лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Планування діяльності підприємства

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Таблиця 9.5
Норми часу на виконання ремонтних
і профілактичних робіт (на одну ремонтну одиницю)


Ремонтні
операції

Норми часу, год.

слюсарні

верстатні

інші

всього

Промивка і перевірка

0,75

0,75

Огляд

0,75

0,1

0,85

Малий ремонт

4,0

2,0

0,1

6,1

Середній ремонт

16,0

7,0

0,5

23,5

Капітальний ремонт

23,0

10,0

2,0

35,0

Структура міжремонтного циклу має такий вигляд:
К-О-М-О-М-О-С-О-М-О-М-О-С-О-М-О-М-О-К.
Тривалість міжремонтного циклу — 24 000 год., або 6 років, при двозмінній роботі обладнання.
Режим роботи цехів двозмінний. Тривалість зміни — 8 год. Корисний фонд часу роботи одного робітника — 1835 год. на рік. Корисний фонд часу роботи одного верстата — 2000 год. на рік. Коефіцієнт змінності роботи верстатів в РМЦ — 0,9, Кв.н — 1.

  1. Норми обслуговування на 1 робочого в І зміну:

верстатні роботи — 1650 ремонтних одиниць складності (р.о.с.).
слюсарні роботи — 500 р.о.с.
мастильні роботи — 1000 р.о.с.
Розрахунок ведеться в такій послідовності:

  1. Розрахунок сумарної кількості одиниць ремонтної складнос­ті. Для цього цифри колонки 2 табл. 9.4 множимо на колонку 3 і значення заносимо в колонку 4. Сума цифр колонки 4 дасть нам (сумарна кількість одиниць ремонтної складності всього устаткування ).
  2. Розрахунок середніх річних обсягів слюсарних, верстатних та інших робіт проводиться за формулою [9.10].

Розрахунки ведуться окремо для слюсарних, верстатних та інших робіт, а також підраховується загальна кількість годин на рік.

  1. Обчислення річного обсягу робіт із міжремонтного обслуговування проводиться за формулою [9.11].

Розрахунки ведуться окремо по видах робіт (слюсарні, верстат­ні, інші), а також підраховується загальна кількість годин, необхідних для технічного обслуговування на рік.

  1. Обчислюється кількість ремонтних робітників, необхідних для виконання ремонту та міжремонтного обслуговування.

Для ремонту обладнання кількість робітників (Ррем) по видах робіт обчислюється, виходячи з відповідної трудомісткості, річного фонду часу роботи одного робітника та коефіцієнта виконання норм робітниками Кв.н за формулою [9.12].
Далі підсумовується загальна кількість Ррем..
Для міжремонтного обслуговування устаткування число робіт­ників по видах робіт обчислюється за нормами обслуговування на одного робітника за формулою [9.13].
Підсумовується загальна кількість .


ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ

Задача 1. Користуючись умовами попередньої задачі визначити трудомісткість слюсарних робіт по капітальному ремонту устаткування за таких умов: на підприємстві працюють 34 одиниці фрезерного устаткування, які підлягають капітальному ремонту в плановому періоді. Середня складність одного верстата 28 одиниць ремонтної складності.
Відповідь для самоперевірки: 21 896 год.
Задача 2. Визначити кількість слюсарів-мастильників, необхідних для чергового обслуговування в механічному цеху, який працює в дві зміни. Вихідні дані: в цеху працюють 184 одиниці металорізального устаткування. Середня ремонтна складність одного верстата складає 16 одиниць.
Відповідь для самоперевірки: 9 чол.
Задача 3. Визначити загальну кількість верстатів для ремонтного обслуговування за умов: на підприємстві працюють 498 одиниць устаткування; річний фонд часу роботи верстатів в РМЦ 2100 год.; коефіцієнт змінності роботи верстатів — 1,2. Інші умови у попередньо вирішеній задачі.
Відповідь для самоперевірки: 10 верстатів.
в) енергетичне забезпечення
Задача-приклад 1. Визначення потреби в електроенергії.
У механічному цеху працює певна кількість верстатів із певними характеристиками (дані наведені у табл.). Потрібно визначити річну потребу в рушійній електроенергії для цеху, а також потребу в енер­гії на його освітлення.

Таблиця 9.6

Вихідні дані

Параметри

Верстати

токарі

свердлильні

фрезерні

Кількість, шт.

33

16

10

Потужність двигуна, кВт год.

11,63

8,15

8,48

Втрати енергії в мережі, К3

0,52

0,52

0,49

Середній фактичний коефіцієнт завантаження устаткування К1

0,29

0,3

0,4

Коефіцієнт використання устаткування в часі, К2

0,01

0,01

0,01

Загальна площа цеху — 360 м2, тривалість роботи цеху з освіт­ленням — 1680 год. на рік, питома потужність освітлювальних джерел — 25 Вт/м2, коефіцієнт втрат в електричних мережах — 0,24, фонд часу роботи цеху — 4000 год/рік.
Розв’язання
Кількість рушійної електроенергії розраховується по потужності діючого устаткування за формулою [9.17]:
Для токарних верстатів:
 млн кВт.
Кількість електричної енергії, яка іде на освітлення (W осв), визначається за формулою [9.18]:
 кВт год.


ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ

Задача 1. Визначити потребу в рушійній електроенергії для підприємства, якщо загальна рушійна потужність усіх верстатів становить 1200 кВт. (іншими даними користуватись з поперед­ньої задачі).
Відповідь для самоперевірки: 58000 кВт год.
Задача 2. Визначити потребу в бензині для автотранспорту підприємства за умов, наведених в табл. 9.7.

