лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Планування діяльності підприємства

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

План практичного заняття

 1. Методика розрахунків персоналу за різними категоріями.
 2. Методика розрахунків плану підвищення продуктивності праці під дією основних техніко-економічних чинників.
 3. Методика розрахунку планового фонду заробітної плати за елементами.

Література

 1. Закон України «Про оплату праці» // Відомості Верховної Ради України, 1995, № 17.
 2. Гурьянов С. Х., Поляков И. А., Ремизов К. С. Справочник экономиста по труду: — 5-е изд., доп. и перераб. — М.: Экономика, 1982. — 264 с.
 3. Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия. / Под. ред. Бухало С. М. — 2-е изд., перераб. и доп. — К.: Высшая школа. Главное изд-во, 1989 — 472 с.
 4. Економіка підприємства: Підручник. / За заг. ред. С. Ф. Покропивно­го. — К.: КНЕУ, 2000 — 528 с.
 5. Френкель А. А. Прогнозирование производительности труда: методы и модели — М.: Экономика, 1989. — 213 с.

Термінологічний словник
Необліковий склад — це позаштатні працівники, які виконують окремі роботи не постійного характеру і не передбачаються у обліковому складі.
Обліковий склад персоналу — постійні, тимчасові та сезонні працівники, включаючи й тих, хто знаходиться у відпустці, не з’являється через хворобу та з інших причин.
Перехідна економія — це економія від заходу, який був здійснений у попередній період, але діяв менше 12 місяців.
Персонал підприємства — це сукупність постійних працівників, які мають професійну підготовку, практичний досвід і навички роботи.
Плановий фонд заробітної плати — це сума грошей для оплати всіх працюючих, зайнятих виконанням виробничого плану.
Продуктивність праці — кількість продукції (обсягу робіт), яку виконує працівник за одиницю часу (виробіток), або кількість часу, витраченого на виробництво одиниці продукції.
Середньооблікова чисельність — облікова чисельність в середньому за період.
Фонд годинної заробітної плати — це оплата за виготовлену продукцію або обсяг робіт, за фактично відпрацьований час робітниками-почасовиками, а також за виконання робітниками спеціальних функцій.
Фонд денної заробітної плати — включає фонд годинної заробітної плати й оплату внутрізмінних перерв у роботі.
Фонд місячної заробітної плати — включає фонд денної заробітної плати, оплату цілоденних перерв у роботі.
Явочна чисельність — чисельність робітників, які повинні бути кожен день на робочих місцях.


Навчальні завдання

Теми рефератів

 1. Методика розрахунку продуктивності праці за чинниками та можливі шляхи її удосконалення.
 2. Методика розрахунку чисельності персоналу та шляхи її удосконалення.
 3. Проблеми визначення колективних розцінок на одиницю продукції на дільницях, у підрозділах підприємства.
 4. Визначення впливу різних техніко-економічних чинників на співвідношення темпів приросту продуктивності праці та середньої заробітної плати.

Запитання для дискусій

 1. Які методичні підходи треба використовувати при визначенні міри скорочення втрат часу при визначенні планового балансу робочого часу одного робітника?
 2. Як треба враховувати вплив на планову чисельність ступеня багатоверстатного обслуговування, суміщення професій, розширення зон обслуговування?
 3. Які треба ввести уточнення в методику розрахунку планового фонду оплати працівників, робота яких оплачується по місячних окладах?

Запитання для самоперевірки знань

 1. Як розрахувати чисельність працівників укрупненим методом?
 2. Як визначити загальну трудомісткість виробничої програми?
 3. Який порядок розрахунку балансу (бюджету) робочого часу одного робітника?
 4. Як розрахувати чисельності різних категорій персоналу?
 5. Як визначити додаткову потребу в чисельності працівників?
 6. Як визначити продуктивність праці та який порядок розрахунку зростання продуктивності праці на підставі відносної економії чисельності за рахунок основних техніко-економічних чинників?
 7. Яка методика розрахунку відносної економії чисельності по основних групах чинників?
 8. Як розрахувати перехідну економію затрат праці?
 9. Як укрупнено розрахувати плановий фонд оплати праці?
 10. У чому зміст методики поелементного розрахунку фондів оплати праці різних категорій персоналу?
 11. Як розрахувати середню заробітну плату?

