лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Планування діяльності підприємства

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Ам — сума амортизаційних відрахувань, грн.
Валова продукція включає товарну продукцію, зміну залишків незавершеного виробництва протягом розрахункового періоду, вартість сировини і матеріалів замовника та деякі інші елементи в залежності від галузевих особливостей виробничої діяльності підприємства (наприклад, на машинобудівних підприємствах у валову продукцію включаються зміни вартості незакінченого виробництвом технологічного оснащення власного виготовлення). Розраховується валова продукція за такою формулою:

ВП = ТП + НЗВк – НЗВп,                          (4.3)

де ВП — валова продукція, грн;

НЗВк і НЗВп — вартість залишків незавершеного виробництва відповідно на кінець і початок планового періоду, грн.
Динаміка залишків незавершеного вироництва враховується лише на тих підприємствах машинобудування, де тривалість виробничого циклу більшості видів продукції перевищує 2 місяці.
До складу незавершеного виробництва входять заготовки, деталі, комплекти, які знаходяться на різних стадіях виробничого процесу і підлягають наступній обробці або складанню, а також вироби у складанні та на випробуваннях.
Необхідно усвідомити, що обсяг незавершеного виробництва впливає на результати роботи підприємства. З одного боку, незавершена продукція потребує обігових коштів і це негативно позначається на економічному стані підприємства, а з другого боку — забезпечує нормальний хід виробничого процесу, його безперервність і ритмічність. Тому величина незавершеного виробництва повинна підтримуватися на оптимальному рівні.
У планових розрахунках залишок незавершеного виробництва на початок планового періоду приймається за фактичними даними на кінець передпланового періоду, а на кінець — визначається різними розрахунковими методами, які викладені у підручнику [5, c. 270—272].
Обсяг незавершеного виробництва визначається у собівартості. Для оцінки залишків незавершеного виробництва у цінах їхня собівартість помножується на коефіцієнт переводу собівартості продукції у товарну продукцію, який визначається шляхом відношення товарної продукції в незмінних цінах до її собівартості.
План семінарського заняття

 1. Виробнича програма підприємства, її зміст і структура.
 2. Планування обсягів виробництва продукції у вартісному вираженні. Товарна продукція, характеристика, склад, розрахунки.
 3. Валова продукція, характеристика, планування залишків незавершеного виробництва.
 4. Реалізована і чиста продукція, характеристика і визначення в процесі планування.
 5. Оптимізація виробничої програми підприємства.

Література

 1. Економіка підприємства / За ред. Покропивного С. Ф. — К., 2000. — розд. 14.
 2. Топчій Л. С. Методичні вказівки по визначенню оптимального номенклатурного складу виробничої програми з використанням ПК. — К.: КНЕУ, 1998.
 3. Наливайко А. П. та ін. Мікроекономіка. Навчально-методичний комплекс. — К.: КДЕУ, 1997. — Розд. 3, тема 6.
 4. Нуреев Р. М. Основы экономической теории. — М.: Высшая школа, 1996.
 5. Організація, планування і управління діяльністю промислового підприємства // За ред. Бухало С. М. — К.: Вища школа, 1989. — Розд. 13.
 6. Практикум з курсу «Планування діяльності підприємства». Укладач: Євдокімова Н. М. — К.: КДУ, 1995.

Термінологічний словник
Валова продукція — це вартість усієї виробленої у конкретному періоді продукції, незалежно від ступеня її виготовлення.
Номенклатура продукції — це перелік найменувань виробів, послуг.
Оптимальна виробнича програма — це програма, що відповідає структурі ресурсів підприємства і забезпечує найкращі результати його діяльності за прийнятим критерієм.
Товарна продукціязагальна вартість усіх видів готової продукції, робіт і послуг виробничого характеру, що буде підготовлена до реа­лізації.
Чиста продукціяце вартість, створена на підприємстві.


Навчальні завдання

Теми рефератів

 1. Виробничо-збутова політика підприємства за умов нестабіль­ного зовнішнього середовища.
 2. Визначення чистої продукції на підприємстві, мета і значення цього показника.
 3. Особливості формування виробничої програми підприємства в ринкових умовах.
 4. План виробництва продукції, його значення і показники.

Питання для самоперевірки знань

 1. Характеристика і класифікація продукції, послуг, робіт.
 2. План виробництва продукції, його показники і зв’язок із іншими розділами плану підприємства.
 3. Виробнича програма, вимірники обсягу продукції.
 4. Формування виробничої програми в ринкових умовах.
 5. Поняття номенклатури і асортименту продукції.
 6. Характеристика вартісних показників обсягу виробництва.
 7. Визначення обсягів товарної, валової, чистої продукції.
 8. В яких цінах розраховуються вартісні обсяги виробництва?
 9. Календарний розподіл виробничої програми, мета і методи.
 10. Оптимізація виробничої програми, мета і методи.
 11. Визначення станів і межі нарощування обсягів виробництва, дії підприємства у зв’язку із цим.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Задача-приклад.План виробництва на рік: автомобілів — 40000 шт., моторів — 40000 шт., запасних частин — на суму 10 тис. грн, послуги виробничого характеру — 11 тис. грн, залишки незавершеного виробництва: на початок року — 150 тис. грн, очікувані на кінець року — 100 тис. грн.
Визначити:
1. Товарну продукцію:
а) у діючих цінах,
б) у незмінних цінах.
2. Валову продукцію.
Розв’язання
Таблиця 4.1
Розрахунки товарної продукціїз/п

Номенклатура

Кількість шт.

