лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Планування діяльності підприємства

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

План семінарського заняття

 • Техніко-економічний рівень виробництва, його основні елементи та структура.
 • Основні фактори технічного та організаційного рівня розвитку підприємства.
 • Процедура складання планів технічного та організаційного розвитку підприємства, їхні основні складові.
 • Методика оцінки ефективності організаційно-технічних заходів на підприємстві.

Література

 • Александрова В. П., Степанов А. П. Экономическое управление техничес­ким обновлением производства. — К.: Либідь, 1993.
 • Антонец А. В., Белов Н. А., Бухало С. М. Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия. — К.: Выща шк., 1989.
 • Беренс В., Питер М. Хавранек Руководство по оценке эффективности инвестиций. — М.: АОЗТ «Интерэксперт», ИНФРА-М, 1995.
 • Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.
 • Гринчель Б. М. Измерение эффективности научно-технического прогресса. — Изд-во «Экономика», 1974.
 • Ландина Т. В., Белявский Л. Е. Управление техническим и организационним развитием предприятия. — К., 1992.
 • Степанов А. П. Управление техническим развитием промышленных предприятий. — К.: Лыбидь, 1990.

Термінологічний словник
Ефективність інвестицій — результат порівнянь розподілених у часі віддач від інвестування з сумами інвестицій.
Інвестиції — сукупність витрат, які реалізовані у вигляді довгострокових вкладень капіталу в промисловість, сільське господарство, транспорт та ін. галузі господарства.
Інноваційний розвиток— характеризується та визначається заходами, спрямованими на впровадження якісно нових, прогресивних змін та рішень, що забезпечують ефективність функціонування та розвиток підприємства в сучасних умовах господарювання; комплексна характеристика прогресивності всіх напрямків техніко-економічного розвитку підприємства — це сукупність заходів, спрямованих на динамічний та ефективний розвиток підприємства в умовах господарювання.
Інновація— це конкретний результат розробки нової наукової ідеї, що має форму зразка нової техніки, конструкційного матеріалу для виробництва певної продукції і т.п., що відрізняються від раніше застосовуваних якісними характеристиками, які дозволяють підвищити ефективність виробництва.
«Ноу-хау»— сукупність різноманітних знань наукового, технічного, виробничого, адміністративного, фінансового або іншого характеру, досвіду, які практично застосовуються у діяльності підприємства або у професійній діяльності, але які ще не стали всезагальним надбанням;
Організаційний розвиток— виступає як узагальнена характеристика процесу використання організаційних факторів розвитку і підвищення ефективності виробництва та управління, він визначається в удосконаленні існуючих і застосуванні нових методів і форм організації виробництва, праці та елементів господарського механізму.
Рентабельність— один із основних вартісно-якісних показників ефективності виробництва на підприємстві, галузі в цілому, який харак­теризує рівень віддачі витрат та ступінь використання засобів у процесі виробництва та реалізації продукції.
Технічний розвиток— процес формування та удосконалення техніко-технологічного рівня підприємства, що має бути постійно зорієнтованим на підвищення ефективності виробництва та прогресивність розвитку. Технічний розвиток охоплює різні форми — стадії розвитку виробництва, які характеризують, з одного боку, техніко-технологічну базу підприємства, а з другого — її удосконалення та нарощування.


Навчальні завдання

Теми рефератів

 • Світові тенденції інноваційного розвитку.
 • Оцінка привабливості інноваційного проекту з точки зору донора/реципієнта.
 • Напрямки інноваційного розвитку в Україні.
 • Оцінка ризикованості інноваційних проектів.
 • Ризики: сутність, види, методи оцінки.

