лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Планування діяльності підприємства

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

План семінарського заняття

 • Формування планів оновлення продукції, їхній склад і завдання.
 • Оптимізаційні планові розрахунки оновлення продукції.
 • Планування витрат на підготовку й освоєння виробництва нової продукції.
 • Об’ємно-календарне планування підготовки виробництва нової продукції.
 • Сітьові методи планування підготовки та освоєння виробництва нових виробів.

Література

 • Бухалков М. И. Внутрифирменное планирование: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 392с.
 • Економіка підприємства: Підручник / За ред. Покропивного С. Ф. — К.: КНЕУ, 2000. — 528 с.
 • Организация, планирование и управление предприятием машиностроения: Учебник / Под ред. Разумова И. М. — М.: Машиностроение, 1982. — 544 с.
 • Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия / Под ред. Каменицера С. Е. и Русинова Ф. М. — М.: Высшая школа, 1984. — 335 с.
 • Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия / Антонец А. В., Белов Н. А., Бухало С. М. и др.; Под ред. Бухало С. М. — 2-е изд., перераб. и доп. — К.: Вища школа, 1989. — 472с.
 • Проскуряков А. В. Организация создания и освоения новой техники. — М.: Машиностроение, 1975. — 224 с.
 • Соколицин С. А., Кузин Б. И. Организация и оперативное управление машиностроительным производством. — Л.: Машиностроение, 1988. — 527 с.

8. Яковенко Е. Г., Басс М. И., Махров Н. В. Циклы жизни экономических процессов, объектов и систем. — М.: Наука, 1991. — 192 с.
Термінологічний словник
Життєвий цикл нововведень (нової техніки) — період часу
від зародження нової ідеї, її практичного впровадження у нових виробах до морального старіння цих виробів і їхнього зняття з виробництва.
Науково-дослідні роботи зі створення продукції — комплекс досліджень, які проводяться з метою отримання обґрунтованих вихідних даних, пошуку принципів і шляхів створення нової чи модернізованої продукції.
Нова продукція (новий вид продукції) виріб, що виготовляється вперше, а також модернізований виріб, що отримав нову якісну характеристику.
Освоєння виробництва складова частина постановки продук­ції на виробництво, що включає перевірку підготовленого технологічного процесу й оволодіння практичними прийомами виготовлення продукції із стабільним значенням показників і у відповід­ному обсязі.
Технічна підготовка виробництва комплекс послідовно пов’я­заних наукових, проектно-конструкторських, технологічних і виробничо-господарських робіт із створення, освоєння та впровадження нових видів продукції, нової техніки і технології.
Технологічна підготовка виробництва сукупність взаємопов’я­заних процесів, які забезпечують технологічну готовність підприємства до випуску виробів заданого рівня якості при встановлених термінах, обсягах випуску та витратах ресурсів.
Технологічна собівартість сума витрат на організацію технологічного процесу виготовлення продукції та надання послуг.


Навчальні завдання

Теми рефератів

 • Освоєння виробництва нової продукції: поняття, види, закономірності управління процесом.
 • Методи планування випуску нової продукції на підприємстві.
 • Методологічні основи визначення доцільності виробництва нової продукції на різних етапах її життєвого циклу.
 • Економічне обґрунтування й оцінювання ефективності нових виробів (машин, устаткування).
 • Методичні основи визначення «беззбитковості» проекту оновлення продукції.

Питання для дискусій

 • Фінансове обґрунтування рішень щодо оновлення продукції.
 • Методи оцінки та вибір проектів оновлення продукції на підприємстві.
 • Стратегія оновлення продукції, її значення та місце в загальнокорпоративній стратегії підприємства.
 • Дослідження факторів, що визначають інноваційну або консервативну орієнтацію підприємства.
 • Стратегія збуту та просування нової продукції на ринку.
 • Оцінка процесу сприйняття ринком нової продукції.
 • Оцінка можливостей завоювання та розширення ринків збуту нової продукції.

