лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Планування діяльності підприємства

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Навчальні завдання

Теми рефератів

 • Національні особливості планування та їхнє використання у становленні нової системи господарювання.
 • Економічна раціональність і способи її досягнення.
 • Особиста культура сучасного плановика та його освітня підготовка.
 • Економічні організації майбутнього і планування їхньої ді-
  яльності.

Питання для дискусій

 • Планування — наука чи форма реалізації політики?
 • Еволюція формального планування та її відображення у сьогоднішній практиці.
 • Інформаційне суспільство і зміна парадигми планології.
 • Інкрементальне планування сьогодні — «нова хвиля».

Запитання для самоперевірки знань

 • У чому полягає сутність планології?
 • Яку роль відіграє планування в нестійких, динамічних і невизначених ситуаціях?
 • На основі яких методичних підходів здійснюється планування?
 • Що таке раціональний вибір? За якими критеріями його можна здійснити?
 • Якими є основні філософські підходи до планування?
 • Як відбувається процес планування з погляду здійснення управлінських функцій?
 • У чому полягає концепція контролінгу та яке місце в ній нада-
  ється плануванню?
 •  Якими є процедури планування за умов різної визначеності зовнішнього середовища?
 • Які основні методи обчислення планових показників?
 • Які з формалізованих моделей планування і прийняття рішень є найбільш поширеними?

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Ситуація 1. Обґрунтовується проект прокладання автостради. Спробуйте визначити критерії раціональності цього рішення і сформулюйте можливі негативні наслідки. Чи можна і як саме досягти метараціональності?
Ситуація 2. На стадії планування виробниче підприємство вирішило через 5 років запропонувати на ринку нову продукцію. Визначте загальну (лінійну) схему планування, що передбачає рішення проблеми у комплексі функціональних взаємозв’язків на підприємстві. Чим можуть бути спричинені «петлі зворотної дії» при реалізації плану? Як їх можна уникнути?
Тема 2. Система планів підприємства
Методичні поради до вивчення теми
Тема охоплює питання:

 • формування системи планування на підприємстві;
 • різновиди планів та їхні комплекси;
 • зміст планів і організація їхньої розробки.