Запитання для самоперевірки знань

 • Яка сутність техніко-економічного рівня виробництва?
 • У чому полягають завдання та які принципи планування інновацій?
 • Які основні фактори технічного рівня виробництва?
 • Охарактеризуйте співвідношення між поняттями «інновація», «технологічний розвиток», «організаційний розвиток».
 • Які основні етапи технічного й організаційного розвитку?
 • Які Вам відомі показники, що застосовуються для визначення ефективності реалізації технічно-організаційних заходів?
 • Організаційний рівень виробництва: сутність, фактори, що його визначають.
 • Які є методичні підходи до оцінки інноваційних проектів?
 • Які методи використовуються для розробки науково-технічних прогнозів?

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Задачі для самостійного розв’язання
Задача 1. Вартість капіталу фірми складає 15. Фірма розглядає інвестиційний проект із наступними грошовими надходженнями:


Період

Грошовий потік

0

– 27000

1

+12000

2

+11520

3

+15552

Чи слід прийняти такий інвестиційний проект?
Розв’язання
Чиста поточна вартість при ставці дисконтування 15% складає:


Період

Грошовий потік

Коеф. дисконтування

Поточна вартість

0

– 27 000

1,15-0

– 27 000

1

+12 000

1,15–1

10 435

2

+11 520

1,15–2

8711

3

+15 552

1,15–3

10 226

 

 

Чиста поточна вартість — 2372

Чиста поточна вартість додатна, тому інвестиційний проект приймається. Внутрішня норма окупності становить 20%, що більше вартості капіталу — 15%.
Задача 2. Інвестиційний проект має план платежів, наведений у таблиці:
Розмір платежів (надходжень) за роками
реалізації інвестиційного проекту, тис. грн

Порядковий номер року

0

1

2

3

4

5

Платежі, надходження

– 2000

+ 700

+ 800

+ 900

+ 600

+ 600

Обчислити:

 • чисту дисконтну вартість на основі розрахункової відсоткової ставки у 20% і 25% річних;
 • внутрішню норму дохідності реальних інвестицій.

Відповідь для самоперевірки: 1) +183 та — 25 тис. грн; 2) 24,4%.
Задача 3. Підприємство планує реалізувати інвестиційний проект вартістю 100 тис. грн, практичне здійснення якого спрямоване на організацію виробництва нового виду продукції. Фінансування проекту здійснюватиметься на початку першого року його реалізації. Очікуються такі грошові потоки на кінець року: 1-го — 50 тис. грн; 2-го — 40 тис. грн; 3-го — 50 тис. грн. За розрахунковий період береться початок 4-го року.
Визначити:

 • майбутню чисту приведену вартість інвестиційного проекту за дисконтної ставки 4 і 25%;
 • внутрішню ставку дохідності проекту;
 • термін окупності вкладених інвестицій.

Відповідь для самоперевірки: 1) 33,1 тис. грн, та 17,3 тис. грн; 2) 17,8%; 3) 2,3 року.
Задача 4. Фірма розробляє невеликий інвестиційний проект, реалізація якого в практиці господарювання впродовж чотирьох років може забезпечити грошові доходи (потоки), що дорівнюють відповідно 6000, 4000, 3000 і 2000 грн.
Чи є прийнятним економічно цей проект, якщо дисконтна ставка встановлена на рівні 10%, а початкові інвестиції дорівнюють 9000 грн? Щоб правильно відповісти на це запитання, потріб­но розрахувати індекс прибутковості інвестиційного проекту.
Відповідь для самоперевірки: проект є економічно прийнятним, оскільки чиста поточна вартість має позитивне значення (+ 3395 грн).
Задача 5. Створено нову модель верстата, продуктивність і довговічність якого відповідно у 2 та 1,5 рази більші порівняно з аналогічним верстатом, що випускався раніше. Зведені витрати по новому верстату становлять 60 тис. грн, а по замінюваному — 15 тис. грн. Додаткові супутні інвестиції споживачів у процесі використання нового верстата дорівнюватимуть 3 тис. грн. Економія споживача за п’ять років на поточних експлуатаційних витратах у процесі використання нового верстата порівняно зі змінюваним становитиме 29 тис. грн.
Належить розрахувати річний економічний ефект виробника і споживача від зміни верстатів на нову модель, якщо передбача-
ється змінити 12 верстатів.
Відповідь для самоперевірки: відповідно — 15 тис. грн та
+108 тис. грн.
Задача 6. Річний обсяг конверторного виробництва сталі становить 1200000 тонн. Запровадження системи автоматизованого управління конверторним процесом дозволить збільшити обсяг виплавки сталі з кожного конвертора на 2,8% і знизити валові витрати на виробництво (собівартість) 1т сталі зі 186 до 184 грн. Інвестиції, витрачені на автоматизацію управління конверторним процесом, становлять 340 000 грн. Галузевий нормативний коефіцієнт прибутковості інвестицій становить 0,16.
Треба визначити розрахунковий коефіцієнт прибутковості інвестицій в автоматизацію конверторного виробництва сталі й зробити загальний висновок щодо ступеня ефективності запровадження автоматизованого управління конверторним процесом.
Відповідь для самоперевірки: 7,26.

