лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Планування діяльності підприємства

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Для раціональної організації транспортного господарства на підприємстві потрібно скласти номенклатурну таблицю всіх вантажів, згрупувавши їх за такими ознаками: однорідність та ступінь транспортоздатності за маршрутами транспортування та видами транспортних засобів. Номенклатура та кількість вантажів є підставою не лише для визначення вантажообороту підприєм-
ства, а й для встановлення норм виробітку та розцінок на виконання транспортних робіт.
Для визначення загального вантажообороту підприємства і вантажопотоку між окремими цехами та дільницями складається шахова відомість вантажообороту підприємства та діаграми (схе­ми) вантажопотоків. Спочатку розраховується вантажооборот для кожного цеху, а потім для всього заводу.
За таблицями вантажообороту цехів і складів будують шахову таблицю загального вантажообороту підприємства.
Методика складання шахової таблиці та розрахунку вантажообороту наведено в [1, 155—156].
Планування госпрозрахункової діяльності транспортного цеху проводять планово-економічний відділ, відділ організації праці та заробітної плати разом із транспортним цехом. Порядок і строки розробки плану такі самі, як і в основних цехах.
Техніко-економічне планування полягає в розробці річних, квартальних і місячних планів за такими розділами:

 1. виробнича програма;
 2. чисельність, заробітна плата;
 3. собівартість.

Виробничу програму транспортного цеху розробляють:

 1. економічна служба цього цеху — за зовнішніми та внутріш­німи перевезеннями вантажів та навантажувально-розвантажу­вальними роботами;
 2. технічне бюро цеху (разом із ремонтною майстернею) — за ремонтними роботами.

Вихідними даними для розробки виробничої програми цеху є:

 1. за зовнішніми перевезеннями — плани матеріально-техніч­ного забезпечення, комплектування й кооперування, плани реалізації продукції (збуту), капітального будівництва;
 2. за внутрішніми перевезеннями — виробнича програма обслуговуваних цехів згідно зі схемою вантажоперевезень, що діє на підприємстві;
 3. дані про наявний склад транспортних засобів;
 4. графіки технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
 5. нормативи трудових і матеріальних витрат на основні види транспортних, навантажувально-розвантажувальних операцій.

Обсяги вантажоперевезень допоміжних цехів плануються з огляду на планову потребу підприємства в їхній продукції та послугах за діючої трудомісткості робіт.
Виробнича програма транспортного цеху складається з обсягів послуг у натуральному та вартісному вираженні.
До складу номенклатурного плану можуть належати такі види робіт і послуг:

 1. доставка матеріально-технічних цінностей на підприємство;
 2. транспортування готової продукції підприємства до місця навантаження або до споживача;
 3. внутрішньовиробничі вантажопотоки;
 4. навантажувально-розвантажувальні роботи;
 5. технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів і механізмів, інші роботи та послуги.

Обсяги навантажувально-розвантажувальних робіт плануються в тоннах із відокремленням затрат часу механізованих робіт у машино-годинах і ручних робіт у нормо-годинах (людино-годи­нах). Підстави для планування обсягів ремонтних робіт такі:

 1. графіки технічного обслуговування та ремонту транспорту;
 2. графік випуску транспорту на лінію;
 3. листки обліку технічного обслуговування та ремонту транспорту;
 4. норми пробігу до першого капітального ремонту, тис. км.
 5. норми міжремонтного пробігу, км.

В умовах госпрозрахунку транспортним цехам доцільно планувати виробничу програму у вартісному вираженні. Для вартісного оцінювання планових обсягів транспортних і планово-ремонтних робіт застосовуються тарифи, розроблені на базі єдиних тарифів, застосовуваних для спеціалізованих транспортних господарств, або спеціально розроблено внутрішні ціни однієї машино-години.
Планова чисельність робітників транспортного цеху розраховується за видами транспорту та типами транспортних засобів.
Чисельність водіїв автомашин, авто- та електрокар розраховується на підставі обсягів перевезень у машино-годинах (людино-годинах) роботи водіїв на лінії.
До одержаного таким чином фонду часу роботи водіїв потрібно додати час, необхідний для участі їх у технічному обслуговуванні та ремонті машин. Потрібна кількість водіїв за професіями та видами робіт визначається відношенням загального планового фонду часу до планового фонду часу роботи одного робітника. Для розрахунку чисельності водіїв на зовнішніх перевезеннях можна використати формулу:
,                              (9.19)
де Nа — середньоспискова кількість автомашин;
tн — час знаходження машини в наряді, год;
tп.ч — підготовчий час (0,3 год);
Фр — річний фонд часу роботи одного робітника, год.
Явочна чисельність кранівників, стропувальників, чергових слюсарів розраховують так:
,                               (9.20)
де Nу — кількість одиниць обслуговуваного устаткування;
КЗМ — число змін роботи;
НОнорма обслуговування робочих місць одним робітником.
Потрібну кількість навантажувальників можна визначити за формулою:
,                               (9.21)
де Анр — плановий обсяг навантажувальних (розвантажувальних) робіт за рік, т;
t — трудомісткість навантаження (розвантаження) 1 т, нормо-год.
План собівартості продукції (робіт, послуг) містить у собі:

 1. собівартість окремих видів робіт і послуг;
 2. кошторис витрат на виробництво.

