лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Планування діяльності підприємства

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Слід мати на увазі, що залежно від специфіки виробництва обсяг продукції вимірюється вартісними, натуральними та трудовими показниками. Вартісні показники (наприклад, товарна, валова продукція) хоча і мають певні недоліки, але носять універсальний характер. Вони використовуються для виміру рівня та динаміки продуктивності праці на підприємствах із різнорідною продукцією (послугами). Узагальненим показником продуктивнос­ті праці по підприємству є середньорічний виробіток одного середньооблікового працівника промислово-виробничого персоналу.
Натуральні показники застосовуються тільки на підприємствах, які виробляють однорідну продукцію (або послуги).
Трудові показники можна використовувати за окремими видами продукції. Ними можуть користуватись на робочих місцях, дільницях, цехах, які виробляють різнорідну продукцію, а також за наявністю значних обсягів незавершеного виробництва, яке неможливо вимірювати у натуральних чи вартісних показниках. Але трудові показники вимагають досконалої нормативної бази. В умовах динамічного зовнішнього середовища цього складно досягти.
Планову продуктивність праці можна обґрунтувати методом коригування продуктивності праці в базовому періоді на дію техніко-економічних факторів у плановому періоді. Мірою впливу факторів на зростання продуктивності праці є відносна економія робочої сили. Для цього застосовується наскрізна класифікація чинників. Цю деталізовану класифікацію чинників для розрахунку можливого зростання продуктивності праці на підприємстві див. [4, с. 373].
Порядок розрахунків розглянемо на прикладі промислового підприємства:
1. Визначається вихідна чисельність промислово-виробничого персоналу в плановому періоді (умовна чисельність, яка була б потрібна для виконання планового обсягу роботи при збереженні базового рівня виробітку продукції) — (Чви):
,                               (8.7)
де Чбаз — фактична чисельність промислово-виробничого персоналу в базовому періоді, чол.;
 — зростання обсягу виробництва в плановому періоді, %.
2. Розраховується змінна чисельності під впливом різних факторів (Еі). Студент повинен опанувати методику розрахунків економії чисельності під дією окремих чинників скориставшись
[2, с. 142—154] або [3, с. 291—296].
3. Визначається загальна зміна чисельності під впливом різних чинників .
4. Визначається планова чисельність працівників (ЧПЛ):
.                               (8.8)
5. Знайшовши сумарну економію та планову чисельність, можливо розрахувати плановий приріст продуктивності праці по відношенню до базового періоду (?ПП%):
.                                  (8.9)
При цьому слід мати на увазі, що приріст продуктивності від кожного чинника (?ППі) розраховується аналогічно:
,                               (8.10)
де Еі — економія робочої сили на і-му чиннику.
Звертаємо увагу: щоб не занижувати зростання продуктивності праці у плановому періоді, треба враховувати перехідну економію затрат праці, яка буде отримана від заходів, які були здійснені у попередній період, але не дали повного ефекту. Наприклад, якщо умовно річна економія від заходу, який був впроваджений із 1 вересня попереднього року, становила 30 чол., то перехідна економія в плановому році становить 20 чол. .
Для визначення динаміки росту продуктивності праці треба розраховувати відносний показник продуктивності праці — це приріст продуктивності праці в порівнянні з базовим періодом (?ПП%).
,                     (8.11)
де ППбаз, ППпл — продуктивність праці в базовому та плановому періодах.
Після ознайомлення із плануванням персоналу та продуктивності праці слід перейти до третього напрямку вивчення теми — планування оплати праці. Метою цієї роботи на підприємстві є підвищення рівня оплати праці кожного працівника на підставі зростання зацікавленості його в підвищенні особистих і загальних результатів праці, ощадливе використання коштів.
До планового фонду заробітної плати входить заробітна плата працівників за виконану роботу та відпрацьований час, а також низка виплат і доплат, які передбачені законами та діючими преміальними системами. На промисловому підприємстві планування заробітної плати включає визначення фонду та середньої заробітної пла­ти виробничого й невиробничого персоналу в цілому і за окремими категоріями працівників, а також фонд заробітної плати необлікового складу. Фонд заробітної плати і середня заробітна плата плану-
ються в абсолютному вираженні й у відсотках до базового періоду.
Вихідними даними для розробки плану по заробітній платі є: виробнича програма; трудомісткість продукції; чисельність працівників за категоріями, професіями і кваліфікацією; тарифна система; штатний розклад працівників, спеціалістів, службовців; за­кони України про оплату праці.