Опанування матеріалом цієї теми спирається на системне уявлення про планування на підприємстві.
Згідно з теорією систем система планування може розглядатись із двох точок зору. Якщо елементами системи вважати суб’єкти планування (керівники і розробники планів) та процеси обробки інформації, то система планування виступає як цілеорієн­тована множинна сукупність суб’єктів планування або цілеорієнтована множинна сукупність процесів планування, між якими існують специфічні взаємозв’язки. Якщо ж елементами системи розглядати результати планування, тобто інформацію, що містить­ся у планах, то система планування інтерпретується як цілеорієнтована множинна сукупність планів, між якими існують специфіч­ні взаємозв’язки.
Студенту слід уяснити, що обидва підходи не суперечать один одному, оскільки плани утворюють інформаційну складову будь-якої системи планування. Часто використовують терміни: «система планування» — для першого розгляду і «система планів» — для другого, допускаючи їхню синонімічність.
Студенти мають орієнтуватися у тому, що власне система планування як система взагалі теж є предметом метапланування. Її побудова має відповідати цілій низці вимог, основними з яких є цілеспрямованість, цільність і повнота, інтегрованість за змістом і у часі, гнучкість, ефективність. Цілі вищого порядку є основою для формування всіх інших розділів загального плану або часткових планів. Для підприємства, орієнтованого на досягнення, наприклад, максимізації прибутку, ця ціль не є єдиною. У планах підприємства ця ціль повинна опосередковуватись постановкою завдань освоєння нових сегментів ринку, виходом на більш високі рубежі науково-технічного прогресу тощо.
Оскільки система планування відображає різноманітні економічні процеси як на самому підприємстві, так і зовні, то тільки сукупність взаємопересічних планів може дати системне уявлення про події та явища. Чим повнішою буде система планів, тим змістовнішими будуть обґрунтування майбутнього для підприємства.
Плани і процеси планування, що лежать в їхній основі, повинні бути інтегрованими з орієнтацією на цілі, тобто вони мають бути змістово взаємозв’язаними. Змістова орієнтація досягається відповідністю системи планування і організаційної структури підприємства. Зміст планів має бути узгоджений як за вертикаллю — на всіх рівнях організаційної піраміди, так і за горизонталлю, а в деяких випадках (по проектах) — за діагоналлю.
Узгодження планів може здійснюватись послідовно або паралельно (синхронно). Потреба узгодженості планів за всіма рівнями управління у всіх структурних підрозділах підприємства обумовлює послідовний характер узгодження. На великих підпри­ємствах зі складною організаційною структурою процес планування здійснюється комбіновано «зверху—донизу» і «знизу-доверху» відповідно до так званого принципу «зустрічного потоку». Процедура планування у такому випадку передбачає багаторазовий процес узгоджень на кількох рівнях управління. Доцільно досягти хоча б часткової синхронізації у послідовному здійс­ненні планування. Для підприємств, що орієнтовані на досягнення чіткої головної мети, наприклад, максимізацію фінансового результату, фінансове планування виконує функцію природного інтегратора і координатора планів.
Досягненню гнучкості планування сприяє розробка альтернативних планів. При формуванні системи планування варто досягати економічної ефективності і не допускати «надлишку планування», що сковує ініціативу персоналу, знижує мотивацію пра­цівників, а надмірні затрати не компенсуються результатами.
Студент повинен усвідомити, що для створення й ефективного функціонування системи планування на підприємстві потрібно створити певні передумови: організаційні, інформаційні та кадрові. Організаційна структура підприємства має бути адекватною системі планування з тим, щоб органи управління й організаційні одиниці, які утворюють відповідно організаційну і планову піраміди, перекривали одна одну. Процедури планування мають бути сплановані з погляду на їхнє організаційне забезпечення. Якщо організаційна структура підприємства включає організаційні оди­ниці (структурні підрозділи), що мають свій план, у рамках якого на певні періоди плануються цілі, заходи і необхідний потенціал, то сукупність цих планів і процесів їхньої розробки будуть формувати безперервну систему періодичного планування. Вона може бути реалізована як на підприємствах із функціональною, так і з дивізіональною організаційною структурою.
Планування може набувати неперіодичного характеру, якщо предметом планування стають проекти. Якщо проект всеосяжний щодо підприємства, то система планування охоплює всі ланки організаційної структури підприємства. Значно частіше відбуваєть­ся планування проектів у рамках однієї чи кількох підсистем існуючого підприємства. На практиці обидва вказані різновиди час­то поєднуються в одну — інтегровану систему зведеного планування на базі періодичних і неперіодичних часткових планів.
Розглядаючи проблему дієвості системи планування, студент має звернути увагу на те, що вона багато в чому залежить від методичної бази та інструментарію для збору, обробки і передавання планово-контрольної інформації, яка, у свою чергу, має спиратися на розвинену систему управлінського і фінансового обліку, досконалу прогнозно-аналітичну систему та ефективну систему електронної обробки даних і передавання їх на відстань. Керівництво та плановики-фахівці мають бути готові до виконання своїх функцій у рамках системи планування на основі визначених вищих цілей і принципів управління.
Майбутньому фахівцю варто звернути особливу увагу на те, що побудова системи планування на вітчизняних підприємствах відбувається за умов перехідного періоду, коли раніше діючі системи майже зруйновані, а нові вимагають складного і тривалого становлення. Результати обстежень і аналітичних даних свідчать, що до основних проблем побудови ефективної системи планування на підприємстві відносяться:

 • орієнтація на короткострокові результати діяльності, нерозвиненість стратегічного управління, відсутність систематичного контролю за відповідністю результатів поточної діяльності підприємства його стратегічним цілям;
 • фрагментарність і відсутність комплексності поточних планів, зниження рівня координації у системі;
 • практично повна відсутність досвіду роботи на ринку, нерозробленість методично-аналітичної бази для аналізу ринку;
 • зниження кваліфікації персоналу, нездатність набувати і використовувати нові знання;
 • нерозвиненість корпоративного управління, розбіжності інтересів власників, управлінського персоналу і колективу.

