лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Планування діяльності підприємства

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Суть розподілу постійних загальновиробничих витрат із використанням нормальної потужності полягає у тому, що сума постійних загальновиробничих витрат, що розподіляється на кожну одиницю виробництва, не зростає внаслідок низького рівня використання потужності. А, отже, собівартість продукції не буде завищеною.
Вивчивши методику калькулювання виробничої собівартості, перейдемо до планування собівартості готової продукції.
Собівартість готової продукції формується за рівнянням:

Зрозумівши методику розрахунку собівартості готової продук­ції перейдемо до визначення собівартості реалізованої продукції.
Собівартість реалізованої продукції визначається на підставі такого рівняння:

Витрати, пов’язані з операційною діяльністю, які не включають­ся в собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.
Вивчивши методику планування собівартості готової та реалізованої продукції, потрібно ознайомитись із складом витрат, які відносяться до адміністративних, витрат на збут продукції та інших операційних витрат.
Це питання викладено в стандарті бухобліку 16 «Витрати».

Рис. 10.1. Взаємозв’язок класифікації операційних витрат
за функціями та економічними елементами
Зверніть увагу та дослідіть взаємозв’язок операційних витрат за функціями та економічними елементами, який зображено на рис. 10.1.
Розглянемо методику розрахунку калькуляційних статей прямих витрат та складання зведеного кошторису.
Витрати за статтею «Прямі матеріальні витрати» включаються безпосередньо до собівартості окремих видів продукції та замовлень і визначаються як добуток норми витрат і-го матеріалу на одиницю продукції та ціни і-го матеріалу.
В окремих галузях промисловості ця стаття калькуляції може бути деталізована з урахуванням характеру, структури та організації виробництва.
Зокрема в машинобудівній, суднобудівній, харчовій, окремих виробництвах хімічної промисловості можливе виділення в окре­му комплексну статтю калькуляції напівфабрикатів власного виробництва.
У суднобудівній промисловості в окрему статтю калькуляції виділяються контрагентські поставки та роботи. У цій статті відображається вартість механізмів і виробів, повністю виконаних підприємством-контрагентом та готових до монтажу на судах. Ці витрати безпосередньо включаються до собівартості окремих виробів і замовлень.
До статті «Прямі матеріальні витрати» відносяться також вартість палива та енергії, що витрачаються відповідно до установлених технологічних процесів для плавильних агрегатів у ливарних цехах, нагріву металу в ковальсько-пресових цехах, для елек­тропечей, для загартовування струменями високої частоти, сушіння деревини тощо.
Потрібно мати на увазі, що вартість палива та енергії при роботі інших верстатів та устаткування, які не можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат, включаються в собівартість до статті «Загальновиробничі витрати».
Із витрат на матеріальні ресурси, що включаються до вироб­ничої собівартості продукції, вираховується вартість зворотних відходів.
Витрати за статтею «Прямі витрати на оплату праці» відносять­ся безпосередньо на собівартість окремих виробів. Для робітників, зайнятих на відрядних роботах, вона розраховується за методикою, викладеною в темі 8.
Потрібно мати на увазі те, що в процесі калькулювання, складання кошторисів, аналізі витрат виникають певні труднощі при визначенні витрат на ремонт. У новому плані рахунків бухгалтерського обліку не має рахунка «Ремонт основних засобів». Відповідно до інструкції такі витрати мають бути відображені на статтях:

 • «Загальновиробничі витрати» (якщо ремонтуються виробничі основні фонди);
 • «Адміністративні витрати» (якщо ремонтуються основні засоби загальногосподарського призначення);
 • «Витрати на збут» (ремонт основних засобів, що використовуються для забезпечення збуту продукції);
 • «Інші витрати операційної діяльності»:
 • ремонт основних засобів, що використовуються для досліджень та розробок нової продукції, технології;
 • ремонт основних засобів, що відносяться до житлово-ко­мунальних та обслуговуючих господарств, дитсадків, будинків відпочинку, тощо.