Таблиця 9.7

СКЛАД АВТОТРАНСПОРТУ, НОРМИ ВИТРАТ, ПРОЙДЕНИЙ ШЛЯХ

Автомобільний парк

Кількість автомобілів

Норма витрат на 100 км,
літрів

Пройдений шлях, км

Потреба в бен­зині, літрів (відповідь)

УАЗ — 451

3

14

450 000

189 000

ЗІЛ — 157

15

39

3954 000

 

ГАЗ — М21

2

13,5

400 000

 

г) транспортне забезпечення

Задача 1. Провести вибір та визначити необхідну кількість транспортних засобів. Вихідні дані, рух вантажів, їхні найменування та квартальний вантажооборот наведено в табл. 9.8. Максимальний добовий вантажооборот складає 120 т, фактичний час роботи транспорту Ттр. — 13 год. на добу.

Таблиця 9.8

Рух вантажів, їхні найменування
та квартальний вантажооборотз/п

Маршрут

Відстань
в один
кінець, м

Найменування вантажу

Квартальний вантажооборот, т

звідки

куди

1.

Склад шихти

ливарний цех

130

шихтовий матеріал

1200

2.

Склад формо-вочних матеріалів

-»-

140

формовоч­ний матеріал

900

3.

Ливарний цех

механічний цех

400

ливарні деталі

1000

4.

Склад металів

ковальський цех

120

метал

250

5.

Ковальський цех

механічний цех

240

поковки

200

6.

Склад металів

-»-

200

чорний метал

230

7.

-»-

ресорний цех

300

-»-

240

8.

-»-

швелерний цех

270

-»-

450

9.

Механічний цех

склад готових деталей

150

-»-

220

10.

-»-

складальний цех

180

-»-

810

11.

Швелерний цех

-»-

250

-»-

500

12.

Склад деталей

-»-

130

-»-

240

13.

Ресорний цех

-»-

200

-»-

270

14.

Склад суміжних виробництв

-»-

280

-»-

250

 

Усього

 

 

 

6760

Розв’язання

  1. Вибір транспортних засобів проводиться залежно від харак­теру вантажів, обсягу вантажообороту та довжини маршрутів. Добовий вантажооборот, який приймається для розрахунку, дорів­нює середньодобовому, помноженому на коефіцієнт нерівномірності надходження та відправки вантажів.

Коефіцієнт нерівномірності визначається за формулою:
,
де ВОмд — максимальний добовий вантажооборот дорівнює 120 т;
ВОсд — середньодобовий вантажооборот, т:
,
де ВОкв — квартальний вантажооборот дорівнює 6760 т;
Д — кількість робочих днів в кварталі дорівнює 70 дн.;
Розрахунковий добовий вантажооборот визначається по кожному найменуванню вантажів. Так, по першій позиції (табл. 9.9) — шихтові матеріали — він складає:
 т.
Результати розрахунків по всіх маршрутах зведемо в таблицю.

Таблиця 9.9

Результати розрахунків вантажообороту

№ маршруту

Добовий
розрахунковий вантажооборот, Гдр, т.

Фактична вантажопідйомність елек­тро-кар, дф, т.

Тривалість одного
рейсу,
Тр, хв.

Необхідна кількість рейсів
на добу, np.

Необхідний час на всі рейси , хв.

1

22

1,0

33

22

726

2

16,2

0,90

33

18

594

3

18,0

0,90

39

20

780

4

4,5

0,75

33

6

198

5

6,0

0,75

36

8

228

6

4,1

0,75

34

5

170

7

4,3

0,75

37

5

185

8

8,1

0,75

36

11

396

9

4,0

0,60

33

7

231

10

14,6

0,75

34

20

680

11

9,0

0,75

36

12

432

12

4,3

0,60

36

7

252

13

4,8

0,75

34

6

204

14

4,5

0,90

37

5

185

 

 

 

 

Усього

5321

Беручи до уваги характер вантажів, довжину маршрутів, які транспортні засоби доцільно вибрати електрокари з підйомною плат­формою вантажопідйомністю (дф) 1,5 т, максимальна швидкість руху яких складає: з вантажем  — 4—5, без вантажу  — 9—10 км/год. Простої електрокар на ремонті приймаємо 5%.

  1. Потрібну кількість електрокар по кожному маршруту визначаємо за формулою:

,
де Тр — тривалість одного рейсу, хв.; дф — фактична вантажопід­йомність, т; Тф — тривалість роботи електрокара за добу, хв.
Тривалість одного рейсу:
,
де tн, tp — час навантаження, розвантаження, хв.;
Vв, Vн — швидкість руху електрокар із вантажем і без вантажу, м/хв.;
l — відстань між двома пунктами, м.
Час навантаження і розвантаження складає по 15 хв.
Тривалість одного рейсу по першому маршруту буде:
 хв.
Результати розрахунків по кожному маршруту заносимо в табл. 9.9.
Фактична вантажопідйомність розраховується як добуток номінальної вантажопідйомності (дф = 1,5 т) на коефіцієнт використання вантажопідйомності електрокара, який залежить від типу вантажу (дрібні деталі — 0,4; чорні метали, поковки, середні деталі — 0,5; формовочні матеріали, ливарні деталі — 0,6; шихтові матеріали — 0,7). Так для першого маршруту  т.
Потрібна кількість електрокар для першого маршруту:
, приймаємо 1.


ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ

Задача. Визначити чисельність водіїв на зовнішніх перевезеннях за умов: середньоспискова кількість автомобілів — 110 оди­ниць, час знаходження машин в наряді — 3014 год., підготовчий час (0,3). Річний фонд часу роботи одного водія — 1820 год.
Відповідь для самоперевірки: 182 водія.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.