Систематизуючи відомі студенту різновиди планів на підприємстві, слід зауважити, що в економічній науці та практиці спостерігається певна розбіжність підходів до змістового наповнення підсистем планування, назв окремих комплексів та різновидів планів. Найбільш поширеним є такий підхід, який дозволяє відріз­няти комплекси (підсистеми планів) за своїм змістом, завданнями та методами розробки:

 • планування загальних цілей або генеральне цільове планування;
 • стратегічне планування;
 • оперативне (поточне) планування;
 • зведене планування загальних результатів і фінансове планування.

Звернення студента до сутнісних та змістових характеристик вказаних комплексів є дуже важливим, оскільки це дає змогу з’я­сувати, як функціонує інтегрована система планів на підприємстві.
Сутністю генерального цільового планування є покладання головних цілей діяльності підприємства і визначення цілей-дій, що випливають із них. До цього комплексу входять матеріальні цілі (освоєння нових сфер діяльності, залучення нових груп споживачів), вартісні або монетарні цілі (зростання вартості капіталу, максимізація прибутку), соціальні цілі (підвищення соціального становища персоналу, формування ділового іміджу підприємства). По­кладання генеральних цілей є концептуально важливим для підприємства і визначальним щодо його політики, філософії і культури.
Планування досягнення цілей складає зміст стратегічного планування. На основі поставлених цілей тут визначаються обсяги і структура продуктово-асортиментної програми підприємства, а також структура і обсяги ресурсів (потенціалу), необхідних для виробництва і реалізації продукції. Стратегічне планування безпосередньо пов’язане з діяльністю підприємства у так званому довгостроковому періоді, оскільки зміна потенціалу передбачає планування розміру підприємства, структури виробництва (вироб­ничої потужності), структури капіталу, а також організаційної структури, юридичної форми і системи управління підприємством у цілому.
У процесі поточного планування, на відміну від стратегічного, функціонування підприємства розглядається у межах так званого короткотермінового періоду, тобто на базі визначеної продуктової програми, заданого потенціалу і системи управління. Воно охоплює всі сфери виробничо-господарської діяльності підприємства і підпорядковує їх досягненню цілей. Традиційно комплекс планів відображає функціональні сфери діяльності (функціональні підсистеми планування), а саме: випуск продукції, її реалізацію; забезпечення виробництва необхідними засобами (обґрунтування виробничою потужністю), матеріальними і трудовими ресурсами; визначення витрат і фінансових результатів. У підсистему поточного планування входить також розробка пла­нів у розрізі виробничих і обслуговуючих підрозділів підприємства, які конкретизують досягнення загальних цілей для кожного з них. У рамках поточного планування розробляються також окремі проекти здійснення загальних стратегічних і поточних планів, які не передбачають змін у потенціалі підприємства.
Прерогативою зведеного планування є визначення сукупних фінансово-економічних результатів діяльності підприємства (виторгу, витрат) і фінансове планування. При цьому всі вартісні (монетарні) планові розрахунки проводяться у вказаних раніше підсистемах і є їхньою органічною складовою. Всі чотири комплекси розробляються у рамках так званого плинного планування періодично, як правило, щорічно. У кожному з них періодичне планування також поєднане з неперіодичною розробкою окремих проектів. Докладніше з інтеграцією планів студент може ознайомитися за джерелом [6].
Досить часто на практиці перший комплекс заведено не включати до планування, а останні три поєднувати у стратегічне і поточне, включаючи до поточного зведене.
Іноді планування інвестицій і проектів розглядають як особливий комплекс, що займає проміжне місце між стратегічним і поточним плануванням, або виокремлюють його за приналежністю до довгострокового періоду функціонування підприємства, як тільки воно передбачає зміну потенціалу підприємства.
В американській літературі і практиці при описі концепції планування виділяють комплекси формулювання і реалізації стратегії як інтегровані процеси із зворотним зв’язком (інтерактивні). При цьому формулювання генеральних цілей передує про­цесу планування.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.