Треба мати на увазі, що на діючому підприємстві безпосередньому розрахунку по оплаті праці повинен передувати аналіз виконання плану по заробітній платі у попередньому періоді. Треба з’ясувати розмір економії (приріст) фонду заробітної плати з урахуванням очікуваного виконання плану по обсягу виробництва. При наявності відхилень — з’ясувати причини. Звернути увагу на наявність понаднормових доплат за відхилення від затверджених технологічних процесів, оплати виробничого браку та цілозмінних простоїв не з вини робітників. У ході цього аналізу можна знайти резерви економії фонду заробітної плати. Для їхньої реалізації важливо розробити організаційно-технічні заходи, розрахувати можливу економію від їхнього впровадження у плановому періоді.
Після цього етапу передпланових робіт можна приступати до розрахунку планового фонду заробітної плати персоналу.
Звертаєм увагу на те, що залежно від мети розрахунків існують різні методи визначення планового фонду заробітної плати.
Укрупнено плановий фонд заробітної плати (ФЗП) розраховують таким чином:
,                      (8.12)
де ?Еі — зміна чисельності працівників під дією основних техніко-економічних чинників, чол.;
ЗП — середня заробітна плата одного працівника у плановому періоді, грн.;
або
,                                 (8.13)
де Чпл — планова чисельність працівників, чол.
Для більш тісної ув’язки обсягу виробництва й оплати праці використовують нормативний метод:
,                                (8.14)
де ОВ — плановий обсяг виробництва;
Н — норматив затрат заробітної плати промислово-виробни­чого персоналу на одиницю продукції.
При розрахунку планового фонду заробітної плати за підроз­ділами і категоріями персоналу підприємства застосовують
поелементний метод. Розрахунок фонду заробітної плати праці різних категорій робітників здійснюється з урахуванням характеру їх роботи та форм оплати праці. Важливу частку загального фонду складає фонд заробітної плати робітників. При плануванні ФЗП робітників, залежно від характеру доплат і виплат, розрізняють годинний, денний і місячний фонди заробітної плати.
Фонд годинної заробітної плати — це оплата за виготовлену продукцію або обсяг робіт, за фактично відпрацьований час робітниками-почасовиками, а також за виконання спеціальних функцій робітниками. Він включає оплату за відпрацьований час по основних тарифних ставках і відрядних розцінках; премії, які обумовлені системами заробітної плати; доплати за роботу в нічний час, у святкові та вихідні дні, доплати не звільненим від основних функцій бригадирам, за навчання учнів.
Фонд денної заробітної плати включає фонд годинної заробітної плати й оплату внутрізмінних перерв у роботі (доплата підліт­кам за скорочений робочий день, оплата перерв у роботі жінкам, які годують дітей віком до 1,5 року). Фонд місячної заробітної плати включає фонд денної заробітної плати, оплату цілоденних перерв у роботі (відпусток і часу, витраченого на виконання державних і громадських обов’язків, виплату вихідних допомог, винагород за вислугу років та ін.).
Докладно розрахунок елементів планового фонду заробітної плати пропонуємо опанувати за [2, с. 183—197] або [3, с. 305—308].
Плановий фонд заробітної плати працівників, які оплачуються за окладами (керівників, спеціалістів, службовців) (ФЗПі) розраховують за формулою:
,                                 (8.15)
деОк — посадовий оклад;
Чі — кількість працівників, які мають однаковий оклад;
М — кількість місяців роботи.
Але слід мати на увазі, що отриманий таким розрахунком плановий фонд заробітної плати треба коригувати на оплату втрат робочого часу через хворобу, коли працівники отримують допомогу за рахунок соціального страхування.
Фонд заробітної плати необлікового складу розраховують на підставі фактичних даних базового періоду.
Рівень і динаміку матеріального добробуту працівників характеризує середня заробітна плата. Планова середня заробітна плата працівника (ЗП) визначається:
,                                    (8.16)
де ФЗП — плановий фонд заробітної плати, грн.;
Чпл — планова середньооблікова чисельність працівників, чол.
Для робітників додатково розраховують середньогодинну та середньоденну заробітну плату: середньогодинна — діленням часового фонду заробітної плати на плановий фонд робочого часу в годинах; середньоденна — діленням денного фонду заробітної плати на плановий фонд робочого часу в днях.
При плануванні заробітної плати треба забезпечити випереджаюче зростання продуктивності праці в порівнянні зі зростанням середньої заробітної плати. Співвідношення темпів (І) визначають індексним методом:
,                                     (8.17)
де Ізп — індекс оплати праці;
Іпп — індекс продуктивності праці.
Величина співвідношення залежить від чинників зростання продуктивності праці. Впровадження нової техніки, вдосконалення технологічних процесів, механізація та автоматизація виробництва знижують трудомісткість продукції та підвищують продуктивність пра­ці. При цьому зростання продуктивності праці значно випереджає зростання оплати праці, яка підвищується в міру участі працівників у технічному прогресі й у зв’язку із підвищенням кваліфікації.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.