лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Планування діяльності підприємства

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Після розрахунку всіх показників, із яких складається обсяг збуту, визначається план реалізації (збуту) продукції підприємства за такою формулою:
,                         (3.2)
де РП — плановий обсяг реалізації (збуту), тис. грн;
ТП — плановий обсяг товарної продукції, тис. грн;
НРПн — залишки нереалізованої продукції на початок планового періоду, тис. грн;
НРПк — залишки нереалізованої продукції на кінець планового періоду, тис. грн.

 • Плановий обсяг збуту продукції визначається у діючих цінах на час складання плану. Фактичний обсяг реалізованої продукції визначається:
 • за фактично діючими цінами протягом звітного періоду; це необхідно для розрахунку валового прибутку від реалізації продукції;
 • за плановими цінами — для оцінки виконання плану по збуту продукції.

Обсяг збуту відображає, крім усього, якість продукції, оскільки вироби вищої якості реалізуються за більш високими цінами, що збільшує обсяг реалізації та прибуток підприємства.
Реалізація продукції потребує певних витрат, які включаються у собівартість кожного виробу і всієї реалізованої продукції. Витрати, пов’язані зі збутом продукції, плануються і визначаються фактично за звітний період у статті «витрати на збут». Вони розраховуються на плановий період і включаються у кошторис витрат. На конкретну продукцію витрати на збут відносяться по-різному, залежно від того, які це витрати: прямі чи непрямі. Прямі витрати можна обчислити безпосередньо на окремі вироби (витрати на тару, пакування, рекламу, транспортування у зазначений район ринку). Непрямі витрати (комісійні виплати організаціям збуту, дослідження ринку та виявлення потреби у продукції, проведення ярмарків, презентації товару та інші маркетингові витрати) при калькулюванні собівартості окремих виробів розподіляються між виробами пропорційно виробничій собівартості.
Значну частину у непрямих витратах на збут займають комісійні виплати організаціям збуту, їхня величина залежить від каналів збуту продукції. Схематично збільшення ціни товару в залежності від каналів збуту показано на рис. 3.2.

Рис. 3.2. Збільшення ціни товару

Із метою зниження цін на товари підприємства скорочують канали збуту, реалізують свою продукцію у магазинах підприємства.
У залежності від ситуації та тенденції на ринку проводиться стимулювання збуту конкретних видів товарів за допомогою реклами, видачі премій покупцям, купонів зі знижкою ціни товару, конкурсів, конференцій та ін. Політика стимулювання збуту проводиться стосовно тих товарів, по яких можна підвищити попит, є надія збільшити обсяг збуту і прибуток підприємства.
Якщо попит на той чи інший товар постійно зменшується, приймається рішення про обмеження виробництва такої продукції і розробляються пропозиції щодо зміни асортименту та впровадження у виробництво нових видів товарів, на які є попит та перспектива його збільшення шляхом стимулювання за допомогою різних засобів впливу на споживачів.
План семінарського заняття

 • Формування плану збуту продукції з урахуванням маркетингових досліджень.
 • Життєвий цикл виробів і детермінанти попиту, що впливають на обсяг збуту продукції.
 • Планування реклами, обґрунтування вибору рекламних засобів, ефективність реклами.
 • Планування збуту продукції, основні показники плану та їхній розрахунок.

Література

 • Алексеева М. Л. Планирование деятельности фирмы. Учетно-методи­ческое пособие. — М.: Финансы и статистика, 1997.
 • Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы. — М.: Высшая школа, 1994. — Глави 5.3, 5.6.
 • Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент — К.: КНЕУ, 1998. — Розділ 7, 8.
 • Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия / Под ред. Бухало С. М. — К.: Вища школа, 1989. — Глава 13.
 • Пушкарь М. С., Пинхасик В. А. Основы маркетинга. — Тернополь, 1992. — Глава 2.5, 2.7.3, 2.8.

Термінологічний словник
Витрати на збут продукціївитрати на дослідження ринку, рекламу продукції та її продаж.
Детермінанти попитуфактори впливу на обсяг збуту продукції.
План збуту продукціїобсяг продукції і послуг, який визначається попитом у процесі дослідження ринку й буде реалізований у плановому періоді.
Рекламаплатна форма психологічного впливу на споживачів із метою змусити їх купувати певні товари або послуги.
Сервісне обслуговуваннянадання безкоштовних послуг, пов’яза­них із товаром, що реалізується.


Навчальні завдання

Теми рефератів

 • Планування збуту продукції в системі маркетингової діяльності підприємства.
 • Методи стимулювання збуту продукції та їхня ефективність.
 • Виробничо-збутова політика підприємства за умов нестабіль­ного зовнішнього середовища.

Питання для дискусії
Планування збуту продукції в умовах постійної зміни ринкового середовища.
Запитання для самоперевірки знань

 • Яке місце займає планування збуту продукції в системі поточного планування діяльності підприємства?
 • План збуту продукції та умови його формування.
 • Які дослідження ринку використовуються для планування збуту продукції? В чому їхня суть?
 • Охарактеризуйте життєвий цикл виробів і залежність обсягів їхнього збуту від етапів циклу.
 • Які чинники впливають на збут продукції, в чому особливість дії кожного з них окремо та в комплексі?
 • Дайте загальну характеристику показників, що характеризують збут продукції. Яка методика їхнього обчислення?
 • Реклама, її значення у збільшенні збуту продукції, види реклами.
 • Як планується рекламна діяльність підприємства?

