лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Планування діяльності підприємства

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Запитання для самоперевірки знань
 • Які вихідні дані використовуються та які питання вирішуються при плануванні собівартості продукції?
 • У якій послідовності розробляється план собівартості продукції?
 • Які фактори впливають на рівень витрат на виробництво продукції?
 • Наведіть послідовність розрахунку зміни собівартості продукції за техніко-економічними факторами.
 • Як впливає на рівень витрат зміна обсягу виробництва?
 • Чи впливає зміна структури продукції (номенклатури) на витрати, та яким чином?
 • Із чого складається собівартість реалізованої продукції?
 • Які витрати включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг)?
 • Які витрати включаються до калькуляційної статті «загальновиробничі витрати»?
 • Із яких складових формується собівартість готової продукції та собівартість реалізованої?
 • Як визначити витрати за статтею «Прямі матеріальні витрати»?
 • У якій послідовності складається зведений кошторис витрат операційної діяльності?

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ з прикладом
розв’язання типових завдань

Задача-приклад. У звітному періоді собівартість товарної продукції становила 450,2 млн грн, витрати на 1 грн товарної продукції — 0,89 грн.
У плановому періоді витрати на 1 грн товарної продукції повинні дорівнювати 0,85 грн. Обсяг виробництва продукції буде збільшено на 8%.
Визначити собівартість товарної продукції планового періоду.
Розв’язання

 • Обсяг товарної продукції у звітному періоді розраховується таким чином:

 млн грн.

 • Обсяг товарної продукції планового періоду збільшився на 8% і становитиме:

 млн грн.

 • Собівартість товарної продукції в плановому періоді становитиме:

 млн грн.


ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ

Задача 1. Собівартість товарної продукції підприємства в звіт­ному періоді становила 380,5 млн грн. У звітному періоді перед­бачається збільшити продуктивність праці на 6% і середню заробітну плату на 4%. Обсяг виробництва зросте на 8% при незмінній величині постійних витрат. Питома вага оплати праці в собівартості продукції — 23%, а постійних витрат — 20%.
Визначити відсоток зниження собівартості продукції й одержану економію під впливом зазначених факторів.
Відповідь для самоперевірки: 1,86%; 7, 077 млн грн.
Задача 2. План випуску продукції — 4000 виробів, собівартість — 92 000 грн, питома вага основної заробітної плати виробничих робітників становить 20%.
Розрахувати величину цехових витрат, які потрібно включити до калькуляції собівартості одиниці виробу. Загальна сума цих витрат становитиме — 40 560 грн.
Відповідь для самоперевірки: 10,12 грн.
Задача 3. Визначити витрати на 1 гр. од. товарної продукції в плановому періоді якщо товарна продукція звітного періоду — 28,5 млн гр. од.; витрати на 1 гр. од. товарної продукції — 0,88; передбачається в плановому періоді знизити витрати на матеріали на 5%.
Відповідь для самоперевірки: 0,83.
Задача 4. Визначити фактичний і плановий рівень витрат на 1 гр. од. товарної продукції, а також зміни їх у відсотках проти звітного періоду, виходячи із таких даних:


Продук­ція

Випуск товарної
продукції, шт.

Собівартість одиниці продукції, тис. грн од.

Ціна одиниці продукції, грн од.

по плану

фактично

по плану

фактично

А

7500

9000

30

28

35

Відповідь для самоперевірки: Зпл = 0,857; Зф = 0,80; ?З = 6,5%.
Задача 5. Визначити вплив зростання обсягів виробництва на зниження собівартості продукції за умови, що обсяг виробництва зріс на 10%, а постійні витрати — на 2%. Сума постійних витрат у структурі собівартості — 2, 5 млн грн.
Відповідь для самоперевірки: відносна економія = 255 тис грн.
Задача 6. На підприємстві за рахунок поліпшення технології продуктивність праці планується підвищити на 10%, а заробітну плату на 3%.
Питома вага заробітної плати в структурі собівартості продук­ції становить 30%. Визначити вплив зростання продуктивності праці на собівартість продукції.
Відповідь для самоперевірки: собівартість зменшиться на 2,1%.

Тема 11. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ
НА ПІДПРИЄМСТВІ

Методичні поради до вивчення теми
Тема охоплює питання:

 • Зміст і завдання фінансового плану;
 • Планування потреби у фінансових ресурсах;
 • Планування прибутковості підприємства.

Фінансування — це залучення необхідних коштів для покриття потреби підприємства в основному і оборотному капіталі.
Джерела фінансування поділяються на власні та залучені.
До залучених коштів належать:

 • банківські кредити;
 • позики інших підприємств;
 • кошти від випуску векселів та інших боргових зобов’язань;
 • кошти від емісії та реалізації цінних паперів, які належать підприємству;
 • іноземні інвестиції.

