лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Планування діяльності підприємства

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Приблизно цикл складання може визначатися за формулою:
,                                       (7.19)

 • Визначається виробнича потужність складального цеху за формулою:

.                                     (7.20)
Якщо за складальним цехом закріплена різна номенклатура виробів, то розрахунок виробничої потужності проводиться у такій послідовності:

 • Визначається потрібна кількість квадрато-метрів-годин для складання усіх виробів, які встановлені у виробничій програмі:

,                                   (7.21)

 • Визначається коефіцієнт виробничої потужності складального цеху за формулою:

,                              (7.22)
Коефіцієнт потужності використовується для корегування кількості виробів, намічених у виробничій програмі.
Крім розрахунків по провідних цехах і дільницях, визначається технологічна спроможність виробничих ланок підприємства. Це необхідно для виявлення невідповідності виробничих потужностей окремих підрозділів прийнятій потужності по даних провідних цехів, дільниць, а також для забезпечення технологічної пропорційності між взаємопов’язаними виробничими ланками. Відповідність потужності різних підрозділів підприємства визначається порівнянням коефіцієнтів сумісності, які розраховуються співвідношенням потужностей провідного підрозділу та інших виробничих ланок.
Проведені вище розрахунки наявної виробничої потужності підприємства дозволяють визначити обсяг випуску виробів, який буде забезпечений діючими основними фондами. Особливу увагу слід приділяти визначенню максимально можливого випуску продукції з урахуванням зміни ряду чинників, наприклад, зменшення простоїв устаткування, підвищення коефіцієнта змінності його роботи, удосконалення організації виробництва, впровадження технічних заходів та інших.
Слід розуміти, що приріст потужності за рахунок організаційно-технічних заходів, тобто внутрішньовиробничих резервів, не завжди може забезпечити випуск запланованого обсягу продукції. Тому виникає потреба у визначенні введення в дію нових (додаткових) потужностей за рахунок технічного переозброєння, реконструкції або розширення підприємства.
Порядок розрахунку введення додаткових потужностей і приклад викладені у підручнику [1, с. 337—338].
Розрахунки виробничої потужності використовуються для обґрунтування виробничої програми потужністю підприємства, а також для складання балансу, який відбиває зміни величини потужності протягом планового періоду і характеризує вихідну потужність (Пвих).
,                         (7.23)
де Пвх — вхідна потужність підприємства, тобто потужність на початок планового періоду;
Пзах — збільшення потужності впродовж планового періоду внаслідок здійснення організаційно-технічних заходів;
Пр — нарощування виробничої потужності шляхом реконструкції або розширення підприємства;
Пн — збільшення «+» або зменшення «–» виробничої потужності у зв’язку зі змінами у номенклатурі та асортименті виготов­люваної продукції;

Пв — зменшення виробничої потужності внаслідок її вибуття, тобто виведення з експлуатації технічно застарілого та фізично спрацьованого устаткування.

При обґрунтуванні виробничої програми виробничою потужністю важливо мати інформацію про рівень її використання на підприємстві. Тому при розрахунках і складанні балансу значне місце відводиться показникам, за допомогою яких можна визначити стан використання діючих потужностей і на підставі цього розробити заходи для поліпшення використання виробничих потужностей і збільшення виробництва продукції.
Найбільш об’єктивну аналітичну інформацію про рівень використання виробничих потужностей дає система показників, яка розділяється на три групи:
1 — показники, які характеризують рівень освоєння проект­ної та використання середньорічної виробничої потужності підприємства;
2 — показники, які характеризують використання устаткування у часі та у потужності (коефіцієнти екстенсивної та інтенсивної завантаженості);
3 — показники використання устаткування і площ у вартісних і натуральних вимірниках.
Характеристика показників, їхні розрахунки, а також шляхи поліпшення використання виробничої потужності викладені у підручнику [2, с. 238—244].
План семінарського заняття

 • Поняття, види виробничої потужності, чинники, що її визначають, і послідовність розрахунків.
 • Фонди часу, що використовуються при розрахунках потужності, їхнє визначення і галузі, в яких вони застосовуються.
 • Методика розрахунку потужності в різних типах виробницт­ва і складальних підрозділах.
 • Обґрунтування виробничої програми потужністю підприємства.
 • Показники використання виробничої потужності і шляхи їхнього поліпшення.