Засвоївши методику калькулювання окремих видів продукції, розрахунку виробничої собівартості, перейдемо до складання зве­деного кошторису витрат на виробництво.
До зведеного кошторису витрат на виробництво включаються витрати всіх структурних підрозділів підприємства, що беруть участь у виробництві продукції.
Складається зведений кошторис на підставі таких розра-
хунків:

 • витрат на сировину, матеріали, покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати, технологічне паливо й енергію в основному виробництві;
 • основної та додаткової заробітної плати робітників, зай­нятих у виробництві продукції, з відрахуванням на соціальні заходи;
 • кошторисів витрат цехів допоміжного виробництва;
 • кошторисів витрат, пов’язаних із підготовкою та освоєнням виробництва продукції;
 • кошторисів витрат на утримання, експлуатацію та ремонт устаткування;
 • кошторисів витрат, пов’язаних із відшкодуванням зносу спеціальних інструментів і пристроїв цільового призначення;
 • кошторисів загальновиробничих витрат.

При складанні зведеного кошторису враховуються всі операційні витрати планового періоду.
Взаємозв’язок кошторису на виробництво з іншими розділами плану внутрішньофірмового планування зображено на рис. 10.2.


Подпись: 174

Рис. 10.2. Схема взаєморозв’язку кошторису на виробництво
з іншими розділами плану внутрішньофірмового планування


План семінарських занять

Заняття 1 (2 години)

Питання для обговорення
 • Зміст, призначення та порядок розробки плану собівартості продукції.
 • Послідовність розробки плану та його зв’язок із іншими планами в системі внутрішньофірмового планування.
 • Планування витрат за техніко-економічними факторами.
 • Планування собівартості реалізованої продукції.
 • Зміст і розрахунок калькуляційних статей витрат.

Заняття 2 (2 години)

Питання для обговорення
 • Суть кошторису витрат на виробництво, його призначення та структура.
 • Методика обчислення основних статей кошторису витрат на виробництво.
 • Обчислення собівартості валової, товарної та реалізованої продукції.
 • Показники планування зниження собівартості продукції.
Література
 • Березинь И. Э. Экономика фирмы. Гл.3. — М.: Институт международного права и экономики, 1997. — 253 с.
 • Бойчик І. М. та ін. Економіка підприємств. Навч. посібник. — Тема 12. — Львів: СПОЛОМ, 1999. — 209 с.
 • Организация, планирования и управление деятельностью промышленного предприятия / Под. ред. Бухало С. М. — К.: Вища шк., 1989. — 472 с.
 • Економіка виробничого підприємства. / За ред. акад. АІН України Петровича Й. М. — Львів: Оксарт, 1996. — 409 с. — Гл. 9.
 • Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. Покропивного С. Ф. — Вид. 2-ге, перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 528 с., іл. — Розділ 16.
 • Посібник з переходу на нову систему бухгалтерського обліку. — К.: ФПБАУ, 2000. — С. 186—201.
Термінологічний словник

Виробнича собівартість продукції — це витрати, в які включаються: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, загальновиробничі витрати.
Змінні загальновиробничі— це витрати на обслуговування й управ­ління виробництва (цехів, дільниць), що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності.
Постійні загальновиробничі— це витрати на обслуговування й управління виробництвом, що залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності.
Витрати операційної діяльності— це витрати, які не включаються в собівартість реалізованої продукції; до них відносяться адміністративні (загальногосподарські витрати, які спрямовані на обслуговування та управління підприємством), витрати на збут (витрати, пов’язані з реа­лізацією продукції), інші операційні витрати.


Навчальні завдання
Теми рефератів
 • Доцільність та економічне значення планування собівартос­ті продукції.
 • Шляхи зниження собівартості продукції.
 • Шляхи скорочення загальновиробничих витрат.
 • Методика розрахунку зниження собівартості продукції за техніко-економічними факторами.
 • Методика розрахунку витрат виробництва на матеріальні ре­сурси, паливо, енергію.
 • Склад та методика розрахунку витрат підприємства на оп­лату праці.
 • Методика складання зведеного кошторису витрат на вироб­ництво.
Запитання для дискусій
  • Чи може підприємець випускати продукцію без плану по собівартості та чому?
  • Роль плану собівартості продукції в системі внутрішньофір­мового планування, його зв’язок із іншими планами.
  • Калькулювання продукції в різних типах виробництва.
  • Методика планування собівартості готової та реалізованої продукції.
  • Як планувати витрати на ремонт устаткування?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.