Запитання для самоперевірки знань

 • Що таке життєвий цикл продукції, який його склад і структура?
 • Який зміст і етапи науково-технічної підготовки виробництва нової продукції?
 • Які основні завдання підготовки виробництва нової продукції у сучасних умовах господарювання?
 • Як обчислюється трудомісткість, тривалість та вартість підготовки виробництва нової продукції?
 • Яким є економічне обґрунтування освоєння нової продукції на етапі проектування?

а) визначте основні методичні підходи до оцінки економічної ефективності освоєння нової продукції;
б) як здійснюється обґрунтування оптимального варіанта технологічного процесу та визначення критичної програми випуску продукції?

 • Які є закономірності зміни трудомісткості виготовлення одиниці виробу? Що таке «криві освоєння»?
 • Які особливості побудови графіків зміни собівартості, якщо «криві освоєння» мають різні характеристики?
 • Які особливості складання кошторису витрат на підготовку виробництва нової продукції?
 • Як здійснюється обчислення трудомісткості окремих циклів робіт та тривалості етапів технічної підготовки виробництва нового виробу?
 • а) Як проводиться визначення тривалості робіт, термінів настання подій, напруженості виконання окремих процесів і робіт у сітьовому плануванні підготовки виробництва та освоєння нових виробів?

б) Що таке критичний шлях на сітьових графіках та які є види шляхів у сітьових моделях?
в) Які є критерії оптимізації сітьових моделей?


ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ з прикладами
розв’язання типових завдань

1. Задача-приклад.
У кондитерському цеху хлібопекарного підприємства у зв’яз­ку з переходом на новий технологічний процес змінні витрати зменшились із 1,2 гр. од. до 0,90 гр. од., а умовно-постійні збільшилися з 1000 гр. од. до 1900 гр. од. Впровадження технологічного процесу потребує однакових капітальних витрат у порівнянні з попереднім технологічним процесом.
Необхідно розрахувати:
а) критичну величину річного випуску продукції;
б) технологічну собівартість річного випуску продукції.
Розв’язання
Оскільки впровадження нового технологічного процесу потребує однакових капітальних витрат у порівнянні з попереднім технологічним процесом, то при розрахунку вони не враховуються та порівнюється тільки технологічна собівартість. Використає­мо формулу [12.8] для обчислення критичної величини річного випуску продукції:
 шт.
Річна величина технологічної собівартості річного випуску продукції, що досягає критичної величини, визначається за формулою:
,
де С? — змінні витрати на одиницю продукції;
C? — умовно-постійні витрати за рік;
Nкр — критична величина річного випуску продукції, шт.
Отже,
 гр. од.
2. Задачі для самостійного розв’язання
1. Для періоду освоєння виробництва характерне значення b = 0,5. Планова собівартість виготовлення першого виробу в момент початку освоєння — 6000 гр. од., а трудомісткість — 210 нормо-годин. Планується за час освоєння виготовити 10 одиниць продукції. Визначити трудомісткість і собівартість виготовлення продукції під час освоєння.
Відповідь для самоперевірки: Т ? 66,5 нормо-годин; С ? 1899 гр. од.

 • Визначити приведені до розрахункового року загальні капіталовкладення, коли відомо, що:
 • термін проведення науково-дослідних робіт та освоєння нової продукції складає відповідно 2 роки та 1 рік;
 • ставка дисконту — 10%;
 • капітальні витрати розподіляються по роках наступним чином:

К1 = 1200 гр. од.; К2 = 1300 гр. од.; К3 = 2500 гр. од.
Відповідь для самоперевірки: ? 4043 гр. од.
3. Коефіцієнт освоєння виробу становить 0,95. Виготовлення першої одиниці виробу займає 2 години. Визначити тривалість виготовлення партії виробів із 10 одиниць на момент освоєння.
Відповідь для самоперевірки: 16,9 години.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.