Література

 • Економіка підприємства // За ред. Покропивного С. Ф. — К., 2000. — Розділ 14.
 • Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия // Под ред. Бухало С. М. — К.: Высшая школа, 1989. — Глава 11.
 • Организация, планирование и управление машиностроительным предприятием // Под ред. Летенко В. А. — М.: Высшая школа, 1979. — Глава 20.

Термінологічний словник
Виробнича потужність підприємства — максимальний обсяг випуску продукції при повному використанні устаткування, площ і прогресивної технології.
Цикл складання — календарна тривалість складальних робіт.
Середньорічна потужність — потужність, по якій ведуться обґрунтування виробничої програми підприємства.
Потужність вхідна— потужність на початок планового періоду.
Потужність вихідна— потужність підприємства на кінець планового періоду.
Пропускна спроможність устаткування— ефективний фонд часу роботи групи устаткування.
Коефіцієнт виробничої потужності— співвідношення пропускної спроможності групи устаткування і трудомісткості її виробничої програми.


Навчальні завдання

Теми рефератів

 • Формування виробничої програми в ринкових умовах і її обґрунтування виробничою потужністю підприємства.
 • Шляхи поліпшення використання виробничої потужності підприємства.
 • Заміщення факторів виробництва та ліквідація диспропорцій виробничих підрозділів підприємства.

Запитання для самоперевірки знань

 • Що означає термін «виробнича потужність»?
 • Які фактори визначають виробничу потужність підприємства?
 • Розкрийте зміст понять: «вузьке місце», «провідна ланка», «пропускна спроможність обладнання».
 • Як обчислюється виробнича потужність в однономенклатурному масовому чи крупносерійному виробництві?
 • Дайте характеристику методики визначення виробничої потуж­ності для умов серійного виробництва.
 • Які основні етапи обчислення виробничої потужності для умов багатономенклатурного одиничного та дрібносерійного виробництва?
 • Як проводиться обґрунтування виробничої програми потужністю підприємства?
 • Які показники характеризують використання виробничої потуж­ності, методика їхнього обчислення?
 • Охарактеризуйте основні фактори виробництва та їхню заміщеність.

 ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Задача-приклад 1. Механічний завод виготовляє шестерні. Режим роботи цеху двозмінний, працює п’ять днів на тиждень.
Таблиця 7.1
ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВз/п

Показники

Верстати

зубо-
різні

сверд-
лильні

токар-
ні

шліфу-
вальні

1.

Кількість верстатів, шт.

4

3

3

1

2.

Норма часу на обробку одної шестерні за операціями, нормо-г.

2,5

2,5

1,5

0,5

3.

Середній відсоток виконання норм

110

120

120

110

4.

Витрати часу на ремонт устаткування у відсотках

7,0

5,0

6,0

7,0

Розрахункова програма річного випуску шестерень 7000 штук.
Визначити:

 • ефективний фонд часу роботи устаткування по групах;
 • пропускну спроможність устаткування кожної групи;
 • ведучу групу устаткування;
 • виробничу потужність цеху;
 • коефіцієнт завантаження устаткування.

Розв’язання

  • Режимний фонд часу роботи одного верстата за рік визначається за формулою (7.3).
  • Визначаються:
  • ефективний фонд часу роботи одного верстата за формулою (7.4);
  • пропускна спроможність — за формулою (7.14);
  • трудомісткість розрахункової річної виробничої програми — за формулою (7.13);
  • коефіцієнт виробничої потужності — за формулою (7.15);
  • результати розрахунків по групах устаткування зводяться у табл. 7.2.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.