • Delivered duty paid (DDP) — «поставлено зі сплатою мита». Фактично цю умову поставки можна визначити як поставки на склад покупця, тобто DDP має на увазі максимальне зобов’язання продавця щодо поставки товару. Продавець несе всі ризики і оплачує всі витрати (включаючи митні збори, податки і т.п.) щодо завезення товару в країну імпортера. Через це умова постачання DDP не повинна застосовуватись, якщо продавець з об’єктивних причин не має можливості отримати ліцензію на ввезення товару в країну покупця.

Додаток 4

Рахунок-фактура

Продавець і його адреса РАХУНОК №
Телефон
ТЕЛЕкс
Факс


Контракт № 
Додаток №

від………….
від
від

Отримувач вантажу
і його адреса
Телефон
ТЕЛЕкс
Факс
Країна

Покупець
і його адреса
Телефон
ТЕЛЕкс
Факс

Вид транспорту. Дата відвантаження
Засіб транспорту/через
Транспортний документ №
Пункт призначення

Ліцензія № від
Базис поставки
Умови платежу
Валюта

Марка, номер
товару

Назва і код товару
за ТН ЗЕД
Повна характеристика
товару

Назва, код товару чи упакування

Кількість
вантажних місць

Маса:
брутто / нетто

Обсяг, м3

 

 

Назва, Код,

Кількість

Ціна за одиницю

Сума

Додатки:

 

 

Витрати на упаку­вання

 

 

Витрати на транс­портування

 

 

Інші витрати (вказати, які)

 

 

Страхування

 

 

Загальна сума до сплати

 

 

Підписи:

 


Додаток 5

Коносамент

Відправник вантажу (товару)

Отримувач вантажу (товару)
Повідомлення на адресу
Транспортна компанія
Судно
Порт відвантаження                                  Порт навантаження

Маркування і номери

Тип упакування
та опис товару

Кількість місць

Маса брутто

Розміри

Фрахт і
витрати

Навантажений і незіпсований товар у належному стані, якщо інше не вказано, у порту навантаження для відправлення у порт розвантаження або у порт, достатньо близький до нього, в який судно може увійти і перебувати на плаву. Вся інформація про товар (маса, розміри, маркування, кількість, якість, зміст і цінність) невідома для Перевізника, який зобов’язується доставити вантаж, що фактично був навантажений. При прийнятті цієї транспортної накладної до виконання Підприємець тим самим однозначно згодний з усіма умовами і зобов’язаннями, що викладені з обох сторін цього документа як у письмовій, надрукованій текстовій або штемпельній формі, так і в будь-яких інших формах та приймає їх, так само, якби ці умови і положення були підписані особисто Підприємцем. Один оригінал транспортної накладної, який індосований у належний спосіб, повинен здаватися в обмін на товари. У посвідченні чого вся вищезгадана кількість коносаментів з цим змістом і датою підписується, при цьому один коносамент підлягає виконанню, а інші вважаються недійсними. Будь-які спори, що виникають за цим коносаментом, розглядаються в Морському арбітражі.

 

Місце і дата виписки

 

Перевізник вантажу

 


Додаток 6

Доручення на видачу гарантії
Доручення____________________________________________________

(назва установи)

на видачу гарантії _____________________________________________
(назва банку)
_____________________________________________________________
(управління, відділ)

Просимо видати гарантію_______________________________________
(назва банку)

за формою, яка додається на користь______________________________
(назва бенефіціара)

_________________ у забезпечення наших зобов’язань _____________
___________ (характер зобов’язання: оплата товару, поставка, будівництво тощо)______________________________за контрактом (тендером)
___________________(дата, номер)__________ на суму _____________
(цифра прописом)

______________________, яка становить ________________% вартості контракту (тендера) (плюс %, тобто  
(сума цифрами)

за користування кредитом) _____________________________________  
(указується у випадку отримання комерційного кредиту), ___________
______________протягом _____років на термін до _________.

 

Загальна вартість контракту _____________________________________
(цифрами)
Термін поставки (будівництва) __________________________________

 

Основа для підпису ___________________  контракту (участі у тендері)
(назва умов)
Генеральне зобов’язання _______________________________________
(назва установи) (дата)

Додаткові дані та інструкції (назва банку) ________________________
_____________________________________________________________ .

 

Додатки.

 • Копія контракту.
 • Проект гарантії.
 • Векселі.
 • Розклад платежів за векселями.

 

Керівник                                                                                    Підпис
М.п.

 

Головний бухгалтер                                                                   Підпис


Додаток 7
Генеральне зобов’язання
(Кому) _______________________________________________________
(назва банку)

Нинішнім ____________________________________________________
(назва установи)

зобов’язується відшкодувати ____________________________________
(назва банку)

______________ на першу його вимогу суму (або суми), яку (які)___
________________________________ може бути змушений сплатити за
(назва банку)

будь-якою з виданих ним чи на його прохання іноземним банком гарантій на прохання      
(назва установи)

на користь іноземних фірм, банків або інших організацій.
У зв’язку з цим _______________________________________________
(назва установи)

надає ______________________________ право списувати у належних
(назва установи)

випадках еквівалент суми, яка ним сплачена в іноземній валюті, з розрахункового рахунку
(назва установи)

у ___________________________________ № _____________________ .
(назва банку)

Нинішнє зобов’язання набирає сили з дати надання і буде дійсним протягом терміну дії зобов’язання        
(назва установи)

за виданими ним на прохання __________________________________
(назва установи)
гарантіями.

Керівник                                                    Підпис

Головний бухгалтер                                    Підпис

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.