лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Планування діяльності підприємства

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Література

 • Управління виробничою інфраструктурою / За ред. Бєлова Н. А. — К.: Укртиппроект, 1997. — 208 с.
 • Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. Покропивного С. Ф. — К.: КНЕУ, 2000. — 528 с.
 • Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия / Под ред. Бухало С. М. — К.: Вища школа, 1989. — 470 с.
 • Белов Н. А., Шумихин С. Н. Эффективность ремонта и модернизации оборудования легкой промышленности. — К.: Техника, 1990. — 135 с.
 • Орешин В. П. Планирование производственной инфраструктуры. — М.: Экономика, 1986. — 142 с.
 • Меленхан В. Г., Багиев Г. А., Полянский В. А. Организация и планирование энергохозяйства промышленных предприятий. — Л.: Энергоатомиздат, 1988. — 222 с.

Термінологічний словник

Виробнича інфраструктура підприємства — це сукупність підроз­ділів, які своєю діяльністю створюють умови для нормального перебігу виробничого процесу.
Норма витрат інструменту — це кількість інструменту, яка потрібна для виконання певного обсягу продукції.
Енергетичний баланс — це система взаємопов’язаних показників виробництва, отримання й розподілу різних видів енергії та палива.
Вантажопотік — це кількість вантажів, які переміщуються в певному напрямі між окремими пунктами.
Вантажооборот — це кількість вантажів, які переміщуються за певний час.


Навчальні завдання

Теми рефератів

 • Шляхи вирішення питання забезпечення підприємств технологічним оснащенням.
 • Автоматизація планування, регулювання запасів інструменту та облік його руху.
 • Застосування електронно-обчислювальної техніки в плануванні ремонту устаткування.
 • Внутрішньозаводські проблеми управління ремонтним виробництвом та шляхи їхнього вирішення.
 • Мотивація праці робітників ремонтного виробництва.
 • Сучасні тенденції розвитку та проблеми функціонування інструментального господарства.
 • Калькулювання ремонтних робіт: проблеми та можливі варіанти їхнього вирішення.
 • Формування енергетичних балансів підприємств.
 • Формування вантажопотоків та вантажообороту.
 • Формування внутрішніх заводських цін на транспортні послуги.

Запитання для дискусій

 • Як впливає кооперація та спеціалізація на обсяги робіт з виготовлення інструментів та структуру інструментальних цехів?
 • Що впливає на розміри запасів та оборотного фонду ін-
  струментів?
 • Чому на підприємствах ремонтно-механічні цехи досягають значних розмірів?
 • За рахунок чого можна скоротити обсяги ремонтних робіт?
 • Які системи та форми оплати праці доцільно застосовувати для робітників по ремонтному обслуговуванню устаткування?

Запитання для самоперевірки знань

 • У чому полягають особливості функціонування підрозділів виробничої інфраструктури?
 • Які вихідні дані використовуються при плануванні потреби в інструментах?
 • Як обчислюється загальна трудомісткість виготовлення інструментів?
 • Які показники затверджуються інструментальному цеху?
 • Як обчислюється середньорічні обсяги робіт з ремонту устаткування?
 • Як обчислюється середньорічні обсяги робіт із технічного обслуговування?
 • Як обчислити кількість слюсарів із ремонту та технічного обслуговування устаткування?
 • Як обчислюється потреба підприємства в енергії та паливі?
 • Що є основою планування потреби в усіх видах енергії?
 • Які види робіт включаються у виробничу програму транспортного цеху?
 • Які калькуляційні одиниці застосовуються при плануванні собівартості транспортних послуг?

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ з прикладами
розв’язання типових завдань

а) Інструментальне господарство
Задача-приклад. Визначити витрати інструменту на річну програму за умов: річна програма виготовлення валиків шліцевих — 500 тис. шт.; режим роботи — двозмінний. Технологічний процес наведено в табл. 9.1.

Таблиця 9.1

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ВИГОТОВЛЕННЯ ВАЛИКІВ


опер.

Зміст операцій

Устаткування

Інструмент

Час, хв.

машин-
ний tм

штучний t

1.

Перша чорнова обточка

Токарний багаторізцевий

Різець чорновий (3 шт.)

1,85

3,64

2.

Друга чистова обточка

— « —

Різець чистовий (3 шт.)

1,43

2,47

3.

Шліфування

Шліфувальний

Шліфкруг

1,82

2,64

4.