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Задачі-приклади
Приклад 1. Розрахувати середньооблікову чисельність основних робітників-відрядників, якщо планова трудомісткість виробничої програми — 1850 тис. нормо-год., плановий фонд робочого часу — 1760 годин, плановий коефіцієнт виконання норм — 1,05.
Розв’язання
Використовуємо формулу (3, с. 299):
 чол.
Приклад 2. Визначити кількість робітників, які обслуговують устаткування, за даними: кількість верстатів — 200 одиниць, робота у дві зміни, норма обслуговування — 8 одиниць, неявки на роботу складають 10%.
Розв’язання
Використовуючи формулу (2, с. 169, III. 24), знаходимо:
.
Використовуючи формулу (2, с. 168, III. 23), знаходимо:
 чол.
Приклад 3. Розрахувати додаткову потребу в робітниках на І квартал, якщо облікова чисельність робітників на 1 січня — 500 чол., а середньооблікова чисельність на квартал за планом — 520.
Розв’язання
,
 чол.
Звідси додаткова потреба:
 чол.
Приклад 4. Треба підготувати 40 учнів, термін навчання — 6 місяців. Розрахувати середньооблікову чисельність учнів.
Розв’язання
 чол.
Приклад 5.Чисельність промислово-виробничого персоналу в базовому періоді склала 2000 осіб. Передбачається збільшити обсяг виробництва на 5%. Визначити планову вихідну чисельність промислово-виробничого персоналу.
Розв’язання
Згідно з формулою (8, 7):
 чол.
Приклад 6.У базовому періоді трудомісткість 1 тис. грн. продукції дорівнювала 190, у плановому — 195 нормо-год.; план по випуску — 8000 тис. грн., плановий ефективний фонд робочого часу одного робітника — 1900 год і плановий процент виконання норм — 105.
Визначити відносну економію чисельності робітників за рахунок структурних змін у виробничій програмі.
Розв’язання
Згідно з формулою (3, с. 292):
 чол.
Тобто за рахунок збільшення у виробничій програмі більш трудомістких виробів економія зменшилась (продуктивність праці зменшилась), а вихідна чисельність збільшилась на 20 чол.
Приклад 7. Визначити економію робочої сили у механічному це­ху за рахунок введення в дію нових токарних напівавтоматів і модер­нізації токарно-револьверних верстатів на підставі даних таблиці:
Таблиця


Показники використання устаткування

Вид устаткування

токарні
напів-
автомати

токарно-револьверні
верстати

Загальна кількість устаткування на кінець базового року, у тому числі:

20

80

планується замінити новим

10

модернізувати

30

строк впровадження

1/IV

1/IX

Підвищення продуктивності праці нового та модер­нізованого устаткування в порівнянні з діючим, %

50

10

Питома вага робітників, зайнятих обслуговуванням даного устаткування, в % до чисельності промислово-виробничого персоналу

5

20

Розв’язання
Використовуючи формулу [2, с. 144, III. 2], знаходимо економію робочої сили від введення нового устаткування при чисельності промислово-виробничого персоналу 1000 чол.:
 чол.,
аналогічно, економія робочої сили від модернізації верстатів:
 чол.
Приклад 8.Розрахувати економію чисельності промислово-ви­робничого персоналу від впровадження технічних заходів (удосконалення конструкції виробу, технології, впровадження прогресивних видів сировини), що привело до зміни трудомісткості. Трудомісткість виробу до впровадження заходу — 110, піс­ля — 105 нормо-год.; випуск після впровадження заходу — 5000 шт., ефективний фонд робочого часу одного робітника — 1800 годин, коефіцієнт виконання норм — 1,05. Плановий строк впровадження заходу — 1 липня.
Розв’язання
Використовуючи формулу (3, с. 293):
 чол.
Приклад 9. Визначити відносну економію чисельності працівників за рахунок скорочення невиходів на роботу при кількості робочих днів, яку відробляє один робітник у базовому і плановому періодах відповідно — 222 і 225 днів. Вихідна чисельність працівників 2000 осіб, питома вага робітників у чисельності промислово-виробничого персоналу — 0,6.
Розв’язання
Згідно з формулою [3, с. 294]:
 чол.
Приклад 10. Втрати від браку у ливарному цеху в базовому періоді склали 2%, в плановому будуть знижені до 1,5% від собівартості продукції. У базовому періоді чисельність основних робітників була 800 чол. Визначити відносну економію робітників.
Розв’язання
Згідно з формулою [2, с. 150, III. 6]:
 чол.
Приклад 11. Планується збільшення обсягу виробництва на 10%, а чисельності промислово-виробничого персоналу (без основних робочих) на 3%. Базова чисельність цієї категорії персоналу — 1200 осіб. Визначити відносну економію чисельності працівників.
Розв’язання
Згідно з формулою [3, с. 295]:
 чол.
Приклад 12. У базовому періоді з 1 жовтня впроваджена автоматична лінія, яка дала умовно річну економію 40 чол. Визначити перехідну економію та можливий плановий приріст продуктивності праці, якщо вихідна чисельність промислово-виробни­чого персоналу дорівнює 2100 чол.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.