лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Планування діяльності підприємства

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Діяльність підприємства пов’язана з необхідністю вибору оптимальних рішень із наявних альтернатив. Найчастіше це — обґрунтування ціни на продукцію, обсягу її виробництва, кредитної та інвестиційної політики. Вибір кожного з рішень здійснюється за критерієм економічної ефективності, але її досягнення само по собі не є достатнім. Необхідно досягти такого положення, щоб діяльність підприємства була ефективною в цілому. Студент має уяснити, що змістове наповнення планів складає опис очікуваних результатів виконання всього комплексу завдань у майбутньому.
На рівні стратегічного плану завдання можуть бути лише загальними. Але вони не повинні бути дво- і багатозначними, а з іншого боку — мають бути здатними легко перетворюватися у чіткі завдання конкретного планового періоду. Виходячи з того, що розробка стратегічних планів є процесом інтерактивним і повторюваним, можна формалізувати взаємоузгодженість завдань підприємства у часі. На певному етапі поставлене завдання майбутнього періоду залежить від завдань попереднього періоду, а також реалізації завдань і здобутків підприємств-конкурентів.
Таке уявлення відображає основний зміст планування, який полягає у аналізі розбіжностей між реальними і очікуваними результатами, а також дослідження змін у зовнішньому середовищі.
Ступінь деталізованості стратегічних планів звичайно буває невисоким, а самі вони повинні бути своєрідною рамковою конструкцією, складовими елементами якої є поточні плани.
Заведено, що поточний план складається на один рік. Саме за такий період відбуваються всі типові для життя підприємства події, вирівнюються сезонні коливання попиту. Згідно з чинним законодавством рік також є основним звітним періодом для підприємства.
Основним завданням поточного плану у загальній системі планування на підприємстві є чітке визначення всієї сукупності практичних засобів, необхідних для здійснення намічених стратегічним планом цілей, конкретизованих щодо визначеного планового періоду (року).
За умов централізованого планового управління економікою було уніфіковано склад поточного плану промислового підприємства. Згідно з Типовою методикою розробки техпромфінплану виробничого об’єднання (комбінату), підприємства [5, с.6] основ­ними розділами поточного плану були:

 1. Виробництво і реалізація продукції.
 2. Технічний розвиток і організація виробництва.
 3. Показники підвищення економічної ефективності виробництва.
 4. Норми і нормативи.
 5. Капітальні вкладення і капітальне будівництво.
 6. Матеріально-технічне забезпечення.
 7. Праця і кадри.
 8. Собівартість, прибуток і рентабельність підприємства.
 9. Фонди економічного стимулювання.
 10. Фінансовий план.
 11. Соціальний розвиток колективу.
 12. Охорона природи і раціональне використання природних ресурсів.

Студент має звернути увагу на те, що у сучасних умовах склад поточного плану, назви і змістове наповнення кожного з розділів, перелік показників визначається підприємством самостійно. При цьому найбільший вплив мають такі чинники: традиції економічної роботи; розміри підприємства; галузева приналежність; форма власності; система управлінського обліку.
Незалежно від складу розділів загальний зміст поточного плану є практично єдиним. Основою, на якій розробляються всі розділи плану підприємства і його підрозділів, є план виробництва і збуту продукції. Для його виконання передбачається ресурсне забезпечення, а саме: потреба у матеріально-технічних ресурсах, виробничій потужності, кадрах, виробничій інфраструктурі. Очікувані фінансові результати висвітлюються у плані витрат і фінансовому плані. Планування розвитку підприємства відображається як обґрунтування змін у потенціалі підприємства (організа­ційно-технічний розвиток) та у номенклатурі й асортименті продукції (оновлення продукції).
Проекти, що передбачають зміни фрагментарного характеру, обґрунтовуються окремими бізнес-планами, які у відповідних періодах їхнього запланованого здійснення ув’язуються у єдиному комплексі розділів поточного плану підприємства.
Загальний порядок розробки поточного плану є таким. Спочат­ку кожен із розділів плану розробляється зокрема як проектний варіант. Далі відбувається взаємне коригування розділів до повного їхнього узгодження і збалансованості як за матеріально-фінансовими ресурсами, так і за періодами виконання.
Це дозволяє створити динамічну систему взаємозв’язку вироб­ничих, технічних, економічних, організаційно-технічних заходів, спрямованих на досягнення поставленої мети; передбачити порядок і черговість виконання робіт; встановити терміни і відповідальних виконавців з усього спектру різноманітних операцій, які передбачені планом; визначити джерела і розміри фінансування, а також припустимі витрати щодо кожного заходу, етапу і виду роботи.
Розглядаючи питання про склад і порядок доведення (розробки) поточних планів до внутрішніх підрозділів підприємства, студенту слід звернути увагу на те, що його рішення залежить від організаційної структури підприємства, рівня централізації управ­ління, ступеня господарської самостійності підрозділів та їхнього функціонального призначення.
Структура планових органів може бути побудована за такими організаційними формами:

 1. із централізованими функціями планування;
 2. із децентралізованими функціями планування.

На підприємстві з централізованими функціями планування ство­рюється спеціальна служба планування, яка займається розробкою планів і контролем їхнього виконання. Централізація полегшує координацію роботи підрозділів, але є доцільною лише до певних меж, обумовлених масштабами виробництва і його диверсифікацією.
При децентралізованій системі весь комплекс планових робіт розбито відповідно до рівнів управління, причому ступінь децентралізації може бути різним:

 1. вищий рівень — стратегічне планування;
 2. середній рівень — поточне планування;
 3. нижчий рівень — поточне та оперативно-календарне планування.

