лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Планування діяльності підприємства

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Методичні поради до вивчення теми
Тема охоплює питання:

 • виробнича програма підприємства, її зміст і оптимізація;
 • планування обсягів виробництва продукції у вартісному вираженні.

Цей розділ поточного плану підприємства містить номенклатурно-кількісне, а також вартісне завдання з виробництва продук­ції, виробничих послуг в асортименті при відповідній якості.
Насамперед слід з’ясувати, яку продукцію виробляти на підприємстві та в якій кількості. При цьому необхідно виходити з таких положень:

 • попиту на продукцію;
 • рівня та динаміки цін, наявності конкурентів і цін на їхню продукцію, тобто взагалі кон’юнктури ринку;
 • наявності виробничої потужності та площі, трудових і матеріальних ресурсів, а також, при необхідності — інвестиційних ресурсів.

Вивчення попиту зовнішнього та внутрішнього ринку на товари і послуги виконуються на підприємствах службами маркетингу, які проводять ринкові дослідження з допомогою виставок, ярмарок та інших заходів, на яких виявляється попит на відповід­ні вироби і послуги, приймаються замовлення, укладаються договори на поставку тощо.
Більш детально цей етап формування виробничої програми викладено в підручнику [1, с. 329—334].
При визначенні виробничих можливостей виконуються розрахунки наявних і потрібних виробничих потужностей, кількості працівників, матеріальних ресурсів. Ці етапи планування викладено у подальших розділах і темах. На етапі планування виробничої програми й особливо її структури, тобто питомої ваги конкретних видів виробів чи послуг, необхідно виходити з основних економіко-теоретичних положень, суть яких полягає у тому, що можливий випуск продукції при повному й ефективному викорис­танні ресурсів при даному розвитку технології характеризує
крива виробничих можливостей, на якій зображені альтернативні варіанти структурної програми при повному використанні ресурсів. Більш детально теоретичні положення викладені у підручнику [4, с. 61—63].
При плануванні виробничої програми необхідно використовувати як теоретичні положення, так і матеріали, які наведено нижче:

 • перспективний план виробництва продукції і послуг;
 • прогноз потреби у продукції підприємства, який складається на підставі досліджень змін ринкових елементів у часі, тобто попиту, пропозиції, цін, кількості конкурентів та ін.;
 • державний контракт і державне замовлення на продукцію підприємства;
 • результати вивчення поточного попиту на продукцію;
 • договори на виробництво та поставку продукції, які складаються у результаті вільного продажу виробів на оптових ярмарках;
 • заходи зі спеціалізації і кооперування виробництва;
 • заходи зі збільшення виробничих потужностей підприємства;
 • дані про залишки нереалізованої продукції у попередньому періоді;

За принципом формування виробничої програми можна виділити 3 групи номенклатурних позицій:

 • номенклатура продукції, встановлена в державному кон-
  тракті та замовленні;
 • номенклатура продукції, яка визначається на основі ринкового попиту, замовлень споживачів, торгових і посередницьких організацій;
 • номенклатура виробів і послуг, які використовуються підприємством на внутрішні виробничі потреби і визначаються планом виробництва продукції та послуг, які будуть реалізовані у плановому періоді.

Кожне підприємство розробляє свою виробничу програму самостійно, крім державного контракту та державного замовлення, розмір яких встановлюється відповідно до виробничих можливос­тей підприємства і за згодою дирекції.
Державний контракт і державне замовлення формуються на основі пропозицій міністерств і відомств — державних замовників. Фінансування державного контракту проводиться за рахунок державного бюджету, а державного замовлення — за рахунок власних коштів підприємств та організацій і наявних кредитних ресурсів. Відповідальність замовників (споживачів) і виконавців за виконання державного контракту і державного замовлення визначається укладеними договорами (контрактами) та законодавст­вом України.
Виконавці державного контракту і замовлення забезпечують себе матеріально-технічними ресурсами самостійно шляхом укла­дення прямих договорів із підприємствами-постачальниками та посередницькими організаціями.
Виробнича програма є важливим розділом, на основі якого проводиться планування потреби матеріально-технічних, трудових, енергетичних ресурсів, розраховується собівартість, прибуток та інші фінансові показники.
Важливо усвідомити, що продукція, яка виробляється на підприємствах, відтворюється у натуральній і вартісній формах. Тому при плануванні виробничої програми підприємства розраховується обсяг виробництва у натуральних вимірниках і вартість обсягу виробництва продукції. Вимірниками обсягу продукції у натуральному вираженні є конкретні фізичні одиниці — штуки, метри, кг, тонни та ін. Схема формування виробничої програми підприємства наведена на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Схема формування виробничої програми підприємства
Обсяг продукції у вартісному вираженні на підприємствах різних галузей виробничої сфери визначається показниками товарної, валової, чистої продукції.
Виробнича програма повинна формуватися з урахуванням ресурсів підприємства й одержання найкращих результатів, тобто бути оптимальною.
Оптимізація виробничої програми провадиться з метою:
1) планування оптимальної структури номенклатурних позицій;
2) визначення максимально можливого обсягу виробництва продукції і економічної межі нарощування виробництва.
Перша задача може бути розрахована з допомогою економіко-математичних методів:

 • симплекс-методу лінійного програмування, при якому вибирається критерій оптимізації та його математична форма — цільова функція, якою можуть бути: максимальний прибуток, максимальний обсяг виробництва, рівномірне завантаження устаткування тощо; як обмеження приймаються: повне завантаження кожної групи устаткування, трудомісткість програми, витрати матеріальних ресурсів;
 • метод «гілок і обмежень», що являє собою спрямований перебір із відсіюванням неефективних побудов плану;
 • більш простий і доступний метод оптимального формування виробничої програми за допомогою інтегральних показників, при якому формування плану продовжується до виконання встановленого критерію оптимальності.

Цей метод викладено у методичних вказівках «оптимізація календарного розподілу виробничої програми» [2].
При вирішенні другої задачі враховується закон спадної продуктивності ресурсу, який розглядається у курсі «Мікроекономіка» у темі «Виробнича функція», що викладена у підручнику [3].
Планова кількість кожного виробу розподіляється за календар­ними періодами року (кварталами, місяцями). При цьому керуються такими вимогами:

 • додержання встановлених строків поставки продукції у відповідності з укладеними договорами;
 • рівномірним завантаженням виробничих потужностей в усіх підрозділах підприємства;
 • підвищення концентрації виробництва шляхом обмеження одночасно вироблюваної номенклатури виробів.

При розподілі виробництва продукції враховуються:

 • кількість робочих днів у кожному плановому періоді;
 • змінність роботи підприємства та його підрозділів;
 • планова зупинка устаткування на ремонт;
 • стан технічної підготовки виробництва та ін.

Розрахунки обсягів виробництва продукції у вартісному вираженні дозволяють на єдиній ціновій основі порівнювати, аналізувати та визначати сумарний обсяг випуску різнорідної продукції. Але при цьому необхідно враховувати зміни ринкових цін при плануванні і визначенні обсягів виробленої і реалізованої продук­ції в різні періоди.
Треба знати, що у вартісному вираженні плануються такі обсяги виробництва: товарна, валова і реалізована продукція, а також визначається чиста продукція.
У товарну продукцію підприємства включаються:

 • готові вироби;
 • запасні частини для продажу;
 • напівфабрикати виробництва підприємства;
 • нестандартне технологічне устаткування вироблене як для потреб самого виробника, так і для реалізації;
 • частина продукції допоміжних підрозділів, яка реалізується іншим споживачам (технологічне обладнання, енергія тощо);
 • інші роботи і послуги виробничого характеру.

Роботи і послуги невиробничого характеру не включаються у товарну продукцію (наприклад, капітальний ремонт будівель, послуги транспорту підприємства, науково-дослідні та проектні роботи стороннім споживачам та ін.).
Товарна продукція планується у діючих і незмінних цінах. Розрахунок товарної продукції в діючих цінах необхідний для визначення обсягу продажу, у незмінних цінах товарна продукція визначається для розрахування динаміки обсягів виробництва та інших показників.
Товарна продукція розраховується на основі виробничої програми в натуральному вимірі за такою формулою:
,                                 (4.1)
де ТП — товарна продукція, грн;
n — кількість найменувань продукції, що виробляється у плановому періоді;
Ці — ціна і-го виробу, грн;
— кількість і-х виробів у виробничій програмі.
Чиста продукція розраховується так: із вартості товарної продукції виключається вартість уречевленої праці (сировини, матеріалів, купованих напівфабрикатів, перенесену вартість засобів виробництва та ін.) і таким шляхом визначається вартість обсягу виробництва, на який будуть витрачені власні кошти підприємства і отримано відповідний прибуток; або за формулою:
ЧП = ТП – М – Ам,                           (4.2)
де ЧП — чиста продукція у плановому періоді, грн;
М — матеріальні витрати на виробництво товарної продукції у плановому періоді, грн;

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.