лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Планування діяльності підприємства

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

За загальною редакцією В. Є. Москалюка

 

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

 

Київ 2002

 

 

Автори:
М. А. Бєлов, Н. М. Євдокимова,
В. Є. Москалюк, В. Ф. Оберемчук,
О. П. Степанов, Є. О. Тільний, Л. С. Топчій

 

Рецензенти:
В. П. Александрова, д-р екон. наук, проф.
(Ін-т екон. прогнозування НАН України)
А. В. Шегда, д-р екон. наук, проф.
(Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка)

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1342 від 21.09.2001

 

П 37       Планування діяльності підприємства: Навч.-метод. посіб­ник для самост. вивч. дисц. / М. А. Бєлов, Н. М. Євдокимова, В. Є. Москалюк та ін.; За заг. ред. В. Є. Москалюка. — К.: КНЕУ, 2002. — 252 с.
ISBN 966–574–312–0
Навчально-методичний посібник підготовлений згідно з навчальною програмою дисципліни «Планування діяльності підприємства». Сутність і зміст основних положень розкрито у теоретичному і практичному аспектах. Комплекс навчально-методичного забезпечення охоплює навчальну програму, методичні поради до вивчення кожної теми, а саме: плани семінарських і практичних занять, літературу, термінологічний словник, теми рефератів, питання для дискусій, запитання для самоперевірки знань, практичні завдання з прикладами виконання типових завдань і задачами для самостійного розв’язання. У посібнику подані також критерії оцінювання знань студентів при підсумковому контролі.
Посібник призначений для підготовки фахівців освітньо-кваліфікацій­ного рівня бакалавр за спеціальністю «Економіка підприємства», а також «Менеджмент промислових підприємств». Він стане  в нагоді працівникам підприємств, які займаються плануванням діяльності на підприємствах.
ББК 65.290-2
O М. А. Бєлов, Н. М. Євдокимова,
В. Є. Москалюк та ін., 2002
ISBN 966–574–312–0                                                       O КНЕУ, 2002

Навчальне видання

 

 

БЄЛОВ Микола Артемович
ЄВДОКИМОВА Ніна Миколаївна
МОСКАЛЮК Владилен Єфремович та ін.

 

ПЛАНУВАННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

За загальною редакцією В. Є. Москалюка

 

 

 

Редактор І. Судзіловська
Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор О. Долинська
Верстка Т. Мальчевської

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.