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Задача-приклад.Обчисліть план збуту продукції підприємства на основі таких даних: у минулому році підприємство випустило 1000 виробів А та 3000 виробів Б; у плановому періоді збільшиться виробництво цих виробів на 10%; ціна виробів складає, відповідно, 5 та 6 тис. грн. Крім того, буде виготовлено комплектую­чих виробів на суму 2500 тис. грн, з них — на 1500 тис. грн —
для сторонніх замовників. Залишки нереалізованої продукції на складі становитимуть на початок планового періоду 2 млн грн, на кінець — 0,5 млн грн.
Розв’язання
1. Визначити обсяг товарної продукції:
Виріб А: 5000 грн ? 1100 = 5500 тис. грн
Виріб Б: 6000 грн ? 3300 = 19800 тис. грн
Комплектуючі: 1500 тис. грн
ТП: 26800 тис. грн
2. Визначити плановий обсяг збуту продукції:
РП = ТП + НРПн – НРПк
РП = 26 800 тис. грн + 2000 тис. грн – 500 тис. грн = 28 300 тис. грн.


ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ

Задача 1. Розрахувати плановий обсяг збуту та величину прибутку за такими даними:

 • обсяг товарної продукції на плановий період складатиме — 80 млн. грн.;
 • залишки нереалізованої продукції на:

початок планового періоду — 5,3 млн грн;
кінець планового періоду — 4,8 млн грн;

 • затрати на 1 грн товарної продукції — 0,82 грн.

Відповідь для самоперевірки:
РП = 80,5 млн грн
Прибуток = 14 400 тис. грн.
Задача 2.Підприємство на плановий рік мало портфель замов­лень, що забезпечив йому збут 100 тис. штук продукції за ціною 300 грн за штуку. Собівартість виробу наведена в табл. 3.1.
У процесі остаточних уточнень виявилося, що обсяг продажу становить 70% запланованої кількості виробів. Менеджери підприємства знайшли замовника, який згоден купити 15 тис. шт. за ціною 240 грн. У цьому випадку підприємство-виробник мусить додатково затратити на конструкторську підготовку цієї партії виробів 200 тис. грн.
На підставі наведених даних:
2.1. Порівняйте результати діяльності фірми за умов, якщо:
а) план збуту продукції становив би 100% вихідного;
б) план збуту становив би 70% вихідного;
в) при обсязі збуту на рівні 70% запланованого та додатковому замовленні.
2.2. Зробіть висновки про доцільність прийняття додаткового замовлення. Обґрунтуйте відповідь.
2.3. Результати обчислення подайте в табличному варіанті як порівняння трьох варіантів плану збуту.

Таблиця 3.1
ВИХІДНІ ДАНІ


Стаття затрат

Сума затрат

на одиницю,
грн

на випуск,
тис. грн

Матеріали

20

 

Оплата праці

70

 

Непрямі затрати:

 

 

змінні

30

 

постійні

?

1300

Усього

?

 

Задача 3.Припустимо, що підприємство-монополіст прагне визначити обсяг виробництва та ціну реалізації своєї продукції, які забезпечували б йому максимальний прибуток. У табл. 3.2 наведені дані, що характеризують заплановані на наступний рік обсяг продажу і затрати на виробництво товару.
На підставі даних визначте:
3.1. Валову виручку та прибуток від збуту продукції (заповніть табл. 3.2).
3.2. На основі зіставлення валових показників обчисліть ціну та обсяг реалізації, що дає змогу підприємству максимізувати прибуток.
3.3. Виконайте аналіз у графічному зображенні.
Таблиця 3.2
Валова виручка і прибуток


Ціна за
одиницю, грн

Обсяг збуту,
тис. шт.

Валові затрати,
тис. грн

Валова виручка, тис. грн

Прибуток,
тис. грн

1

2

3

4

5

15

0

1000

 

 

14

100

1500

 

 

13

200

1900

 

 

12

300

2225

 

 

11

400

2500

 

 

10

500

2750

 

 

9

600

3025

 

 

8

700

3350

 

 

7

800

3800

 

 

6

900

4400

 

 

5

1000

5300

 

 

Задача 4.Визначте плановий обсяг збуту продукції в залежнос­ті від зміни етапів життєвих циклів конкретних виробів, а також зміни їхніх залишків на складі; зміна на один етап життєвого циклу збільшує або зменшує попит на 20% (табл. 3.3).
Таблиця 3.3
Розрахунок планового обсягу збуту продукції


Вироби

Минулий період

Плановий період

етап життєвого циклу

реалізовано, штук

ціна, грн

обсяг збуту, грн

етап життєвого циклу

можливий збут

залишки, шт.

план збуту, шт.

ціна, грн

обсяг збуту, грн

на початок

на кінець

№ 1

Упадку

100

80

 

 

 

5

 

 

 

 

№ 2

Росту

120

100

 

зрілості

 

10

15

 

 

 

№ 3

Виведення на ринок

20

50

 

росту

 

2

5

 

 

 

№ 4

Зрілості

200

150

 

насичення

 

20

10

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Виробництво продукції

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.