лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Планування діяльності підприємства

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

При формуванні розділу бізнес-плану, який носить назву «Організаційний план», обов’язковим є також опис правової (юридич­ної) форми для новоствореного підприємства з чітким визначенням прав власності та розподілу прибутку.
Фінансовий план у бізнес-плані є підсумковим розділом, і всі розрахунки в ньому виконуються за результатами прогнозу обсягу виробництва та продажу продукту. В його розробці мають бути враховані характеристики й умови бізнес-середовища, а саме:

 • існуючі податки та тенденції їхньої зміни;
 • зміни валютних курсів, за якими ведуться обчислення (інвес­тиційний проект);
 • інфляційна характеристика середовища;
 • горизонт розрахунків.
 • Основу фінансового плану складають такі документи: план доходів і видатків, план грошових надходжень і виплат, плановий баланс. Вказані фінансові документи мають стандартну форму з єдиною методикою розрахунків відповідних показників. Більш поглиблено студент може ознайомитися з нею за спеціальними джерелами [1,4].
 • На підставі вказаних документів можна не лише спрогнозувати майбутній фінансовий стан, але й оцінити його за допомогою очікуваних фінансових коефіцієнтів: ліквідності, платоспроможності та рентабельності.
 • У процесі формування фінансового плану проводиться аналіз фінансових ресурсів підприємства та відпрацьовується схема фінансування інвестиційного проекту. Враховуючи, що форми та методи фінансування проектів є різноманітними, слід обґрунтувати вибір однієї з них, наприклад:
 • одержання фінансових ресурсів випуском акцій;
 • боргове фінансування (кредити, застави) — одержання довгострокових кредитів, іпотечних застав;
 • лізингове фінансування.

Студент має звернути увагу на те, що кожна з альтернативних форм та схем фінансування має бути прорахована та оцінена щодо наслідків її використання.
Для фінансового обґрунтування інвестиційного проекту у бізнес-плані розраховується дві групи показників: показники фінансового стану та показники ефективності інвестицій, розраховані за вибраною ставкою дисконтування.
Студенту слід з’ясувати, яку роль виконує кожна з цих груп показників. Перша група характеризує ефективність оперативної ді-
яльності підприємства в ході реалізації інвестиційного проекту, а друга — ефективність залучення інвестицій у проект. Всі показники розраховуються, як правило, за загальноприйнятою методикою [4].
Досягнення запланованого стану завжди пов’язане з певними ризиками, що виникають у результаті настання небажаних негативних змін. Тому при розробці бізнес-плану мають бути враховані можливі зміни ринкової ситуації. Проводять якісний і кількіс­ний аналіз ризику. У першому випадку визначаються фактори ризику та етапи робіт, при виконанні яких виникає ризик. У другому — визначаються розміри ризику, що є більш складною задачею. Для підвищення рівня надійності та достовірності результатів і висновків використовують аналіз чутливості. Його метою є визначення ступеня впливу критичних чинників на фінансові результати проекту. Процедура аналізу чутливості включає:

 • вибір одного з інтегральних показників ефективності (термін окупності проекту, індекс прибутковості, чистий дисконтований доход або внутрішня норма рентабельності), відносно якого проводиться оцінка;
 • почергове введення у прогноз різних значень вибраного критичного чинника та оцінка їхнього впливу на ключовий показник;
 • розробку заходів по зменшенню ризикованості та встановлення оптимального варіанта реалізації проекту.

План практичного заняття

 • Розгляд практичної підприємницької ідеї, що спрямована на організацію власного бізнесу у певній галузі виробництва (послуг). Вибір галузі здійснюється заздалегідь за орієнтовним переліком практичних завдань теми.
 • Презентація декількох варіантів альтернативних бізнес-пла­нів, попередньо складених мікрогрупами студентів.
 • Підведення підсумків і визначення кращих варіантів бізнес-планів.
Література
 • Бизнес-план инвестиционного проекта: Отечественный и зарубежный опыт. Современная практика и документация: Учебн. пособие / Под ред. Попова В. М. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 1997. — 418 с.
 • Зигель Э., Шульц Л., Форд Б., Карни Д. Пособие ЭРНСТ энд ЯНГ по составлению бизнес-плана / Пер. с англ., 2-е издание — М.: Джон Уайли энд Сана, 1995. — 224 с.
 • Ковелло Д., Хейзелгрен Б. Бизнес-планы: Полное справочное руководство: Пер. с англ. — М.: Лаборатория Базовых Знаний, 1999. — 344 с.
 • Липсиц И. В., Коссов В. В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа. Учебно-справочное пособие. — М.: Издательство БЕК, 1996. — 304 с.
 • Покропивний С. Ф., Соболь С. М., Швиданенко Г. О. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. — 208 с.
 • Положення про типовий бізнес-план. Затверджений наказом Фонду державного майна України від 26.05.94 № 301 // Підприємництво і ринок України. — 1994. — № 11.
 • Портер М. Стратегія конкуренції / Пер. з англ. А. Олійник, Р. Скіль­ський. — К.: Основи, 1997. — 390 с.
Термінологічний словник

