лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Планування діяльності підприємства

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Активний спосіб забезпечення має такі переваги порівняно з пасивним: поліпшується використання транспортних засобів у результаті скорочення їхніх простоїв під час навантаження та розвантаження, зменшуються витрати на внутрішні перевезення, в тому числі за рахунок повнішого використання вантажопідйом­ності транспорту; сприяє ліквідації зайвих запасів у цехах та
скороченню документообороту; дає змогу поліпшити організацію виробництва, звільняючи робітників виробничого персоналу цехів та дільниць від оформлення документів на одержання матеріальних ресурсів; сприяє впровадженню прогресивної транзитної системи забезпечення, за якої матеріальні ресурси, що надходять, не розвантажують на центральних складах забезпечення, а везуть прямо на місце їхнього безпосереднього вжитку — до цеху та на дільниці. При цьому значно зменшується обсяг робіт із завантаження, поліпшується використання спеціальних складських площ, прискорюється обіг матеріальних ресурсів.
У цих випадках вид та кількість матеріальних ресурсів, необхідних для використання, доводиться розраховувати оперативно.
Іноді, коли йдеться про забезпечення цехів специфічними матеріальними ресурсами (наприклад, пальним), доцільно складати графіки у вигляді схем замкненого (кільцевого) маршруту забезпечення цехів підприємства.
План семінарського заняття

 • Завдання, зміст та порядок розробки плану з МТС.
 • Методи розрахунку потреби в матеріальних ресурсах.
 • Класифікація запасів матеріальних ресурсів.
 • Регулювання рівня запасів МТР.
 • Розрахунок потреби матеріалів для цехів.

Література

 • Обеспечение материальными ресурсами и коммерческая деятельность пред­приятий. / Под ред. Весилюнина Ф. П. — Минск: Высшая школа. — 1991. — 270 с.
 • Осипова Л. В., Синяева И. М. Основы коммерческой деятельности. Учебник. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ. — 1997. — 228 с.
 • Осипова Л. В., Синяева И. М. Основы коммерческой деятельности. Практикум. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ. — 1997. —215 с.
 • Управління виробничою інфраструктурою. Навч. посібник. / За ред. Бєлова М. А. — К.: КНЕУ, 1997. — 207 с.

Термінологічний словник
Виробничі запаси— це придбані або самостійно виготовлені запаси, які підлягають подальшій переробці на підприємстві або утриму-
ються для використання в ході операційного циклу.
Страхові запаси— це запаси, які забезпечують виробництво у випадках відхилення від запланованих умов поставок.
Запитання для дискусій

 • Які існують джерела МТЗ у ринкових умовах?
 • Які методи розрахунку потреби в МТР застосовуються в різ­них галузях виробництва?
 • Як регулюють рівень запасів МТР у цехах?
 • Які методи забезпечення цехів матеріальними ресурсами застосовуються на підприємствах?

Навчальні завдання

Теми рефератів

 • Методика оптимізації запасів сировини та матеріалів.
 • Шляхи удосконалення матеріального забезпечення підприємства.
 • Застосування електронно-обчислювальних засобів при плануванні матеріального забезпечення підприємств.

Запитання для самоперевірки знань

 • Яким чином відбувається матеріально-технічне забезпечення підприємств у ринкових умовах?
 • На які запитання підприємство отримає відповіді в процесі вивчення ринку сировини та матеріалів?
 • Які можливі методи розрахунку потреби в матеріальних ресурсах?
 • Як впливає розмір партії поставки матеріалів на ефективність роботи підприємства?
 • Для чого цехам установлюють ліміт використання матеріалів?

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯз прикладами
розв’язання типових завдань

Задача-приклад 1. На момент укладання угоди ціна одиниці продукції становила 180 тис. гр. од. (Цо), 60% в ціні складала вартість матеріальних ресурсів (Пм), 20% — заробітна плата (Пз), 20% — інші елементи ціни (І). На кінець кварталу вартість матеріалів збільшилась на 10%, а середня заробітна плата зросла на 12%. Визначити ціну одиниці продукції на кінець кварталу, користуючись формулою [6.10].
Розв’язання
Вартість матеріалів на кінець кварталу становитиме:

середня заробітна плата становитиме:

Ціна одиниці продукції на кінець кварталу буде:
 тис. гр. од.
Задача-приклад 2. Річний обсяг використання приладів (М) — 6000 шт., транспортні витрати (И1) — 12 гр. од., витрати на утримання на складі (И2) — 16 гр. од. Визначити оптимальну партію поставки, кількість партії на рік.
Розв’язання
Користуючись формулою Уілсона, обчислюємо оптимальну партію:
 шт., приймаємо 95 шт.
 шт., приймаємо 63.
У цьому випадку буде недопоставка:
6000 – 95 · 63 = 15 шт. приладів.
Попередити це можливо, якщо поставити 48 партій по 95 шт. та 15 партій по 96 приладів.


ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ

Задача 1. Підприємство закуповує у постачальника шерстяні тканини. Річна потреба складає 8200 м, припустимо, що річна потреба дорівнює обсягу закупівлі. Тривалість циклу замовлення (інтервал часу між розміщенням замовлення і його отриманням) — один тиждень.
Розрахуйте «точку» відновлення замовлення за умови, що на підприємстві тканини використовуються нерівномірно і тому потрібно мати страховий запас тканин, який становить 150 м. При розрахунку приймаємо, що в році 50 тижнів.
Відповідь для самоперевірки: «Точка» замовлення 314 м.
Задача 2. Визначити потребу в болтах на плановий період за умови, що норми витрати немає. Фактичні витрати за минулий період становили 5 т. У плановому періоді обсяг виробництва збільшиться на 10%. Потрібно забезпечити економію матеріалів на 3%.
Відповідь для самоперевірки: 5,3 т.
Задача 3. Підприємство виготовляє виріб «В» із матеріалів «Х». Норма витрат матеріалу на одиницю виробу 10 кг. У ІІ кв. обсяг виготовлення виробу «В» 8880 одиниць. Залишки матеріалу «Х» на складі на 1 квітня — 850 кг, крім цього, в березні було замовлено постачальнику 1000 кг. Потрібно розрахувати обсяг закупок матеріалів на ІІ кв.
Відповідь для самоперевірки: 86950 кг.
Тема 7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧОЮ ПОТУЖНІСТЮ
Методичні поради до вивчення теми
Тема охоплює питання:

 • Види виробничої потужності, чинники, що її визначають, і послідовність розрахунків.
 • Методики розрахунку виробничої потужності.

Студенти мають знати, що запроектована виробнича програма підприємства повинна пройти ресурсне обґрунтування, тобто визначення її забезпеченості виробничими потужностями, трудовими, матеріальними та інвестиційними ресурсами. Обґрунтування виробничої програми виробничою потужністю проходить декілька етапів:

 • Визначення максимального обсягу випуску виробів, що може бути забезпечений наявною виробничою потужністю підприємства;
 • Обчислення необхідного введення в дію нових (додаткових) потужностей за рахунок технічного переозброєння або розширення підприємства.

Щоб розглянути послідовно ці етапи, необхідно ознайомитися з деякими питаннями, які стосуються виробничої потужності. Виробнича потужність визначається різними вимірниками:

 • натуральними;
 • умовно-натуральними;
 • у багатономенклатурних виробництвах — вартісним вимірником.

Розглядається три види потужності підприємства:

 • проектна — визначається у процесі проектування;
 • поточна — фактично досягнута потужність;
 • резервна — для покриття «пікових» навантажень у деяких галузях: електроенергетика, газова, харчова промисловість та ін.

Слід розуміти, що виробнича потужність є змінною величиною. Вона формується під впливом багатьох чинників, як от:

 • номенклатура, асортимент і якість продукції;
 • тривалість виробничого циклу та трудомісткість виготовлення продукції, послуг;
 • кількість устаткування, стан його фізичного та морального зносу;
 • режим роботи підприємства і його підрозділів, від якого залежить фонд часу роботи устаткування і використання площ упродовж року;
 • використання робочого часу;
 • якість обслуговування робочих місць і т. ін.

Детально про чинники та їхній вплив на виробничу потужність викладено у [2, с. 230—233].
Виробнича потужність розраховується:

 • на початок і на кінець планового періоду,
 • а також середньорічна потужність.

У планових розрахунках для обґрунтування виробничої програми використовується середньорічна потужність.
,                   (7.1)
де Пср. річна — потужність середньорічна;
Пвх — потужність вхідна;
Пвв — потужність, яка буде введена у плановому році;
Тв — період використання введеної потужності (від початку експлуатації до кінця року, міс.);
Пвиб — потужність, яка вибуває на протязі року;
Тн — період, впродовж якого потужність не буде використовуватися (від початку виведення потужності до кінця року, міс.)
Виробнича потужність підприємства визначається за всією номенклатурою продукції та встановлюється, виходячи з потужності провідних підрозділів (цехів, дільниць, агрегатів). Провідними є ті підрозділи, які виконують головні технологічні операції і мають вирішальне значення у виробництві профільних видів продукції. При наявності декількох провідних підрозділів підприємства його виробнича потужність обчислюється за тими, кот­рі виконують найбільший за трудомісткістю обсяг робіт, наприклад, у машинобудуванні — це механічні та складальні цехи, у ливарних цехах — це формовочні дільниці.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.