Фрезерування

Фрезерний

Фреза ? 90 мм

7,38

12,42

Розв’язання
 • Визначаємо витрати інструменту на річну програму. У масовому та серійному виробництві витрати ріжучого інструменту на програму по кожному типорозміру визначається за формулою:

,
де — витрати певного інструменту, шт.;
Nд — число деталей, які обробляються даним інструментом по річній програмі, шт.;
tм — машинній час на 1 деталеоперацію, хв.;
І — число інструментів, одночасно працюючих на верстаті;
Тзн. — машинний час роботи інструменту до повного зносу, год.
Кз — коефіцієнт передчасного виходу інструменту із ладу
(Кз = 0,05).
Машинний час роботи інструменту до повного зносу визначається за формулою:
,
де L — величина допустимого сточування ріжучої частини ін-
струменту, мм;
l — величина сточування за одну переточку, мм;
tстстійкість інструменту (машинний час роботи інструменту між двома переточками), год.
Розрахунок величини машинного часу роботи інструменту до повного зносу наведено у табл. 9.2.

Таблиця 9.2

Зведений розрахунок машинного часу

Найменування інструменту

L, мм

l, мм

L/l + 1

tст, год.

Тзн, год.

Різці чорнові

5,1

0,7

8

2,4

19

Різці чистові

2,8

0,4

8

2,4

19

Шліфувальні круги
(по довіднику)

130

Фреза ? 90

7,3

0,6

13

4,0

52

На підставі вихідних та одержаних даних визначаємо витрати ріжучого інструменту на річну програму по кожному типорозміру. Наприклад, витрати різців чорнових:
 шт.
Таким же шляхом визначається потреба по іншим інструментам.


ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ

Задача 1. Визначити потребу у фрезах на річну програму в умовах одиничного виробництва для дільниці фрезерних верстатів.
Вихідні дані: трудомісткість річної програми дільниці Тп — 485 000 нормо/год. Питома вага машинного часу в штучному Км — 0,50; Кз — 0,04.
Номенклатура фрез та коефіцієнт їхньої застосовуваності Кзас. на дільниці наведена в табл. 9.3.

Таблиця 9.3

Номенклатура фрез та їхНЯ застосовуваність

Номенклатура фрез

Діаметр фрези, мм

Кзас.

Тзн., год.

Циліндричні

40—90

0,15

33

Торцеві

30—50

0,10

40

Канавочні

16—40

0,09

19

Фасонні

40—90

0,08

20

Дискові

40—70

0,07

51

Відповідь для самоперевірки: потреба в циліндричних фрезах — 1148 шт.
Задача 2. Визначити річну потребу інструментів за умов: річний обсяг робіт — 1800 деталей, верстатний час обробки однієї деталі — 936 хв., одночасно працює одна фреза, час роботи ін-
струменту до повного зносу — 92 год., коефіцієнт передчасного виходу інструменту із ладу (Кз= 0,07).
Відповідь для самоперевірки: 32819.
б) Ремонтне господарство
Задача-приклад. Розрахувати: 1) середньорічні обсяги слю­сарних, верстатних та інших робіт по ремонту устаткування; 2) річний обсяг робіт із міжремонтного обслуговування устатку­вання; 3) визначити кількість робітників, необхідних для вико­нання ремонту та міжремонтного обслуговування.
Для проведення відповідних розрахунків є такі вихідні дані: склад і кількість устаткування; норми часу на виконання відповідних ремонтних робіт (табл. 9.4); тривалість міжремонтного періо­ду та міжремонтного циклу; норми обслуговування; структура ремонтного циклу та інші нормативи системи ПЗР.

Таблиця 9.4

СКЛАД ВЕРСТАТНОГО ПАРКУ ПІДПРИЄМСТВА

Верстати

Кількість
одиниць С

Середня категорія складності ремонту Rсер.

Наведена кількість ремонтних одиниць ?R

Токарні

170

11

 

Токарно-револьверні

151

10

 

Токарно-лобові

10

12

 

Токарно-карусельні

8

24

 

Токарні півавтомати

35

13

 

Токарні автомати

40

18

 

Плоскошліфувальні

40

10

 

Круглошліфувальні

64

10

 

Внутрішньошліфувальні

60

9

 

Свердлильні

101

8

 

Фрезерні

110

10

 

Протяжні

15

12

 

Інші

305

13

 

Разом верстатів

1109

 

 

Середня категорія склад­ності ремонту по парку

 

11,3

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.