Аналіз беззбитковості — метод визначення точного моменту, коли у підприємства немає ані прибутку, ані збитку; здійснюється на основі математичної моделі, часто графічної, що дозволяє визначити рівень доходів і витрат за різних обсягів виробництва чи продажу. При цьому можна визначити «точку беззбитковості» як мінімальний рівень ділової активності, за якого виторг від реалізації продукції дорівнює сумі постійних і змінних витрат.
Аналіз місцезнаходження — аналіз, що здійснюється з метою визначення району та конкретної ділянки, де буде розміщено майбут­нє підприємство. При цьому враховуються не тільки близькість
джерел сировини та ринків збуту, технічні, комерційні та фінансові аспекти, але і соціальні та екологічні наслідки реалізації бізнес-проекту.
Бізнес-план— письмовий документ, який описує підприємство, його цілі та умови їх досягнення. У ньому повинні бути відображені стратегія і тактика розвитку бізнесу.
Дослідження ринку — процес визначення характеристик ринку та вимірювання його здатності реалізувати товар.
КОМФАР — стандартизована імітаційна модель для розробки техніко-економічних обґрунтувань і проведення аналізу доцільності інвестиційних проектів із використанням персонального комп’ютера; розроб­лена UNIDO.
Концепція бізнесу— загальне уявлення про бізнес, що проектується, і ті цілі, які ставить перед собою підприємець.


Навчальні завдання
Теми рефератів
 • Інформаційна база бізнес-планування в Україні: стан і тенденції розвитку.
 • Бізнес-план як перевірка доцільності здійснення підприємницької ідеї.
 • Попередження ризикованих ситуацій та методи запобігання втрат у бізнес-плануванні.
 • Діловий розвиток підприємства та його планування.
Запитання для самоперевірки знань
 • Чим пояснюється потреба вітчизняних підприємств у бізнес-плануванні?
 • Яка спрямованість бізнес-плану? Якими є основні різновиди бізнес-планів?
 • Які основні розділи бізнес-плану? Чи можна вважати їх уніфікованими? Що і як саме впливає на зміст і структуру бізнес-плану та на вибір методики його розробки?
 • Якою є загальна процедура складння бізнес-плану?
 • Які мета і задачі підготовки документів, що відносяться до елементів стандартного оформлення власне бізнес-плану (анотація, титульний лист тощо)?
 • Як оцінюється середовище для бізнесу?
 • Як обґрунтовується майбутній обсяг продажів із урахуванням еластичності попиту на продукцію?
 • Якою є методична основа планування обсягу виробництва продук­ції? Як обґрунтовується необхідне ресурсне забезпечення?
 • Як формується фінансовий план і враховуються ризики у бізнесі?

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

За одним із запропонованих варіантів підготувати бізнес-план. Додаткову інформацію підшукати самостійно та за консультацією викладача. Орієнтовна тематика бізнес-ідей:

 • організація міні-маслобійні [Бизнес. — № 19, 8.05.2000. — С. 30—31];
 • створення автосервісного підприємства [Бизнес. — № 15, 10.04.2000. — С. 29—33];
 • організація міні-сирзаводу [Бизнес. — № 19, 10.05.1999. — С. 24—25];
 • створення ремонтно-будівельної фірми [Бизнес. — №14, 3.04.2000. — С. 35—38];
 • організація виробництва гвіздків і сітки-рябиці [Бизнес. — №5, 31.01.2000. — С. 30—31].

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Підсумкове оцінювання знань із дисципліни «Планування діяль­ності підприємства» здійснюється за результатами іспиту. Оцінювання відбувається за 100-бальною системою.
Екзаменаційне завдання складається з 10 питань.
Відповідь на кожне питання оцінюється за наступною шкалою: 10, 5, 0 балів. Визначення рівня знань здійснюється за такими критеріями:

 • 10 балів відповідає всебічному системному і глибокому знанню програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу, основної і додаткової літератури; чіткому володінню понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використову­вати їх для вирішення як типових, так і нетипових проблемних ситуацій;
 • 5 балів відповідає знанню основного програмного матеріа­лу; засвоєнню інформації з лекційного курсу; володінню ос-
  новним понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових ситуацій, допускаючи окремі помилки;
 • 0 балів відповідає незнанню основного програмного матеріа­лу; володінню окремими поняттями, методами та інструментарієм, допускаючи при їх використанні принципові помилки.

Для традиційного оцінювання знань і фіксації в нормативних документах затверджена така шкала:

  • 100—85 балів — оцінка «відмінно»;
  • 80—65 балів — оцінка «добре»;
  • 60—50 балів — оцінка «задовільно»;
  • нижче 50 балів — оцінка «незадовільно».

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.