лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Планування діяльності підприємства

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

План семінарського заняття
Заняття 1

 • Зміст і завдання фінансового плану.
 • Складання фінансового плану за видами діяльності.
 • Планування потреби у фінансових ресурсах.
 • Планування прибутковості підприємства, визначення валового і чистого прибутку як основи прибутковості підприємства.

Заняття 2

 • Стадії та методи планування прибутку від операційної ді-
  яльності.
 • Аналіз «витрати—обсяг—прибуток» у процесі фінансового планування.
 • Показники прибутковості підприємства.
 • Баланс та оцінка фінансового стану підприємства.

Література

 • Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы. — М.: Финансы и статистика, 2000.
 • Бухгалтерський облік і аудит. — № 6. — 1999.
 • Бухгалтерський облік і аудит. — № 11 — 1999.
 • Ворст И., Ревентлоу П. Экономика фирмы — М.: Высшая школа, 1994.
 • Крутик А. Б. Основы финансовой деятельности предприятия. — СПб, 1996.
 • Нікбахт Е. Фінанси. — К.: Вік, Глобус, 1992.
 • Фінанси підприємства / За ред. Поддєрьогіна А. М. — К., 1998.

Термінологічний словник
Валовий прибутокрізниця між чистим доходом (виручкою) від реалізації продукції та її виробничою собівартістю.
Касовий план план обороту готівки через касу підприємства.
Кредитний план план надходження коштів і повернення їх у встановлені договорами терміни.
Лізинговий кредит стосунки між юридичними особами, які виникають у разі оренди майна (машин, устаткування).
Прибуток частина новоствореної вартості і водночас показник результату фінансово-господарської діяльності підприємства.
Рентабельність відносний показник, характеризує рівень прибутковості, вімірюється у відсотках.
Точка беззбитковості обсяг виробництва і реалізації продукції, при якому валовий дохід від її продажу дорівнює валовим витратам.
Факторінг договір, за яким фактор-фірма або комерційний банк купує вимоги підприємства до конкретних суб’єктів і одержує за виконання вимог відповідну суму комісійних.
Чистий дохід виручка від реалізації продукції з відрахуванням податку на додану вартість, акцизного збору та ін.


Навчальні завдання

Теми рефератів

 • Досягнення фінансової стабільності підприємства в умовах динамічного зовнішнього середовища.
 • Оцінка фінансово-економічної ефективності інвестицій на підприємстві.
 • Розробка фінансового плану підприємства (корпорації) в умовах розвиненої ринкової економіки.

Питання для дискусій

 • Удосконалення управління фінансовими ресурсами на підприємстві.
 • Оцінка фінансового стану підприємства та стратегія його покращання.

Питання для самоперевірки знань

 • Завдання та види фінансових планів.
 • Фінансовий план, його структура, порядок розробки.
 • Завдання і зміст оперативного фінансового планування.
 • Планування потреби у фінансових коштах.
 • Як визначається потреба в основному капіталі?
 • Планування потреби в оборотному капіталі, джерела формування оборотних коштів.
 • Методи розрахунку потреби в оборотних коштах.
 • Метод прямого розрахунку потреби в оборотних коштах.
 • Розрахунок нормативу оборотних коштів економічним методом.
 • Методи: відсотка від обсягу реалізації продукції і врахування оборотності грошей.
 • Методи планування прибутку, їхня суть і застосування.
 • Розподіл балансового і чистого прибутку.
 • Умови прибутковості підприємства, аналіз «витрати-обсяг-прибуток», його суть і застосування.
 • Показники прибутковості підприємства, їхні розрахунки.
 • Баланс підприємства, звіт про прибутки та збитки, їхня структура і використання.
 • Оцінка фінансового стану підприємства, групи оціночних показників, розрахунки показників.
 • Комплексна оцінка фінансового стану підприємства за допомогою «Z-рахунку».

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Задача-приклад
За наведеними даними визначте суму фінансування за рахунок зовнішніх джерел для підприємства.
Плановий обсяг продажу продукції у наступному році — 400 000 грн.
Обсяг продажу продукції у поточному році — 350 000 грн.
Відсоток чистого прибутку після виплати дивідендів до обсягу продажів — 3%.
Приріст активів, що залежать від обсягу продажів продукції, становить 80% від приросту обсягу продажу.
Приріст пасивів, що залежать від обсягу продажу, становить 40% приросту обсягу продажів.
Розв’язання
Використовуємо формулу, яка наведена у [6, с. 244]:
,                         (11.6)
де Фз — необхідне фінансування за рахунок зовнішніх джерел, тис. грн;
А — активи, які змінюються залежно від обсягу продажів, тис. грн;
DР — запланована зміна обсягу збуту за рік, тис. грн;
П — пасиви, що змінюються залежно від обсягу продажів, тис. грн.;
К — відношення чистого прибутку після виплати дивідендів до обсягу продажів;
Р — обсяг збуту в плановому році, тис. грн.
Підставляючи наведені дані, одержимо:
0,80 (50 000) – 0,40 (50 000) – 0,03 (400 000) = 8 000 грн.
Підприємству потрібно 8000 грн, щоб забезпечити збільшення обсягу виробництва і реалізації продукції.


ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ

Задача 1. Визначте надлишок чи дефіцит грошей на певний місяць, якщо є такі дані: надходження — 100 000 грн, суми до виплат — 60 000 грн, залишок грошей на початок місяця — 10 000 грн, грошовий резерв — 5 000 грн.
Задача 2. Припустимо, що підприємство планує надходження коштів від продажу своїх виробів в обсягах, поданих нижче в таблиці. При цьому основна частина продажу — 90% здійсню-
ється у кредит, тому надходження грошей на рахунок підприємства відкладається на узгоджений із замовником строк, а саме: 90% платежів у кредит оплачуються замовником через місяць, а 10% — через 2 місяці після виставлення рахунку. Цей порядок діяв і у попередньому році. Суми продажу в листопаді та грудні передпланового періоду становили відповідно —
400 і 450 млн гр. од.
На основі наведених даних обчисліть щомісячні надходження у І півріччі планового періоду. Порівняйте суми надходжень із плановими видатками підприємства, проаналізуйте ситуацію. Якщо мінімальна сума грошового потоку визначена в 75 млн гр. од.,
то який кредит (короткостроковий) потрібно буде одержати у відповідних місяцях планового періоду?


Найменування показника

Період (місяць року)

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VI

Продаж, усього,
в тому числі:

350

300

350

400

450

480

у кредит

315

270

315

360

405

432

за готівку

35

30

35

40

45

48

Грошові витрати, усього

360

460

410

390

385

420

Задача 3. Фабрика обирає варіант використання прибутку у плановому періоді. Передплановий рік характеризується тим, що в ньому було досягнуто рівноваги, тобто сума затрат дорівнювала сумі доходів. За плановий рік чистий прибуток має досягти 1 500 000 гр. од. Можливі два варіанти його використання.
Перший передбачає вкладення прибутку в нові інвестиції таким чином, що в перші два роки приріст прибутку становитиме 1 200 000 гр. од. у рік. Після цього терміну обладнання доведеться замінити.
Другий варіант передбачає щорічний приріст прибутку на 650 000 гр. од. протягом чотирьох років.
Порівняйте вказані варіанти капіталовкладень і обґрунтуйте, який із них вигідніший для фабрики. Обчисліть для цього норму прибутку на інвестований капітал, а також чисту поточну вартість (дисконтовану) за ставкою доходу 30%.
Задача 4. Підприємство випускає продукцію, реалізація якої в плановому періоді може здійснюватись за різними цінами, а саме: на рівні 10, 8 і 6 гр. од. Ціна аналогічної продукції конкурентів — 9 гр. од. Змінні витрати на од. продукції досягнуть 2 гр. од., а постійні — 25 000 гр. од. у рік. Виробнича потужність підприємства — 16 000 шт. у рік. Продукція буде реалізовуватись оптом і вроздріб у пропорції 2 : 8. Функціональна знижка з ціни для оптової і роздрібної торгівлі дорівнює відповідно 30 і 42,5%.
На основі наведених нижче даних визначте для всіх варіантів цін:
1. Виручку від реалізації одного виробу з урахуванням середньої знижки.
2. Критичний обсяг продажів.
3. Прибуток від реалізації продукції.
Проаналізуйте результати, одержані за всіма варіантами цін, у тому числі і ціни конкурентів. Який із них буде найбільш прийнятним для підприємства з точки зору прибутковості та використання виробничої потужності? Як зміняться результати, якщо підприємство збільшить обсяг оптових продаж, де знижка менша, скажімо, до 40% (тобто пропорція складе 4 : 6)? Обґрунтуйте вис­новки розрахунками.
Задача 5. За даними, наведеними нижче, потрібно підрахувати приріст прибутку від реалізації продукції та збільшення її рентабельності в плановому періоді.


Показники

Звітний
період

Плановий
період

1. Річний обсяг виробництва та реалізації виробів, шт.

28 000

42 000

2. Ціна за одиницю, тис. грн

84,0

84,0

3. Собівартість одиниці, тис. грн

62,7

60,2

Задача 6. Вирахуйте поточний коефіцієнт ліквідності, якщо поточні активи — 1 млн грн, а поточні зобов’язання — 500 тис. грн. Про що говорить цей коефіцієнт?
Формули розрахунку наведені у підручнику [7, с. 275].
Задача 7.
Баланс підприємства (тис. грн)


Активи

Сума

Пасиви

Сума

Гроші на рахунках

200

Заборгованість постачальникам

300

Цінні папери

300

Короткострокові позики

200

Дебіторська заборгованість

800

Інші поточні зобов’язання

1000

Товарно-матеріальні запаси

1200

Довгострокова заборгованість

1000

Фіксовані активи

3300

Звичайні акції

3300

Усього активів

5800

Усього пасивів

5800

Використовуючи фінансові дані балансу, вирахуйте такі показники:

 • поточний коефіцієнт ліквідності;
 • коефіцієнт швидкої ліквідності;
 • співвідношення довгострокової заборгованості та власного капіталу.

Формули наведені у підручнику [7, с. 276—278].
Поясніть, що можуть означати отримані результати.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.