Основна робота з поточного планування зосереджується
на рівні виробничих підрозділів і будується з урахуванням їхньої специфіки. Це сприяє активізації ініціативи нижчих ланок та підвищенню ефективності використання виробничих можливостей.
Склад персоналу, що виконує функцію планування за децентралізованої системи, є неоднорідним. У ньому виділяються працівники спеціалізованих відділів, основних виробничих підрозділів, а також відділів і служб, де виконання планових робіт має відмітні особливості, наприклад, планування створення й освоєння нових виробів (конструкторсько-технологічний відділ), планування послуг виробничої інфраструктури (інструментальний відділ, відділ головного механіка).
Для поглибленого розуміння особливостей централізованої та децентралізованої системи планування студенту слід звернутися до джерел, що розкривають досвід вітчизняної практики та сучас­них зарубіжних надбань [3, 6, 7].

План семінарського заняття

 1. Сутність системи планування на підприємстві та вимоги щодо її формування.
 2. Різновиди планів на підприємстві: класифікаційні ознаки, групи, призначення.
 3. Основні комплекси (підсистеми) планування, їхня сутнісна та змістова характеристика.
 4. Організація розробки планів на підприємстві.

Література

 1. Горемыкин В. А., Бугулов Э. Р., Богомолов А. Ю. Планирование на предприятии. Учебник. — М.: Информ.-издат. Дом «Филинъ», 1999. — 328 с.
 2. Ильин А. И. Планирование на предприятии. Учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1. Стратегическое планирование. — Мн.: ООО «Мисанта», 1998. — 296 с.
 3. Совершенствование планирования на промышленном предприятии / Гре­щак М. Г., Минин Л. В., Белик Н. Г., Гончарук П. Д. — К.: Техника, 1983. — 184 с.
 4. Справочник директора предприятия / Под ред. Лапусты М. Г. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 704 с.
 5. Типовая методика разработки техпромфинплана производственного объединения (комбината), предприятия. — М.: Экономика, 1979. — 448 с.
 6. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга: пер. с нем./ Под ред. и с предисл. Турчака А. А., Головача Л. Г., Лукашевича М. Л. — М.: Финансы и статистика. 1997. — 800 с.
 7. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. Волкова О. И. — М.: ИНФРА-М, 1997. — 416 с.

Термінологічний словник

Періодичне планування — планування, що регулярно повторюється за періодами або на період (місячне, квартальне, річне).
Система планування і контролю — цілеорієнтована множина процесів планування і контролю, між якими існують специфічні зв’язки.
Система планів і звітів — цілеорієнтована множина планів і звітів, між якими існують специфічні зв’язки.


Навчальні завдання

Теми рефератів

 1. Досвід вітчизняних підприємств у здійсненні поточного планування своєї діяльності і можливості його використання в сучасних умовах.
 2. Зарубіжний досвід побудови системи поточного планування (зміст, організаційні форми).
 3. Сучасні інформаційні технології та внутрішньогосподарське планування.
 4. «Індустріальна динаміка» Д. Форрестера як інформаційна модель підприємства і концепція планування.

Питання для дискусій

 1. Реінжиніринг бізнес-процесів і система планування на підприємстві.
 2. Здатність до творчості як характеристика сучасного плановика.
 3. Невизначеність завдань плановика на підприємстві: причини виникнення і шляхи зменшення.
 4. Взаємозалежність культури ведення бізнесу і культури планової роботи.

Запитання для самоперевірки знань

 1. Із яких аспектів можна розглядати сутність системи планування на підприємстві?
 2. Якими є основні вимоги щодо формування системи планування (як мета системи)?
 3. На яких засадах формується й ефективно функціонує система планування?
 4. Наскільки деталізованим має бути стратегічний план і чому?
 5. Які чинники впливають на завдання поточного періоду? У чому проявляються особливості їхнього впливу?
 6. Яке місце займає поточний план у комплексі планів підприємства?
 7. Що є змістом поточного планування, які основні розділи поточного плану?
 8. Які основні організаційні форми побудови планових органів підприємства; якою є раціональна сфера використання кожної форми?

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

 1. Розробка міні-проекту «Вибір організаційної форми системи планування на підприємстві».
 2. Рекомендується робота малими групами з визначенням характеристик уявного підприємства.
 3. Зміст роботи:
 4. 1.1. Підшукати за різноманітними джерелами (наприклад, 2,4,7 тощо) і порівняти різні організаційні форми системи планування на підприємствах.
 5. 1.2. Розробити практичні рекомендації щодо їхнього використання на вітчизняних підприємствах різних масштабів виробництва (крупних, середніх, дрібних), віку (за стадією життєвого циклу), сфери діяльності (виробнича, торговельна, сфери послуг), організаційної структури, форми власності тощо.
 6. 1.3. Продумати функціональні обов’язки для кожної ланки організаційної структури та окремих виконавців неспеціалізованих підрозділів, що займаються плануванням.

2. Зібрати й узагальнити інформацію щодо наявних програмних комп’ютерних продуктів, що можуть використовуватись у системі поточного планування підприємства. Виділити можливість продуктів, порівняти їх за співвідношенням ціна / якість.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.