Тема 14. Бізнес-планування

Тема охоплює питання:

 • Сутність бізнес-планування та призначення бізнес-плану.
 • Склад бізнес-плану і технологія його розробки.
 • Оцінка середовища для бізнесу та формування власної ринкової позиції.
 • Планування виробництва продукції та його ресурсного забезпечення.
 • Фінансове планування.

Усвідомлюючи сутність бізнес-планування, студент має виходити з того, що підприємницька діяльність притаманна не лише окремим особам чи групам осіб, котрі хочуть організувати власну справу, але й стабільно працюючим підприємствам незалежно від їхніх масштабів. У вітчизняну практику економічної роботи бізнес-пла­нування почало активно впроваджуватись разом із елементами ринкових перетворень. Слід зазначити, що бізнес-план як плановий документ у країнах із розвиненою ринковою економікою є невіддільною частиною ділового проекту, а його складання — одним із передінвестиційних етапів. Абсолютизація значення бізнес-плану та виділення його у самостійний елемент комплексного бізнес-проекту або ж підміна ним традиційної системи техніко-економічних планів на підприємстві, що спостерігалась донедавна, є у певній мірі свідченням економічної малограмотності багатьох менеджерів і підприємців. З іншого боку, вказане явище склалось не без впливу послабленості державних механізмів регулювання економіки у перехідний період, нерозвиненості законодавчої бази.

Студенту слід розуміти функціональну спрямованість бізнес-плану, яка зводиться до наступного:

 • економічне обґрунтування бізнес-проекту;
 • розробка концепції ведення бізнесу;
 • планування залучення грошових коштів;
 • засіб оцінки фактичних результатів діяльності підприємства за певний період.

Вказані функціональні напрямки визначають мету складання бізнес-плану, а також впливають на зміст, структуру та деталізованість проробки та розрахунків. Більш детальне ознайомлення з окремими функціональними напрямками бізнес-планів студент може здійснити самостійно [1, 2, 3, 6].
Студенту треба розуміти, що жорстко регламентованої форми та структури бізнес-плану не існує. Разом із тим, як правило, у ньому передбачаються розділи, в яких розкривається концепція і мета бізнесу, характеризується специфіка продукту підприємства та задоволення ним потреб ринку; оцінюється ємність ринку та встановлюється стратегія поведінки підприємства на певних ринкових сегментах, визначається організаційна і виробнича структура, формується фінансовий проект справи, включаючи стратегію фінансування та пропозиції по інвестиціях, описуються пер­спективи зростання підприємства. Найбільш чітко унормований склад бізнес-плану, який використовується для обґрунтування біз­нес-проектів.
У загальному вигляді він складається з таких розділів:

  • Резюме.
  • Опис підприємства та галузі.
  • Опис продукту (послуги).
  • Маркетинг і збут продукції.
  • План виробництва продукту.
  • Організаційний план.
  • Фінансовий план.
  • Направленість і ефективність проекту.
  • Ризики та гарантії.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.