Об’єктом калькулювання собівартості в транспортному цеху є основні види робіт і послуг, що їх виконує цех.
Калькуляційною одиницею може бути:

 1. для перевезення зовнішніх вантажів — тонно-кілометр, тонна;
 2. для внутрішньозаводських перевезень — тонна;
 3. для спеціалізованого транспорту — машино-година роботи;
 4. для навантажувально-розвантажувальних робіт — тонна вантажу;
 5. для ремонтного обслуговування — вид технічного обслуговуван­ня (ТО) і ремонту;
 6. для залізничного транспорту — машино-година роботи тепловоза (локомотиву).

Планова собівартість одиниці вантажу визначається окремо за видами транспорту діленням планового кошторису витрат по цеху на кількість тонно-кілометрів або тонн перевезених вантажів. Так само визначається собівартість одиниці інших видів робіт і послуг.
Планування кошторису витрат виробництва транспортного цеху в цілому проводять так само, як і в основному виробництві, але за скороченим переліком статей витрат.
Витрати на утримання та експлуатацію транспортних засобів розраховуються згідно з установленими нормами та нормативами на підставі загальнодержавних норм витрат мастил, палива, автопокришок, розміру амортизаційних відрахувань залежно від марки машини і класу доріг, балансової вартості або пройденого шляху.
Потрібно мати на увазі, що витрати пального для вантажного та легкового автотранспорту, автобусів, спеціальних машин розраховуються згідно з загальнодержавними нормами витрат на 100 кілометрів пробігу, додатковими витратами на 100 тонно-кілометрів вантажообороту для вантажних автомобілів і спецмашин із вантажем (додаткові витрати для самоскидів і спецмашин за числом поїздок та залежно від умов експлуатації автотранспорту взимку), витратами пального на внутрішньогаражні потреби. Витрати пального на спецтранспорт, залежно від умов його експлуатації, обчислюються на основі пробігу та кількості відпрацьованого часу.
Витрати мастильних матеріалів (моторне масло, трансмісійні мастила тощо) визначаються за установленими нормами у відсот­ках від планових витрат бензину та дизельного пального.
Послуги та роботи, які виконує транспортний цех для інших цехів основного та допоміжного виробництва, ураховуються і відносяться на собівартість їхньої продукції (через відповідні статті непрямих витрат) згідно з плановою цеховою собівартістю.
Кошторис витрат на транспортні, навантажувально-розванта­жувальні, а також ремонтні роботи складається на підставі кошторисів на експлуатацію, утримання, ремонт кожного виду транспортних засобів і використання навантажувально-розванта­жувальних робіт. Розрахунок кошторису на утримання транспорт­них засобів проводять з огляду на планову собівартість робіт і послуг за окремими видами машин і механізмів.
Загальний кошторис витрат транспортного цеху визначається як сума кошторисів витрат на транспортні, навантажувально-роз­вантажувальні та ремонтні роботи та кошториси витрат на оплату послуг сторонніх організацій.
Система обліку та контролю госпрозрахункових показників діяльності транспортних цехів базується на даних бухгалтерського та оперативного обліку.
Треба мати на увазі, що облік проводять різні служби цеху та заводу, які відповідають за достовірність облікової інформації:

 1. диспетчерська служба обліковує обсяги виконаних робіт;
 2. економіст цеху контролює чисельність працюючих і фонд заробітної плати;
 3. бухгалтерія обліковує фактичні витрати на транспортні операції, зарплату за категоріями працюючих.

Первинний облік експлуатації транспортних засобів доцільно вести за чеками.
Система чекового обліку викладена в [1, с. 183].
Щомісяця цех має складати і подавати до планово-економіч­ного відділу звіт про виконання основних техніко-економічних показників.
Для поглибленого вивчення цього розділу теми потрібно скористатись джерелом [1, розділ 5].

План семінарського заняття

  • Планування потреби в інструментах універсального та спеціального призначення.
  • Планування ремонту устаткування.
  • Визначення трудомісткості середньорічних обсягів ремонтних робіт.
  • Визначення потреби в робітниках та обладнанні для ремонту технологічного устаткування.
  • Визначення потреби основного та допоміжного виробництва в енергії та паливі.
  • Розрахунок вантажообороту та вантажопотоків.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.