Діючі ціни, грн

Незміні ціни, грн.

на одиницю, грн

сума,
тис. грн

на одиницю, грн

сума, тис. грн

1

Автомобіль

40 000

4500

180 000

4000

160 000

2

Мотор

40 000

600

24 000

520

20 800

3

Запасні частини для продажу

 

 

10

 

10

4

Послуги виробничого характеру

 

 

11

 

11

Усього

 

 

204 021

 

180 821

Відповідь:
1. Товарна продукція:
а) у діючих цінах — 204 021 тис. грн
б) у незмінних цінах — 180 821 тис. грн
2. Валова продукція:
180 821 тис. грн + 100 тис. грн – 150 тис. грн = 180 771 тис. грн.


ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ

Задача 1.За даними таблиць 4.2, 4.3 визначте оптимальний номенклатурний склад виробничої програми з використанням персонального комп’ютера. За критерії оптимальності слід прийняти прибуток, а як обмеження — корисний фонд часу роботи обладнання, год. При вирішенні цієї задачі керуватися методичними вказівками [2].
Таблиця 4.2
ВИХІДНІ ДАНІ


Виріб

Ціна, грн.

Собівартість виробу, грн

Прибуток від реалізації виробу, грн

Орієнтовний обсяг портфеля замовлення, шт.

Оптимальний номенклатурний склад виробничої програми

діюча

незмінна

У-1

1380

1200

1104

276

450

 

У-2

1380

1200

1109

271

410

 

У-3

1500

1300

1156

344

400

 

У-4

2150

2010

1661

489

200

 

С-1

5750

5500

4639

1111

50

 

С-2

5580

5300

4644

936

10

 

С-3

3000

2900

2535

465

60

 

С-4

4300

4100

3296

1005

9

 

С-5

4350

4200

3382

968

5

 

С-6

3500

3250

2651

849

25

 

С-7

3000

2900

2518

482

2

 

С-8

1900

1900

1590

360

35

 

Номінальний фонд часу роботи одиниці обладнання при двозмінному режимі роботи — 3900 годин.

Розрахуйте корисний фонд часу роботи групи обладнання, год., за такими даними:
Таблиця 4.3
КОРИСНИЙ ФОНД ЧАСУ РОБОТИ ОБЛАДНАННЯз/п

Технологічна
група обладнання

Кількість
верстатів
у групі, шт.

Витрати
часу на ремонт, %

Корисний фонд часу
роботи обладнання, год.

одиниці

групи

1

Токарна

30

4

 

 

2

Багаторізцева

17

4

 

 

3

Револьверна

7

4

 

 

4

Фрезерна

14

4

 

 

5

Свердлильна

15

3

 

 

6

Стругальна

2

3

 

 

7

Волочильна

3

4

 

 

8

Зубофрезерна

3

4

 

 

9

Зубозакруглююча

3

3

 

 

10

Зубошліфувальна

1

3

 

 

11

Шліфувальна

12

14

 

 

12

Точильна

2

4

 

 

Задача 2.Використовуючи результати розв’язання задачі з оптимізації номенклатурного складу виробничої програми (задача 1), а також наведені дані в таблицях 4.2 і 4.3, обчислити товарну і валову продукцію підприємства. Крім виробництва верстатів, підприємство планує виготовити запасних деталей для продажу на суму 410 тис. грн, напівфабрикатів для зовнішніх замовників на суму 80 тис. грн. Передбачено також надання послуг промислового характеру іншим підприємствам на суму 20 тис. грн.
Залишки незавершеного виробництва розраховуються за даними таблиці 4.4.
Таблиця 4.4
ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЗАЛИШКІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА


Виріб

Тривалість циклу, календарних днів

Коефіцієнт готовності незавершеного виробництва

Обсяг випус­ку виробів у IV кварталі планового року, шт.

Залишки незавершеного виробництва по фактичній собівартості на початок планового року, грн

Середня фак­тична вироб­нича собівартість виробу в IV кварталі поточного року, грн

У-1

30

0,6

172

31612

1031

У-2

30

0,6

125

34003

1066

У-3

35

0,6

130

28114

1112

У-4

45

0,6

91

50912

1597

С-1

70

0,7

20

42560

4460

С-2

70

0,7

5

6982

4465

С-3

55

0,7

20

20341

2630

С-4

48

0,7

8

2526

3169

С-5

55

0,7

6

1410

3252

С-6

50

0,7

5

4814

2549

С-7

48

0,7

2

199

2421

С-8

30

0,7

4

3765

1529

Запасні частини

15

0,8

9600 (грн)

16091

800*

* Примітка: Собівартість 1 тис. грн запчастин в оптових цінах.
Тема 5. Оперативно-календарне планування
Методичні поради до вивчення теми
Тема охоплює питання:

  • Зміст і завдання оперативно-календарного планування.
  • Ритмічність виробництва.
  • Особливості оперативно-календарного планування на підприємствах одиничного, серійного і масового типів виробництва.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.