Треба звернути увагу на те, що до фінансових джерел також належить прибуток підприємства. Особливе значення мають нерозподілені прибутки, тобто прибутки, накопичені після утримання податків і дивідендів. Здатність розширяти ділові операції з допомогою нерозподілених прибутків є ознакою платоспромож­ності підприємства в тому розумінні, що можливість постійно використовувати ці кошти вказує на його фінансову самодостатність. Якщо нерозподілених прибутків не досить, то керівництву слід вдатися до складнішого рішення: йому доведеться шукати найкращого поєднання боргів і власного капіталу підприємства.
Особлива увага повинна бути звернена на те, що підприємствам завжди загрожує «криза ліквідності», тобто нестача коштів для сплати за фінансовими зобов’язаннями (погашення і сплата процентів за позики), сплати рахунків постачальників, орендної плати та плати за комунальні послуги тощо. Підприємствам може загрожувати навіть банкрутство, якщо вони не будуть спроможні сплатити свої договірні зобов’язання. Тому необхідно складати на підприємствах фінансові плани, щоб оцінювати поточні і майбутні фінансові потреби.
Мета складання фінансового плану полягає у взаємоузгодженні доходів і витрат. За перевищення доходів над витратами сума перевищення направляється до резервного фонду. Якщо витрати перевищують доходи, визначається сума фінансових ресурсів, якої бракує. Додаткові фінансові кошти можна одержати за рахунок кредитів, позик, випуску цінних паперів тощо.
Поточний фінансовий план складається на рік із розбивкою по кварталах. Розробка фінансового плану розпочинається з розрахунку показників дохідної, а потім витратної частини.
Довгостроковий фінансовий план складається на 3—5 років із розбивкою по роках.
Фінансовий план служить необхідною умовою для раціональної організації роботи на всіх ділянках фінансово-господарської діяльності підприємства.
Студенти повинні добре засвоїти процес розробки фінансового плану на підприємстві. Фінансове планування — це визначення обсягу фінансових ресурсів, необхідних для виробничо-господар­ської діяльності підприємства, а також дже­рел їх надходження.
Основними завданнями фінансового планування є:

 • забезпечення виробничої та інвестиційної діяльності необхідними фінансовими ресурсами;
 • визначення напрямків ефективного вкладення капіталу, оцін­ка раціональності його використання;
 • виявлення та мобілізація резервів збільшення прибутку за рахунок поліпшення використання матеріальних, трудових та грошових ресурсів.

Необхідно знати, що у процесі розробки довгострокового та поточного фінансових планів виконуються такі роботи:

 • проводиться аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства за минулі періоди;
 • розраховуються основні показники господарської діяльності у поточному та подальших роках: визначаються обсяги збуту продукції або послуг, витрати на їхнє виробництво, прибуток від реалізації основної продукції та іншої діяльності підприємства, розраховуються амортизаційні відрахування, надходження коштів по довгострокових і короткострокових кредитах та ін.;
 • визначаються напрямки вкладання інвестицій і джерела їхнього фінансування;
 • розробляється оперативний план.

В умовах самостійності підприємств у плануванні своєї діяльності вони можуть складати фінансовий план у будь-якій довільній формі, де завжди повинен бути розроблений баланс доходів і видатків підприємства по всіх видах діяльності.
Фінансовий план за схемою, що відповідає положенням (стандартам) бухгалтерського обліку [П(с)БО] складається за видами діяльності: операційної, інвестиційної та фінансової.
Дуже важливо в комплексі розглянути формування доходів і витрат по видах діяльності.
Операційна діяльність — це основна діяльність підприємства, пов’язана із виробництвом і реалізацією продукції. У процесі планування визначається: дохід від реалізації продукції та інший операційний дохід (наприклад, реалізація інших оборотних активів та ін.).
Витрати, пов’язані з основною діяльністю, розраховують за функціями:

  • виробництво — визначається виробнича собівартість продукції;
  • управління — розраховуються необхідні адміністративні витрати: оплата праці управлінців, витрати на зв’язок, амортизація нематеріальних активів, представницькі витрати та ін.;
  • витрати на збут продукції — витрати на тару, рекламу та дослідження ринку (маркетинг), оплата послуг збутових, посередницьких організацій та ін.
  • Інвестиційна діяльність — придбання та реалізація тих необоротних активів, а також фінансових інвестицій, які не є складовими еквівалентів грошових коштів.
  • Фінансова діяльність — діяльність, яка призводить до змін розміру та складу власного та позикового капіталу підприємства. У процесі планування доходу та витрат, пов’язаних із цими видами діяльності (інвестиційної та фінансової), встановлюють:
  • дохід від участі в капіталі (інвестиції, спільна діяльність);
  • інші фінансові доходи (прибутки) — дивіденди, відсотки та ін.;
  • фінансові витрати (відсотки за кредит та ін.);
  • витрати від участі в капіталі (від інвестицій, спільної діяльності);
  • інші витрати, наведені у журналі [3, 14—16].
  • У процесі складання фінансового плану перевіряється відповідність витрат та відрахувань доходам та надходженням із різних джерел. Так, витрати на виробництво та реалізацію продукції повинні покриватися з виручки від її реалізації (за вирахуванням податку на додану вартість та акцизного збору).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.